Брюксел, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

2016/0389(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно интегрираната статистика за земеделските стопанства

и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Създателите на политики изискват допълнителна статистическа информация за селското стопанство, за да планират, наблюдават и оценяват въздействието и ефективността на настоящите политики и техните потенциални промени. Тези промени са свързани например с въздействието на селското стопанство върху околната среда и с устойчивите селскостопански практики. В резултат на извършена оценка на европейската система за селскостопанска статистика (ЕССС) бе направен изводът, че макар основните потребители на селскостопанска статистика да са доста удовлетворени от нейното ниво на детайлност и качество, те не са доволни от липсата на данни по конкретни теми (баланси за доставки, цени и наеми на земя, потоци на хранителни вещества, данни, свързани с околната среда, и др.), както и от факта, че системата не е гъвкава и не позволява бързото въвеждане при събирането на нови видове данни.

Селскостопанската статистика, използвана на равнището на ЕС, се извлича от разнообразни източници: статистически изследвания, административни данни, данни от земеделските стопанства и други предприятия, както и данни на равнището на земеделските стопанства под формата на селскостопанско преброяване и извадки. Настоящото предложение е свързано с последния източник на статистически данни в областта на селското стопанство.

Сегашната система за изготвяне на европейска статистика на равнището на земеделските стопанства и селските домакинства се основава на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета 1 . Данните се събират от извадки, а на всеки десет години — от преброяване. Най-новото изследване, проведено в рамките на този регламент, е изследването на структурата на земеделските стопанства (ИСЗС) през 2016 г.

Настоящата инициатива е част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) и е първата стъпка от Стратегията за селскостопанска статистика до 2020 г. и след това, която има за цел да рационализира ЕССС като цяло и да направи процеса на събиране на данни по-ефективен и относим. Двата регламента, предложени в стратегията, първият от които е представен в настоящия документ, следва в крайна сметка да гарантират сравнимостта и последователността на селскостопанските данни. ЕССС следва да бъде достатъчно устойчива и ефективна, както и да гарантира поддържането на високо качество на статистиката, което може да се окаже истинско предизвикателство предвид непрестанните промени в тази област. Този пръв регламент следва да гарантира продължаване на поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, като по този начин ще осигури последователни времеви поредици и същевременно ще удовлетвори новопоявяващите се потребности от данни на равнището на земеделското стопанство.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в областта на политиката

Необходимо е статистиката да бъде надеждна и с високо качество, за да могат създателите на политики, предприятията и широката общественост да вземат подходящи решения, основани на доказателства. Осигуряването на статистически данни с такова качество обаче е предизвикателство за Европейската статистическа система (ЕСС): постоянно нарастващото търсене на данни и натискът от страна на респондентите в статистическите изследвания за намаляване на тежестта оказват съвместно натиск върху изготвянето на статистиката. Вследствие на това неотдавнашни инициативи в областта на статистиката имаха за цел да опростят и подобрят координацията и сътрудничеството в рамките на ЕСС с оглед повишаване на ефективността на изготвянето на европейската статистика и намаляване на тежестта за респондентите. Пример за това е Регламент (ЕО) № 223/2009 2 относно европейската статистика, който бе изменен през 2015 г. с цел внасяне на допълнителна яснота по отношение на управлението на ЕСС и усъвършенстване на средствата за координация и сътрудничество както на равнището на Съюза, така и на национално равнище. Други инициативи за осъвременяване, като например настоящото предложение, са включени в инициативата REFIT на Комисията и имат за цел да опростят и рационализират изготвянето на европейска статистика в рамките на целевите области.

Стратегия относно селскостопанската статистика, разработена от Евростат и одобрена от Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), си поставя следните конкретни цели:

да произвежда висококачествена статистика, която отговаря на нуждите на потребителите по ефикасен и ефективен начин;

да повишава гъвкавостта и бързината на реакцията на селскостопанската статистическа система;

да подобрява интеграцията между статистиката в областта на селското стопанство, горското стопанство, земеползването и околната среда;

да развива реагираща на потребностите и отговорна структура на управление на статистиката в областта на селското стопанство;

да подобрява хармонизацията и последователността на европейската статистика в областта на селското стопанство;

да произвежда повече статистическа информация, като същевременно намалява тежестта за онези, които я предоставят, посредством проучване на алтернативни източници на данни и възможности за повишаване на ефективността.

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Предоставянето на качествена статистика, която да подкрепя европейските политики, е основната движеща сила на Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. Статистиката в областта на околната среда и селското стопанство е един от трите стълба при изготвянето на статистически данни в рамките на тази програма. Сред относимите цели на програмата са „преглед и опростяване на начините на събиране на данни за селското стопанство в съответствие с прегледа на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2013 г. и реорганизация на процесите на събиране на данни за селското стопанство с цел подобряване на качеството и актуалността на предоставяните данни“. Настоящата инициатива е в изпълнение на тази цел.

Бъдещата Европейска селскостопанска статистическа система ще допринесе също така за постигането на най-малко четири от десетте приоритета на Комисията, по-специално

„1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“;

„3. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“;

„4. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база“ и

„9. По-силен участник на световната сцена“,

като предоставя по-добри данни за политиките за работни места, растеж, инвестиции, превенция и смекчаване на последиците в селското стопанство, както и за действията в областта на климатичните изменения, биоенергията и околната среда, и съответно по-задълбочено разбиране на световните хранителни потоци, развития и рискове. Селскостопанската статистика може също така да бъде полезна за други приоритети на Съюза или на държавите членки, които оказват въздействие или самите те са повлияни от селското стопанство и развитието на селските райони.

Селскостопанската статистика предоставя висококачествени статистически доказателства за изпълнението и наблюдението на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014 — 2020 г. ОСП е важен двигател за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Съюза. Освен социални цели, политиката за развитие на селските райони, която е неразделна част от ОСП, се стреми да постигне подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на селскостопанското производство. ОСП представлява над 37 % от общия бюджет на Съюза в контекста на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г.

Освен това съществува все по-голяма нужда от селскостопанска статистика за други ключови политики на Съюза, като социалната политика, политиките в областта на околната среда и изменението на климата, търговската политика, регионалната политика и т.н.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) представлява правното основание за европейската статистика. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за изготвянето на статистически данни, когато това е необходимо за изпълнението на дейността на Съюза. В член 338 са определени изискванията за изготвянето на европейските статистически данни, а именно необходимостта те да отговарят на стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, научна независимост, рентабилност и поверителност на статистическата информация.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност) 

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е от изключителната компетентност на Съюза. ЕСС осигурява инфраструктура за статистическата информация. Системата е структурирана така, че да удовлетворява потребностите на множество потребители, за целите на вземането на решения в демократичните общества. Предложението за настоящия регламент е разработено с оглед опазване на основните дейности на партньорите в ЕСС, като същевременно се подобрява ефективността и се гарантира избягването в максимална степен на ненужните промени и дублирането на работата.

Събирането на статистически данни, влизащи в обхвата на предложението, понастоящем се осъществява съгласно различни правила на равнището на Съюза. Целта на предложението е да рационализира и осъвремени събирането на статистически данни на ниво земеделско стопанство в единна рамка, а всички останали статистически данни в областта на селското стопанство да бъдат включени в друг рамков регламент. Предоставянето на сравними статистически данни за целия Съюз, които да послужат за целите на политиките, е възможно единствено чрез действия на равнището на Съюза.

Един от основните критерии, на които трябва да отговарят статистическите данни, е да бъдат съгласувани и сравними. Държавите членки не могат да постигнат необходимата съгласуваност и сравнимост без ясна европейска рамка, т.е. законодателство на Съюза, което да регламентира общите статистически понятия, форматите за докладване и изискванията за качество.

Целта на предложеното действие, а именно рационализиране на европейската статистика в областта на селското стопанство, не може да бъде постигната задоволително, ако държавите членки действат самостоятелно. Може да бъде предприето по-ефективно действие на равнището на Съюза въз основа на правен акт на Съюза, който гарантира сравнимост на статистическата информация на равнището на Съюза в статистическите области, обхванати от предложения акт. Междувременно самото събиране на данните може да се извършва от държавите членки.

Следователно Съюзът може да приеме мерки в тази област в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз.

Пропорционалност

Предложението спазва принципа на пропорционалност предвид следното:

То ще гарантира качеството и сравнимостта на европейските статистически данни в областта на селското стопанство, събирани от извадки, като прилага едни и същи принципи във всички държави членки. По същия начин то ще гарантира, че европейската селскостопанска статистика остава относима и се приспособява, за да отговори на нуждите на потребителите. Регламентът ще направи изготвянето на статистиката по-рентабилно при едновременно зачитане на особеностите на системите на държавите членки.

Настоящото законодателство на Съюза относно статистиката в областта на селското стопанство е разработено през 50-те години на 20-и век. Извършена оценка на Европейската селскостопанска статистическа система (ЕССС) показа, че една обща рамка за процеса на събиране, обработка и разпространение на статистически данни в селското стопанство може да направи процесите по-ефикасни (разходи/ползи) и ефективни, както и да намали установените проблеми, свързани с качеството.

Очаква се регламентът да намали финансовата и административната тежест за респондентите, националните, регионалните и местните органи, предприятията и широката общественост. Той ще постигне това по-специално чрез: стандартизиране на понятията и методите, премахване на дублирането, намаляване на честотата, с която данните трябва да бъдат предоставяни в някои области, и засилено използване на съчетание от източници в допълнение към изследванията.

В съответствие с принципа на пропорционалност предложеният регламент се ограничава до необходимия минимум за постигане на заложените в него цели и не надхвърля необходимото за постигането им.

Избор на инструмент

Предложен инструмент: регламент.

Като се вземат предвид целите и съдържанието на предложението, най-подходящият инструмент е регламент. Важните общи политики на ЕС, като ОСП, имат вътрешноприсъща нужда от сравними, хармонизирани и висококачествени статистически данни в областта на селското стопанство на европейско равнище. Те могат да бъдат осигурени най-добре посредством регламенти, които са пряко приложими в държавите членки и не е необходимо преди това да бъдат транспонирани в националното законодателство. Те позволяват събирането на данни на едно и също равнище на детайлност във всички държави членки и изискват прилагането на общи стандарти, определения и методологии. Това гарантира изготвянето на висококачествена сравнима статистика в служба на политиките на ЕС по ефективен и своевременен начин. Директивите не биха могли да гарантират подобно ниво на желаната хармонизация, тъй като качеството на данните би зависило от решенията на 28 различни законодатели.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Въпреки че настоящата инициатива бе предприета преди приемането на новите насоки за по-добро регулиране (COM(2015) 215), актуалното състояние бе подложено на оценка, основаваща се на вече налична информация и документация. Освен това стандартната система на Евростат за оценка на действащото законодателство 3 зае централно място в целия процес.

