Брюксел, 3.8.2016

COM(2016) 493 final

2016/0238(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

{SWD(2016) 267 final}
{SWD(2016) 272 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Риболовните дейности в Северно море и зоните в съседство с него се отличават с изключителна сложност, тъй като в тях са ангажирани кораби на най-малко седем крайбрежни държави членки, както и на Норвегия, които използват разнообразни уреди за улов на множество различни риби и черупкови организми. Важна особеност на тези дейности е, че много от най-важните запаси от дънни видове (т.е. видовете, които живеят на морското дъно или в близост до него) се ловят при смесен риболов. На практика това означава, че при всяко изтегляне на риболовните уреди на даден кораб уловът му е съставен от различни видове. Съставът на смесения улов се променя в зависимост от вида на риболовните уреди, както и от времето и мястото, където те се използват.

За корабите, извършващи улов на рибни запаси, обхванати от задължението за общ допустим улов (ОДУ), това означава преустановяване на риболова при изчерпване на предоставената им квота за съответния запас. Преди приемането на Регламент № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството 1 (наричан по-долу „основният регламент“) корабите не бяха задължени да преустановяват риболова при изчерпване на квотата си за даден вид. Вместо това те можеха да продължават с риболова на други целеви видове, в резултат на което в улова им отново попадаха видовете, за които квотите бяха вече изчерпани, дори и да не бяха в състояние да ги разтоварват законно. Този улов в превишение на квотата трябваше да се изхвърли.

След като бъде напълно приложено задължението за разтоварване, предвидено в основния регламент, изхвърлянето на улов в превишение на квотата ще стане незаконно. Съответно може да се наложи корабите да прекратяват риболова в първите месеци на годината, след като бъде изчерпана квотата им за най-ограничителния запас. В този случай най-ограничителният запас представлява т.нар. „блокиращ вид“, тъй като след изчерпване на квотата за него той блокира възможността за продължаване на улова на други запаси. Поради това при определянето на ОДУ за съответните запаси е уместно да се отчете фактът, че в условията на смесен риболов някои от тях се улавят едновременно. Подобен подход би се отразил благоприятно върху опазването на запасите и тяхното експлоатиране. Той е заложен и в настоящото предложение.

Целта на основния регламент е да се намери по-ефективно в сравнение с досегашното законодателство решение на проблемите, свързани с прекомерния улов и изхвърлянето на риба. Независимо от това, ако липсва допълнително законодателство, основният регламент може да доведе до недостатъчно използване на квотите за смесен риболов в Северно море и да не предвижда изключения от задължението за разтоварване след изтичане на тригодишните планове за премахване на изхвърлянето на улов. Следователно, ако не бъдат взети подходящи мерки, основният регламент може да доведе до отрицателни икономически и социални последици за риболовната промишленост през следващите години.

С оглед на взаимодействието между видовете смесен риболов на дънни видове в Северно море е желателно възможностите за риболов да бъдат определени съгласно модела за смесен риболов, който е наличен благодарение на най-актуалните научни постижения. Тази практика би била съвместима и с екосистемния подход към управлението на рибарството. Първата стъпка към подобно адаптирано управление би била включването на всички значими запаси в единен план за управление. Той би обхванал целевите стойности на смъртност от риболов, изразени в диапазони за всеки от запасите (когато такива диапазони са налични), въз основа на които да се определи годишният ОДУ за тези запаси. Това ще осигури гъвкавост при определянето на ОДУ, което може да допринесе за преодоляването на трудностите, възникнали в контекста на смесения риболов. В плана също така ще се съдържат предпазни мерки, позволяващи възстановяване на запасите, ако тяхната численост спадне под безопасните биологични граници.

Целта на предложението е да се установи план за управление на дънните запаси и свързаните с тях риболовни дейности в Северно море. Посредством плана ще се осигури устойчиво експлоатиране на тези запаси, като се гарантира, че те се използват в съответствие с принципите на максималния устойчив улов (МУУ) и екосистемния подход при управлението на рибарството. С плана също така ще се постигнат стабилни възможности за риболов, като същевременно се гарантира, че управлението се основава на най-актуалната научна информация относно запасите, смесения риболов и други аспекти на екосистемата и околната среда. Наред с това планът ще улесни въвеждането на задължението за разтоварване.

