Брюксел, 24.8.2016

COM(2016) 551 final

2016/0264(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Нарастващото значение на социалното измерение на ЕС

Целта за една високо конкурентна социална пазарна икономика, осигуряваща растеж, по-добри работни места, социален прогрес и социална справедливост за всички свои граждани, е в центъра на политическия дневен ред на Европейския съюз. През юни 2015 г. в доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на европейския икономически и паричен съюз“ 1 , беше подчертано значението на изграждането на силна социална Европа. В своята реч за състоянието на Европейския съюз от септември 2015 г. председателят на ЕК Юнкер представи тази амбиция, като подчерта, че ние трябва да „претворим процес на сближаване както между държавите членки, така и в самите общества, в центъра на който е производителността, създаването на работни места и социалната справедливост“. 

Тази цел упорито се преследва чрез обновения Европейския семестър, годишния цикъл за координиране на икономическите политики на равнището на ЕС, в съответствие със съобщението от октомври 2015 г. относно стъпките към завършването на ИПС. Постигането на добър баланс между икономическите и социалните цели в Европейския семестър е особено важно за устойчивостта и легитимността на Икономическия и паричен съюз. Поради това социалните и свързаните със заетостта цели станаха по-изявени в Европейския семестър, като както в докладите за държавите, така и в препоръките за отделните страни се оценяват социалните и свързаните със заетостта предизвикателства и се насърчават политическите реформи, основани на най-добрите практики.

Комисията също така предложи да бъде създаден европейски стълб на социалните права 2 , с цел да се насърчи все по-тясното сближаване в областта на заетостта и социалните условия, както и за по-голяма устойчивост на икономически сътресения. Този стълб следва да се основава на достиженията на правото на ЕС в социалната област и да ги допълва, за да послужи като ориентир за политиките в някои области, които са от основно значение за доброто функциониране и справедливостта на пазарите на труда и на социалните системи. Той следва да се превърне в референтна рамка за наблюдаване на социалните резултати и резултатите в сферата на заетостта, постигани от участващите държави членки, за придвижване напред на реформите на национално равнище и по-специално за ориентир за подновения процес на сближаване в еврозоната. Това следва да спомогне за осигуряване на икономическо развитие, което води до повече социален напредък и сближаване, в съответства със стратегията „Европа 2020“ и целта за приобщаващ растеж.

Този силен ангажимент по отношение на социалните цели на ЕС трябва да бъде подкрепен със солидна доказателствена основа. Като се има предвид също така, че разходите за социалните политики в широк смисъл (включително за социална закрила, образование и здравеопазване) представляват над една четвърт от БВП и над половината от публичните разходи в повечето държави членки, е необходимо да се постави силен акцент върху резултатите от политиките, ефективността на вложените средства и полагането на усилия за постигане на по-добри резултати чрез сравнения, сравнителен анализ и обмен на знания на международно равнище.

ЕС се нуждае от надеждни и навременни данни за социалната статистика, за да следи социалната ситуация и влиянието на икономическите процеси и политики върху социалните условия в държавите членки и техните региони и върху положението на различните групи в населението. Това налага теми като бедността и социалното изключване, неравенството, уменията, достъпа до заетост за всички и разходите за социална закрила да бъдат по-добре описани със стабилни и навременни статистически данни.

Европейска социална статистика и статистика относно заетостта

Европейската статистическа система (ЕСС) 3 изготвя статистически данни, които се използват за оценка на постигнатите от държавите членки резултати в контекста на Европейския семестър, за наблюдение на ключовите цели на Европа 2020, за прилагане на множество рамки за оценка на Комисията по въпросите на заетостта и социалните тенденции и за проправяне на пътя за една бъдеща стратегическа визия за Европа отвъд Европа 2020. С течение на годините на ЕСС е създала усъвършенствани инструменти за предоставяне на подобрени и съпоставими статистически данни за по-добро разработване на политики на европейско равнище и в държавите членки.

ЕСС все по-често е изправена пред нарастваща потребност от статистическа информация за целите на анализа, научните изследвания и разработването на политики. В допълнение към това, статистическите данни трябва да удовлетворяват стандартите за високо качество на официалната статистика, включително да са навременни.

Данните за социалната статистическа, използвани на равнището на ЕС, се вземат от разнообразни източници: преброяване на населението, обобщени административни данни, данни от предприятия и данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Настоящото предложение е свързано с този последен източник на данни за социалната статистика.

Съществуващата в момента система за изготвяне на Европейски статистически данни за лицата и домакинствата, основани индивидуални данни, събрани чрез извадки (наричани по-долу „данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки“), се състои от няколко отделни специфични за различни области регламенти, които определят точните теми, които следва да бъдат обхванати, и техническите изисквания за събирането на данни (например, размер на извадката, критерии за качество и изисквания за предоставяне). В момента има пет акта, представляващи правни основания за провеждане на Европейски социални изследвания, които се отнасят съответно до изследването на работната сила (LFS) 4 , европейските статистически данни за доходите и условията на живот (EU-SILC) 5 , изследването на образованието за възрастни (AES) 6 , изследването „Европейско здравно интервю“ (EHIS) 7 и изследването на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата (ICT-HH) 8 . Две европейски изследвания се провеждат въз основа единствено на неформално споразумение: изследването на бюджета на домакинствата (HBS) и хармонизираното европейско изследване на използването на времето (HETUS).

Тази инициатива е част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) и има за цел да рационализира данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и да направи процеса на събиране на данни по-ефективен, а статистическите резултати — по-приложими. Предложеният регламент би следвало да гарантира съпоставимост и съгласуваност на данните в дългосрочен план. Системата на Европейските социални изследвания трябва да бъде достатъчно силна и ефективна и да осигури поддържането на високо качество на статистическите данни; това може да представлява предизвикателство, като се имат предвид непрекъснатите промени в тази област на статистиката: бързо развитие на иновациите в методологията и ИТ, наличие на нови източници на данни, променящи се потребности и очаквания на потребителите на данни и непрекъснат натиск върху наличните ресурси.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

Все по-необходимо е статистическите данни да бъдат надеждни, навременни и с високо качество, за да може създателите на политики, предприятията и широката общественост да са в състояние да вземат подходящи, основани на доказателства решения. Осигуряването на статистически данни с такова качество обаче представлява предизвикателство за ЕСС: непрекъснато увеличаващото се търсене на данни и искането от страна на респондентите за намаляване на тежестта на статистическите изследвания се съчетават по начин, който оказва натиск върху изготвянето на статистически данни. Поради това неотдавнашните статистически инициативи имаха за цел да опростят и подобрят координацията и сътрудничеството в рамките на ЕСС с оглед да се направи изготвянето на европейски статистически данни по-ефективно и да се намали натовареността на респондентите. Пример за това е Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика 9 , който беше изменен през 2015 г. с цел да се изясни управлението на ЕСС и да се подобрят средствата за координация и сътрудничество както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. Други инициативи, като настоящото предложение и Рамковият регламент за интегриране на бизнес статистиката (FRIBS), са включени в инициативата REFIT на Комисията и имат за цел да опростят и рационализират изготвянето на европейски статистически данни в целевите области.

Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 година 10 идентифицира статистиката за „Европа на гражданите“ (т.е. социалната статистика) като един от трите стълба на статистическата информационна система: икономически, социален и екологичен. Всеки от стълбовете обхваща масив от първични статистически данни, които да осигурят необходимите сурови данни за показателите на политиките и счетоводните системи. С цел да се постигнат целите на Европейската статистическа програма по възможно най-ефективен и последователен начин, настоящият Регламент установява всеобхватна правна рамка за изготвянето на данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки.

Визията на ЕСС 2020 11 има за цел да модернизира изготвянето на европейски статистически данни и по този начин да подобри още повече баланса между ползите и значението на наличието на европейски статистически данни с високо качество и разходите и тежестта, свързани с тяхното изготвяне. По този начин ЕСС ще допринесе за адекватно реагиране на потребността на европейските институции от информация за изготвяне на политики и за статистическите нужди на обществото като цяло, като същевременно се отдава дължимото внимание на необходимостта от намаляване на административната тежест върху бизнеса и домакинствата.

Съгласуваност с други политики на ЕС

За разработването и оценяването на политика по отношение на политическите приоритети на Съюза, по-конкретно тези в областта на работните места, растежа и инвестициите, цифровия общ пазар, по-задълбочения и по-справедлив Европейски паричен съюз (ИПС), миграцията, вътрешния пазар, енергийния съюз и климата са необходими инструменти за анализ и наблюдение. В допълнение към това, приоритетите на политиките съответстват на редица различни области в рамките на социалната и икономическата статистика, поради което е необходимо да се осигури по-голяма съгласуваност между източниците на данни, както и да се улесни по-активното използване на нови иновативни източници и подходи. Стратегията „Европа 2020“ използва показатели за наблюдение на водещите цели, като насърчаване на заетостта, подобряване на образователното равнище и насърчаване на социалното приобщаване чрез намаляване на бедността. За изчисляването на тези показатели е необходима навременна статистическа информация. Тази статистическа информация трябва да бъде изготвена колкото е възможно по-ефективно, като се използват съвременни методи за събиране и изготвяне на статистически данни. Съществуващата в момента липса на интеграция между областите затруднява анализирането на данни, идващи от различни съществуващи серии от събрани данни. Потребностите от статистически данни, свързани с Програмата за устойчиво развитие до 2030 година, която се занимава както с премахването на бедността, така и с икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, също ще имат полза от по-интегрираните и навременни показатели, произтичащи от това предложение.

Приоритетите, с които политиките трябва да се справят, могат да се променят и се очаква потребността от висококачествени данни за европейската социална статистика да се увеличи още повече в бъдеще, например, когато започне работата по изпълнението на целите на планирания европейски стълб на социалните права. В допълнение към това са необходими висококачествени статистически данни, за да се даде възможност на създателите на политики да погледнат отвъд настоящия контекст, да идентифицират и разработват нови политически рамки и цели. Значението на Европейските статистически данни не е ограничено до времевия диапазон на съществуващите в момента стратегии. Да вземем пример от близкото минало: беше възможно да се определят основани на показатели цели за стратегията „Европа 2020“ единствено защото европейската статистическа база беше достатъчно богата за измерване и наблюдение на тези цели. В този случай използването на съществуващите данни за нова цел показа значението на развитието и поддържането на основни статистически данни, които са достатъчно гъвкави, за да бъдат адаптирани бързо към новите изисквания на политиката.