Консултации със заинтересованите страни

Разработването, изготвянето и разпространението на европейската селскостопанска статистика се постига от Евростат посредством тясно, координирано и редовно сътрудничество в рамките на Европейската статистическа система, основаващо се на дълготрайно партньорство между Евростат и НСИ, както и между всички останали органи, имащи отношение към нея.

Основните категории заинтересовани страни в областта на европейската селскостопанска статистика са органите, изготвящи данните (НСИ и други национални органи, както и Евростат), респондентите (земеделските стопани, техните организации и селскостопанските предприятия) и потребителите (публични и частни участници в процесите на вземане на решения, по-специално други генерални дирекции на Комисията; изследователи и журналисти). С тях бяха проведени обширни консултации относно проблемите и желаните промени в съществуващото положение, потребностите им от данни и приоритетите им, възможни варианти на политиката с оглед решаване на проблемите, въздействията на предложените действия и конкретно формулирането на стратегията, както е показано в обзорната таблица по-долу. Основните форуми за тези консултации бяха заседанията и семинарите на Постоянния комитет за земеделска статистика (ПКЗС) и неговия приемник, Групата на директорите за селскостопанска статистика (ГДСС) (за директори на НСИ по селскостопанска статистика, международни организации, организации на земеделските стопани, респонденти, потребители на данни и др.), заседанията на КЕСС (за генералните директори на НСИ) и редовно насрочваните консултации и изслушвания (за генералните дирекции на Комисията).

Обзорен преглед на консултациите със заинтересованите страни относно стратегията за селскостопанска статистика до 2020 г.

Консултация във връзка с проблемите и промените

Консултация във връзка с нуждите и приоритетите

Консултация във връзка с вариантите на политика и въздействието на всеки от тях

Органи, изготвящи статистиката

Заседание на КЕСС, май 2014 г.

Заседания и семинари на ПКЗС от 2009 г. насам

Заседание на ГДСС, юли 2015 г., заседание на КЕСС, ноември 2015 г.

Респонденти

Семинари на ПКЗС от 2009 г. насам

Открита обществена консултация август — ноември 2015 г.

Потребители

Открита обществена консултация август — ноември 2015 г.    
Писмени консултации и изслушвания от 2014 г. насам

Откритата обществена консултация бе проведена от август до ноември 2015 г., като резултатите от нея са подробно изложени в специален доклад 4 .

Основните резултати от горепосочените консултации, които формират ядрото на стратегията за селскостопанска статистика до 2020 г., а оттам и на настоящия регламент, са в три посоки:

Настоящото законодателство на Съюза в областта на селскостопанската статистика не удовлетворява адекватно новопоявяващите се потребности от данни, тъй като тяхното предоставяне не е включено в законодателните актове, а самите актове не са достатъчно гъвкави и интегрирани, за да отговорят своевременно на новите потребности. Освен това по силата на Регламент (ЕО) № 1166/2008, който заема централно място в сегашната ЕССС, предоставянето на всякаква статистическа информация ще бъде преустановено, считано от 2018 г.

Тези нови потребности от данни произтичат основно от новите развития в селското стопанство, преработеното законодателство и променящите се приоритети на политиките, по-специално на неотдавна реформираната ОСП.

Събирането на данни не е хармонизирано, нито съгласувано, тъй като се появяват нови потребности от данни, законодателството е разработвано отделно в течение на много години и в различните области на селскостопанската статистика се използват отчасти различни определения и понятия.

Тежестта, която представлява предоставянето на данни, се възприема като твърде голяма, тъй като потребностите от данни се увеличават, събирането на данни не е хармонизирано, а ресурсите продължават да намаляват на равнището на Съюза и на национално равнище. Бе потвърдено, че тази тежест застрашава събирането на данни и тяхното качество.

Събиране и използване на експертни становища

Евростат проведе подробни разисквания с НСИ във връзка с предложението. Той създаде работни групи, специализирани екипи и групи от директори, които заседаваха редовно с оглед обсъждане на предложението. Предложението бе представено също така пред Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009.

Оценка на въздействието

Настоящото предложение е придружено от оценка на въздействието. В нея се посочват съществуващите понастоящем проблеми, представят се няколко варианта на политиката, които биха могли да се използват за разрешаването на тези проблеми, и се оценява социалното и икономическото въздействие на всеки от вариантите.

През март 2016 г. Комитетът за регулаторен контрол даде положително становище относно оценката на въздействието.

В оценката на въздействието се посочват три главни фактора, стоящи в основата на проблемите, с които се сблъсква Европейската селскостопанска статистическа система:

(1)новопоявяващите се потребности от данни не се удовлетворяват адекватно;

(2)събирането на данни не е достатъчно хармонизирано и съгласувано;

(3)тежестта, свързана с предоставянето на данни, се възприема като твърде голяма.

Следните варианти бяха оценени като начини за справяне с определените проблеми.

Вариант

Описание

1.    Базов вариант — липса на действие от страна на Съюза относно структурните данни за селското стопанство

Ако не бъде предприето действие от страна на Съюза, в резултат на това срокът на действие на Регламент (ЕО) № 1166/2008 ще изтече и събирането на структурни данни за селското стопанство ще остане на преценката на държавите членки. Останалото законодателство в областта на селскостопанската статистика би запазило действието си такова, каквото е понастоящем, но при по-ниска увереност в качеството, тъй като селскостопанското преброяване често се използва за актуализиране на регистрите на земеделските стопанства, които се използват за стратификация в извадковите изследвания.

2.    Удължаване на срока на действие на Регламент (ЕО) № 1166/2008

Подновяване на действието на Регламент (ЕО) № 1166/2008, чийто срок изтича до 2018 г. Това би означавало, че настоящата система, която е в сила от 1966 г., ще продължи да действа без включване на промени. Останалото законодателство в областта на селскостопанската статистика би запазило действието си и сегашното положение би се запазило.

3.    Единна правна уредба за цялата статистика в областта на селското стопанство

Създаване на изцяло нова правна уредба за цялата статистика в областта на селското стопанство в рамките на Съюза. Цялото законодателство, свързано със селскостопанската статистика, би било интегрирано в един-единствен рамков регламент.

4.    Обединяване на статистиката в областта на селското стопанство на два етапа

Обединяването на статистиката в областта на селското стопанство на два етапа би позволило да се осигури приемствеността и осъвременяването на структурната статистика за селското стопанство. Поетапно ще бъдат въведени два нови рамкови регламента: регламент относно интегрирана статистика за земеделските стопанства (ИСЗС) и друг рамков регламент относно статистика за селскостопанските суровини и крайни продукти (СССКП).

След подробна оценка на въздействията на различните варианти, бяха формулирани следните изводи:

Вариант 1 „Базов вариант“ предлага най-лоши резултати в почти всички аспекти, особено в дългосрочен план, тъй като потребностите от данни и ограниченията на ресурсите стават още по-неотложни. Вариант 2 „Продължаване на настоящото положение“ предлага ограничена стойност в краткосрочен план и сериозно уврежда функционирането на ЕССС в дългосрочен план, тъй като тя става все по-архаична и тромава. Варианти 3 „Един-единствен рамков регламент“ и 4 „Обединяване на два етапа“, макар да изискват известни първоначални инвестиции и нови регламенти на ЕС, предлагат най-добри възможности за постигане на формулираните по-горе цели по рентабилен начин, свързани са със сравнително най-ниски рискове, оказват най-положителните косвени въздействия и удовлетворяват най-добре изискванията на заинтересованите страни. Освен това те изпълняват целите на инициативата REFIT за осъвременяване на законодателството на Съюза с оглед подобряване на съотношението на разходите спрямо ползите и намаляване на тежестта за малките и средните предприятия (МСП). Вариант 4 има също така допълнителни предимства, тъй като е свързан с по-нисък времеви риск в законодателния процес (тъй като Съветът и Парламентът трябва да приемат нов регламент за селскостопанското преброяване най-късно до края на 2018 г.) и е малко по-гъвкав поради по-опростената законодателна архитектура. Поради това Евростат предпочита вариант 4 пред вариант 3.

Основните заинтересовани страни в рамките на ЕССС, т.е. Комисията като потребител на данните, НСИ и другите национални органи като тези, които ги изготвят, и земеделските стопани в качеството си на респонденти, също предпочитат вариант 4.

Пригодност и опростяване на законодателството

Целта на предложението съгласно REFIT е предоставената информация да се използва по най-добър начин и да се отговори на сегашните и бъдещите потребности от европейски статистически данни в областта на селското стопанство при едновременно ограничаване на тежестта за респондентите. Тези цели ще бъдат постигнати чрез обединяване в една рамка на различните европейски дейности по събиране на статистически данни, които понастоящем са обхванати в отделни регламенти.

Подробности относно намаляването на разходите за изготвящите и предоставящите данни субекти, изчислено въз основа на примерните сценарии, се съдържат в оценката на въздействието (раздел 5 „Анализ на въздействието“ и приложение ІV: „Методология за анализ на въздействието“).

Предложението има за цел да намали тежестта за микропредприятията и МСП посредством повишаване на праговете за изследванията.

Предложението насърчава оперативната съвместимост и възможността за повторно използване на поддържащата информационна и комуникационна технология чрез използване на:

едни и същи технически спецификации за масивите от данни. Спецификациите включват броя и описанието на променливите; статистическите класификации; характеристиките на статистическите популации, единиците на наблюдение и респондентите; изискуемите периоди и дати, както и изискванията, свързани с географския обхват, характеристиките на извадките, техническите аспекти на събирането на информация, редактирането и импутацията, претеглянето, оценяването и оценката на дисперсията;

едни и същи стандарти за подаване на данни и обмен и споделяне на информация между Евростат и държавите членки. Стандартите ще обхващат понятия, процеси и продукти, включително данни и метаданни.

Когато качеството на данните е в съответствие с критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009, държавите членки следва да могат да предоставят данни от няколко източника, включително методи или иновативни подходи, доколкото те гарантират изготвянето на данни, които са съпоставими и в съответствие със специфичните изисквания, предвидени в регламента.

Основни права

Предложението не оказва въздействие върху защитата на основните права. Най-важните съображения за това предложение са възможните ефекти върху защитата на личните данни (правата по отношение на които са предвидени в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 16 от ДФЕС и във вторичното законодателство 5 ). Нито един от избраните варианти на политиката обаче не предвижда промяна в разпоредбите относно защитата на личните данни. Националното законодателство и законодателството на Съюза в областта на статистиката предвиждат НСИ да гарантират защитата на данните. НСИ имат силни политики например за запазване на конфиденциалността на респондентите, анонимизиране на данните и защита на отговорите на въпросниците.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението има финансово отражение за 2019 г. и 2020 г. (с възможно финансово отражение, продължаващо до 2028 г., в зависимост от следващата МФР).

