Брюксел, 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

С настоящото предложение се цели осигуряването на правната съгласуваност на Регламент (ЕО) № 1008/2008 1 с международно споразумение.

В член 13 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 се определят условията, при които са допустими договори за лизинг на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети държави, и по-специално мокър лизинг. Възможностите за това са при изключителни обстоятелства — например липса на подходящо въздухоплавателно средство на пазара на Общността, и следва да бъдат строго ограничени по време, като се спазват стандарти за безопасност, съответстващи на правилата за безопасност в общностното и националното законодателство.

Споразумението за въздушен транспорт (СВТ) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати (САЩ), от друга страна („Споразумението за въздушен транспорт ЕС—САЩ“), беше подписано на 25 и 30 април 2007 г. 2 и изменено с протокол на 24 юни 2010 г. 3 . Споразумението за въздушен транспорт се прилага временно, считано от 30 март 2008 г. Протоколът за изменение се прилага временно, считано от 24 юни 2010 г.

В СВТ между ЕС и САЩ се предвижда отворен режим за мокър лизинг между страните. С оглед да се внесе яснота и да се гарантира правна сигурност за въздушните превозвачи, Комисията препоръча на Съвета да я упълномощи да договори със САЩ специално споразумение за мокрия лизинг, с което се цели премахването на ограниченията по време.

Настоящото предложение е за адаптация на съответния регламент на ЕС. Ето защо то е много ограничено по обхват и ще се прилага само за член 13, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1008/2008. Другите разпоредби на член 13 (напр. относно стандартите за безопасност и правата на компетентния орган) ще останат непроменени.

В краткосрочен план на САЩ ще бъде предоставена дерогация от ограниченията и те ще бъдат първата държава, с която ЕС има споразумение за мокрия лизинг. В бъдеще и други трети държави могат да последват с искане за подобна дерогация, но всяко искане ще бъде разглеждано на индивидуална основа, като освобождаване следва да се предоставя само когато то е надлежно обосновано.

Всички преки или косвени въздействия ще произтичат от самите споразумения за мокрия лизинг, а не от изменението на регламента.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящата инициатива е въз основа на действащите разпоредби на Съюза, отнасящи се за въздухоплавателните услуги, съдържащи се понастоящем в Регламент (ЕО) № 1008/2008. Тя ще бъде съгласувана и с предвижданото споразумение между ЕС и САЩ за мокрия лизинг и със СВТ ЕС—САЩ.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Настоящата инициатива напълно съответства на стратегическите цели на Комисията за периода 2014—2019 г. — утвърждаването на ЕС като глобален фактор и осигуряването на работни места и растеж.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението е на основание член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който представлява правното основание за приемането на мерки на Съюза във връзка с въздушния транспорт.

     Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Изменението на регламента е единственият съществуващ инструмент, с който може да бъде разрешен разглежданият проблем.

Пропорционалност

Предложението е за техническа адаптация на законодателството на ЕС към дадено международно споразумение. Изменението е строго ограничено до ограниченията по време във връзка с разпоредбите за мокър лизинг в предвижданото споразумение между ЕС и САЩ за мокрия лизинг.

Избор на инструмент

С настоящото предложение не се променя видът на инструмента, използван при първоначалното регулиране.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не е приложимо.

Консултации със заинтересованите страни

Всички държави — членки на ЕС, както и Норвегия и Исландия (които са страни по СВТ), а също и съответният сектор (включително социалните партньори) активно участваха в анализа и оценката по случая. .

По време на тези консултации имаше яснота, че евентуално споразумение за мокрия лизинг ще доведе до изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008.

Събиране и използване на експертни становища

Въпросното изменение е от технически и хоризонтален характер и произтича от международни споразумения. Събирането на данни за оценяване на въздействието му ще бъде извършено в рамките на искането за упълномощаване за водене на преговори с оглед на споразумение между ЕС и трета държава.

За момента то се поражда само от предвижданото споразумение между ЕС и САЩ за мокрия лизинг. Действията по събиране и анализ на данни във връзка с това споразумение са обобщени в съответната пътна карта и препоръка за решение на Съвета.