За подобряване на социалната статистика в съответствие с приоритетите на Съюза и по-силното социално измерение на ЕС ще са необходими силен ангажимент от страна на държавите членки и тясна координация между създателите на политики и статистиците на всички етапи. Ще бъде от решаващо значение те да поддържат достатъчно инвестиции в социалната статистика и да предоставят необходимата политическа подкрепа, по-специално по отношение на достъпа до административни данни.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) представлява правното основание за европейската статистика. Когато е необходимо за изпълняването на ролята на Съюза, съгласно обикновената законодателна процедура Европейският парламент и Съветът приемат мерки за изготвянето на статистически данни. В член 338 са определени изискванията за изготвянето на европейските статистически данни, а именно необходимостта те да отговарят на стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, научна независимост, рентабилност и поверителност на статистическата информация.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е от изключителната компетентност на Съюза.

ЕСС осигурява инфраструктура за статистическата информация. Системата е структурирана така, че да удовлетворява потребностите на множество потребители, за целите на вземане на решения в демократичните общества.

Предложението за настоящия регламент е изготвено с цел да се защитят основните дейности на партньорите на ЕСС, като същевременно се подобри ефективността, и да се гарантира избягване, доколкото е възможно, на ненужните промени и дублиране на работата.

Събирането на статистическите данни, обхванати от предложението, в момента се извършва в съответствие с различни правила на равнището на ЕС. С предложението се цели да се рационализира и модернизира събирането на статистически данни в една рамка. Единствено като се действа на равнището на ЕС е възможно да се осигурят обхващащи целия ЕС съпоставими статистически данни за целите на политиките.

Един от основните критерии, които статистическите данни трябва да удовлетворяват, е те да бъдат съгласувани и съпоставими. Държавите членки не могат да постигнат необходимата съгласуваност и съпоставимост без съществуването на ясна европейска рамка, т.е. законодателство на Съюза, определящо общите статистически понятия, отчетни формати и изисквания по отношение на качеството.

Целта на предложеното действие, а именно рационализиране на данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, не може да бъде постигната по удовлетворителен начин, ако държавите членки действат поотделно. Действието може да бъде осъществено по-ефективно на равнището на ЕС, въз основа на правен акт на Съюза, който гарантира съгласуваност и съпоставимост на статистическата информация на равнището на ЕС в областите на статистиката, обхванати от предложения акт. Междувременно самото събиране на данните може да се извършва от държавите членки.

Поради това Съюзът може да приеме мерки в тази област в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора.

Пропорционалност

Настоящото предложение е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следното:

То ще осигури качеството и съпоставимостта на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, чрез прилагане на едни и същи принципи във всички държави членки. Също така то ще гарантира, че данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, остават актуални и отговорят на нуждите на потребителите. Регламентът ще направи изготвянето на статистически данни по-ефективно по отношение на разходите, зачитайки същевременно особеностите на системите на държавите членки.

Действащото законодателство на ЕС относно статистиката, свързана с лицата и домакинствата, се преразглежда непрекъснато през последните години. Стана ясно, че посредством регламент за създаване на обща рамка за процеса на събиране, обработка и разпространение на статистическите данни в тези специфични социални области този процес може да стане по-ефективен (по-ниска цена за постигането на ползи) и ефикасен.

Очаква се регламентът да намали финансовата и административната натовареност на респондентите, националните, регионалните и местните органи, бизнеса и широката общественост. Това ще бъде постигнато по-специално чрез: стандартизиране на понятия и методи, премахване на дублирането, намаляване на честотата на предоставяне на данни в някои области и по-широко използване на комбинация от източници в допълнение към изследванията.

В съответствие с принципа на пропорционалност предложеният регламент се ограничава до необходимия минимум за постигане на целта и не излиза извън необходимите за това рамки.

Избор на инструмент

Предложен инструмент: регламент.

Като се вземат предвид целите и съдържанието на предложението, най-подходящият инструмент е регламент.

Изборът на подходящ инструмент зависи от целта, която законодателството трябва да постигне. Като се вземе предвид необходимостта от съпоставима статистическа информация на европейско равнище, тенденцията в европейската статистика е да се използват регламенти, а не директиви като основни актове. Регламентът е за предпочитане, тъй като с него се установява едно и също законодателство в целия Съюз. Той осигурява съпоставимост на данните в рамките на ЕС и по този начин дава възможност за изготвяне на европейски статистически данни с високо качество. Той е директно приложим, което означава, че не трябва да бъде транспониран в националното законодателство.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Тъй като тази инициатива стартира преди приемането на новите Насоки за по-добро регулиране (COM(2015)215), не се прави пълна оценка съществуващата система за оценка на изготвянето на данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки. Въз основа на стандартите на Комисията е следвана системата на Евростат за оценка на съществуващото законодателство на Европейската статистическа програма 12 , която представлява основна част от целия процес. В допълнение всяка година се провеждат изследвания на потребителите, за да се постигне по-добро познаване на потребителите, техните нужди и тяхната удовлетвореност от услугите, предоставяни от Евростат. Резултатите от оценките се използват от Евростат за усъвършенстване на процеса на изготвяне на статистическа информация и статистическите резултати от него. Те се използват като входяща информация в различни стратегически планове, като например работната програма и плана за управление.

Консултации със заинтересованите страни

Целеви групи за консултация са три основни групи заинтересовани страни:

Изготвящи данни лица: тази категория се състои от органите, които отговарят за събирането и компилирането на данни за социалната статистика. Тя включва главно националните статистически институти (НСИ), на национално равнище, и Евростат — на равнището на ЕС. В този контекст изготвящите данни лица са също така основните представители на предоставящите основните данни, т.е. домакинствата.

Предоставящи данни лица: тази категория включва както респондентите, така и националните институции, които притежават административни файлове с данни, като например държавното социално осигуряване и данъчните служби. НСИ също се считат, в по-широк смисъл, за заместител на доставчиците на първични данни (т.е. домакинства), като се имат предвид трудностите при провеждане на интервюта с отделните домакинства за целите на настоящата консултация.

Потребители на данни: в тази група може да се направи разграничение между институционалните потребители (самата Комисия, национални министерства, други международни организации и професионалисти, работещи в други институции на ЕС) и други външни потребители, като широката общественост, медиите и академичните среди.

Специално внимание следва да се обърне на един определен орган, който е бил консултиран като потребител на данни: Европейския статистически консултативен комитет (ESAC), създаден през 2008 г. с Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 13 . Той има 24 членове, представляващи потребителите, респондентите и други заинтересовани страни, за които европейските статистически данни са от значение (включително научната общност, социалните партньори и гражданското общество), заедно с институционалните потребители (например Съвета и Европейския парламент). Съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 223/2009 могат да се провеждат консултации с ESAC в хода на изготвянето на евентуално ново законодателство.

Консултацията беше проведена през периода от юли до декември 2015 г. Резултатите са представени в три специални доклада 14 .

Проблемите според възприятията на консултираните заинтересовани страни могат да бъдат обобщени, както следва:

(1)Потребителите на данни са загрижени за риска Европейските официални статистически данни да не удовлетворят техните потребности, т.е. да не са подходящи. Техните притеснения произтичат от редица проблеми, свързани с качеството на данните, като например липсата на покриване на новите социални въпроси, ограничената своевременност, съпоставимост и съгласуваност на масивите от статистически данни.

(2)Изготвящите данни лица (НСИ) са загрижени за високите разходи за изготвяне и натиска, на който са изложени поради кратките срокове за предоставяне на необходимата статистическа информация в контекста на възникващите социални кризи. Натовареността на респондентите също е проблем (тъй като твърде високата тежест може да доведе до спад в процента на отговорите и оттам до влошено качество на данните). НСИ биха желали да получат по-голяма подкрепа за процесите на модернизирането си (например технологичните иновации, методологиите, използването на нови източници на данни и управлението), целта на които е да се намалят разходите за изготвянето на статистическите данни.

Описаните от заинтересованите страни решения могат да бъдат групирани в три основни области на действие:

подобряване на пригодността на данните за европейската социална статистика да отговарят на възникващите потребности от информация (т.е. повишаване на тяхната приложимост);

повишаване на съгласуваността и съпоставимостта на данните за европейската социална статистика с цел осигуряване на по-високо качество;

прилагане на иновативни подходи за намаляване на разходите за изготвяне и свързаната с отговорите тежест.

Събиране и използване на експертни становища

Евростат проведе подробни разисквания по предложението с НСИ. Той създаде работни групи (за всяко събиране на статистически данни), оперативни групи и групи на директорите, които се срещат редовно, за да обсъждат предложението. Предложението също така беше представено пред Комитета на Европейската статистическа система (ESSC), създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. ESSC осигурява професионални насоки на ЕСС относно разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика. Той се председателства от Комисията (Евростат) и се състои от представителите на НСИ. Държавите — членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) участват като наблюдатели. Наблюдатели от Европейската централна банка (ЕЦБ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и други международни организации могат също да присъстват на заседанията на ESSC.

Външни мнения и експертни знания и умения се привличат също така от редица допълнителни източници:

(1)Описаната по-горе консултация със заинтересованите страни включва мненията на потребителите на данни и изготвящите данни лица.

(2)Беше потърсено и становището на ESAC като външен източник на експертни знания и умения. ESAC изрази своята подкрепа за предложението за рамков регламент относно европейските статистически данни за лицата и домакинствата. Той смята, че един рамков регламент е от съществено значение за поддържане на сегашния, по-обширен дневен ред на Комисията по отношение на социалната политика и за подобряване на интеграцията и съгласуваността на социалните данни в цяла Европа 15 .

Оценка на въздействието

Настоящото предложение е придружено от оценка на въздействието. Тя идентифицира проблемите, пред които сме изправени, предлага редица варианти на политиката, които биха могли да бъдат използвани за справяне с тези проблеми, и оценява социалното и икономическото въздействие на всеки от вариантите.

През март 2016 г. Комитетът за регулаторен контрол даде положително становище относно оценката на въздействието.

Оценката на въздействието идентифицира два основни фактора, лежащи в основата на проблемите, пред които сме изправени в сферата на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки:

(1)раздробеността на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки в различните области; и

(2)липсата на гъвкавост на методите, използвани за събиране на данни за лицата и домакинствата.