Общите бюджетни кредити в настоящата МФР се оценяват на 40 милиона евро. Отражението върху бюджета е представено по-подробно в законодателната финансова обосновка.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и система за мониторинг, оценка и докладване

Очаква се предложеният регламент да бъде приет от Европейския парламент и от Съвета през 2017 г., като мерките за изпълнение ще бъдат приети от Комисията малко след това.

Очаква се държавите членки да започнат да предоставят данни на Комисията съгласно новия регламент през 2022 г.

Предложеният законодателен инструмент е част от ЕССС, която ще бъде подложена на изчерпателна оценка, за да се определи, наред с другото, нейната досегашна ефективност и ефикасност по отношение на постигането на целите и да се прецени дали са необходими нови мерки или изменения.

Ежегодно наблюдение на съответствието на изготвената статистика

Евростат провежда годишни оценки на съответствието. Тези оценки включват преглед на наличието на данни, тяхното качество и навременност, както и последващи действия в случай на несъответствие.

Съгласно изискванията на законодателството на Съюза, от държавите членки се иска да предоставят на Комисията относими цифрови данни в областта на селскостопанската статистика. Тези цифрови данни са обвързани със строги срокове за предаване, които трябва да бъдат спазвани с оглед доброто управление, разпространение и полезност на статистиката на Съюза, тъй като липсващите или непълни данни водят до недостиг на информация (т.е. не е възможно да се изчислят агрегираните стойности на ниво ЕС и данните да бъдат публикувани съгласно планираните графици).

Регламент (ЕО) № 223/2009, който е основната правна уредба за функционирането на Европейската статистическа система и за всички секторни законодателни актове, свързани с изготвянето на европейската статистика, бе изменен на 29 април 2015 г.

Макар актуалността, навременността и пълнотата вече да представляват важни фактори в годишните оценки на съответствието, за да се гарантира своевременно разпространение на селскостопанската статистика, по-голямо внимание ще бъде обърнато на тези и на други аспекти на качеството, за да се осигури доверието в изготвяната от ЕСС статистика.

Постоянно усъвършенстване на ЕССС: определяне на нови потребности от данни и нови източници на данни, подобряване на съгласуваността, намаляване на тежестта

Понастоящем Евростат провежда годишни изслушвания с други служби на Комисията. Важен момент в тези изслушвания е обменът на информация относно съответните работни програми. Те предоставят официална платформа за заявяване на предстоящи нужди от нови статистически данни и за преглед на полезността на наличната статистика.

По-нататъшното сътрудничество с други служби на Комисията, НСИ и други национални органи ще се осъществява на различни йерархични нива по време на редовни семинари и заседания на работни групи, групата на директорите, КЕСС, както и посредством честа двустранна комуникация. Особено внимание ще бъде съсредоточено върху идентифицирането на административни данни и други източници на информация, поддържани по силата на законодателството на Съюза, и върху оценката на тяхната пригодност за изготвянето на статистика, за да бъдат установени споразумения за тяхната стабилност, достъпност и възможно адаптиране, така че да отговарят по-добре на статистическите изисквания. Освен това ще се провеждат периодични изследвания и анализи с цел определяне на съществуващия потенциал за усъвършенстване на европейската селскостопанска статистика и за намаляване на тежестта, например посредством отпадане на променливи с лошо съотношение на разходите спрямо ползите. При новата по-гъвкава правна уредба ще бъде възможно внасянето на корекции.

Тези корекции и цялостното функциониране на правната уредба ще бъдат обект на наблюдение и оценка, по-специално с оглед на изброените по-горе цели на стратегията.

Тригодишни мониторингови доклади

За да се осигури текущото наблюдение на функционирането на обновената ЕССС и да се гарантира, че тя изпълнява целите по REFIT за опростяване и намаляване на тежестта, на всеки три години ще се извършва редовно докладване относно функционирането на системата като цяло.

Оценка

Вторият тригодишен мониторингов доклад ще бъде заменен от ретроспективна оценка на обновената ЕССС, която ще се проведе съгласно насоките на Комисията за оценка. Тя би могла също така да послужи като основа за по-нататъшно преработване на законодателството, ако бъде счетено за необходимо.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Предложеният регламент се състои от 19 члена и пет приложения.

Както е посочено в член 1, целта на регламента е да се установи рамка за европейската селскостопанска статистика на ниво земеделско стопанство и да се осигури интегрирането на структурната информация с други видове информация, като производствени методи, мерки за развитие на селските райони, агроекологични аспекти и др. Основните определения са описани в член 2. Приложното поле и обхватът са описани в член 3. Предложението допуска и насърчава използването на нови форми на събиране на данни и алтернативни източници на данни, в това число административни данни и други източници (член 4).

Статистическите данни, обхванати от регламента, са посочени в членове 5, 6 и 7 за конкретни референтни години и периоди (член 10). Предлага се Комисията да бъде овластена да приема делегирани актове за изменение на основните характеристики, изброени в приложение III (член 5), които да бъдат ограничени до синхронизиране с административните регистри, както и за изменение на подтемите за модулите, изброени в приложение IV (член 8), за да може събраните данни да бъдат пригодени към бъдещите нужди на потребителите, както и да бъдат удовлетворени конкретни изисквания на потребителите в ad-hoc изследвания (член 9).

Комисията следва също така да бъде овластена да приема мерки за изпълнение във връзка с техническите спецификации, които се изискват за масивите от данни (член 8), и докладването на качеството (член 11). Изискванията, свързани с докладването на качеството, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009, който представлява референтна рамка и изисква държавите членки да се съобразят със статистическите принципи и критериите за качество, определени в същия регламент.

Данните трябва да се предават в рамките на предварително определени срокове (член 12).

Проектът на регламент включва разпоредбите за финансово подпомагане на държавите членки (членове 13 и 14) във връзка със:

спазването на изискванията по отношение на данните и разработването на методологии, които имат за цел повишаване на качеството или намаляване на разходите, или и двете, както и за намаляване на административната тежест, свързана със събирането и изготвянето на интегрирана статистика за земеделските стопанства;

разходите за събиране на данни;

събирането на ad-hoc данни.

Освен това регламентът съдържа задължителните разпоредби относно защитата на финансовите интереси на Съюза (член 15) и относно упражняването на делегирането на правомощия (член 16).

Заключителните членове се отнасят до процедурата на комитет (член 17) и до отмяната на два действащи регламента, които ще бъдат заменени изцяло от настоящия регламент (член 18).

Петте приложения съдържат подробна информация относно коефициентите за животински единици, списъка с физически прагове, списъка с характеристики за основните структурни данни, характеристиките, които следва да се обхванат в модулите, и изискванията, свързани с точността.

2016/0389 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно интегрираната статистика за земеделските стопанства

и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета 6 се създава рамка за европейската статистика за структурата на земеделските стопанства до 2016 г. Впоследствие Регламент (ЕО) № 1166/2008 следва да бъде отменен.

(2)Програмата за европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, която се провежда в Съюза от 1966 г. насам, следва да бъде продължена, за да се проучат тенденциите в структурата на земеделските стопанства на равнището на Съюза и да се предостави основата от статистически познания, необходима при разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на относимите политики, по-специално на Общата селскостопанска политика и политиките в областта на околната среда, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него.

(3)Извършена международна оценка на селскостопанската статистика доведе до създаването на Глобалната стратегия на Организацията за прехрана и земеделие (FAO) за подобряване на статистиката в областта на селското стопанство и селските райони, която бе одобрена от Статистическия комитет на ООН (СКООН) през 2010 г. Когато е целесъобразно, европейската селскостопанска статистика следва да се съобразява с препоръките в Глобалната стратегия за подобряване на статистиката в областта на селското стопанство и селските райони, както и с тези в Световната програма на FAO за преброяване в селското стопанство през 2020 г.

(4)Следва да се създаде многоцелева програма за изследвания на земеделските стопанства за следващото десетилетие с цел осигуряване на рамката за хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика.

(5)Стратегията за селскостопанска статистика до 2020 г. и след това, създадена от Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС) през ноември 2015 г., предвижда приемането на два рамкови регламента, обхващащи всички аспекти на селскостопанската статистика, с изключение на икономическите сметки за селското стопанство. Настоящият регламент относно интегрираната статистика за земеделските стопанства е единият от тези рамкови регламенти.

(6)За целите на хармонизирането и сравнимостта на информацията относно структурата на земеделските стопанства и с цел да се удовлетворят настоящите потребности на организацията на единния пазар и по-специално на сектора на плодовете и вината, Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета 7 следва да бъде интегриран със структурната информация на ниво земеделски стопанства от 2023 г. нататък. Поради това Регламент (ЕС) № 1337/2011 следва да бъде отменен.

(7)Сравнимите статистически данни от всички държави членки относно структурата на земеделските стопанства са важни за определяне на развитието на общата селскостопанска политика. Поради това, доколкото е възможно, следва да се използват стандартни класификации и общи определения за характеристиките на изследванията.

(8)За целите на актуализирането на основните регистри на земеделските стопанства и на останалата информация, необходима за стратификацията на извадковите изследвания, най-малко веднъж на всеки десет години следва да се провежда преброяване на земеделските стопанства в Съюза. Последното преброяване бе проведено през 2009 — 2010 г.

(9)За да се избегне ненужната тежест за земеделските стопанства и националните администрации, следва да се установят прагове, които изключват нямащите отношение към изследването единици от основните субекти, по отношение на които следва да се събират статистически данни.

(10)Селскостопанската статистика следва да обхваща целите площи, използвани за селскостопанско производство, в това число земята, използвана от няколко земеделски стопанства поради общите им права върху нея.

(11)За да се намали тежестта за респондентите, националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи следва да имат достъп до административни данни дотолкова, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика.

(12)С цел гарантиране на гъвкавостта на Европейската селскостопанска статистическа система, както и на опростяването и осъвременяването на селскостопанската статистика, изследваните променливи следва да се разпределят в различни групи за събиране на данни (основни данни и модули), които се различават по честота на събиране или представителност на данните, или и двете.

(13)Събирането на информация относно използването на хранителни вещества и вода и относно земеделските производствени методи, прилагани в земеделските стопанства, следва да се подобри, за да се предостави допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията и да се подобри качеството на агроекологичните показатели.

(14)По отношение на географското обозначаване на стопанствата като обща референтна рамка следва да се използва стандартната Европейска географска координатна система в съответствие с приложение I към Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 8 .

