31.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/85


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност

[COM(2016) 766 final]

(2017/C 288/12)

Докладчик:

Stefan BACK

Консултация

Европейска комисия, 27.1.2017 г.

Правно основание

член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз

 

 

Компетентна секция

„Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“

Приемане от секцията

16.5.2017 г.

Приемане на пленарна сесия

31.5.2017 г.

Пленарна сесия №

526

Резултат от гласуването

(„за“/„против“/„въздържал се“)

150/0/0

1.   Заключения и препоръки

1.1

ЕИСК приветства съобщението на Комисията относно Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи [COM(2016) 766] („стратегията“), както и амбициозната цел да се изпълни първият набор от услуги (ден 1) през 2019 г., който да бъде последван от разработването на втори набор от услуги (ден 1,5).

1.2

ЕИСК отбелязва многобройните потенциални ползи от прилагането на стратегията, в това число по-ефективни пътнически и товарни превози, включително и по трансевропейската транспортна мрежа, по-висока енергийна ефективност, намаляване на емисиите и на риска от произшествия в областта на автомобилния транспорт. Стратегията е важна стъпка към разработването на съвместни интелигентни транспортни системи (СИТС), и в крайна сметка, на автоматизирана мобилност. ЕИСК подкрепя този проект и взема под внимание необходимостта от сътрудничество на високо равнище между различни сектори като транспорт, енергетика и телекомуникации за прилагането на цифрови транспортни системи, включително инфраструктура, превозни средства и иновативни услуги.

1.3

ЕИСК оценява добавената стойност на услугите от ден 1 и ден 1,5 за мобилността, по-специално за превоза на пътници и превоза на стоки, включително разпределителните системи, и взема под внимание продължаващите редица тестови проекти в няколко европейски агломерации, които си поставят цели, по-високи от тези на стратегията, и вече включват изпитване на автоматизирани превозни средства за пътнически транспорт. В този контекст ЕИСК също така отбелязва значението, което стратегията отдава на избягването на обратния ефект, например увеличаването на трафика и емисиите, чрез мерки за интегриране на свързани, съвместно използвани и автоматизирани превозни средства в устойчивото планиране на мобилността и логистиката и стимулирането на обществения транспорт.

1.4

Освен това ЕИСК отбелязва положителното въздействие, най-вече в дългосрочен план, върху нивото на компетентност в областта на информационните технологии, развитието на нови умения и подобряването на конкурентоспособността на цифровия, автомобилния и транспортния сектор в ЕС.

1.5

ЕИСК обръща внимание и на въпроса за значението на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, който вече беше повдигнат в становището му относно Директивата за ИТС (1). Той подчертава, че данните от СИТС следва да се използват само за целите на СИТС и да не се съхраняват или използват за други цели, с изключение на случаите, когато потребителят дава своето съгласие. ЕИСК счита, че е жизненоважно това да бъде разяснено чрез правно обвързващи разпоредби с цел да се създаде доверие в системата и да се гарантира съответствие със законодателството на ЕС, включително член 8 от Хартата на основните права на ЕС (2).

1.6

ЕИСК подчертава значението на общите стандарти и трансграничната оперативна съвместимост за осъществяването на вътрешния цифров пазар и гарантирането на ефективен трансграничен превоз.

1.7

ЕИСК подчертава, че е важно прилагането на стратегията да предоставя възможност за специфични решения на местно и/или корпоративно равнище, включително, когато това е надлежно обосновано и подходящо, в ущърб на общите гаранции на изискванията в областта на оперативната съвместимост и прозрачността в случаите, когато такива решения носят добавена стойност. Аналогично, стандартизацията и изискванията за прозрачност не трябва да се прилагат по начин, който възпрепятства иновациите.

1.8

ЕИСК обръща внимание на значението на високите стандарти на сигурност за предотвратяване на хакерството и кибератаките и за поддържане на високи стандарти за защита на личните данни и ефективна оценка на съответствието. По същите причини специализираните решения в областта на сигурността често ще трябва да бъдат третирани като поверителни.