Оценени бяха следните варианти като начини за справяне с раздробеността на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки:

Вариант

Описание

1.0 Базов: фрагментирани процеси на изготвяне, липса на правна интеграция

Запазване на съществуващата правна структура със специфични за различните области регламенти на ЕС и фрагментирани процеси (различни указания, процедури и процеси за изготвяне)

1.1 Дефрагментиране на процесите на изготвяне, без интегриране на съществуващото законодателство

Запазване на специфичните за различните области регламенти на ЕС, но без да се цели по-голяма стандартизация на различните процеси на изготвяне, определенията и променливите („дефрагментиране“) в събраните данни

1.2 Фрагментирани процеси на изготвяне (изолирани канали), но интегриране на съществуващото законодателство

Интегриране на законодателството относно данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, без активно да се цели „дефрагментиране“ на процесите на изготвяне

1.3 Дефрагментиране на процесите на изготвяне и правна интеграция

Съчетаване на правната интеграция с дефрагментиране на процесите на изготвяне. Този вариант има подварианти, които се характеризират с разлики в обхвата и управлението на цялата система

1.3а Дефрагментиране на процесите на изготвяне, интегриране на съществуващото законодателство

Включва само петте съществуващи регламента (LFS, SILC, AES, EHIS и ICT-HH)

1.3б Дефрагментиране на процесите на изготвяне, интегриране на управлението на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки

Данните, събрани от HBS/HETUS, също са обхванати от регламента. Съществуващите различия между държавите членки показват, че е необходима съществена хармонизация

Трите варианта по-долу бяха анализирани като възможни начини за справяне с липсата на гъвкавост при събирането на данни.

Вариант

Описание

2.0 Базов: програма и технически аспекти, определени от законодателството

За промени в програмата или техническите елементи са необходими промени в регламента на Европейския парламент и на Съвета

2.1 Програмиране, определено от законодателството / гъвкави технически спецификации

Статистическото програмиране се определя от Парламента и Съвета, по-голяма гъвкавост в техническите елементи

2.2 Гъвкаво програмиране / гъвкави технически спецификации

Гъвкавост в статистическото програмиране и техническите елементи

Въз основа на резултатите от оценката на въздействието, за справяне с фрагментираността на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, бяха избрани вариант 1.3а (Консолидиране на съществуващите регламенти, „дефрагментиране“ на процесите на изготвяне) и 1.3б в дългосрочен план (Интегриране на управлението на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, дефрагментиране на процесите на изготвяне, използвани за различните групи събрани данни). Тези варианти на политиката включват интегриране на съществуващите в момента регламенти на ЕС в различните специфични области и мерки, които имат за цел да създадат по-голяма последователност в изготвянето и обработването на данни. Този подход ще предложи най-добрите възможности, за да може: социалните статистически данни, събрани чрез извадки, да бъдат по-приспособими към променящите се потребности на потребителите, да се подобри тяхното качество, да се увеличи използването на иновативни методи и да се намалят или ограничат разходите, породени от съществуващата раздробена структура на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки.

В зависимост от начина на прилагане на методите за изготвяне на национално равнище (например дали се възприемат технологични и методологични иновации, дали е налице подобряване на достъпа до административни записи), увеличените разходи на етапа на първоначалното проектиране на социални изследвания биха могли да се компенсират в голяма степен от намаляването на разходите на етапа на събиране на данни, които представляват две трети от общите разходи за изготвяне на статистическа информация.

Пригодност и опростяване на законодателството

Целта на предложението съгласно REFIT е да се използва по най-добър начин информацията, предоставена от частни домакинства и физически лица, и да се отговори на настоящите и бъдещите потребности от европейски статистически данни при същевременно ограничаване на натовареността на респондентите. Това опростяване следва да се постигне чрез събирането в една рамка на различните европейски събирания на статистически данни, които в момента са обхванати от отделни регламенти. Информация за намаляването на разходите за изготвящите и предоставящите данни лица, изчислена въз основа на примерните сценарии, се съдържа в оценката на въздействието (Раздел 7.4 Въздействия върху ефективността и Приложение 4 Аналитични модели, използвани при изготвянето на оценката на въздействието). Базовата хипотеза води до приблизително увеличение на разходите с 10,3 милиона евро на етапа на проектиране (на равнището на ЕС), като същевременно води до намаляване с 20,8 милиона евро на етапа на събирането на данни (нетна настояща стойност 10,4 милиона евро). Оценката на разходите обаче варира между нетна настояща стойност от -3,1 милиона евро за по-ограничения вариант и нетна настояща стойност от -34 милиона евро за по-малко ограничаващия вариант.

Тъй като предложението се отнася до данни, събирани от домакинствата и лицата, не е налице въздействие върху предприятията, включително микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП).

Предложението е в съответствие с Дигиталната проверка, тъй като насърчава оперативната съвместимост и възможността за повторно използване чрез използване на:

Едни и същи технически спецификации за масивите от данни. Спецификациите включват: броя и описанието на променливите; статистическите класификации; характеристиките на статистическите популации, единиците на наблюдение и респондентите; референтните периоди и дати; и изискванията, свързани с географския обхват, характеристиките на извадките, техническите аспекти на събирането на информация, редактирането и импутацията, претеглянето, измерването, оценяването и оценката на дисперсията .

Едни и същи стандарти за предоставяне, обмен и споделяне на информацията между Евростат и държавите членки. Стандартите ще обхващат понятия, процеси и продукти, включително данни и метаданни.

Когато качеството на данните е в съответствие с критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009, държавите членки следва да могат да предоставят данни от няколко източника, включително методи или иновативни подходи, доколкото те гарантират изготвянето на данни, които са съпоставими и съответстват на специфичните изисквания, предвидени от регламента.

Основни права

Предложението не оказва въздействие върху защитата на основните права. Най-важните съображения за това предложение са възможните ефекти върху защитата на личните данни (правата по отношение на които са предвидени в член 8 от Хартата на основните права, член 16 от ДФЕС и във вторичното законодателство 16 ). Нито един от избраните варианти на политиката обаче не предвижда промяна в разпоредбите относно защитата на личните данни. Националното законодателство и законодателството на ЕС в областта на статистиката предвижда НСИ да гарантира защитата на данните. НСИ имат силни политики за, например, запазване на конфиденциалността на респондентите, анонимизиране на данните и защита на отговорите на въпросниците.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Налице е седемгодишен период на поетапно изпълнение на предложението, от 2019 г. до 2025 г.; програмата следва обаче да продължи и след това. В законодателната финансова обосновка са разгледани само годините на текущата многогодишна финансова рамка (МФР). Продължаването на финансирането ще бъде обвързано с постигнатите споразумения за следващата МФР и с продължаването на конкретните програми, по които се предвижда финансиране.

За 2019 г. и 2020 г. финансирането ще бъде от съществуващите бюджетни кредити за програмите и не е необходимо допълнително финансиране.

Общите бюджетни кредити за 2019 г. и 2020 г. се оценяват на 28,814 млн. евро. Подробното отражение върху бюджета е изложено в законодателната финансова обосновка.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Очаква се предложеният регламент да бъде приет от Европейския парламент и от Съвета през 2017 г. или 2018 г., като мерките за изпълнение бъдат приети от Комисията малко след това.

Очаква се държавите членки за започнат да предоставят данни на Комисията съгласно новия регламент през 2019 г.

Предложеният законодателен инструмент ще стане обект на изчерпателна оценка, за да се определи, наред с другото, неговата ефективност и ефикасност по отношение на постигането на целите и да се прецени дали са необходими нови мерки или изменения.

Важно е първо да се разгледат съществуващите инструменти за наблюдение и оценкаи те да се приложат към всички области на изготвяните от Евростат статистически данни. Тези инструменти вече осигуряват средства за анализ на промените в ефективността и ефикасността на новата статистическа инициатива и на качеството на изготвените данни. Основните инструменти са както следва:

Настоящата Европейска статистическа програма предвижда систематично провеждане на междинна и окончателна оценка на програмата. Социалните статистически данни са неразделна част от тези механизми за докладване. 17

Планът за управление на Евростат предвижда предприемане на действия в отговор на ключовите показатели за изпълнение, които са приложими към различни области, включително социалните статистически данни. 18

Редовно провеждане на изследвания на удовлетворението на потребителите. 19

Всяка статистическа област също се наблюдава посредством доклади относно качеството, изготвяни редовно от държавите членки и анализирани от Евростат като част от рамката за осигуряване на качеството на статистическите данни. Тези доклади обхващат качеството на статистическите резултати от гледна точка на тяхната приложимост, прецизност и надеждност, навременност и точност, достъпност и яснота, свързаност и съпоставимост, така както е посочено в Регламент (ЕО) № 223/2009.

Разходите за изготвяне на статистически данни също ще се наблюдават като част от рутинното събиране на данни. По-специално, следните аспекти ще се наблюдават в детайли (както на индивидуално равнище, така и на равнището на променливите): промени в използването на административни данни, метод на събиране на данни (например уеб интервю, интервю лице в лице), размер на извадката, дължина на въпросниците, продължителност на интервютата, както и честота на събиране на данни. Това ще позволи да бъдат измерени напредъкът, постигнат в използването на конкретни техники, и влиянието на тези промени върху натовареността на респондентите. В допълнение към това, изменението в стойността на събирането на социалните данни на обобщено равнище на ЕС ще се използва като общ показател за мониторинг на прилагането на предложеното законодателство. Този показател ще направи разграничение между разходите на НСИ съответно за проектирането, събирането и предоставянето на данните. Тези стойности не са пряко съпоставими между държавите членки поради очевидните различия в размера им, подхода им към статистическите данни и други обстоятелства. С течение на времето обаче тези показатели ще могат да бъдат използвани за проследяване на развитието на разходите за изготвянето на данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, на равнището на ЕС и за всяка отделна държава членка. Тези разходи могат да бъдат изразени като зает персонал (например еквивалентът на пълно работно време на броя на работещите анкетьори) или финансови ресурси (например бюджетните кредити за дадена серия от данни). Tези показатели предоставят важна информация за мониторинга на разходите за изготвяне на данни за социалната статистика, събрани чрез извадки, който е един от основните въпроси, разглеждани от предложеното ново законодателство. Ще трябва да бъде изготвена подобрена и хармонизирана рамка за отчитане на разходите, която да обхваща цялата ЕСС и да прави разлика между различните етапи на изготвяне на статистически данни.

Подробно разяснение на конкретни разпоредби на предложението

Предложеният регламент се състои от 19 члена и пет приложения.

Както е посочено в член 1 („Предмет“), регламентът има за цел да създаде обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Член 2 съдържа определенията на използваните в регламента специфични термини.

Статистическите данни, обхванати от регламента, са организирани в областите и темите, изброени в член 3 и допълнително описани в приложение I към предложения регламент. Предлага се да се оправомощи Комисията да приема делегирани актове за изменяне на подробните теми, изброени в приложение I, с цел да се пригодят събраните данни към бъдещите потребности на потребителите. Освен това се предлага да се даде възможност на Комисията да приема делегирани актове за установяване на многогодишно непрекъснато планиране или за неговото адаптиране (член 4), за да се отговори на специфичните изисквания на потребителите, които са резултат от технологични, социални и икономически промени.

Комисията също така следва да бъде упълномощена да приема мерки за изпълнение във връзка с техническите спецификации на масивите от данни (член 6), стандартите за предоставяне и обмен на информация (член 7), характеристиките на рамките на извадката (член 11) и отчитането на качеството (член 12). Изискванията, свързани с отчитането на качеството, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009, който представлява референтна рамка и изисква държавите членки да се съобразят със статистическите принципи и критериите за качество, определени в същия регламент.