(15)Комисията следва да зачита поверителността на данните, предавани в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 9 . Необходимата защита на поверителността на данните следва да се гарантира, наред с другото, чрез ограничаване на употребата на параметрите за местоположение единствено за целите на пространствения анализ на информацията и чрез подходящо агрегиране, когато статистиката се публикува. Поради тази причина следва да се разработи хармонизиран подход по отношение на защитата на поверителността и свързаните с качеството аспекти на разпространението на данните.

(16)Всяка обработка на лични данни във връзка с настоящия регламент се подчинява на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и националните разпоредби за нейното прилагане и/или на Регламент № 45/2001, в зависимост от конкретния случай.

(17)С Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета 10 се установява статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, които са посочени в настоящия регламент за целите на определяне на относимата популация от земеделски стопанства.

(18)В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета 11 териториалните единици следва да се определят съгласно класификацията по „Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (“„NUTS)“.

(19)За провеждането на изследването следва да се изискат средства както от държавите членки, така и от Съюза в продължение на няколко години. В тази връзка следва да се предвиди предоставянето на безвъзмездни средства от Съюза с цел подпомагане на тази програма за изследвания посредством Европейския фонд за гарантиране на земеделието в рамките на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета 12 .

(20)Този регламент установява финансов пакет за времетраенето на съответната многогодишна финансова рамка (МФР), който представлява главната отправна точка за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 13 . Регламентът предвижда бюджетът за по-нататъшни изследвания да бъде определен в контекста на последващата финансова рамка.

(21)Тъй като целта на настоящия регламент, а именно систематичното изготвяне на европейска статистика за земеделските стопанства в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и поради това от съображения за съгласуваност и сравнимост може по-добре да се постигне на равнището на Съюза, последният следва да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)Регламент (ЕО) № 223/2009 представлява референтна рамка за европейската статистика и изисква държавите членки да се съобразят със статистическите принципи и критериите за качество, определени в него. Докладите относно качеството са от съществено значение за оценяването и подобряването на качеството на европейските статистически данни и за съобщаването на информация в тази връзка. КЕСС е одобрил стандарт на Европейската статистическа система (ЕСС) за структурата на докладите относно качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Стандартът на ЕСС следва да допринесе за хармонизацията на докладването за качеството съгласно настоящия регламент.

(23)В съответствие с принципа на добро финансово управление бе извършена оценка на въздействието, за да се насочи вниманието в създадената с настоящия регламент програма за изследвания към нуждата от ефективност при постигането на целите и да се включат бюджетни ограничения още на етапа на изработване на програмата за изследвания и по-нататък.

(24)За да се осигурят еднородни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за прецизиране на описанията на характеристиките, изброени в приложение III, и на техническите елементи на данните, които следва да бъдат предоставени, както и за определяне на информацията, която следва да се предостави ad-hoc, а също и на условията, на които трябва да отговарят докладите относно качеството, и на тяхното съдържание. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 14 от 16 февруари 2011 г.

(25)За да бъдат взети предвид новопоявяващите се потребности от данни, които произтичат основно от новите развития в селското стопанство, преработеното законодателство и променящите се приоритети на политиката, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на подтемите, изброени в приложение IV. За да се осигури съвместимостта и улесни използването на други източници на данни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на характеристиките, изброени в приложение ІІІ.От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 15 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(26)Проведена бе консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(27)Проведена бе консултация с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява рамка за европейската статистика на равнището на земеделските стопанства и предвижда интегрирането на информацията относно структурата с тази относно производствените методи, мерките за развитие на селските райони, агроекологичните аспекти и друга свързана с тях информация.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)„земеделско стопанство“ („стопанство“) означава отделна — както в технически, така и в икономически аспект — единица, която има единно управление и която извършва, като основна или вторична дейност, икономически дейности в областта на селското стопанство в съответствие с Регламент (ЕО) № 1893/2006, които спадат към групи A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 или към „поддържането на земеделската земя в добро земеделско и екологично състояние“ от група A.01.6, в рамките на икономическата територия на Европейския съюз. По отношение на дейностите от клас A.01.49 са включени само дейностите „отглеждане и развъждане на полуодомашнени или други живи животни“ (с изключение на отглеждането на насекоми) и „пчеларство и производство на мед и пчелен восък“;

б)„селскостопанска единица за земя за общо ползване“ означава единица земя, върху която се упражняват права за общо ползване и която се използва от няколко земеделски стопанства за селскостопанско производство, но не е разпределена между тях;

в)    „регион“ означава териториалната единица по Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS), определена съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003;

г)    „животинска единица“ означава стандартна мерна единица, която позволява агрегирането на различни животински категории с цел тяхното сравняване; коефициентите за установяване на животинските единици за отделните категории животни са изброени в приложение I;

д)    „референтна година за изследване“ означава календарна година, към която се отнасят референтните периоди;

е)    „семейна градина“ означава площи, използвани за производство на храна, предназначена за собствена консумация.

Член 3

Обхват

1.Данните, които се изискват по настоящия регламент, обхващат 98 % от общата използвана земеделска площ (ИЗП) (с изключение на семейните градини) и 98 % от животинските единици в държавата членка.

2.За да изпълнят тези изисквания, държавите членки предоставят данни, които са представителни за земеделските стопанства и селскостопанските единици за земя за общо ползване, които отговарят на поне един от физическите прагове, посочени в приложение II, по отношение на размера на земеделската земя или броя животни.

3.По изключение, когато основната рамка на изследването, посочена в параграф 2, представлява повече от 98 % от националното селскостопанско производство, измерено по стандартната продукция съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията 16 , държавите членки могат с предварителното одобрение на Комисията (Евростат) да установят по-високи физически или съответни икономически прагове, за да стеснят рамката на изследването, при условие че е достигнат обхватът от 98 % от общата използвана земеделска площ (с изключение на семейните градини) и 98 % от животинските единици на държавите членки.

4.Когато основната рамка на изследването, посочена в параграф 2, не представлява 98 % от използваната земеделска площ и 98% от животинските единици, държавите членки разширяват рамката, като установяват по-ниски прагове от посочените в параграф 2 или въвеждат допълнителни прагове, или и двете.

Член 4

Източници на данни

1.С цел получаване на данните, посочени в настоящия регламент, държавите членки извършват статистически изследвания.

2.Държавите членки могат да използват информация, извлечена от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), създадена с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета 17 , системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета [ 18 ], и системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 19 , лозарския регистър, приложен в съответствие с член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета 20 , и регистрите за биологичното земеделие, създадени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 21 , при условие че информацията е поне със същото качество като това на информацията, получена от статистическите изследвания. Държавите членки могат също така да използват административни източници, свързани с конкретни мерки за развитие на селските райони.

3.Държавите членки имат право да използват различни от посочените в параграф 2 източници на информация, за да предоставят данни, при условие че те са поне със същото качество като информацията, получена от статистическите изследвания. Държавите членки, които решат да използват други източници, уведомяват Комисията (Евростат) в рамките на годината, предшестваща референтната година за изследването, и предоставят подробности относно качеството на данните, получени от този източник, и методите за събиране на данни, които ще се използват.

4.Националните органи, които отговарят за изпълнението на изискванията на настоящия регламент, имат право на своевременен и безплатен достъп и използване на данни, в това число индивидуалните данни за земеделските стопанства и личните данни на стопаните, съдържащи се в съставени на тяхната национална територия административни досиета, съгласно член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009. Националните органи и собствениците на административните досиета установяват необходимите механизми за сътрудничество.

Член 5

Основни структурни данни

1.Държавите членки събират и предоставят основните структурни данни („основни данни“), свързани със земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, за 2020, 2023 и 2026 г. като референтни години за изследване и изброени в приложение III. Събирането на основните данни за 2020 г. като референтна година за изследване се осъществява под формата на преброяване.

2.Събирането на основните данни за 2023 и 2026 г. като референтни години за изследване може да се осъществи под формата на извадкови изследвания. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати от изследванията са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

3.Когато една от характеристиките, посочени в приложение III, има слабо или нулево присъствие в дадена държава членка, тази характеристика може да бъде изключена от събирането на данни, при условие че въпросната държава членка предостави на Комисията (Евростат) надлежно обосноваваща изключването информация в календарната година, предшестваща референтната година за изследването.

4.Комисията е овластена да приема актове за изпълнение с цел прецизиране на описанията на характеристиките, изброени в приложение III.

5.Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: датата на влизане в сила на настоящия регламент +6 месеца, или 31 декември 2018 г., която от двете дати е по-късната] за 2020 г. като референтна година за изследване, не по-късно от 31 декември 2021 г. — за 2023 г. като референтна година за изследване, и не по-късно от 31 декември 2024 г. — за 2026 г. като референтна година за изследване.

6.Комисията е овластена да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на информацията, посочена в приложение III, ако е необходимо, с цел хармонизация с източниците на данни, посочени в член 4, параграф 2, за 2023 и 2026 г. При упражняване на правомощието си Комисията гарантира, че със съответните делегирани актове се заменят само онези от изброените в приложение ІІІ характеристики, които повече не могат да бъдат пряко извличани от посочените източници на данни. Тя също така гарантира, че със съответните делегирани актове не се налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или респондентите, както и че се променят максимум 10 %, със закръгляне нагоре до най-близкото цяло число, от изброените в приложение III характеристики.

7.Тези делегирани актове се приемат до 30 септември 2021 г. за 2023 г. като референтна година за изследване и до 30 септември 2024 г. — за 2026 г. като референтна година за изследване.

Член 6

Разширяване на рамката

1.Държавите членки, които разширяват рамката на изследването в съответствие с член 3, параграф 4, предоставят основни данни за земеделските стопанства, включени в това разширяване на рамката, за 2020 г. като референтна година за изследване, обхващащи информацията, посочена в приложение III.

2.Данните за земеделските стопанства при разширяването на рамката могат да бъдат събрани чрез осъществяване на извадкови изследвания. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати от изследванията са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

Член 7

Модулни данни

1.Държавите членки събират и предоставят модулните данни („модули“) по темите и подтемите, изброени в приложение IV, за следните референтни години за изследване:

a) модул „Работна сила и други доходоносни дейности“ — за 2020, 2023 и 2026 г.;

б) модул „Развитие на селските райони“ — за 2020, 2023 и 2026 г.;

в) модул „Селскостопански сгради за животни и управление на оборския тор“ — за 2020 и 2026 г.;

г) модул „Напояване“ — за 2023 г.;

д) модул „Практики за управление на почвите“ — за 2023 г.;

е) модул „Машини и оборудване“ — за 2023 г.;

ж) модул „Овощни градини“ — за 2023 г.;

з) модул „Лозя“ — за 2026 г.

2.В обхвата на събирането на тези данни се включват земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3.