1.9

Изпълнението на стратегията може да бъде много труден процес, в който избраният метод на координация ще изисква постоянна комуникация, наблюдение и последващи действия от страна на Комисията. Изграждането на доверие както сред партньорите в процеса по прилагането, така и сред широката общественост, в това число потребителите, може да се окаже решаващо за успешното прилагане. В този контекст ЕИСК обръща внимание на правото на лицата с увреждания на интеграция, както е предвидено в Конвенцията на ООН от 2006 г. за правата на хората с увреждания. ЕИСК припомня, че връзките му с гражданското общество биха могли да го направят полезен партньор при установяване на диалог относно прилагането.

1.10

По отношение на законодателните мерки, посочени в стратегията, ЕИСК подчертава, че е важно да се избегне прекалено предписателният характер. Оперативната съвместимост и общите стандарти не следва да се превръщат в самоцел, а да се прилагат единствено когато служат на цел, която носи добавена стойност, и не възпрепятстват иновациите, нито необходимостта от решаване на специфични проблеми на местно или на корпоративно равнище.

1.11

В стратегията се разглежда първа стъпка в прилагането на СИТС със сравнително ограничен ефект върху заетостта и условията на труд (услугите от ден 1 и ден 1,5). Тя вероятно ще бъде последвана от въвеждане на автоматизирани превозни средства с по-значително въздействие върху работната ръка. Поради тази причина и за да се създаде атмосфера на взаимно доверие, ЕИСК счита, че е важно да започне социален диалог на ранен етап с цел да се разгледат възможни проблеми, свързани със заетостта и условията на труд.

1.12

ЕИСК подчертава спешната необходимост от постигането на напредък към следващата стъпка в прилагането на СИТС, а именно разработването на системи, които включват както комуникация между отделните превозни средства, така и управлението на трафика. Изпитателните проекти и законодателното планиране изглежда са в пълен ход в държавите членки с автомобилна промишленост и според ЕИСК времето е от съществено значение, ако ЕС желае да има значима роля в насърчаването на европейските усилия.

1.13

Целта на стартиралата през октомври 2016 г. платформа C-Roads е да играе важна роля в прилагането на стратегията. Досега не всички държави членки са се включили в нея. ЕИСК смята, че всички те трябва спешно да се присъединят към платформата.

1.14

ЕИСК оценява желанието на Комисията да подкрепи прилагането посредством финансова подкрепа. В този контекст ЕИСК също така иска да привлече вниманието към необходимостта да се даде възможност за адекватно планиране на мерки по изпълнението на корпоративно равнище, като се вземат предвид, наред с останалото, и финансовите ограничения в сектора на автомобилните превози на товари.

1.15

ЕИСК изразява съжаление относно липсата на ясен график за услугите от ден 1,5 и след това. Освен това ЕИСК изразява съжаление относно отсъствието на оценка на въздействието. Докладването по платформата СИТС съдържа елементи, които дават възможност за оценка на някои аспекти на стратегията, но ЕИСК счита, че това не е достатъчно.

2.   Контекст на становището

2.1

Съобщението на Комисията относно Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи (СИТС) [COM(2016) 766] („стратегията“) е тясно свързано с политическите приоритети на Комисията, особено с програмата ѝ за работни места, растеж и инвестиции, цифровия единен пазар и стратегията за енергиен съюз. То беше представено като част от т.нар. енергиен „Пакет от мерки за зимата“, включващ основно предложения относно структурата на вътрешния пазар на електроенергия, енергийната ефективност и възобновяемите горива.

2.2

Стратегията не разглежда пряко въпросите, свързани с енергетиката. Тя е насочена основно към разработването и практическите и правните аспекти на разработването на съвместни транспортни системи, включително свързани автомобили/автоматизирани превозни средства и инфраструктура. Тя също така е свързана с прилагането на цифровия вътрешен пазар и Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии.