Настоящото предложение позволява и насърчава използването на нови форми на събиране на данни и на алтернативни източници на данни, включително административни данни и оценки, получени от моделиране и големи данни (член 8). То също така изисква от държавите членки да използват висококачествени рамки за изготвяне на извадките (член 11).

Предложението обхваща редица други важни аспекти на модернизирането на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки:

С него се въвеждат представителни проучвания за осъществимост и пилотни проучвания с цел подобряване качеството на статистическите данни и подкрепа за развитието и прилагането на нови методи (член 13).

То съдържа разпоредби относно финансовата подкрепа, която трябва да бъде предлагана на държавите членки при определени условия (член 14).

То съдържа разпоредби относно дерогациите, които следва да бъдат предоставени и които ще i) дадат на държавите членки повече време за приспособяване към новите условия, когато е необходимо, и ii) позволят някои вариации в начина на прилагане на общите методи, като в същото време се осигуряват качеството и съпоставимостта на изготвените статистически данни (член 17).

В допълнение към това, регламентът съдържа необходимите разпоредби за упражняване на делегирането на правомощия (член 15), като се посочва, че то трябва да е в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 20

Последните членове се отнасят до процедурата на комитет (член 16) и до отмяната на два съществуващи регламента, които ще бъдат заменени изцяло от новия регламент (член 18).

Петте приложения излагат подробна информация относно темите, които трябва да бъдат обхванати, изискванията за точност, характеристиките на извадката, периодичността и крайните срокове за предоставяне на данни.

2016/0264 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)В контекста на стратегията „Европа 2020“ 21 и укрепването на икономическото управление социалните показатели играят съществена роля за информиране и подкрепа на ключовите приоритети на Съюза за растеж и създаване на работни места, намаляване на бедността и социалното изключване, умения, мобилност и цифрова икономика. По-специално, социалните показатели трябва да осигурят солидна статистическа основа за разработване и наблюдение на политиките, въведени от Съюза за справяне с тези приоритети.

(2)С оглед на това социалните показатели следва да имат необходимото високо качество, по-специално от гледна точка на тяхната стабилност, навременност, приложимост, приспособимост към новите искания на потребителите, както и тяхната съпоставимост и ефективност.

(3)Европейските статистически данни, свързани с лицата и домакинствата, в момента се събират въз основа на редица законодателни актове, които обхващат изследванията на лицата и домакинствата, демографската статистика, населението и жилищния фонд и статистически данни, събирани главно от административни източници. Някои данни се събират също така от изследвания на бизнеса. Въпреки значителните подобрения в последните години, е налице необходимост от по-нататъшно интегриране на събирането на статистически данни въз основа на изследвания на лицата и домакинствата.

(4)Благодарение на технологичния напредък, възможността за използване на административни източници за статистически цели се е увеличила значително. Използването на административни източници трябва да се насърчава активно в областта на социалната статистика, като същевременно винаги се гарантира качеството, точността, навременността и съпоставимостта на тези статистически данни.

(5)В Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие 22 се подчертава нарастващото използване на множество източници на данни и иновативни методи за събиране на данни, както и все по-голямото значение на хармонизирането на статистическите понятия и методи в различните области. В него се призовава за статистическо законодателство от ново поколение, което да обърне внимание на по-широки области.

(6)През 2011 г. Европейската статистическа система (ЕСС) одобри във Висбаден своя Меморандум за нов концептуален дизайн за статистика на домакинствата и социална статистика. Според него европейските изследвания, които предоставят данни, свързани с лицата и домакинствата, следва да бъдат рационализирани, следва да бъдат използвани допълнителни, по-рядко срещани събирания на микроданни за допълване на тези основни социални изследвания. В допълнение към това, трябва да има по-добър достъп до административни данни и на национално и европейско равнище трябва да се развие повторно използване на съществуващите източници на данни и достъп до нови източници на данни.

(7)Описаните по-горе развития следва да бъдат постепенно рационализирани и статистическото законодателство в областта на социалната статистика следва да бъде модернизирано, за да се гарантира изготвянето на социални показатели с високо качество по един по-интегриран, гъвкав и ефективен начин. В същото време трябва да се обърне дължимото внимание на нуждите на потребителите, натовареността на респондентите, ресурсите на държавите членки, надеждността и точността на използваните методи, техническата осъществимост на изготвянето на статистическите данни, срока, в който те могат да бъдат на разположение, и надеждността на резултатите.

(8)С регламента се създава обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки. В него са посочени данните и информацията, които се събират и предоставят от държавите членки, и са включени основните изисквания за качество, които данните трябва да удовлетворяват. В него се предвиждат да бъдат предоставени по-подробни технически спецификации посредством делегирани актове и мерки за изпълнение. Регламентът позволява различни масиви от данни да бъдат интегрирани помежду си и съчетани с използването на административни данни, като същевременно консолидира и опростява съществуващото законодателство.

(9)За по-добро рационализиране и оптимизиране на референтната рамка за данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, съществуващите европейски статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, следва да бъдат обединени в една рамка. Това ще гарантира, че данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, включително областите, обхващащи пазара на труда, доходите и условията на живот, здравето, образованието и обучението и използването на информационни и комуникационни технологии, ще се изготвят по последователен, съгласуван и координиран начин.

(10)Събирането на данни в областите на използването на времето и потреблението понастоящем се извършва доброволно от много държави членки въз основа на договорени общи насоки. Тези две области трябва да се модернизират, така че да се възползват в максимална степен от новия технологичен напредък. Събирането на данни в тези две области следва да бъде организирано в съответствие с настоящия регламент, така че да се отворят възможности за по-нататъшно развитие, като се осигурят данни, които са по-навременни и приложими и са изготвени по по-ефективен начин. Междувременно съществуващите подходи на държавите членки не следва да се променят.

(11)Поради специфичните си особености, демографската статистика 23 , преброяванията на населението и жилищния фонд 24 , изследванията на бизнеса и статистическите данни, основаващи се на предимно административни източници, не са обхванати от настоящия регламент и следва да се регламентират отделно от специфични рамки, съобразени с техните характеристики.

(12)Статистическите данни вече не се считат само за един от многото източници на информация за целите на разработването на политики; вместо това те играят централна роля в процеса на вземане на решения. За основаното на доказателства вземане на решения са необходими статистически данни, които удовлетворяват критерии за високо качество, така както е посочено в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 25 , в съответствие с обслужваните от тях цели.

(13)Социални данни с високо качество са необходими не само за целите на политиките, но също така и за научни изследвания и като компонент на стабилната информационна инфраструктура. Изследователите, които получават достъп до микроданни за научни цели, предоставен въз основа на Регламент (ЕС) № 557/2013 26 на Комисията относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели, ще имат голяма полза от по-добре свързани статистически масиви от данни, което на свой ред ще подобри проучванията за оценка на въздействието на политиките.

(14)Регламент (ЕО) № 223/2009 осигурява референтна рамка за европейската статистика и изисква от държавите членки да съблюдават статистическите принципи и критерии за качество, определени в регламента. Докладите относно качеството са от съществено значение за оценяването, подобряването и споделянето на информация за качеството на европейските статистически данни. Комитетът на Европейската статистическа система (ESSC) е приел Стандарт на ЕСС за структурата на докладите относно качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Това би следвало да допринесе за хармонизирането на докладването относно качеството по този регламент.

(15)Регламент (ЕО) № 223/2009 съдържа правила за предоставянето на данни от държавите членки, включително за предоставянето на поверителни данни. Мерките, предприети в съответствие с този регламент, следва да гарантират, че поверителните данни са защитени и че няма да има незаконно разкриване или използване за нестатистически цели на данни по време на изготвянето и разпространението на европейски статистически данни.

(16)Статистическите данни са необходими също така на национално и регионално равнище. Съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 27 за всички статистически данни на държавите членки, които се предоставят на Комисията и следва да са разбити по териториални единици, следва да се използва класификацията по NUTS. По тази причина, за да се осигури съпоставима регионална статистика, данните относно териториалните единици следва да бъдат предоставени в съответствие с класификацията NUTS.

(17)С цел да се вземат под внимание икономическите, социалните и техническите промени, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на подробните теми, посочени в приложение I. Също така, в правомощията на Комисията следва да е да въвежда или адаптира осемгодишното многогодишно непрекъснато планиране за събирането на данни, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(18)С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на техническите спецификации на конкретните масиви от данни, техническите елементи, когато те са общи за няколко масива от данни, техническите стандарти, необходими за улесняване на обмена и споделянето на информация между Комисията (Евростат) и държавите членки, рамките на извадките, по-специално определянето на минималните изисквания към тях, реда, условията и съдържанието на докладите относно качеството, както и по отношение на всички дерогации. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 28 .

(19)Възможно е за прилагането на настоящия регламент да се окажат необходими значителни адаптации на националните статистически системи и поради тази причина Комисията може да предостави дерогации на държавите членки.

(20)Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 29 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 30 са приложими към статистическите данни, обхванати от настоящия регламент. По-специално, статистическите данни, които са необходими за целите на разработването и наблюдението на действията и стратегиите на Съюза и националните действия и стратегии в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място, следва да се разглеждат като данни, обработвани по причини, свързани със значим обществен интерес.

(21)Целта на настоящия регламент, а именно създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки. Вместо това, поради причини, свързани с хармонизирането и съпоставимостта, тя може, да бъде постигната по-добре на равнището на ЕС. Поради това ЕС може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)Данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и процесът на събиране на данни следва да станат по-ефективни и значими. Трябва да се гарантира съпоставимост и свързаност на данните в дългосрочен план. Европейските статистически данни за лицата и домакинства, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, в момента се регламентират от редица отделни законодателни актове, които трябва да бъдат заменени от настоящия регламент. Поради това е необходимо да се отменят Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета 31 и Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета 32 .

(23)Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(24)Проведени са консултации с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.С настоящия регламент се създава обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки от тези лица и домакинства.

2.Настоящият регламент не се прилага по отношение на преброяванията на населението и жилищния фонд, посочени в Регламент (ЕО) № 763/2008 33 .

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)„предварително проверени данни или микроданни“ означава данни или микроданни, проверени от държавите членки въз основа на договорени общи правила за валидиране;

б)„област“ означава един или няколко масива от данни, организирани с цел обхващане на конкретни теми;

в)„единица на наблюдение“ означава идентифицируема единица, за която могат да бъдат получени данни;

г)„тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да бъде събрана за единиците на наблюдение, като всяка тема обхваща няколко подробни теми;

д)„административни записи“ означава данни, генерирани от нестатистически източник, обикновено публичен орган, целта на който не е да изготвя статистически данни, за собствените цели на този орган;

е)„специфична тема“ означава теми, които са от особен интерес за потребителите в конкретен момент, но не са включени в постоянните масиви от данни ;

ж)„основен показател“ означава широко използвана информация, която служи за наблюдение на главна цел на дадена политика на ЕС.