3.Модулите могат да бъдат събирани чрез провеждане на извадкови изследвания. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати от изследванията са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

4.Модулите се събират от подизвадки от земеделските стопанства, изследвани с цел събиране на основните данни, за същата референтна година. При всички случаи всеки запис, предоставящ информация за модулите, е придружен от основните данни, изброени в приложение III.

5.Държавите членки с по-малко от 1000 хектара от която и да било отделна култура, посочена в подтемите на модул „Овощни градини“ в приложение IV, произвеждащи изцяло или основно за пазара, са освободени от изпълнението на модул „Овощни градини“ за съответната култура.

6.Държавите членки с по-малко от 1000 хектара лозя, засадени със сортове за вино, произвеждащи изцяло или основно за пазара, са освободени от изпълнението на модул „Лозя“.

7.Държавите членки с по-малко от 2 % поливна площ от ИЗП и тези без региони по NUTS 2, с поне 5 % поливна площ от ИЗП, са освободени от изпълнението на модул „Напояване“.

8.Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) за случаите по параграфи 5, 6 и 7 до края на юни в годината, предшестваща съответната референтна година за изследването.

9.Когато една от характеристиките има слабо или нулево присъствие в дадена държава членка, тази характеристика може да бъде изключена от събирането на данни, при условие че на Комисията (Евростат) бъде предоставена надлежно обосноваваща изключването информация в календарната година, предшестваща референтната година за изследването.

Член 8

Техническа спецификация относно модулните данни

1.Комисията е овластена да приема актове за изпълнение с цел прецизиране на следните технически елементи на данните, които следва да бъдат предоставени за всеки модул, и съответните им тема и подтема, изброени в приложение IV:

a) списъка с характеристики и съответните им мерни единици;

б) описанията на характеристиките.

2.Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: датата на влизане в сила на настоящия регламент + 6 месеца, или 31 декември 2018 г., която от двете дати е по-късната] за 2020 г. като референтна година за изследване, не по-късно от 31 декември 2021 г. — за 2023 г. като референтна година за изследване, и не по-късно от 31 декември 2024 г. — за 2026 г. като референтна година за изследване.

3.За годините 2023 и 2026 г. Комисията е овластена да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на посочените в приложение IV подтеми. При упражняване на правомощието си Комисията гарантира, че със съответните делегирани актове не се налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или респондентите, както и че максимум 25 %, със закръгляне нагоре до най-близкото цяло число, от посочените в приложение IV подтеми се променят за всеки модул чрез делегирани актове.

4.Тези делегирани актове се приемат до 30 септември 2021 г. за 2023 г. като референтна година за изследване и до 30 септември 2024 г. — за 2026 г. като референтна година за изследване.

Член 9

Ad-hoc данни

1.Комисията е овластена да приема актове за изпълнение с цел прецизиране на информацията, която следва да се предостави ad-hoc, като посочи:

a) списък с характеристики с не повече от 40 променливи, които следва да бъдат предоставени на Комисията (Евростат), както и съответните им мерни единици;

б) описанията на характеристиките;

в) изискванията за точност;

г) референтната година за изследване;

д) референтните периоди;

е) възможните източници на данни и други методологични аспекти;

ж) датите за предаване на данните.

2.Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от 12 месеца преди началото на референтната година за изследване.

Член 10

Референтни периоди

Събраната информация се отнася до една референтна година, която е обща за всички държави членки, като се прави позоваване на положението в течение на конкретно посочен времеви диапазон, както следва:

а) За характеристики на земеделската земя: i) основната употреба на земята се отнася до референтната година за изследване; ii) всяка държава членка определя референтна дата в рамките на референтната година за изследване за идентифициране на поземлените парцели.

б) За характеристики относно напояването и практиките за управление на почвите референтният период е 12-месечен период, приключващ в рамките на референтната година за изследване, който се определя от всяка държава членка с оглед обхващане на съответните производствени цикли.

в) За характеристики относно селскостопанските животни, селскостопанските сгради за животни и управлението на оборския тор всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година за изследване. Характеристиките относно управлението на оборския тор се отнасят до 12-месечния период, приключващ на тази дата.

г) За характеристики относно работната сила всяка държава членка определя 12-месечен референтен период, приключващ на референтна дата в рамките на референтната година за изследване.

д) За характеристики относно мерките за развитие на селските райони, прилагани в отделните земеделски стопанства, референтният период е тригодишният период, приключващ на 31 декември в референтната година за изследване.

е) За всички останали характеристики всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година за изследване.

Член 11

Качество

1.Държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и метаданни.

2.За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни и метаданни.

4.За тази цел държавите членки предават, за всяка обхваната от настоящия регламент референтна година за изследване, доклад относно качеството, в който се описва статистическият процес, и по-специално:

a) критериите за качество, посочени в параграф 2;

б) приложените критерии за включване и изключване с цел изпълнение на изискванията за обхват, посочени в настоящия регламент;

в) използваната организация и методология;

г) рамката на извадката за изследванията;

д) постигнатите нива на точност за извадковите изследвания;

е) референтните периоди съгласно член 10;    

ж) информация за качеството на използваните източници на данни, различни от статистическите изследвания;

з) информация за валидирането на данните, извършено от държавата членка преди предаването на набора от данни на Комисията (Евростат).

Комисията е овластена да приема актове за изпълнение, в които да определя условията, на които трябва да отговарят докладите относно качеството, и съдържанието на тези доклади. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

5.Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) във възможно най-кратък срок за всяка значима информация или промяна във връзка с изпълнението на настоящия регламент, която би могла да повлияе на качеството на предаваните данни.

6.По искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят допълнителна информация, която е необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

Член 12

Предаване на данните и метаданните

1.За 2020 г. като референтна година за изследване държавите членки предават валидираните основни и модулни данни, както и доклад относно качеството, на Комисията (Евростат) в срок от 15 месеца след края на референтната година за изследването.

2.За 2023 и 2026 г. като референтни години за изследване държавите членки предават валидираните основни данни, данни за модул „Работна сила и други доходоносни дейности“,  както и доклад относно качеството, на Комисията (Евростат) в срок от 9 месеца след края на референтната година за изследването. Данните за останалите модули и свързаните с тях метаданни се предават в срок от 12 месеца след края на референтната година за изследването.

3.Данните, предавани на Комисията (Евростат), са на ниво отделни земеделски стопанства. Модулните данни и данните, предоставяни ad-hoc, са обвързани с основните данни, изброени в приложение III, на ниво отделно земеделско стопанство за същата референтна година. Предоставените записи включват факторите за екстраполиране.

4.Държавите членки предават данните и метаданните при използване на технически формат, посочен от Комисията (Евростат). Данните и метаданните се предоставят на Комисията (Евростат) посредством единен интерфейс за въвеждане на данни.

   Член 13

Принос на Съюза

1.За целите на изпълнението на настоящия регламент Съюзът може да предостави безвъзмездни средства на националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за

а)    разработване или изпълнение на изискванията по отношение на данните, или и за двете;

б)    разработване на методологии, които имат за цел повишаване на качеството и/или намаляване на разходите и на административната тежест, свързана със събирането и изготвянето на интегрирана статистика за земеделските стопанства.

2.Държавите членки могат да получат безвъзмездни средства от Съюза за покриване на разходите за събирането на данните, посочено в членове 5, 6 и 7, в рамките на посочения в член 14 финансов пакет.

3.Финансовият принос на Съюза не може да надвиши 75 % от допустимите разходи, при едновременно съобразяване с максималните суми, посочени в параграфи 4 и 5.

4.За комбинираните разходи, свързани със събирането на основните и модулните данни за 2020 г., финансовият принос на Съюза се ограничава до посочените по-долу максимални суми:

a) по 50 000 EUR за Люксембург и Малта;

б) по 1 000 000 EUR за Австрия, Хърватия, Ирландия и Литва;

в) по 2 000 000 EUR за България, Германия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство;

г) по 3 000 000 EUR за Гърция, Испания и Франция;

д) по 4 000 000 EUR за Италия, Полша и Румъния;

е) по 300 000 EUR за всяка от останалите държави членки.

5.За събирането на основни и модулни данни през 2023 и 2026 г. посочените в параграф 4 максимални суми се намаляват с 50 %, като се съобразяват и с разпоредбите в Многогодишната финансова рамка след 2020 г.

6.За събирането на данните, които следва да се предоставят ad-hoc, по член 9 Съюзът може да предостави безвъзмездни средства на националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за покриване на разходите за осъществяване на ad-hoc събиране на данни. Въпросният финансов принос на Съюза не може да надвиши 90 % от допустимите разходи.

7.    Финансовият принос на Съюза се предоставя от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по силата на член 4, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 14

Финансов пакет

1.Финансовият пакет на Съюза за изпълнение на програмата за събиране на данни за 2020 г. като референтна година за изследване, включително бюджетните кредити, необходими за управлението, поддръжката и развитието на системите от бази данни, които се използват в Комисията за обработване на данните, предоставени от държавите членки в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, възлиза на 40 000 000 EUR за периода 2018 — 2020 г., обхванат от Многогодишната финансова рамка 2014 — 2020 г.

2.След датата на влизане в сила на многогодишната финансова рамка след 2020 г., сумата за периода след 2020 г. се определя от бюджетния и законодателен орган по предложение на Комисията.

Член 15

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез последователни и ефективни проверки, а ако са установени нередности — чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.Комисията или нейни представители и Сметната палата притежават правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители и трети страни, които са получили пряко или косвено средства от Съюза по програмата.

3.Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, в това число проверки на място и инспекции, по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета 22 и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета 23 , с цел установяване дали е налице измама, корупция или някаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за безвъзмездни средства, решение за безвъзмездни средства или договор, финансирани пряко или косвено в рамките на настоящия регламент.

4.Споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации и споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, изрично оправомощават Комисията, Сметната палата и OLAF да провеждат такива одити, проверки на място и инспекции.

5.Когато изпълнението на дадено действие е възложено на външен подизпълнител или направено чрез вторично оправомощаване, изцяло или частично, или когато налага възлагането на поръчка или отпускането на финансова подкрепа на трета страна, договорът, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или решението за отпускане на безвъзмездни средства включва задължението на изпълнителя или бенефициера да наложи на всяка участваща трета страна изрично да приеме тези правомощия на Комисията, Сметната палата и OLAF.

6.Параграфи 4 и 5 се прилагат, без да се засягат параграфи 1, 2 и 3.