Предложението не е инициатива по линия на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка. Независимо от това то ще допринесе за опростяване на приложимото законодателство на Съюза. Предложението се отнася до замяна на двата съществуващи многогодишни плана за единични видове, приети посредством отделни регламенти 2 , 3 , чрез обединяването в един регламент на всички многогодишни планове за различните дънни запаси. Този нов подход ще позволи изпълнението на природозащитните цели и премахването на ограниченията на риболовното усилие, при което ще отпаднат много от задълженията за докладване и контрол. В резултат на това ще се постигне значително намаляване на административната тежест.

Планът ще се прилага за всички риболовни кораби на Съюза, опериращи в Северно море (независимо от тяхната обща дължина), тъй като това е в съответствие с правилата на ОПОР и с въздействието на корабите върху съответните рибни запаси.

В основния регламент се определят приложимите от 1 януари 2014 г. правила на ОПОР, включително разпоредбите във връзка с многогодишните планове и установяването на задължението за разтоварване за запасите, обхванати от ОДУ, и т.нар. регионализация. Тези разпоредби са заложени в плана по следния начин:

В съответствие с принципите и целите на многогодишните планове, формулирани в член 9 от основния регламент, планът се отнася до смесения риболов и се основава предимно на целта за МУУ.

Съдържанието на многогодишните планове е посочено в член 10 от основния регламент. Във връзка с това измеримите цели (когато такива са налице), съответстващи на МУУ, се изразяват като диапазони от стойности съгласно становището на ICES. Тези диапазони позволяват управление на съответните запаси въз основа на МУУ и адаптиране в случай на промени в научните становища, като същевременно се запазва високо равнище на предвидимост. Измеримите цели са допълнени с разпоредби относно предпазни мерки, свързани с праг на задействане на референтно равнище на опазване. За рибните запаси, за които са налице такива референтни равнища на опазване, те са изразени като биомаса на репродуктивния запас, която е предоставена от ICES обикновено след извършване на сравнителен анализ. Аналогично, за определени функционални единици за норвежкия омар тези референтни равнища (когато такива са налице) се изразяват като изобилие. При липса на становища относно равнището на биомаса на репродуктивния запас или равнището на изобилие предпазните мерки се задействат, когато научните становища посочат наличието на заплаха за запаса. Важно е да се отбележи, че макар в плана да са отразени специфичните характеристики на дънните запаси в Северно море и свързаните с тях риболовни дейности, съгласно член 10 от основния регламент бъдещите многогодишни планове ще бъдат със сходна структура и елементи. Следователно както за определянето на целите, измеримите цели и предпазните мерки на плана, така и за прилагането на задължението за разтоварване, е приложен същият подход като в наскоро приетия Регламент (ЕС) № 2016/... на Европейския парламент и на Съвета от xxx г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета 4 .

Съгласно член 15 от основния регламент задължението за разтоварване в Северно море ще се прилага от 2016 г. за някои дънни риболовни дейности и за видовете, определящи съответния вид риболов, а от 1 януари 2019 г. — за всички други видове, към които се прилагат ограничения на улова. По силата на член 16, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 от държавите членки се изисква да определят ОДУ за корабите, плаващи под тяхно знаме, като вземат предвид вероятния състав на улова и задължението за разтоварване на целия улов. За тази цел държавите членки могат да приемат национални мерки, като например заделяне на известен резерв от наличния национален ОДУ или размяна на квоти с други държави членки.

Съгласно член 18 от основния регламент държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки, например за приемането на определени мерки, когато Комисията получи правомощия да приема актове за изпълнение или делегирани актове за постигане на целите на даден многогодишен план. За тази цел с плана се установява регионално сътрудничество между държавите членки по отношение на приемането на разпоредби за задължението за разтоварване и конкретни мерки за опазването на определени запаси.

В съответствие с научните становища на НТИКР 5 , 6 планът не включва годишни ограничения на риболовното усилие (брой дни в морето).

В плана не е включен запасът от лаврак, който също е представен в Северно море, тъй като той е обект на улов предимно в други райони. Комисията обаче е на мнение, че е необходим план за управление, обхващащ и запаса от лаврак. Той следва да се прилага спрямо риболовните дейности, насочени към този запас в зони IVb и c, VIIa и VIId—h на ICES. Планът ще се прилага и по отношение на любителския риболов на лаврак.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета1 се установява общата рамка за ОПОР и се определят положенията, при които Съветът и Европейският парламент приемат многогодишни планове.

С Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/20042 се установяват правилата за устойчиво експлоатиране на запасите от атлантическа треска в Северно море и съседните на него води.

С Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море3 се определят условията за устойчиво експлоатиране на запасите от писия и морски език в Северно море.

В Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми 7 са набелязани техническите мерки за опазване, т.e. правилата за състава на улова, минималният размер на отвора на мрежите, минималният размер за разтоварване, както и зоните и сезоните, в които са забранени някои видове риболов. С този регламент се установява и ограничение за плаващите мрежи. В момента посоченият регламент се преразглежда и е възможно той да бъде заменен, ако бъде прието предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета 8 . 

В годишните регламенти на Съвета за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Северно море, се установяват равнищата на ОДУ за съответните запаси (най-скорошен такъв регламент, който понастоящем е задължителен, е Регламент (ЕС) № 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 9 ).

С Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 10 (наричан по-долу „Регламент № 1224/2009 на Съвета“) се установяват общите изисквания за контрол на риболовните дейности и конкретни изисквания за многогодишните планове. 

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Предложението и целите му са съгласувани с политиките на Съюза, най-вече в областта на опазването на околната среда, социалната, пазарната и търговската политика.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Принцип на субсидиарност

Разпоредбите на предложението са свързани с опазването на морските биологични ресурси — мерки, които попадат в изключителната компетентност на Съюза. Следователно принципът на субсидиарност не се прилага.

Принцип на пропорционалност

Предложените мерки са в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като са уместни, необходими и няма други по-малко рестриктивни мерки за постигане на желаните цели на политиката.

Избор на инструмент

Предлаган инструмент: регламент на Европейския парламент и на Съвета.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проведена бе консултация на различни равнища, в която участваха заинтересованите страни, представители на научните среди, обществеността (включително публичните администрации) и службите на Комисията. Преди нея бе извършен цялостен процес на оценка, чиито първоначални задачи и въпроси, представени за разглеждане, бяха формулирани от ГД „Морско дело и рибарство“, но основните становища на всеки етап бяха предоставени от представители на научните среди и други експерти, както и от заинтересованите страни, които бяха изцяло ангажирани в този процес.

Консултации със заинтересованите страни

По време на подготвителното проучване и чрез допитване до Консултативния съвет за Северно море целенасочено бяха потърсени становищата на заинтересованите страни 11 . Консултативните съвети са организации на заинтересованите страни 12 , създадени при предишната реформа на ОПОР от 2002 г., които обединяват представители на промишлеността (секторите на риболова, преработката и предлагането на пазара) и други заинтересовани групи, като например природозащитни организации и организации на потребителите. Консултативните съвети са разделени на морски басейни. В приложение III към основния регламент е предвидено създаването на Консултативен съвет за Северно море, като се очертава точният му обхват (подзона IV и участък IIIa на ICES 13 ).

ГД „Морско дело и рибарство“ организира две подготвителни работни срещи. Първата от тях се състоя на 27 февруари 2014 г. в Брюксел 14 . В нея участваха научни експерти и представители на държавите членки с излаз на Северно море и на консултативните съвети за Северно море и по пелагичните видове. На тази работна среща бе поставено началото на дискусия относно разработването и изпълнението на многогодишен план за смесен риболов в Северно море.

Втората подготвителна работна среща се проведе на 29 и 30 септември 2014 г. в Брюксел 15 . За участие в нея бяха поканени научни експерти, представители на държавите членки с излаз на Северно море и на Консултативния съвет за Северно море. Нейни основни цели бяха да се постигне съгласие относно новата правна и политическа рамка за многогодишните планове, да се обсъди проект на бъдещия многогодишен план за Северно море и в рамките на отделни работни групи да се продължат колективните дискусии относно неговите евентуални градивни елементи.

Наред с това бяха проведени обсъждания с целевата група относно смесения риболов към Консултативния съвет за Северно море, които се състояха в Копенхаген през март 2015 г. и в Амстердам през октомври 2015 г.11

Между 9 февруари и 4 май 2015 г. се проведе широкообхватна обществена консултация в интернет 16 . Бяха получени общо 25 подробни становища от държави членки, консултативни съвети, организации, представляващи промишлеността, НПО и широката общественост. Основните заключения са следните:

настоящите планове за управление са прекалено предписателни и твърде сложни. Необходимо е те да бъдат заменени със законодателство, което се основава на стратегически цели и общи принципи;

във всички нови планове за управление следва да се отчитат взаимодействията на смесения риболов;

задължението за разтоварване представлява съществено предизвикателство не само за риболовната промишленост, но и за държавите членки при разпределянето на квотите между техните флотове;

подробните правила следва да се управляват на регионално равнище, но трябва да има съгласуваност с плановете за управление за съседните райони;

според много от участниците в консултацията основните целеви видове са: атлантическа треска, пикша, сайда, меджид, морски език, писия и норвежки омар. Съществуват различни виждания относно включването на допълнителни целеви видове и относно степента на защита на другите видове. Като цяло държавите членки и риболовната промишленост дават приоритет на основните целеви видове, докато неправителствените организации настояват за конкретни цели за всеки вид в Северно море, който е обект на улов;

техническите мерки, въведени въз основа на плана за управление, следва да се договарят на регионално равнище.