2.3

В стратегията се подчертава, че развитието на СИТС би могло да допринесе за повишаването на конкурентоспособността на европейската промишленост, която има голям пазар и потенциал за създаване на заетост. Добавената стойност на дейностите на равнище ЕС произтича от по-големите обеми в един по-голям пазар с общи стандарти. Развитието на СИТС е първа стъпка към автоматизираните превозни средства. СИТС услугите трябва да се основават на общи стандарти и следва да се въведат до 2019 г. и след това. Те се основават на комуникация между превозните средства или между превозното средство и инфраструктурата, и не премахват необходимостта от водач.

2.4

В стратегията се определят редица СИТС услуги, които могат да бъдат въведени още сега (списъка за ден 1 от СИТС услуги), и допълнителни услуги, които ще бъдат внедрени през втората фаза, тъй като цялостните спецификации или стандарти може да не са готови за внедряване до 2019 г. (списък за ден 1,5 от СИТС услуги). Списъкът за ден 1 обхваща уведомления за опасни местоположения и приложения за обозначаване, а списъкът за ден 1,5 включва функции, като например информация за станции за зареждане с гориво или електроенергия, управление и информация относно паркирането (на и извън улицата), информация за паркинги с връзка с обществен транспорт (Park & Ride), съвместно използвана и свързана информация във и извън града, информация за трафика и интелигентна маршрутизация.

2.5

Стратегията подчертава междусекторния характер на прилагането на СИТС, които се отнасят за всички видове транспорт, промишлеността и телекомуникациите. Улесняването на транспорта в резултат от прилагането на стратегията не трябва да води до увеличение на транспорта и повече емисии.

2.6

Редица конкретни действия са определени за прилагането на стратегията. Те обхващат следните осем области:

масово прилагане през 2019 г. поне на услугите от ден 1 чрез действия от страна на държавите членки, местните власти, производителите на превозни средства, пътните оператори и промишлеността за интелигентни транспортни системи (ИТС) с помощта на финансиране (ЕФСИ, МСЕ, ЕСИФ). Услугите от ден 1,5 и допълнителното СИТС развитие все още не са достигнали зрялост и развитието им ще бъде подкрепено от Комисията посредством програмата „Хоризонт 2020“ и ЕСИФ, когато е възможно, а списъкът на услугите ще се актуализира в рамките на постоянната работа на платформата за СИТС,

обща политика за сигурност и сертифициране ще се осъществява посредством сътрудничество между Комисията и всички съответни заинтересовани лица. Тази политика ще бъде и основа за повишаване на нивото на услугите (между превозните средства, между превозните средства и инфраструктурата). Комисията ще анализира ролите и отговорностите на европейски модел на доверие за СИТС и възможността ѝ да поеме управленската роля,

доставчиците на СИТС услуги следва да предлагат ясни и разбираеми условия на крайните потребители. Комисията ще публикува първи набор от насоки относно защитата на неприкосновеността на личния живот през 2018 г., а инициативите за внедряване на СИТС следва да информират и изграждат доверие сред крайните потребители, да показват добавената стойност от използването на личните им данни и да консултират органите на ЕС за защита на данните във връзка с разработването на образец за оценка на въздействието върху защитата на личните данни,

мерки от страна на Комисията и заинтересованите страни, за да се гарантира функционираща комуникация по радиочестотна лента, предоставена от Комисията.

използването на платформата C-Roads като координационен механизъм за внедряване на СИТС на оперативно ниво, включително изпробването и валидирането им. Насърчава се присъединяването към платформата на още държави членки,

разработване и публикуване на процедура за оценка на съответствието на СИТС инициативи за услуги от ден 1. Комисията ще разработи образец за тази процедура,

до 2018 г. Комисията, в съответствие с Директивата за ИТС, ще приеме делегирани актове относно непрекъснатостта и сигурността на СИТС услугите, практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните по отношение на СИТС, хибридния подход към комуникациите, както и относно оперативната съвместимост на процедурите за оценка на съответствието,

Комисията ще развие международното сътрудничество в областта на СИТС.