Член 16

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 6 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [Служба за публикации: моля, въведете точната дата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.Делегирането на правомощието, посочено в член 5, параграф 6 и член 8, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно до Европейския парламент и до Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 6 или член 8, параграф 3, влиза в сила единствено ако не е направено възражение нито от Европейския парламент, нито от Съвета в срок от два месеца след нотифицирането на въпросния акт до Европейския парламент и до Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът уведомят Комисията, че няма да направят възражение. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

Член 17

Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 18

Отмяна

1.Регламент (ЕС) № 1337/2011 се отменя, считано от 1 януари 2022 г.

2.Регламент (ЕО) № 1166/2008 се отменя, считано от 1 януари 2019 г.

3.Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цел(и)

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

1.1.Наименование на предложението/инициативата 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и на Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 24  

3403 — Изготвяне на европейска статистика

1.3.Естество на предложението/инициативата 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 25  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

X Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

1.4.Цел(и)

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата 

Хармонизираните и сравними статистически данни относно структурата на земеделските стопанства ще допринесат за постигането на приоритет 4 („По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база“) от десетте основни приоритета на Комисията, но могат също така да допринесат най-малкото за следните други приоритети: 1 („Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“), 3 („Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“) и 9 („По-силен участник на световната сцена“).

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД 

Конкретна цел №

Работна програма на Комисията за 2016 г. Инициатива по REFIT № 26 — Пакет относно статистиката

Съответни дейности във връзка с УД/БД

3403 — Изготвяне на европейска статистика

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи. 

Целта на предложението е да се осигури допълнителна финансова подкрепа за държавите членки с оглед събирането на данни за структурата на земеделските стопанства, като се определи финансовият пакет за периода 2019 — 2020 г. с възможно продължаване до 2028 г. в зависимост от новата МФР.

Инициативата има за цел създаване на обновено законодателство относно събирането на структурна статистика на ниво земеделско стопанство в отговор на промените в световното селско стопанство, като глобализацията и изменението на климата, вследствие на които се променят Общата селскостопанска политика (ОСП) и други свързани със селското стопанство политики на ЕС, създавайки нови потребности от данни, а също така и с оглед намаляване на несъгласуваността на данните в селскостопанската статистика и на тежестта, свързана със събирането на данните. Висококачествените данни, които са сравними между държавите членки, са важни при разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на приоритетите на ЕС, като ОСП и свързаните с нея политики, които се разпореждат с почти 40 % от общия бюджет на ЕС.

Законодателството в областта на статистиката е най-вече административно по своето естество, като засяга основно потребителите на данни (т.е. други служби на Комисията), субектите, които изготвят данните (националните статистически институти), и респондентите (земеделските стопани) и има ограничени преки икономически, социални и екологични последици. Основните преки разходи за заинтересованите страни са свързани с адаптирането към новите статистически, организационни и технически системи, но тези разходи и тежест се очаква да се самоизплатят в средносрочен и дългосрочен план посредством намаляване на тежестта, свързана със събирането на данните, и постигане на ефективност и икономии в няколко направления.

Финансовият принос на ЕС към събирането на статистически данни в областта на селското стопанство на национално равнище по новата система се очаква да продължи да бъде на ниво и в съотношение, сравнимо с настоящото положение, като националните разходи също следва да достигнат подобни на сегашните нива. Пълното реализиране на действията за намаляване на тежестта и разходите, както и очакваният спад в броя на земеделските стопанства (въз основа на наблюдаваните тенденции) може да доведат до намалена нужда от бюджетни средства за събиране на данни.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението 

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Годишните оценки на съответствието, непрекъснатата комуникация със заинтересованите страни с цел усъвършенстване на Европейската селскостопанска статистическа система (ЕССС) и тригодишните мониторингови доклади въз основа на няколко ключови показателя за изпълнение и целеви равнища ще служат за преглед на политиката.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата 

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план 

Предложеният регламент предвижда осъществяването на изследвания на структурата на земеделските стопанства (преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. и извадковите изследвания през 2023 и 2026 г.), както и частичното им финансиране.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Хармонизираните политики на ЕС, като ОСП, имат нужда ipso facto от висококачествени данни, които са сравними между държавите членки, за да може намесите на политиката да бъдат насочени по-ефикасно, ефективно и справедливо. Това може да бъде гарантирано единствено посредством общо и координирано действие в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС). Това е особено важно за политика, която се разпорежда с почти 40 % от общия бюджет на ЕС и представлява най-голямото му перо.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Изследванията на структурата на земеделските стопанства се осъществяват на равнището на ЕС от 1966/1967 г. и продължават да бъдат фундаментален крайъгълен камък на европейската селскостопанска статистика. Свързаната с тях правна уредба обаче трябва да бъде актуализирана, за да се отговори на посочените по-горе предизвикателства и да се преодолеят основните проблеми, определени в извършената последваща оценка на сегашната ЕССС. Те са:

1. Настоящото законодателство в областта на селскостопанската статистика не удовлетворява адекватно новопоявяващите се потребности от данни.

2. ЕССС не е достатъчно гъвкава и не реагира достатъчно бързо на възникващите потребности.

3. Събирането на данни не е хармонизирано и съгласувано в задоволителна степен.

4. Статистиката би могла да се изготвя по-ефективно.

5. Тежестта, свързана с предоставянето на данни, се възприема като голяма.

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Предложеният регламент е част от Стратегията на Евростат за селскостопанска статистика до 2020 г. и след това, която е планирана да се състои от два рамкови регламента: относно интегрираната статистика за земеделските стопанства (ИСЗС) и относно статистиката за селскостопанските суровини и крайни продукти (СССКП). И двата регламента ще включват общо приложно поле и ще споделят техническа и методическа документация, като заедно ще обхванат всички аспекти на стратегията за селскостопанска статистика.

1.6.Срок на действие и финансово отражение 

X Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

X    Предложение/инициатива в сила до 31 декември 2028 г.

X    Финансово отражение от 2019 г. до 2020 г. (с възможно финансово отражение, продължаващо до 2028 г., в зависимост от новата МФР)

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 26  

X Пряко управление от Комисията

X от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ трети държави или органите, определени от тях;

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

◻ органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

2.1.Правила за мониторинг и докладване 

Да се посочат честотата и условията.

Получателите на безвъзмездни средства трябва да представят събраните данни, както и съответните доклади относно качеството.

2.2.Система за управление и контрол 

2.2.1.Идентифицирани рискове 

Потенциални проблеми, свързани с качеството и актуалността на данните.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

Техническата и методическата документация и насоките ще бъдат съобщени на държавите членки предварително. Ще се осъществява наблюдение за спазването на сроковете. Докладите относно качеството ще бъдат подлагани на щателен преглед за всяко изследване.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка 

Проверките няма да бъдат свързани с допълнителни разходи, тъй като ще се осъществяват от длъжностни лица на Комисията като част от редовните им задължения. Ползите от тях са повишено качество и сравнимост на данните. Очакваното ниво на риск от грешки е ниско, тъй като събирането на данни във връзка със селскостопанската статистика се осъществява в добро сътрудничество с държавите членки от 50-те години на 20-и век насам. Приспособяването на техническите и другите системи, свързани с изследванията, би могло да доведе до леко повишаване на риска от грешка в краткосрочен план, но се очаква той да спадне до средно ниво в средносрочен до дългосрочен план.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности 

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

В допълнение към прилагането на всички механизми за регулаторен контрол, Евростат ще приложи стратегия за борба с измамите в съответствие с общите действия на Комисията в тази област. Така ще се гарантира, че подходът за управление на риска от измами е способен да идентифицира области, в които такъв риск присъства, както и подходящи ответни действия. При необходимост ще бъдат създадени групи за работа в мрежа и конкретни информационни инструменти, предназначени за анализиране на случаите на измами.

Евростат разполага със стратегия за контрол, придружаваща изпълнението на разходите. Включените в тази стратегия мерки и инструменти са изцяло приложими към предложения регламент. Намаляването на сложността, прилагането на рентабилни процедури за наблюдение и провеждането на основани на риска предварителни и последващи проверки ще имат за цел да намалят вероятността и да допринесат за предотвратяването на измами. В стратегията за контрол са включени конкретни мерки за повишаване на информираността и подходящо обучение във връзка с предотвратяването на измами.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове 

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид 
разход

Вноска

Номер […]
[Функция…………]

Диф./ Недиф 27 .

от държави от ЕАСТ 28

от държави кандидатки 29

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

2

05 08 02
„Изследвания на структурата на земеделските стопанства“

Диф.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид 
разход

Вноска

Номер […]
[Функция…………]

Диф./Недиф.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

Няма

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите 

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

2

05 08 02 „Изследвания на структурата на земеделските стопанства“

ГД: AGRI

Година 
2019 г. 30

Година 
2020 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 05 08 02

Поети задължения

(1)

39,000

1,000

40,000

Плащания

(2)

19,200

0,900

20,100

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 31  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД AGRI

Поети задължения

=1+1a +3

39,000

1,000

40,000

Плащания

=2+2a

+3

19,200

0,900

20,100ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

39,000

1,000

40,000

Плащания

(5)

19,200

0,900

20,100

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 2
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

39,000

1,000

40,000

Плащания

=5+ 6

19,200

0,900

20,100

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1 — 4
от многогодишната финансова рамка

(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

ГД: ESTAT 29 01

• Човешки ресурси

0,549

0,549

1,098

• Други административни разходи

0,045

0,030

0,075

ОБЩО ГД ESTAT

Бюджетни кредити

0,594

0,579

1,173

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,594

0,579

1,173

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1 — 5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

39,594

1,579

40,573

Плащания

19,794

1,479

21,273

   

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи 

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

X Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

2019 г.

2020 г.

РЕЗУЛТАТИ

Вид 32

Среден разход

бр.

Разходи

бр.

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 33

- Резултат

База данни

0,600

1,000

1,600

- Резултат

Микроданни за земеделските стопанства

38,400

0

38,400

Междинен сбор за конкретна цел № 1

39,000

1,000

40,000

ОБЩО РАЗХОДИ

39,000

1,000

40,000

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.Обобщение 

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

X    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

0,549

0,549

1,098

Други административни разходи

0,045

0,030

0,075

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната финансова рамка

0,594

0,579

1,173

извън ФУНКЦИЯ 5 34  
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи  
с административен характер

Междинен сбор  
извън ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

0,594

0,579

1,173

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения    

.

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

X Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

2019 г.

2020 г.

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

29 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

4.1

4.1

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 35

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 гг  36

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

4.1

4.1

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

- управление на безвъзмездни средства, свързани с инициативата

- валидиране на данни

- подкрепа и методологична работа

- анализ на доклади

- разпространение на данни

Външен персонал

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка 

X    Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

Няма

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

Няма

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането 

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Година 
N

Година 
N+1

Година 
N+2

Година 
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3.Очаквано отражение върху приходите 

X Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 37

Година 
N

Година 
N+1

Година 
N+2

Година 
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия ………….