Събиране и използване на експертни становища 

По-голямата част от работата и консултациите, необходими за оценка на съществуващото законодателство, бяха извършвани от учени, работещи под егидата на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) 17 и Международния съвет за изследване на морето (ICES) 18 , както и от групата за оценка на морските ресурси (MRAG) по силата на рамков договор с Комисията.

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Преди реформата на общата политика в областта на рибарството НТИКР, ICES и MRAG извършиха редица оценки на съществуващия план за управление на запасите от атлантическа треска2 (наричан по-долу „планът за атлантическа треска“) и на плана за управление на морски език и писия в Северно море3 (наричан по-долу „планът за калканоподобните риби“). По отношение на плана за калканоподобните риби MRAG извърши през 2009 г. оценка на въздействието 19 на вариантите на прехода от първия „етап на възстановяване“ до втория „етап на управление“ от плана, тъй като в него се предвижда такъв преглед, ако се констатира, че и двата запаса са били в рамките на безопасните биологични граници в продължение на две последователни години. Планът за калканоподобните риби бе подложен на оценка и от експертна група на НТИКР 20 , чиято среща се проведе през октомври 2010 г. във Виго.

През 2011 г. се състояха две срещи с участието на експертна група от представители на НТИКР и ICES, на които бе извършен ретроспективен преглед на редица планове за управление, включително на плана за атлантическа треска2: първата среща бе проведена през февруари и март 2011 г. в Копенхаген 21 , а втората — през юни 2011 г. в Хамбург5. И двете срещи бяха открити за представители на Консултативния съвет за Северно море и на администрациите на държавите членки. В част от заключенията от тези срещи се посочва, че би било целесъобразно планът за атлантическа треска2 да се свърже с плановете за норвежки омар и пикша, меджид, сайда, морски език и писия в Северно море и че планът не е спомогнал за контролирането на смъртността от риболов съгласно предвиденото.

Независимо от оповестените заключения службите на Комисията не предприеха никакви действия за преразглеждане на двата плана поради възникналия междуинституционален спор относно компетентността, свързана с управлението. След представянето на заключенията 22 на междуинституционалната работна група, свикана с цел разрешаване на този спор, и след като бе приета новата ОПОР, новият политически контекст бе отчетен при работата по оценките.

Между 10 и 14 март 2014 г. в италианския град Варезе се проведе среща на експертна група на НТИКР, чиято задача бе да подготви ретроспективна оценка на плана за калканоподобните риби7. НТИКР разгледа оценката на пленарното си заседание, проведено през март 2014 г. в Брюксел 23 .

Съгласно становищата 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 на държавите членки и представители на риболовната промишленост, научните среди и природозащитните организации настоящите планове за управление са неефективни и прекалено предписателни, създават излишни пречки и нанасят икономически щети на риболовната промишленост на ЕС. Особено остри критики бяха отправени към т. нар. режим на „дни в морето“. В извършената от НТИКР оценка на плана за атлантическата треска2 се посочва, че той не е спомогнал за контролирането на смъртността от риболов съгласно предвиденото и че краткосрочното икономическо въздействие от плана за управление е неясно. Заключението на НТИКР по отношение на плана за калканоподобните риби гласи, че по всяка вероятност констатираното равнище на възстановяване на запасите от морски език и писия не се дължи на ограничаване на дните в морето25.

Планът за атлантическа треска2 също бе подложен на остра критика, тъй като предвижда допълнителни ограничения, независимо че през последните години запасите от този вид в Северно море са започнали да се възстановяват. Планът е довел не само до ограничаване на улова на атлантическа треска в Северно море (която съставлява приблизително 5 % от разтоварената риба), но и до забрана за някои риболовни кораби да напускат пристанищата дори и квотата им да позволява улов на 95 % други видове риба. Това положение бе широко критикувано от страна на риболовния сектор като явно несправедливо и непропорционално.