3.   Общи бележки

3.1

ЕИСК приветства стратегията и отбелязва многобройните възможни положителни последици от успешното ѝ прилагане, като например по-ефикасен транспорт на стоки и пътници, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите, подобряване на безопасността по пътищата и развитие на цифровата икономика.

3.2

Стратегията е свързана с няколко важни стратегии, които се изпълняват понастоящем, а именно цифровият единен пазар, стратегията за енергиен съюз и Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии, всичките приветствани от ЕИСК. Комитетът подкрепя и междусекторния подход на стратегията и новото измерение, което тя добавя към транспортната политика.

3.3

В този контекст ЕИСК отбелязва връзката със стратегията за цифровизиране на европейската промишленост по отношение на съвместно използваните, свързаните и автоматизираните превозни средства като приоритетна тема за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост, както и приблизителна оценка на пазарния потенциал на подобни превозни средства, изчисляван на „десетки милиарди евро годишно и стотици хиляди нови работни места“. Във връзка с това ЕИСК счита, че е целесъобразно да повтори позицията си, заявена в становище TEN/574 относно стратегията за цифровия единен пазар, а именно, че споменаването на евентуални подобни резултати би могло да представлява ненужен риск, а в най-лошия случай — да повлияе отрицателно на доверието, по-специално в случай като настоящия, когато успешното прилагане на стратегията зависи до голяма степен от интереса на държавите членки, местните власти, автомобилната промишленост и други заинтересовани страни.

3.4

ЕИСК обръща също внимание на значението на стратегията за осигуряване на ефикасна мобилност, включително градска мобилност и принципа последна/първа миля на превоза на стоки и пътници.

3.5

ЕИСК отдава значение и на трансграничната оперативна съвместимост на услугите, която следва да бъде осъществена, за да се подпомогне осигуряването на гладък поток на движение по трансграничните връзки. Както вече достъпните услуги (ден 1), така и тези, които са почти готови за внедряване и ще бъдат готови за това от 2019 г. нататък, дори и не напълно готови за масова заетост (ден 1,5), ще бъдат от голяма полза за ефикасното изпълнение на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), по-конкретно по отношение на коридорите от основната TEN-T мрежа.

3.6

Като се има предвид, че стратегията е представена като част от енергийния Пакет от мерки за зимата, ЕИСК би се радвал, ако в нея присъстваше не само повторение на добре известни данни относно дела на емисиите от автомобилния транспорт, но също така и някаква индикация за очакваното въздействие на стратегията под формата на повишена енергийна ефективност и намаляване на емисиите.

3.7

Стратегията до голяма степен ще бъде изпълнена посредством метод на сътрудничество, с участието на Комисията, държавите членки, местните власти и промишлеността. Комисията възнамерява да използва платформата C-Roads, създадена през октомври 2016 г. и включваща понастоящем 12 държави — членки на ЕС, за да координира прилагането на внедряването на СИТС услуги, за изпитванията и валидирането, с цел да се гарантира оперативната съвместимост и да се разработят начини за изпитвания на системата. Комисията ще подкрепя разработването чрез внедряване на процедура за оценка на съответствието. ЕИСК е съгласен, че координационната функция е абсолютно необходима за успешна процедура по прилагане, но изразява съжаление, че не всички държави членки са се присъединили към платформата C-Roads, което създава впечатлението, че има значителни недостатъци в способността ѝ да действа като ефективен координационен форум (понастоящем осем водещи държави членки и четири асоциирани държави членки). Поради това ЕИСК предлага Комисията спешно да окаже политически натиск върху държавите членки, за да гарантира включването им в платформата.