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Не се прилага.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

Не се прилага.

(1) Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14).
(2) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(3) Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation  
(4) Уеб страница на Евростат, посветена на обществената консултация: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass Доклад от откритата обществена консултация:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
(5) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14).
(7) Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета и Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7).
(8) Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(10) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
(11) Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 13, 18.1.2011 г, стр. 3).
(12) Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
(13) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(14) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(15) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(16) Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията от 1 август 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (ОВ L 321, 7.11.2014 г., стр. 2).
(17) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).
(18) Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
(19) Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).
(20) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
(21) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).
(22) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(23) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(24) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(25) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(26) Информация за методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент се намират на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27) Диф. = диференцирани бюджетни кредити / Недиф. = недиференцирани бюджетни кредити.
(28) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(29) Държави кандидатки и ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(30) Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(31) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(32) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (например брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(33) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“
(34) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(35) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерти в делегации.
(36) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(37) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

Брюксел, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ I — Коефициенти по животински единици

Вид животно

Характеристика на животното

Коефициент

Животни от рода на едрия рогат добитък

Под едногодишна възраст

0,400

На възраст между една и ненавършени две години

0,700

Мъжки, на възраст две и повече години

1,000

Юници, на възраст две и повече години

0,800

Млекодайни крави

1,000

Немлекодайни крави

0,800

Овце и кози

0,100

Свине

Прасета с живо тегло под 20 килограма

0,027

Свине за разплод с живо тегло 50 килограма и повече

0,500

Други свине

0,300

Домашни птици

Бройлери

0,007

Кокошки носачки

0,014

Други домашни птици

Пуйки

0,030

Патици

0,010

Гъски

0,020

Щрауси

0,350

Други домашни птици, некласифицирани другаде

0,001

Зайци, женски за разплод

0,020Приложение II — Списък на физическите прагове 1

   

Позиция

Праг

Използвана земеделска площ

5 хектара

Обработваема земя

2 хектара

Картофи

0,5 хектара

Пресни зеленчуци и ягоди

0,5 хектара

Ароматни растения, медицински растения и растения за подправки, цветя и декоративни растения, семена и посадъчен материал, разсадници

0,2 хектара

Плодни дървета, ягодоплодни, черупкови дървета, цитрусови дървета, други трайни насаждения с изключение на разсади, лозя и маслинови дървета

0,3 хектара

Лозя

0,1 хектара

Маслинови насаждения

0,3 хектара

Оранжерии

100 м2

Култивирани гъби

100 м2

Селскостопански животни

1,5 животински единициПриложение ІІІ – Основни данни: Информация, която следва да се предостави

Общи характеристики

Единици/Категории

Информация за изследването

-

Идентификатор на земеделското стопанство

Идентификатор на стопанство

Местоположение на стопанството

-

Географско местоположение

Код на клетката от координатна мрежа от клетки с площ, равняваща се на 1 km (INSPIRE)

-

Регион по NUTS 3

Код по NUTS 3

-

Стопанството има площи, определени като райони с природни ограничения съгласно Регламент № 1305/2013.

L/M/O/N 2

Правосубектност на стопанството

-

Юридическата и икономическата отговорност за стопанството се поема от:

-

Физическо лице, което е едноличен стопанин на отделно стопанство

да/не

-

-

Ако отговорът е „да“, стопанинът ли е и управител на стопанството

да/не

-

-

Ако отговорът е „не“, управителят член ли е на семейството на стопанина?

да/не

-

-

Ако отговорът е „да“, управителят съпруг/съпруга ли е на стопанина?

да/не

-

Едно или повече физически лица, което(които) е(са) съдружник(ци), когато стопанството се стопанисва съвместно

да/не

-

Юридическо лице

да/не

-

Стопанството е върху земя за общо ползване

да/не

Стопанинът е получател на подпомагане от ЕС за земя или животни в стопанството, поради което е включен в ИСАК

да/не

Управител на стопанството

-

Година на раждане

година

-

Пол

мъжки/женски

-

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинската)

Групи ГРЕ 3

-

Селскостопанска квалификация на управителя

кодове на квалификация

-

Професионално обучение, започнато от управителя през последните 12 месеца

да/не

Вид стопанисване на използваната земеделска площ (по отношение на стопанина)

-

Обработка на собствена земя

хектара

-

Обработка на земя под аренда

хектара

-

Съвместна обработка на земя или други начини на стопанисване

хектара

-

Земя за общо ползване

хектара

Биологично земеделие

да/не

-

Общ размер на използваната земеделска площ на стопанството, в което се прилагат производствени методи за биологично земеделие, сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейския съюз

хектара

-

Общ размер на използваната земеделска площ на стопанството, което е в процес на преминаване към производствени методи за биологично земеделие, които следва да бъдат сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейския съюз

хектара

Участие в други схеми за сертифициране на екологичните практики

да/не

Значимост на другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството

-

Процент на крайната икономическа продукция на стопанството

% групи 4Характеристики на земята

Общ размер на основните площи

от които сертифицирани за биологично земеделие и/или в процес на преминаване към биологично земеделие

Използвана земеделска площ (ИЗП)

хектара

хектара

-

Обработваема земя

хектара

хектара

-

-

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена)

хектара

хектара

-

-

-

Обикновена пшеница и лимец

хектара

-

-

-

Твърда пшеница

хектара

-

-

-

Ръж и смеси от зимни зърнено-житни култури (смес от ръж и пшеница)

хектара

-

-

-

Ечемик

хектара

-

-

-

Овес и смеси от пролетни зърнено-житни култури (смес от зърнени култури, различна от смес от ръж и пшеница)

хектара

-

-

-

Царевица за зърно и смес от зърно и кочани

хектара

-

-

-

Тритикале

хектара

-

-

-

Сорго

хектара

-

-

-

Други зърнено-житни култури, некласифицирани другаде (елда, просо, канарено семе и т.н.)

хектара

-

-

-

Ориз

хектара

-

-

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от житни и бобови култури)

хектара

хектара

-

-

-

Фуражен грах — зърно, фасул и сладка лупина

хектара

-

-

Кореноплодни култури

хектара

хектара

-

-

-

Картофи (включително картофи за семе)

хектара

хектара

-

-

-

Захарно цвекло (с изключение на семената)

хектара

хектара

-

-

-

Други кореноплодни култури, некласифицирани другаде

хектара

-

-

Технически култури

хектара

хектара

-

-

-

Маслодайни семена

хектара

хектара

-

-

-

-

Семена от рапица и репица

хектара

-

-

-

-

Слънчогледово семе

хектара

-

-

-

-

Соя

хектара

-

-

-

-

Ленено семе (маслодаен лен)

хектара

-

-

-

-

Други маслодайни култури, некласифицирани другаде

хектара

-

-

-

Влакнодайни растения

хектара

-

-

-

-

Лен (влакнодаен)

хектара

-

-

-

-

Коноп

хектара

-

-

-

-

Памук

хектара

-

-

-

-

Други влакнодайни култури, некласифицирани другаде

хектара

-

-

-

Тютюневи изделия

хектара

-

-

-

Хмел

хектара

-

-

-

Ароматни растения, медицински растения и растения за подправки

хектара

-

-

-

Енергийни растителни култури, некласифицирани другаде

хектара

-

-

-

Други технически култури, некласифицирани другаде

хектара

-

-

Фуражни култури от обработваема земя

хектара

хектара

-

-

-

Временни треви и пасища

хектара

хектара

-

-

-

Бобови култури, прибирани в неузряло състояние

хектара

-

-

-

Силажна царевица

хектара

-

-

-

Други зърнено-житни култури, прибирани в неузряло състояние (с изключение на силажна царевица)

хектара

-

-

-

Други фуражни култури от обработваема земя, некласифицирани другаде

хектара

-

-

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди

хектара

хектара

-

-

-

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди, отглеждани в ротация с градински култури (градински зеленчуци)

хектара

-

-

-

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди, отглеждани в ротация с неградински култури (полски зеленчуци)

хектара

-

-

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници)

хектара

-

-

Семена и посадъчен материал

хектара

хектара

-

-

Други култури от обработваема земя, некласифицирани другаде

хектара

-

-

Угари

хектара

-

Постоянно затревени площи

хектара

хектара

-

-

Пасища и ливади, с изключение на диви пасища

хектара

хектара

-

-

Диви пасища

хектара

хектара

-

-

Постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и подлежащи на субсидиране

хектара

-

Трайни насаждения (включително млади и временно изоставени насаждения, с изключение на площите, произвеждащи само за собствена консумация)

хектара

хектара

-

-

Плодове, ягодоплодни култури и черупкови (с изключение на цитрусови плодове, грозде и ягоди)

хектара

хектара

-

-

-

Семкови плодове

хектара

-

-

-

Костилкови плодове

хектара

-

-

-

Плодове от субтропичния и тропичния климатичен пояс

хектара

-

-

-

Ягодоплодни култури (с изключение на ягоди)

хектара

-

-

-

Черупкови

хектара

-

-

Цитрусови плодове

хектара

хектара

-

-

Грозде

хектара

-

-

-

Грозде за вина

хектара

хектара

-

-

-

-

Грозде за вина със защитено наименование за произход (ЗНП)

хектара

-

-

-

-

Грозде за вина със защитено географско указание (ЗГУ)

хектара

-

-

-

-

Грозде за други вина, некласифицирани другаде (без ЗНП/ЗГУ)

хектара

-

-

-

Десертно грозде

хектара

-

-

-

Грозде за стафиди

хектара

-

-

Маслини

хектара

хектара

-

-

Разсадници

хектара

-

-

Други трайни насаждения, включително други трайни насаждения за консумация от човека

хектара

-

-

-

Коледни елхи

хектара

-

Семейни зеленчукови градини

хектара

Друга селскостопанска земя

хектара

-

Неизползвани земеделски земи

хектара

-

Горски площи

хектара

-

-

Дървесни култури с кратък цикъл на ротация

хектара

-

Други земи (земи, заети от постройки, стопански дворове, пътища, езера и други неплодородни земи)

хектара

Площи за специални стопанства

-

Култивирани гъби

хектара

Използвана земеделска площ под стъклено или високо достъпно покритие (вече включена в посочения по-горе общ размер на основните площи)

хектара

-

Зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди под стъклено или високо достъпно покритие

хектара

хектара

-

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници) под стъклено или високо достъпно покритие

хектара

-

Други култури от обработваема земя под стъклено или високо достъпно покритие

-

Трайни насаждения под стъклено или високо достъпно покритие

хектара

-

Друга ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие, некласифицирана другаде