Член 3

Масиви от данни

1.Събраните данни, посочени в член 1, се организират в следните области:

а)трудов пазар,

б)доходи и условия на живот,

в)здраве,

г)образование и професионално обучение,

д)използване на информационни и комуникационни технологии,

е)използване на времето,

ж)потребление.

2.Масивите от данни обхващат теми, общи за всички области, в допълнение към следните конкретни теми, както е обяснено подробно в приложение I:

а)характеристики на лицата и домакинствата,

б)участие на пазара на труда,

в)срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит,

г)условия на труд, включително организация на работното време,

д)образователно равнище и подготовка,

е)участие в образование и обучение,

ж)здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори,

з)доходи, потребление и богатство, включително дългове,

и)условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда и достъп до услуги,

й)качество на живот, включително социално и културно участие и благосъстояние,

к)разпределение на времето, и

л)участие в информационното общество.

3.Изискванията за точност и характеристиките на извадките, използвани за различните области, са посочени съответно в приложения II и III.

4.Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменяне на подробните теми, изброени в приложение I, с цел да се отразят съответните технически, социални и икономически промени и да се отговори на новите потребности на потребителите. При упражняването на това правомощие, Комисията гарантира, че:

а)тези делегирани актове не налагат значително допълнително бреме или разходи за държавите членки или респондентите;

б)не повече от 20 процента от подробните теми, изброени в приложение I, се променят за всяка област с делегирани актове. За областите, данните за които се събират с периодичност в рамките на една година или годишна периодичност, тези промени представляват най-много 10 процента от списъка с подробни теми. Тези максимални проценти са приложими по отношение на четири последователни години. Броят на подробните теми, които могат да бъдат изменяни, се закръглява до най-близкото цяло число.

Член 4

Многогодишно непрекъснато планиране

1.Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за установяване или за адаптиране на многогодишно непрекъснато планиране за осемте години събиране на данни, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV. Комисията следва да гарантира, че тези делегирани актове не налагат значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

2.При многогодишното непрекъснато планиране се посочва периодът, през който се събират данните за:

а)подробните теми, съставляващи областите,

б)специфичните теми, поискани от потребителите за области „Пазар на труда“ и „Доходи и условия на живот“, както е предвидено в приложение IV. В изключителни и обосновани случаи тези данни могат да обхващат подробни теми, различни от изброените в приложение I.

3.Адаптирането на планирането, посочено в параграф 1, се извършва не по-късно от 24 месеца преди началото на всеки период за събиране на данни, така както е посочен в планирането. Тези адаптации имат за цел да осигурят ефективност и съгласуваност на планирането с потребностите на потребителите.

Член 5

Статистически популации и единици на наблюдение

1.Статистическата популация се състои от всички лица с обичайно местопребиваване в частни домакинства във всяка държава членка.

2.Събирането на данни се извършва във всяка държава членка за извадка от единици на наблюдение, състояща се от частни домакинства или от лица, принадлежащи към частни домакинства, които обичайно пребивават в тази държава членка.

Член 6

Технически спецификации за масивите от данни

1.На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове за целите на уточняване на следните технически елементи на отделните масиви от данни:

а)броя и описанието на променливите величини;

б)статистическите класификации;

в)точните характеристики на статистическите популации, единиците на наблюдение и респондентите;

г)референтните периоди и дати;

д)изискванията, свързани с географския обхват, характеристиките на извадките, техническите аспекти на събирането на информация, редактирането и импутацията, претеглянето, измерването, оценяването и оценката на дисперсията;

е)когато е необходимо да се постигне високо равнище на съпоставимост за данните за заетостта и безработицата в областта на пазара на труда, методологията, която се използва при събирането на данни. При необходимост това може да включва реда и начина на задаване на въпросите в анкетата. Тази необходимост се обосновава надлежно.

2.Когато елементите са общи за няколко масива от данни, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове за целите на уточняване на следните технически характеристики на масивите от данни:

а)списъка и описанието на променливите величини;

б)статистическите класификации;

в)точните характеристики на статистическите популации и единиците на наблюдение.

3.За масивите от данни относно месечната безработица, свързани с областта на пазара на труда, на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел описване на променливите и дължината, изискванията за качество и нивото на подробност на динамичните редове, които се предоставят.

4.Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 7

Стандарти за предоставяне и обмен на информация

1.Въвеждат се технически стандарти за улесняване на обмена и споделянето на информация между Комисията (Евростат) и държавите членки, по-специално за целите на подпомагането на управлението на качеството и документирането на процеса, свързан с обхванатите от настоящия регламент статистически данни.

2.Техническите стандарти обхващат статистически понятия, процеси и продукти, включително данни и метаданни.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за създаване на техническите стандарти, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 8

Източници на данни и методи

1.Държавите членки предоставят данните, посочени в член 1, като използват един от следните източници или комбинация от тях, при условие че те отговарят на изискванията за качество, посочени в член 12:

а)информация, пряко предоставена от респондентите;

б)административни записи и всякакви други източници, методи или иновативни подходи, доколкото те позволяват изготвянето на данни, които са съпоставими и са в съответствие с приложимите специфични изисквания, изложени в настоящия регламент.

2.Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) подробна информация за използваните източници и методи.

Член 9

Периодичност на масивите от данни

Периодичността на масивите от данни е както е посочена в приложение IV.

Член 10

Предоставяне на данни и срокове

1.Крайните срокове за предоставяне са както са посочени в приложение V.

2.За всеки масив от данни държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) предварително проверени микроданни без пряка идентификация.

3.Като изключение от параграф 2, предварително проверени обобщени данни се предоставят за изготвянето на месечните статистически данни за безработицата.

4.От 2019 година държавите членки започват да събират и предоставят данни в съответствие с настоящия регламент.

Член 11

Рамка на извадката

1.Данните се основават на представителни извадки, взети от рамките на извадката, създадени на национално ниво, които позволяват лицата или домакинствата да бъдат избирани на случаен принцип, като е известна вероятността за включване в извадката. Рамките на извадката също така имат за цел да обхванат изчерпателно и изключително популацията, която представлява интерес, и се актуализират редовно. Те съдържат цялата необходима информация за формирането на извадката, като информация, необходима за целите на стратификацията и за връзка с лицата и домакинствата. Рамката на извадката включва също така информацията, необходима за свързване на лицата с други административни записи, доколкото това е позволено от правилата за защита на данните.

2.Когато в държавата членка не съществува такава рамка на извадката, се използват други рамки на извадки, които удовлетворяват следните критерии. Тези рамки на извадки:

а)идентифицират единиците в извадката, които могат да са лица, домакинства, жилища или адреси;

б)могат да осигурят вероятността за подбор;

в)се актуализират редовно.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на еднакви условия за рамките за извадки, по-специално за определяне на минималните изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 12

Качество

1.Държавите членки предприемат мерките, необходими за гарантиране на качеството на предоставяните данни и метаданни.

2.За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.Комисията (Евростат) оценява качеството на метаданните въз основа на спецификациите, на предоставените данни и на рамките на извадките.

4.За тази цел по отношение на посочените в член 10 данни и микроданни държавите членки предоставят:

а)метаданни, описващи използваната методология и начина на постигане на техническите спецификации с оглед на предвидените в настоящия регламент;

б)информация относно съблюдаването на минималните изисквания към използваните рамки на извадки, включително тяхното разработване и актуализиране, както е определено в настоящия регламент.

5.Държавите членки предоставят метаданните и информацията, посочена в параграф 4, най-късно три месеца след крайния срок за предоставяне на данните и микроданните. Тази допълнителна информация се предоставя под формата на доклади относно качеството, които демонстрират, по-специално, как предоставените данни и микроданни и метаданните и информацията изпълняват изискванията за качество.

6.На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на реда, условията и съдържанието на докладите относно качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

7.Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) възможно най-скоро за всяка информация или промени от значение във връзка с прилагането на настоящия регламент, които биха повлияли върху качеството на предоставяните данни.

8.По искане на Комисията (Евростат) държавите членки да предоставят допълнителната информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

Член 13

Проучвания за осъществимост и пилотни проучвания

При необходимост от подобряване на масивите от данни Комисията (Евростат), със съдействие от страна на държавите членки, провежда редица проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, по-специално за подобряване на качеството, включително съпоставимостта, допринасяне за модернизирането на областите „Потребление“ и „Използване на времето“, изследване и прилагане на нови начини за подобряване на отзивчивостта към нуждите на потребителите, по-добро интегриране на събирането на данни и използването на други източници на данни, както и за повишаване на ефективността на събирането на данни в държавите членки, като се вземе предвид развитието на технологиите.

Член 14

Финансиране

1.    За прилагането на настоящия регламент Съюзът може да предоставя на националните статистически институти и други национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, безвъзмездни средства за:

а)    разработване и/или прилагане на събрани данни и методи за събиране на данни за социалната статистика, включително рамки на извадки, през първите четири години от събирането на масивите от данни;    

б)    разработване на методологии, включително за проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, посочени в член 13;

в)    събиране на статистически данни по специфична тема, поискана от потребителите, както е предвидено в приложение IV, нови или преработени масиви от променливи и характеристики, прилагани за пръв път;

2. Финансовото участие на Съюза се осигурява в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета 34 , член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета 35 , член 6 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета 36 , член 58 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 37 или член 5 от Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета 38 .

3.    Това финансово участие на Съюза не надхвърля 90% от допустимите разходи.

Член 15

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 4, и член 4, параграф 1, се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the Regulation].

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4 и член 4, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 39

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4 и член 4, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или, ако преди изтичането на този срок, и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

Член 16

Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 17

Дерогации

1.Ако прилагането на настоящия регламент или мерките за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него, в националната статистическа система на държава членка налага значителни адаптации, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение дерогация за срок до три години. Дерогация може да се предостави единствено ако това няма да застраши съпоставимостта на данните на държавите членки, отнасящи се до основните показатели, или да затрудни изчислението на необходимите навременни и представителни европейски агрегати.

2.Когато дерогацията продължава да бъде оправдана в края на периода, за който е била предоставена, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение последваща дерогация за максимален период от три години.

3.Когато единственият начин, по който държава членка може да осигури необходимите масиви от данни, е чрез използване на методи, различни от тези, предвидени в настоящия регламент или в мерките за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него, Комисията може по изключение да разреши чрез актове за изпълнение използването на такива методи за максимален срок от пет години.

4.Когато разрешението продължава да бъде оправдано в края на периода, за който е била предоставено, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение последващо разрешение за максимален период от пет години.