3.8

ЕИСК отбелязва със задоволство, че Комисията възнамерява да предприеме мерки за гарантиране на съгласуваност по редица важни въпроси. Тя ще публикува „насоки“ относно европейската политика за сигурност и за сертификатите в областта на СИТС през 2017 г., и насоки относно защитата на данни през 2018 г. Комисията също така ще запази за СИТС услугите радиочестотната лента, която понастоящем се използва за безопасните услуги, свързани с Европейския телекомуникационен стандарт (3). ЕИСК отбелязва обаче, че Комисията същевременно ще разглежда при необходимост приемането на делегирани актове през 2018 г. в съответствие с Директивата за интелигентни транспортни системи (ИТС) 2010/40/ЕО относно сигурността на ИТС, защитата на данни, комуникационния подход и оперативната съвместимост. В допълнение към това могат да бъдат приети закон относно непрекъснатостта на ИТС услугите и оценка на съответствието. ЕИСК изразява съжаление, че нищо не сочи на какво основание Комисията ще реши дали да приеме законодателен акт или да се спре на насоки, които не са правно обвързващи. По отношение на плановете на Комисията да приеме делегирани законодателни актове по Директива 2010/40/ЕС относно ИТС, ЕИСК повтаря вече заявеното в становището си във връзка с тази директива, че ограниченията за такива актове, упоменати в член 290 от ДФЕС, трябва да бъдат спазвани. ЕИСК подчертава също спешната необходимост от продължаване на седемгодишния срок на мандата за приемане на делегирани актове съгласно Директива 2010/40/ЕС, тъй като мандатът за приемане на такива актове изтича през август 2017 г.

3.9

ЕИСК одобрява целта да се постигне междусекторно участие на множество равнища на заинтересованите от внедряването на СИТС услуги, т.е. държавите членки, местните власти, производителите на превозни средства и транспортните оператори. Успешното привличане на тези страни в дейностите по прилагане би могло да предостави възможност за създаване на доверие в новите услуги и да им осигури добър старт. В този контекст ЕИСК изтъква правото на лицата с увреждания на интеграция, както е предвидено в Конвенцията на ООН от 2006 г. за правата на хората с увреждания (КПХУ), приета на 13 декември 2006 г.

3.10

ЕИСК приветства значението, което се отдава на използването на ясен и разбираем език във всички отношения с крайните потребители, което беше изтъкнато като важно средство за печелене на доверие в предлаганите услуги. Законодателството следва да зачита принципите на програмата за по-добро законодателство.

3.11

Освен това ЕИСК подчертава колко е важно да се избягват твърде много нормативни предписания при прилагането на стратегията. Важно е да има възможност за паралелни или специализирани решения за конкретни цели или за иновации. Наличието на твърде подробни и строги изисквания в този случай може да се окаже пречка и следователно да бъде контрапродуктивно.

3.12

ЕИСК отбелязва със задоволство значението, което се отдава на финансирането и готовността на Комисията да предостави финансови средства от фондовете на ЕС, като МСЕ, ЕФСИ и ЕСИФ, за внедряване на вече оперативно готовите СИТС услуги и „Хоризонт 2020“ за финансиране на услуги, които са все още на етап разработване. ЕИСК подчертава, че е важно да се оцени добавената стойност на проектите, за да се гарантира възможно най-ефективното използване на ограничените ресурси. В този контекст ЕИСК обръща внимание и на силната конкуренция в сектора на автомобилните превози на товари, на която се обръща специално внимание в стратегията и която налага предвидливост и възможности за дългосрочно планиране на инвестициите, необходими за въвеждането или усъвършенстването на СИТС компоненти.

3.13

В уводната част на стратегията е отделено голямо внимание на разработването на автоматизираното управление, т.е. превозни средства, които не изискват намесата на водача за движение. Въпреки това ЕИСК съзнава, че стратегията спира с приложението на системите за връзка „превозно средство—превозно средство“ и „превозно средство — инфраструктура“. Услугите от ден 1, които ще бъдат разработени през 2019 г., ще се занимават с уведомления за опасни местоположения и приложения за обозначаване, а услугите от ден 1,5 ще се заемат с планирането на пътища, информация относно станциите за зареждане с гориво или ток, информация относно паркирането и т.н. Следователно, според ЕИСК, важните въпроси, свързани с отговорността за грешки или неправилно функциониране на системата, или важните социални въпроси, които възникват, когато служителите са заменени от роботи, не се срещат тук, при условие че човешки същества ще прилагат и контролират стратегията. В същия контекст ЕИСК желае също да подчертае, че при разработването на СИТС системи, включително изцяло автоматизирани превозни средства, специално внимание следва да се обърне на нуждите на хората с увреждания.