Оценка на въздействието

Инициативата е с много специфична цел (техническа адаптация, произтичаща от международно споразумение) и ограничен обхват (дерогация от ограниченията по време за мокър лизинг). Както се посочва в пътната карта, публикувана на 7 март 2016 г., не се предлага извършването на оценка на въздействието.

Всички въздействия ще произтичат от самото споразумение за мокрия лизинг, а не от изменението на регламента.

Регулаторна пригодност и опростяване

Предложението е за техническа адаптация на регламент на ЕС, с оглед той да бъде съгласуван с разпоредби, включени в международно споразумение.

Не е извършена обстойна оценка на прилаганата политика, тъй като с инициативата не се предвижда общо облекчение на ограниченията за всички трети държави. Инициативата е насочена към създаване на изключение, което ще бъде приложимо само за САЩ и чрез което ще се избегне несъответствието между регламента и международните задължения на ЕС.

Основни права

Не е приложимо.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на ЕС.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и мерки за мониторинг, оценка и докладване

За предложения регламент не са необходими допълнителни мерки за изпълнение.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

С предложението се цели въвеждането на възможност за дерогация от условията за мокър лизинг, определени в член 13, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1008/2008, чрез сключването на международни споразумения. Това би позволило по-голяма гъвкавост дотолкова, доколкото сключването на подобни споразумения носи икономически и социални ползи за ЕС.

С предложените промени в член 13, параграф 3, буква б) от регламента, където са посочени условията за допустимост на мокрия лизинг (извънредни обстоятелства, сезонни потребности, оперативни затруднения), се добавя позоваване на международни споразумения.

Другите разпоредби на член 13 (напр. относно стандартите за безопасност и правата на компетентния орган) ще останат непроменени.

2016/0411 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 4 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 5 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)В член 13 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 се съдържат разпоредби, даващи възможност за договори за лизинг на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети страни, и по-специално за мокър лизинг.

(2)Тези договори са допустими при изключителни обстоятелства — например липса на подходящо въздухоплавателно средство на пазара на Общността, и следва да бъдат строго ограничени по време и да отговарят на стандарти за безопасност, съответстващи на правилата за безопасност в законодателството на Съюза и националното законодателство.

(3)През 2007 г. беше подписано Споразумение за въздушен транспорт (СВТ) между ЕС и САЩ, изменено с протокол на 24 юни 2010 г. СВТ отразява обвързването на страните с общата цел да продължат да премахват пречките за навлизането на пазара с оглед максимално увеличаване на ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите на двата бряга на Атлантическия океан.

(4)Съобразно това в СВТ се предвижда отворен режим за мокър лизинг между страните. Съответните разпоредби, които са включени в член 10 от СВТ, допускат договори за мокър лизинг за международен въздушен транспорт, при условие че всички участници в такива договори имат съответните правомощия и отговарят на условията, предписани в обичайно прилаганите от страните закони и подзаконови актове.

(5)Имащите отношение промени и дискусиите досега в съвместния комитет, създаден съгласно СВТ, показаха, че страните биха спечелили от специално споразумение за доуточняване на съответните разпоредби на СВТ.

(6)Тъй като това споразумение означава облекчаване на съществуващите ограничения по време, то има последици за член 13, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1008/2008, където се предвиждат ограничения по време в случаи на ползване от въздушни превозвачи от Съюза на мокър лизинг от въздушни превозвачи от трети държави.

(7)Следователно е необходимо изменение на член 13, параграф 3, буква б), за да се допусне облекчаване на ограниченията по време за мокър лизинг, съобразно договореното в международни споразумения, сключвани от Съюза с трети държави.

(8)Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 13, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1008/2008 началната фраза се заменя със следното:

„е изпълнено едно от следните условия, освен ако е предвидено друго в международно споразумение, сключено от Съюза:“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)

   ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.

(2) Решение на Съвета от 25 април 2007 г. за подписване и временно прилагане на Споразумението за въздушен транспорт ЕС—САЩ (2007/339/ЕО), ОВ L 134, 25.5.2007 г., стр. 4.
(3) ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 3.
(4) ОВ C , г., стр. .
(5) ОВ C , г., стр. .