5.За целите на параграфи от 1 до 4 държавата членка представя надлежно обосновано искане до Комисията в срок от три месеца от датата на влизане в сила на съответния акт или шест месеца преди изтичането на периода, за който е предоставена действащата дерогация или разрешение. Когато иска разрешението, посочено в параграфи 3 и 4, съответната държава членка описва подробно използваните методи и да доказва, че те водят до съпоставими резултати.

6.Комисията приема тези актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 18

Отмяна

1.Регламенти (ЕО) № 577/98 и (ЕО) № 1177/2003 се отменят, считано от 31 декември 2018 г. Изискванията, изложени в тези регламенти и свързани с предоставянето на данни и метаданни, включително доклади относно качеството, продължават да се прилагат за референтните периоди преди тяхната отмяна.

2.Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

1.Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.Той се прилага от 1 януари 2025 г. по отношение на областите, посочени в член 3, параграф 1, букви е) и ж).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политика в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цел(и)

1.5.Основания за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки.

1.2.Съответни области на политика в структурата на УД/БД 40  

3403 — Изготвяне на статистическа информация.

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 41  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

1.4.Цел(и)

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието постигане е предназначено предложението/инициативата

За разработване и оценяване на политика по отношение на политическите приоритети на Комисията, по-конкретно тези в областта на работните места и растежа, цифровия пазар, по-задълбочения и по-справедлив Европейски паричен съюз (ИПС), миграцията и мобилността, са необходими инструменти за анализ и наблюдение. В допълнение към това приоритетите на политиките съответстват на редица различни области в рамките на социалната и икономическата статистика, поради което е необходимо да се осигури по-голяма съгласуваност между източниците на данни. Стратегията „Европа 2020“ използва показатели за наблюдение на водещите цели, като насърчаване на заетостта, подобряване на образователното равнище и насърчаване на социалното приобщаване, особено чрез намаляване на бедността. За изчисляването на тези показатели е необходима навременна статистическа информация. Тя следва да бъде изготвена колкото е възможно по-ефективно, като се използват съвременни методи за събиране и изготвяне на статистически данни.

С предложението също така ще се повиши гъвкавостта при отговарянето на стратегически инициативи на високо равнище, за които са необходими показатели.

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 1

Справяне със: i) съществуващата фрагментираност при изготвянето на данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки; и ii) липсата на гъвкавост на съществуващата система за събиране на данни за данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки.

Съответни дейности във връзка с УД/БД

3403 — Изготвяне на статистическа информация.

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициентите / целевите групи.

Посредством предложението данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, ще станат по-пригодни към потребностите на обществото. В допълнение към това, като предлага начини за насърчаване на съгласуваност между различните области, предложението ще помогне на Евростат да гарантира качеството на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки. То също така ще улесни използването на иновативни статистически инструменти и методи и ще позволи по-ефективно сътрудничество и координация между националните статистически институти и други национални органи, в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика.

Предложението ще доведе до еднократни разходи за НСИ за изготвяне на проект. Общата стойност на прилагането обаче се очаква да намалее в резултат главно на намаляването на излишъците в различните събирания на данни и припокриването между тях и повторното използване на системите за изготвяне на статистически данни. В зависимост от начина на прилагане на методите за изготвяне на национално равнище (например дали се възприемат технологични и методологични иновации, дали е налице подобряване на достъпа до административни записи), увеличените разходи на етапа на първоначалното проектиране на социални изследвания биха могли да се компенсират в голяма степен от намаляването на разходите на етапа на събиране на данни, които представляват две трети от общите разходи за изготвяне на статистическа информация. Потенциалното увеличение на разходите, произтичащи от по-голяма гъвкавост при събирането на данни, може да бъде държано под контрол, ако, както се предвижда, основните компоненти на изследванията, които определят до голяма степен разходите за НСИ, бъдат определени в рамковото законодателство.

Предложението съответства на целите на програма REFIT, свързани с опростяването, по-конкретно поради факта, че опростява пет регламента в една единствена регулаторна рамка.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Комисията (Евростат) изготвя общи европейски статистически насоки и определя изискванията за докладване относно качеството, свързани с разработването, изготвянето и разпространението на социалната статистика. Докладите относно качеството, които държавите членки са длъжни да изготвят за всяко събиране на данни, трябва да съдържат конкретни проверки, отнасящи се до тази серия от събрани данни. Това ще гарантира качеството на статистическите данни.

1.5.Основания за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

В краткосрочен до средносрочен план: интегриране на съществуващите регламенти в областта на данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки; дефрагментиране на процесите за изготвяне, използвани за данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и подобряване на гъвкавостта на събирането на данни чрез въвеждане на законодателство на няколко нива.

В дългосрочен план: гарантиране на това, че данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, ще продължават да предоставят ценна информация за разработването на политики на ЕС и национални политики; и подобряване на ефективността на мерките, използвани за събиране на данни за социалната статистика.

1.5.2.Добавена стойност от участието на ЕС

Задачата за изготвяне на статистически данни, които са 1. хармонизирани и съпоставими в държавите членки, и 2. изготвени в съответствие с потребностите на ЕС, не може да се постигне само на национално ниво. Изготвянето на статистически данни на ЕС е възможно единствено ако държавите членки прилагат хармонизирана методология и изготвят статистически данни в съответствие с определен общ резултат и общи характеристики. Това може да се постигне единствено чрез действия на равнището на ЕС.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Приети са няколко регламента, обхващащи различни области на социалната статистика, и това е довело до неефективност на събраните данни и несъответствия между тях. Това е първото предложение за нов рамков регламент, обхващащ седем области на социалната статистика. Тази инициатива ще рационализира петте правни основания за, съответно, изследването на работната сила (LFS), статистическите данни на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC), изследването на образованието за възрастни (AES), изследването „Европейско здравно интервю“ (EHIS) и изследването на използването на ИКТ в домакинствата (ICT-HH). С нея също така ще се осигури правно основание за двете европейски социални изследвания, които се провеждат въз основа на неформално споразумение: изследването на бюджета на домакинствата (HBS) и хармонизираното европейско изследване на използването на времето (HETUS).

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Предложението е съвместимо с Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие 42 :

Налице е период на поетапно изпълнение на предложението с продължителност седем години, от 2019 г. до 2025 г.

Програмата следва обаче да продължи и след това.

В законодателната финансова обосновка (2019—2020 година) са разгледани само годините на текущата многогодишна финансова рамка (МФР).

Продължаването на финансирането ще бъде обвързано с постигнатите споразумения за следващата МФР и с продължаването на конкретните програми, от които се предвижда финансиране.

1.7.Планирани методи на управление 43  

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ трети държави или органите, определени от тях;

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

◻ органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

[…]

[…]

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Редовно задълбочено отчитане на изпълнението на всяко събиране на статистически данни вече е осигурено, в съответствие с конкретни вече съществуващи правила. Отчитането ще бъде продължено и допълнително подобрено в рамките на новото предложение.

Получателите на безвъзмездни средства трябва да представят събраните данни, както и придружаващ доклад относно качеството.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Идентифицирани рискове

Тъй като избраният за предложението метод на управление е пряко управление от Комисията, основните присъщи рискове са тези, свързани с управлението на обществените поръчки и безвъзмездните средства.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

Комисията (Евростат) разработи стратегия за контрол за периода 2013—2017 година. Съдържащите се в тази стратегия мерки и инструменти са напълно приложими към събирането на статистически данни съгласно предложения регламент. Видовете промени, въведени със стратегията, могат да намалят вероятността от измами и да допринесат за тяхното предотвратяване. Те включват: намаляване на сложността, прилагане на ефективни по отношение на разходите процедури за мониторинг и извършване на основани на риска предварителни и последващи проверки. Стратегията включва също така мерки за повишаване на осведомеността и обучение в областта на предотвратяването на измами.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Комисията (Евростат) въведе стратегия за контрол, която има за цел, най-общо, да ограничи риска от несъответствие под критерия за същественост от 2 %, в съответствие с целите за вътрешен контрол и управление на риска, изложени в нейния стратегически план за периода 2016 — 2020 година. 100 % от финансовите операции (и следователно 100 % от бюджета) ще бъдат предмет на задължителни предварителни проверки в съответствие с Финансовия регламент. Освен това ще се извършват проверки на базата на задълбочен анализ на базовата документация въз основа на годишен анализ на риска. Те могат да обхванат 4—6 % от общия годишен бюджет, управляван от Евростат.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

На 30 октомври 2013 г. Евростат прие стратегия за борба с измамите за периода 2014—2017 година в съответствие със стратегията на Комисията за борба с измамите от 24 юни 2011 г. (CAFS). В стратегията на Евростат за борба с измамите са определени три оперативни цели: i) укрепване на съществуващите мерки за борба с измамите; ii) по-добро интегриране на процедури за борба с измамите в оценката на риска и управлението на риска на Евростат и в одитите, планирането, отчитането и мониторинга; и iii) засилване на капацитета и осведомеността на Евростат за борбата с измамите като част от културата на Комисията за борба с измамите. Стратегията за борба с измамите е придружена от план за действие за борба с измамите. По време на периода на прилагането ѝ, изпълнението на стратегията за борба с измамите е обект на мониторинг два пъти годишно, като на ръководството се представят доклади.

През 2017 г. Евростат ще оцени въздействието на стратегията и ще я актуализира съответно. Също така, през 2016 г. ще бъде извършен междинен преглед на плана за действие за борба срещу измамите.

Както прегледът на стратегията на Евростат, така и прегледът на плана за действие ще се извършат въз основа на актуализираната методология и насоки, издадени от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) през февруари 2016 г.

Всички потенциални получатели на безвъзмездни средства са публични органи (национални статистически институти и други национални органи, както е определено в Регламент (ЕО) № 223/2009). В допълнение към това, безвъзмездните средства се отпускат без покани за представяне на предложения. Въведени са мерки за мониторинг на управлението на безвъзмездните средства. Те вземат предвид специфичните процедури за предоставяне на безвъзмездно средства и включват предварителен и последващ анализ на управлението на безвъзмездните средства.

Използването на единични разходи и еднократни общи суми в съответствие с член 124, параграф 1 от Финансовия регламент значително намалява риска от грешки, свързани с управлението на безвъзмездните средства, и така опростява тяхното администриране.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид
разход

Вноска

Номер
[Функция ………………………...……………]

Диф./ Недиф. 44

от държави от ЕАСТ 45

от държави кандидатки 46

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1a

04.030201 – Свързана прогр.: EASI – Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI)

Диф.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

1a

09.040201 – Лидерство в информационните и комуникационните технологии (Свързана прогр.: ХОРИЗОНТ 2020 – Рамковата програма за научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020)

Диф.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

1a

29.020100 – Свързани програми: ЕСП – Европейска статистическа програма 2013—2017 г.; ЕСП18_20 – Европейска статистическа програма (ЕСП) 2018—2020 г.