3.14

ЕИСК отбелязва със задоволство съгласуваността, предвидена при внедряването на стратегията, посредством междусекторната визия относно ролята на СИТС в транспортната система чрез взаимодействията между видовете транспорт и усъвършенстваните логистични възможности за мобилност, възможни благодарение на някои СИТС услуги и развитието на различни умения.

3.15

ЕИСК взема под внимание също така и анализа на разходите и ползите, представен през януари 2016 г. в окончателния доклад на платформата СИТС и предвиждащ възможния резултат от успешното внедряване на услугите от ден 1 за период от 2018 г. до 2030 г., когато ползите ще са значително повече от разходите на годишна база в съотношение от 3:1 при оценяване на целия период. В анализа се посочва също, че ползите ще започнат да се натрупват между пет и десет години след първоначалните инвестиции и че резултатът, на който се надяваме, зависи от достатъчното внедряване на услугите. При все това ЕИСК изразява съжаление относно това, че Комисията изглежда не е направила никакъв анализ на свързаните със стратегията разходи и ползи.

3.16

ЕИСК отново подчертава колко е важно да има активен и непрекъснат натиск върху процеса на изпълнение с цел да се избегне повтарянето на досега неуспешното въвеждане на европейската електронна система за пътно таксуване, първоначално одобрена през 2004 г. и все още невъведена, въпреки многократните усилия.

4.   Конкретни бележки

4.1

ЕИСК взема под внимание посочването на връзката между свързаните автомобили и европейските системи за спътникова навигация EGNOS и „Галилео“ и подчертава, че способността на превозните средства да общуват със системите за спътникова навигация трябва да бъде неутрална по отношение на технологията и следователно всички системи за спътникова навигация би следвало да могат да бъдат свързвани, въпреки че, по възможност, ще се отдава предимство на европейските системи.

4.2

ЕИСК подчертава, че е важно да се започне диалог със социалните партньори на ранен етап, за да се създаде атмосфера на прозрачност и доверие. Според ЕИСК това е от първостепенно значение на настоящия етап от изпълнението на СИТС, когато изглежда, че последствията в социален план и/или по отношение на условията на заетост ще бъде незначителни или нулеви, за да се създаде климат на доверие с оглед на много по-съществените последици, които ще произтекат от въвеждането на автоматизирани автомобили. В този контекст ЕИСК също така обръща внимание на значението на правото на неприкосновеност на личния живот и на необходимостта да се гарантира, че данните, които се отнасят до неприкосновеността на личния живот, не се използват за цели, различни от свързаните със СИТС, без предоставяне на изрично съгласие за това. Би трябвало да се разработи ясна и правно обвързваща рамка по този въпрос.

4.3

ЕИСК отбелязва със задоволство вниманието, отделено на сигурността, включително риска от хакерство и кибератаки. ЕИСК е на мнение, че това е въпрос от първостепенно значение и е изключително важно да се прилагат еднакво високи стандарти за сигурност във всички държави членки и в евентуални договорености за сътрудничество с трети държави. ЕИСК обръща внимание на факта, че задължението да се даде публичност на мерките, свързани със сигурността, може да подкопае самото предназначение на тези мерки.

4.4

ЕИСК подчертава, че е важно да има приемственост при прилагането на комуникационните системи, за да се избегне, доколкото е възможно, загубата на инвестиции.

Брюксел, 31 май 2017 година

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Georges DASSIS


(1)  Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1 и ОВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 85).

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31; ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 и ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.

(3)  Решение 2008/671/ЕО на Комисията (ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 24).