хектара

Напояване на обработваеми площи на открито

-

Общо поливни площи

хектара

Характеристики на селскостопанските животни

Общ брой животни

от които сертифицирани за биологично земеделие и/или в процес на преминаване към биологично земеделие

Животни от рода на едрия рогат добитък

глави

-

Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст

глави

-

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и ненавършени две години

глави

-

-

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и ненавършени две години

глави

-

-

Юници на възраст между една и ненавършени две години

глави

-

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

глави

-

Женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

глави

-

-

Юници на възраст две и повече години

глави

-

-

Крави

глави

-

-

-

Млекодайни крави

глави

-

-

-

Немлекодайни крави

глави

Овце и кози

глави

-

Овце (всички възрасти)

глави

-

-

Женски за разплод

глави

-

-

Други овце

глави

-

Кози (всички възрасти)

глави

-

-

Женски за разплод

глави

-

-

Други кози

глави

Свине

глави

-

Прасета с живо тегло под 20 килограма

глави

-

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече

глави

-

Други свине

глави

Домашни птици

глави

-

Бройлери

глави

-

Кокошки носачки

глави

-

-

Кокошки носачки, произвеждащи яйца за консумация

глави

-

-

Други кокошки носачки

глави

-

Други домашни птици

глави

-

-

Пуйки

глави

-

-

Патици

глави

-

-

Гъски

глави

-

-

Щрауси

глави

-

-

Други домашни птици, некласифицирани другаде

глави

Зайци

-

Женски за разплод

глави

Пчели

кошери

Елени

да/не

Животни, отглеждани за кожа

да/не

Селскостопански животни, некласифицирани другаде

да/неПриложение IV — Теми и подтеми в рамките на модулните данни

Модул

Тема

Подтема

Работна сила

и други доходоносни дейности

Устойчивост на управлението на земеделското стопанство

Възраст на стопанина

Други доходоносни дейности

Вложен труд в други доходоносни дейности, пряко свързани със селскостопанската дейност, като основна или вторична дейност

Значимост на другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството

Други доходоносни дейности

Доходност и ефективност на земеделското производство

Земеделска работна ръка

Равнопоставеност на половете

Пол на стопанина

Баланс между половете в работната сила

Зависимост от селскостопанския доход

Друга доходоносна дейност, работа, различна от селскостопанската, извън стопанството, основна или вторична:

Стопанин

Управител

Работници, които са членове на семейството

Отражение върху заетостта

Брой на заетите лица

Връзка с вложения селскостопански труд

Платена работна ръка

Показатели за измерване на вложения труд

Брой на заетите лица

Временно наета работна ръка в стопанството

Вложен труд от изпълнители по договори

Модул

Тема

Подтема

Развитие на селските райони

Стопанства, подпомогнати по мерки за развитие на селските райони

Консултантски услуги, услуги във връзка с управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Развитие на стопанствата и предприятията

Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Инвестиции във физически активи

Възстановяване на потенциала за селскостопанско производство, който е увреден поради природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

Плащания за агроекология и климат

Биологично земеделие

Плащания, свързани с „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Хуманно отношение към животните

Управление на риска

Модул

Тема

Подтема

Селскостопански сгради за животни и управление на оборския тор

Селскостопански сгради за животни

Помещения за едър рогат добитък

Помещения за свине

Помещения за кокошки носачки

Използване на хранителни елементи и производство на оборски тор в стопанството

Наторена ИЗП

Наличен за ползване оборски тор

Различни от оборски тор органични торове и торове, основани на отпадъци

Техники за торене с оборски тор

Вид разпределяне

Време за смесване

Съоръжения за оборски тор

Съоръжения за обработка на оборски тор

Съоръжения за съхранение на оборски тор

Модул

Тема

Подтема

Напояване

Практики за напояване

Наличие на напояване

Методи за напояване

Източници на вода за напояване

Технически параметри на напоителните съоръжения

Насаждения, напоявани в продължение на 12-месечен период

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство

Кореноплодни култури

Технически култури

Фуражни култури от обработваема земя

Други култури от обработваема земя

Постоянно затревени площи

Трайни насаждения

Модул

Тема

Подтема

Практики за управление на почвите

Практики за управление на почвите върху площи на открито

Методи на обработка на земята

Почвена покривка на обработваеми земи

Ротация на културите върху обработваема земя

Приоритетни екологични площи

Модул

Тема

Подтема

Машини и оборудване

Машини

Интернет оборудване 

Базови машини 

Използване на прецизно земеделие 

Машини за управление на селскостопанските животни

Съхранение за селскостопански продукти

Оборудване

Оборудване за производство на енергия от възобновяеми източници в земеделските стопанства

Модул

Тема

Подтема

Овощни градини

Семкови плодове

Ябълки: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Круши: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Костилкови плодове

Праскови: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Нектарини: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Кайсии: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Цитрусови плодове

Портокали: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Дребни цитрусови плодове: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Лимони: Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Маслини

Площ по възраст на насажденията и гъстота на дърветата

Десертно грозде и грозде за стафиди

Десертно грозде: Площ по възраст на насажденията и гъстота на лозите

Грозде за стафиди: Площ по възраст на насажденията и гъстота на лозите

Модул

Тема

Подтема

Лозя

Грозде за вино

Площ и възраст

Гроздови сортове

Брой сортове

Код и площ

 Приложение V — Изисквания за точност

Основните данни (през 2023 и 2026 г.) и модулните данни трябва да бъдат статистически представителни за съответните популации от земеделски стопанства, както е определено в таблицата с изискванията за точност по-долу, на равнището на регионите по NUTS 2 по отношение на големината и вида на земеделските стопанства, съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета 5 , Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 на Комисията 6 .

Изискванията за точност се прилагат спрямо характеристиките в таблицата по-долу.

Данните при разширяването на рамката през 2020 г. трябва да бъдат статистически представителни за съответната популация на равнището на регионите по NUTS 2, както е определено в таблицата с изискванията за точност по-долу.

Освен това определените в таблицата изисквания за точност се прилагат спрямо всички региони по NUTS 2 с най-малко:

5000 стопанства в съответната популация за модулите „Овощни градини“ и „Лозя“;

10 000 стопанства в съответната популация за основните данни, за всички други модули и за данните при разширяването на рамката.

За региони по NUTS 2 с по-малко стопанства определените в таблицата изисквания за точност се прилагат спрямо свързаните региони по NUTS 1 с най-малко:

500 стопанства в съответната популация за модулите „Овощни градини“ и „Лозя“;

1000 стопанства в съответната популация за основните данни, всички други модули и данните при разширяването на рамката.

Изисква се точност на национално равнище от максимум 5 % относителна стандартна грешка за онези характеристики на модулите „Овощни градини“ и „Лозя“, спрямо които не е приложимо никакво изискване за точност за регионите по NUTS 2 и NUTS 1.

Изисква се точност на национално равнище от максимум 7,5 % относителна стандартна грешка за всички характеристики на останалите модули, спрямо които не е приложимо никакво изискване за точност за регионите по NUTS 2 и NUTS 1.Таблица с изискванията за точност

Относима популация

Характеристики, спрямо които се прилагат изисквания за точност

Присъствие на всяка характеристика в съответната популация

Относителна стандартна грешка

Основни данни през 2023 и 2026 г. и

Модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

Така както са определени в член 5 за основните данни и в член 7 за модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

Характеристики на земята

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена)

Маслодайни семена

Фуражни култури от обработваема земя

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши), ягоди, цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници)

Постоянно затревени площи, с изключение на диви пасища

Плодове, ягодоплодни култури, черупкови и цитрусови плодове (с изключение на грозде и ягоди)

Грозде

Маслини

7,5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 5 %

Характеристики на селскостопанските животни

Млекодайни крави

Немлекодайни крави

Други животни от рода на едрия рогат добитък (животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и ненавършени две години, мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, юници на възраст две и повече години)

Свине за разплод с живо тегло 50 килограма и повече

Прасенца с живо тегло под 20 килограма и други прасета

Овце и кози

Домашни птици

7,5 % или повече от животинските единици в региона и 5 % или повече от характерното за страната

< 5 %

Основни данни за разширяването на рамката през 2020 г.

Така както са определени в член 6

Характеристики на земята

Обработваема земя

Постоянно затревени площи, с изключение на диви пасища

Трайни насаждения

7,5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 7,5 %

Характеристика на селскостопанските животни

Общо животински единици

5 % или повече от характерното за страната

< 7,5 %

Модул „Развитие на селските райони“ и

Модул „Машини и оборудване“

Така както са определени в член 7

Характеристики на земята както за модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

7,5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 7,5 %

Характеристики на селскостопанските животни както за модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

7,5 % или повече от животинските единици в региона и 5 % или повече от характерното за страната

< 7,5 %

Модул „Селскостопански сгради за животни и управление на оборския тор“

Подгрупата от популацията на земеделските стопанства, определена в член 7, с поне един от следните елементи: животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, домашни птици

Характеристики на селскостопанските животни както за модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

7,5 % или повече от животинските единици в региона и 5 % или повече от характерното за страната

< 7,5 %

Модул „Напояване“

Подгрупата от популацията на земеделските стопанства, определена в член 7, с поливна площ

Характеристики на земята

Общо поливни площи

7,5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 7,5 %

Модул „Практики за управление на почвите“

Подгрупата от популацията на земеделските стопанства, определена в член 7, с обработваема земя

Характеристики на земята

Обработваема земя

7,5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 7,5 %Модул „Овощни градини“

Подгрупата от популацията на земеделските стопанства, определена в член 7, притежаваща характеристиките на отделните овощни градини, спазващи прага, посочен в член 7, параграф 5

Характеристики на овощните градини

Характеристиките на овощните градини с ябълки, круши, кайсии, праскови, нектарини, портокали, дребни цитрусови плодове, лимони, маслини, десертно грозде, грозде за стафиди, които спазват прага, посочен в член 7, параграф 5

5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 7,5 %

Модул „Лозя“

Подгрупата от популацията на земеделските стопанства, определена в член 7, с грозде за вина

Характеристики на лозята

Грозде за вино 

5 % или повече от използваната земеделска площ в региона

< 7,5 %

(1) Праговете са приложими спрямо групата от изброени позиции.
(2) L — райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения; M — по-слабо облагодетелстван планински район; O — други райони със специфични ограничения; N — нормален район (непопадащ в категорията на по-слабо облагодетелстваните райони) Тази класификация може да бъде адаптирана в бъдеще с оглед развитията в ОСП.
(3) Годишни работни единици (ГРЕ) процентова група 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)
(4) Процентни групи: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100)
(5) Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 27).
(6) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 на Комисията от 3 февруари 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (OJ L 46, 19.2.2015 г., стр. 1).