Диф.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

1

13.036501 – Свързана прогр.: ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Диф.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

1

13.046101 – Свързана прогр.: КФ – Кохезионен фонд (КФ)

Диф.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

3

17.030100 – Свързана прогр.: ЗДРАВЕ – Действия на Съюза в областта на здравеопазването (Здравна програма)

Диф.

ДА

ДА

ДА

НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

[Тази част следва да бъде попълнена, използвайки за целта таблицата за бюджетни данни от административно естество (втория документ в приложението към настоящата финансова обосновка), качена в CISNET за провеждането на вътрешни консултации между службите.]

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер

1a Конкурентоспособност за растеж и работни места

ГД: ESTAT

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 29.020100

Поети задължения

(1)

5,298

4,648

9,946

Плащания

(2)

2,649

4,444

7,093

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 47  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД ESTAT

Поети задължения

=1+1а +3

5,298

4,648

9,946

Плащания

=2+2а

+3

2,649

4,444

7,093
ГД: EMPL

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 04.030201

Поети задължения

(1)

3,194

2,695

5,889

Плащания

(2)

1,597

2,625

4,222

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 48  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД EMPL

Поети задължения

=1+1а +3

3,194

2,695

5,889

Плащания

=2+2а

+3

1,597

2,625

4,222ГД: CONNECT

2019г.

2020 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 09.040201

Поети задължения

(1)

2,000

0,000

2,000

Плащания

(2)

1,000

0,800

1,800

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 49  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД CONNECT

Поети задължения

=1+1а +3

2,000

0,000

2,000

Плащания

=2+2а

+3

1,000

0,800

1,800

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер

1. Интелигентен и приобщаващ растеж

ГД: REGIO

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 13.036501

Поети задължения

(1)

0,466

0,466

0,932

Плащания

(2)

0,233

0,419

0,652

Номер на бюджетния ред 13.046101

Поети задължения

(1a)

0,200

0,200

0,400

Плащания

(2a)

0,100

0,180

0,280

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 50  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД REGIO

Поети задължения

=1+1а +3

0,666

0,666

1,332

Плащания

=2+2а

+3

0,333

0,599

0,932


ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

11,159

8,008

19,167

Плащания

(5)

5,579

8,468

14,047

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 1
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

11,159

8,008

19,167

Плащания

=5+ 6

5,579

8,468

14,047

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер

3. Сигурност и гражданство

ГД: SANTE

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 17.030100

Поети задължения

(1)

0,000

0,500

0,500

Плащания

(2)

0,000

0,250

0,250

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 51  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД SANTE

Поети задължения

=1+1а +3

0,000

0,500

0,500

Плащания

=2+2а

+3

0,000

0,250

0,250ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

0,000

0,500

0,500

Плащания

(5)

0,000

0,250

0,250

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 3
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

0,000

0,500

0,500

Плащания

=5+ 6

0,000

0,250

0,250

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

11,159

8,508

19,667

Плащания

(5)

5,579

8,718

14,297

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1 — 4
от многогодишната финансова рамка

(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

11,159

8,508

19,667

Плащания

=5+ 6

5,579

8,718

14,297

Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

ГД: ESTAT

• Човешки ресурси

4 164

4 164

8,328

• Други административни разходи

0,404

0,414

0,818

ОБЩО ГД ESTAT

Бюджетни кредити

4 568

4 578

9,146

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

4 568

4 578

9,146

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019
година

2020
година

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИЯ 1 — 5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

15,727

13,087

28,814

Плащания

10,147

13,296

23,443

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

52 Вид

Среден разход

бр.

Разходи

бр.

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 53

Справяне със съществуващата фрагментираност при изготвянето в ЕС на данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и липсата на гъвкавост на съществуващата система за събиране на данни за тях

- Резултат

Допълнителен модул LFS

0,067

30

2,000

30

2,000

60

4,000

- Резултат

Допълнителен модул EU-SILC

0,017

30

0,500

0

0,000

30

0,500

- Резултат

Прилагане на събраните данни

0,096

60

5,650

30

3,000

90

8,650

- Резултат

Методологически и пилотни проучвания

0,080

37

3,009

44

3 509

81

6,517

Междинен сбор за конкретна цел № 1

157

11,159

104

8,509

261

19,667

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

157

11,159

104

8,509

261

19,667

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г..

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

4,164

4,164

8,328

Други административни разходи

0,404

0,414

0,818

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

4,568

4,578

9,146

Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5 54
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен
сбор извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

4,568

4,578

9,146

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

2019
година

2020
година

29 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

24,45

24,45

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

29 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

12

12

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 гг  55

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

36,45

36,45

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Методическа работа за доброто определяне на проучванията, включително допълнителните модули

Работа с информационните технологии за получаване, валидиране и обработване на данните

Анализ на данните, предоставяне на данните и оказване на подкрепа на потребителите

Външен персонал

Методическа работа за доброто определяне на проучванията, включително допълнителните модули

Работа с информационните технологии за получаване, валидиране и обработване на данните

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 56

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

Статия ………….

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_bg.pdf
(2) СОМ(2016)0127 от 8 март 2016 г.
(3) ЕСС е партньорство между статистическия орган на Европейския съюз, който е Комисията (Евростат), и националните статистически институти и другите национални органи, отговарящи във всяка държава членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.
(4)

   Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 година относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3).

(5)

   Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (OВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1).

(6)

   Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227).

(7)

   Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70).

(8) Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно статистическите данни на Общността за информационното общество (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).
(9) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164)
(10) Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).
(11) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие, COM(2009) 404 от 18.8.2009 г.
(12) Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation . 
(13) Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 13).
(14)

   Уебсайт на Евростат за обществени консултации: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess

   Отворен доклад относно обществени консултации: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf . 

   Консултация с потребителите на данни: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf .

   Консултация с изготвящите данни лица:  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf .

(15) Вж.: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306 .
(16) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.
(17) Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results .
(18) Петте ключови показателя за изпълнение са, както следва: брой събирания от външни потребители на данни от референтните бази данни на Евростат (EuroBase and Comext) чрез уебсайта на Евростат; процент от потребителите, които оценяват цялостното качество на европейските статистически данни като „много добро“ или „добро“; процент от потребителите, които оценяват навременността на европейските статистически данни за техните цели като „много добра“ или „добра“; процент от потребителите, които оценяват съпоставимостта на европейските статистически данни за регионите и държавите като „много добра“ или „добра; и процент остатъчна грешка (RER).
(19) Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results .
(20)

   ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(21) Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, СОМ(2010) 2020 от 3 март 2010 г.
(22) COM (2009) 404 от 10.8.2009 г.
(23) Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно европейската демографска статистика (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 39).
(24) Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).
(25) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(26) Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията
(27) Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
(28) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите — членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(29) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(30) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(31) Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 година относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3).
(32) Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (OВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1).
(33) Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).
(34) Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).
(35)

   Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238)

(36)

   Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

(37)

   Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(38)

   Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).

(39) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(40) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(41) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(42) Постигнато е споразумение между ГД „Евростат“ и другите ГД относно финансирането на дейностите, обхванати от настоящото предложение, под формата на предоставяне на насрещно вторично оправомощаване на ГД „Евростат“.
(43) Информация за методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент се намират на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(44) Диф. = диференцирани бюджетни кредити / Недиф. = недиференцирани бюджетни кредити.
(45) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(46) Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(47) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(48) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(49) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(50) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(51) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(52) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (например брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(53) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(54) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(55) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(56) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

Брюксел, 24.8.2016

COM(2016) 551 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


Приложение I

Теми, които следва да бъдат обхванати

Област

Тема

Подробни теми

За всички области

Технически елементи

Информация за събирането на данни

Идентифициране

Тегла

Характеристики на интервютата

Местонахождение

Характеристики на лицата и домакинствата

Демография

Гражданство и мигрантски произход

Състав на домакинството

Участие на пазара на труда

Основен статут на дейност (определен от лицето)

Елементарни особености на длъжността

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен

Пазар на труда

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Продължителност на престоя в страната

Участие на пазара на труда

Трудовоправно положение

Продължителност на договора

Продължителност на договора –- вторична информация

Работа на пълен или непълен работен ден – причина

Зависима самостоятелна заетост

Контролни отговорности

Размер на предприятието

Работно място

Надомна работа

Търсене на работа

Желание за работа

Наличност

Втора работа

Търсене на друга работа

Съвместяване на професионалния и семейния живот

Младите хора на пазара на труда

Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда

Преход към пенсиониране

Нужда от грижи

Срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит

Начало на работа

Начин, по който е намерена работата

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително организация на работното време

Работни часове

Организация на работното време

Организация на работата и работно време

Образователно равнище и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Участие в образование и обучение

Участие във формално и неформално образование и обучение (4 седмици)

Участие във формално и неформално образование и обучение (12 месеца)

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми

Минимален европейски здравен модул

Доходи, потребление и богатство, включително дългове

Доход от труд

Доходи и условия на живот

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Продължителност на престоя в страната

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Образователно равнище и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Участие на пазара на труда

Характеристики на работното място

Продължителност на договора

Трудовоправно положение

Подробна информация за ситуацията на пазара на труда

Контролни отговорности

Срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително организация на работното време

Календар на дейностите

Работни часове

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Здравно състояние и увреждания

Здраве на децата

Достъп до здравеопазване

Здравеопазване

Достъп до здравеопазване (деца)

Определящи здравето фактори

Качество на живот, включително социално и културно участие и благосъстояние

Качество на живот

Участие в социалния и културния живот

Благосъстояние

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Материални лишения

Деца с лишения

Основни характеристики на жилищния фонд

Подробна информация за състоянието на жилищния фонд, включително лишения

Цени на жилищата, включително приспаднат наем

Жизнена среда

Използване на услуги, включително социални услуги

Финансова приемливост

Незадоволени потребности и причини

Грижи за деца

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Доход от труд

Доход от помощи

Доход от пенсия

Други доходи

Данъци и вноски

Общо доходи

Свръхзадлъжнялост

Просрочия

Богатство

Основни компоненти на потреблението

Пренасяне на необлагодетелстваното положение от едно поколение към друго

Здраве

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Болести и хронични състояния

Злополуки и наранявания

Болка

Психично здраве

Функционални ограничения

Затруднения при извършването на дейности, свързани с личната хигиена

Затруднения в извършването на домакински дейности

Временни ограничения в дейността (поради здравословни проблеми)

Пречки за участието в определени области на живота

Използване на здравеопазване и дългосрочни грижи

Употреба на лекарства

Превантивна грижа

Достъп до здравеопазване

Ръст и тегло

Физическа активност

Хранителни навици

Тютюнопушене

Употреба на алкохол

Социални и екологични фактори

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо доходи

Образование и обучение

Характеристики на лицата и домакинствата

Продължителност на престоя в страната

Срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит

Начало на работа

Участие на пазара на труда

Размер на предприятието

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Образование

Посочени от респондентите умения

Участие в образование и обучение

Достъп до информация относно възможностите за обучение и за ориентиране (12 месеца)

Участие в дейности за формално образование (12 месеца)

Последна дейност за формално образование – подробна информация (12 месеца)

Използване на ИКТ в последната дейност за формално образование (12 месеца)

Причини за участието в последната дейност за формално образование (12 месеца)

Плащане за и часове на последната дейност за формално образование (12 месеца)

Резултати и използване на уменията от последната дейност за формално образование (12 месеца)

Участие в дейности за неформално образование (12 месеца)

Дейности за неформално образование – подробна информация (12 месеца)

Използване на ИКТ в дейности за неформално образование (12 месеца)

Причини за участие в дейности за неформално образование (12 месеца)

Плащане за и часове на дейности за неформално образование (12 месеца)

Резултати и използване на уменията от дейности за неформално образование (12 месеца)

Пречки за участие в образование и обучение (12 месеца)

Самостоятелно учене

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо доходи

Използване на информационни и комуникационни технологии

Участие в информационното общество

Достъп до ИКТ

Използване и честота на използването на ИКТ

Пречки и проблеми при използването

Ефект от използването

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

Свързване към интернет от всяка точка

Умения в областта на цифровите технологии

Дейности в интернет

Електронна търговия

Взаимодействие с публични органи

Доходи, потребление и богатство, включително дългове

Общо доходи

Използване на времето

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Притежание на предмети с дълготрайна употреба

Грижи за деца

Грижи за болни и възрастни

Условия на труд, включително организация на работното време

Работни часове

Организация на работното време

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Продукция за собствено крайно потребление и продажба, ремонт

Доход от труд

Общо доходи

Разпределение на времето

Използване на времето, видове дейности

Паралелни дейности

Място на дейността

Присъствие на други лица по време на дейността

Оценка на дейността

Потребление

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Основни характеристики на жилищния фонд

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Участие на пазара на труда

Продължителност на договора

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо доходи

Данъци и вноски

Доход в натура от дейности, за които не се плаща заплата

Приспаднат наем

Основни източници на доходи

Богатство

Дългове

Просрочия

Потребление съгласно „Класификацията на индивидуалното потребление по предназначение (COICOP)“

Разходи за трансгранично потребление съгласно COICOP

Собствено потреблениеПриложение II

Изисквания за точност

1.Изискванията за точност за всички масиви от данни се изразяват в стандартни грешки и се определят като непрекъснати функции на действителните оценки и на размера на статистическата популация в дадена държава или регион по NUTS 2.

2.Прогнозната стандартната грешка на конкретна оценка не трябва да е по-голяма от следната стойност:

3.Функцията f(N) трябва да има следната форма: f(N)=a√N+b

4.Използват се следните стойности на параметрите N, a и b.

N

a

b

Област „Пазар на труда“: изисквания за точност

Прогнозен (национален) тримесечен коефициент на безработица на населението на възраст между 15 и 74 години

Население на държавата на възраст между 15 и 74 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

7800

-4500

Прогнозен (национален) тримесечен коефициент на заетост на населението на възраст между 15 и 74 години

Население на държавата на възраст между 15 и 74 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

7800

-4500

Прогнозен тримесечен коефициент на безработица на населението на възраст между 15 и 74 години във всеки регион по NUTS 2

Население на възраст между 15 и 74 години в региона по NUTS 2, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

Вж. точка 6

Област „Доходи и условия на живот“

Дял от населението в риск от бедност или социално изключване

Брой на частните домакинства в страната, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

900

2600

Дял от населението в постоянен риск от бедност в продължение на четири години

Брой на частните домакинства в страната, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

350

1000

Дял от населението в риск от бедност или социално изключване във всеки регион по NUTS 2 (вж. точка 7)

Брой на частните домакинства в региона по NUTS 2, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

600

0

Област „Здраве“

Процент от населението, силно ограничено в обичайните дейности поради здравословни проблеми (на възраст 15 и повече години)

Население на държавата на възраст 15 и повече години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

1200

2800

Област „Образование и обучение“

Коефициент на участие (%) във формално образование и обучение (лица на възраст 18—24 години)

Население на държавата на възраст между 18 и 24 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

200

1500

Коефициент на участие (%) в неформално образование и обучение (лица на възраст 25—69 години)

Население на държавата на възраст между 25 и 69 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

400

2000

Област „Използване на информационни и комуникационни технологии“

Процент на лицата, поръчали стоки или услуги за лично ползване по интернет през последната година

Население на държавата на възраст между 16 и 74 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

400

1300

Област „Използване на времето“

Процент от населението на възраст 15 и повече години, което прекарва средно дневно над 10 % от времето на платена работа

Население на държавата на възраст 15 и повече години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

900

3500

Област „Потребление“

Процент от домакинствата, чиито разходи за свързани с жилището категории, включително вода, електроенергия, газ и други горива, са над 50 % от общите разходи (вж. точка 8)

Брой на частните домакинства в страната, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

900

2600

5.Ако държавите получат отрицателни стойности на f(N) с посочените по-горе параметри, те ще бъдат освободени от съответното изискване.

6.За прогнозния коефициент на безработица на населението на възраст между 15 и 74 години във всеки регион по NUTS 2, функцията f(N) се дефинира както следва:

 

7.По отношение на прогнозния дял от населението в риск от бедност или социално изключване във всеки регион по NUTS 2, тези изисквания не са задължителни за региони по NUTS 2 с под 0,500 млн. жители, при условие, че съответният регион по NUTS 1 удовлетворява това изискване.

8.По отношение на област „Потребление“, изискванията за точност могат да бъдат достигнати чрез комбиниране на микроданни, отнасящи се наблюденията от най-много три последователни години.Приложение III

Характеристики на извадката

1.Характеристиките на извадката за област „Пазар на труда“ включват:

а)Националната извадка за референтното тримесечие (агрегиране на последователни референтни седмици) се разпределя равномерно във всички седмици на тримесечието. Извадката за референтното тримесечие (във всеки регион по NUTS 2) се разпределя в трите месеца пропорционално на броя на седмиците във всеки месец.

б)Извадката следва ротационен модел в рамките на една година. Трябва да има минимално припокриване на извадката от 20 % между същите тримесечия в последователни години и от 50 % между последователни тримесечия, без да се вземат под внимание текучеството.

Без това да засяга разпоредбите на член 5, параграф 1, данните трябва да се предоставят за цялата извадка.

2.Характеристиките на извадката за област „Доходи и условия на живот“ включват:

а)Извадката има ротационна схема от минимум шест години.

б)Без да се взема предвид отказът от участие, извадката трябва да бъде разпределена равномерно през годините на ротационната схема, с изключение на периода на промяна на размера на извадката.

3.Характеристиките на извадката за област „Използване на времето“ включват: отчетните периоди, отнесени към единиците на извадката:

а)се разпределят върху последователен период от дванадесет месеца,

б)включват неработните дни,

в)се основават на случайна извадка.

4.Характеристиките на извадката за област „Потребление“ включват: отчетните периоди, отнесени към единиците на извадката, се разпределят върху последователен период от дванадесет месеца.Приложение IV

Периодичност

1.За област „Пазар на труда“ масивите от данни трябва да се състоят от информация, събрана веднъж на тримесечие, година, две години и на всеки осем години. Данните за променливи, свързани със специални теми, се събират на всеки четири години.

2.За област „Доходи и условия на живот“, масивите от данни трябва да се състоят от годишна, тригодишна и шестгодишна информация. Събраните данни за променливи, свързани със специални теми, се събират на всеки две години.

3.За област „Здраве“, данните трябва да се събират на всеки шест години.

4.За област „Образование и обучение“, данните трябва да се събират на всеки шест години.

5.За област „Използване на информационни и комуникационни технологии“, данните трябва да се събират всяка година.

6.За област „Използване на времето“, данните трябва да се събират на всеки десет години.

7.За област „Потребление“, данните трябва да се събират на всеки пет години.Приложение V

Срокове за представяне на данни

Държавите членки представят на необходимите данни на Комисията (Евростат) най-късно в следните срокове.

1.За област „Пазар на труда“ държавите членки представят:

(1)Предварително проверени микроданни без директни идентификатори, в съответствие със следната процедура от две стъпки:

а)През първите три години от прилагането на настоящия регламент, както е предвидено в член 10, параграф 4:

За тримесечни данни: представяне в срок от десет седмици от края на референтния период,

За други данни: представяне до 31 март на следващата година.

б)От четвъртата година на прилагане и след това представянето е, както следва:

За тримесечни данни: представяне на данните за първо, второ и трето тримесечие съответно до 29 май, 29 август и 29 ноември на същата година, а на данните за четвъртото тримесечие — до 28 февруари на следващата година,

За други данни: представяне до 15 март на следващата година.

През годините, в които крайните срокове се падат в събота или неделя, ефективният краен срок е следващият понеделник.

Когато за предоставяне на данни, съответстващи на подробната тема „доход от труд“, се използват административни данни, тези данни могат да бъдат представени на Комисията (Евростат) в срок от двадесет и един месеца, считано от края на референтния период.

(2)Обобщени резултати за съставяне на месечните статистически данни за безработицата — в срок от 25 дни след референтния месец. Държавите членки могат да не обхващат последната седмица на съответния месец, когато част от нея е през следващия месец.

2.За област „Доходи и условия на живот“, държавите членки представят предварително проверени микроданни без директни идентификатори, в следните срокове:

а)във връзка с променливите за събиране на данни за година N — до края на година N. В изключителни случаи, когато необходимите административни данни не са на разположение навреме, предварителни микроданни относно доходите могат да бъдат представени до края на година N, а окончателните данни — до 28 февруари на година N+1,

б)във връзка с променливите, свързани с шестте години на ротационната схема, завършващи през година N — до 31 октомври на година N+1.

3.За област „Здраве“, държавите членки представят предварително проверени микроданни в срок от девет месеца от края на националния период за събиране на данните.

4.За област „Образование и обучение“, държавите членки представят предварително проверени микроданни в срок от шест месеца от края на националния период за събиране на данните.

5.За област „Използване на информационни и комуникационни технологии“, държавите членки представят предварително проверени микроданни до 5 октомври на годината на изследването N.

6.За област „Използване на времето“, държавите членки представят предварително проверени микроданни най-късно до петнадесет месеца след приключването на събирането на данни.

7.За област „Потребление“, държавите членки представят предварително проверени микроданни в срок от петнадесет месеца от края на референтната година.