Срещу режима на дни в морето се обявиха и някои заинтересовани страни с аргумента, че той по-скоро нанася вреди върху околната среда, отколкото да опазва рибните запаси — например когато кораби, разполагащи с ограничен брой дни в морето, трябва да извършват улов близо до брега, където са съсредоточени младите екземпляри риба. Аналогично, по време на обществената консултация във връзка с инициативата, представители на риболовната промишленост в Северно море заявиха, че стриктното ограничаване на времето, което могат да прекарват в морето, не им позволява да търсят риболовни райони с по-ниско изобилие от атлантическа треска, от което следва, че ограниченията изострят проблема с нежелания улов на атлантическа треска в смесения риболов. Схемата за управление на дни в морето също така създава значителна административна тежест за Комисията и органите на държавите членки.

Оценка на въздействието

Оценката на въздействието по отношение на многогодишен план в Северно море бе извършена в контекста на новата ОПОР и преработката на регламентите относно техническите мерки. Наред с останалото, в новата ОПОР се предвижда ново задължение за разтоварване, график за постигане на МУУ и регионализация. Допълнителна информация в този контекст бе осигурена чрез множество доклади, проучвания и договори. Те включват:

реформата на ОПОР24;

последици от въвеждането на задължението за разтоварване25,26;

социално-икономически измерения на ОПОР27,28;

изготвяне на нов регламент относно техническите мерки29;

въпроси, свързани със смесения риболов в ЕС30, включително справяне с т. нар. ефект на „блокиращи“ видове31;

съображения относно зоните на управление за новите многогодишни планове32;

съображения относно управлението чрез използване на МУУ33.

Подробно бяха разгледани два законодателни варианта: вариант 1 — управление посредством основния регламент, и вариант 2 — установяване на единен многогодишен план за смесен риболов. Бяха разгледани и няколко подварианта на вариант 2, отнасящи се до: i) определяне на границите на зоните, ii) избор на метод, улесняващ въвеждането на задължението за разтоварване, iii) избор на диапазоните на FMSY, iv) избор на видовете, обхванати от плана, v) срок на постигане на FMSY и vi) срокове за възстановяване на запасите до предпазните равнища. Предпочитаният избор за първите 4 променливи бе направен въз основа на качествен анализ. Последните две променливи бяха разгледани посредством количествен анализ на въздействието и бяха сравнени с вариант 1.

Бе предпочетен вариант 2 — единен многогодишен план за смесен риболов с постигане на FMSY най-късно до 2020 г. и своевременно възстановяване на запасите до предпазните равнища. След достигането на FMSY за всеки отделен запас експлоатирането не може да надвишава FMSY за съответния запас. Предпочитаният вариант (единен многогодишен план, предвиждащ смесен риболов за дънните риболовни дейности в Северно море) би постигнал много по-ефективно всяка от целите на настоящата инициатива, отколкото вариант 1 (основният регламент). Същевременно, за разлика от вариант 1, вариант 2 би оказал положително въздействие върху околната среда. Като цяло социално-икономическите последици на избрания вариант също надделяват над тези на вариант 1. Положителните последици са допълнително подсилени от предпочитаните подварианти — постигане на FMSY най-късно до 2020 г. и своевременно възстановяване на запасите. Икономическата рентабилност като цяло ще се увеличи, най-вече поради намаляване на променливите разходи и наличието на риболовни ресурси. Що се отнася до социалните последици, административната тежест върху МСП ще намалее и ще бъдат запазени работните места. От гледна точка на околната среда периодът на бързо възстановяване ще намали риска от изчерпване на запаса и ще увеличи средната биомаса.

Наред с посочените преимущества премахването на непопулярния режим на дни в морето и на изискването за единна зона на риболов ще опрости правната рамка и ще облекчи административната тежест върху държавите членки и промишлеността.

Пригодност и опростяване на законодателството

Въпреки че планът не е свързан с Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, той ще намали нормативната тежест, тъй като с него се отменят два регламента, които ще бъдат обединени в този план.

С Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 се установяват правилата за устойчиво експлоатиране на запасите от атлантическа треска в Северно море и съседните на него води2.

С Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море се определят условията за устойчиво експлоатиране на запасите от писия и морски език в Северно море3.

Огромното мнозинство (98 %) от предприятията, занимаващи се с улов и преработка на дънни видове в Северно море, са МСП или микропредприятия. Настоящата схема налага значителни икономически разходи за предприятията и особено за МСП, които са резултат от сложността на регулаторната рамка и в бъдеще ще бъдат предотвратени (преки ползи от опростяването). Устойчивото експлоатиране ще осигури по-висока доходност, която ще доведе до по-добри икономически резултати. Рибoловните предприятия ще разполагат с по-голяма свобода да решават къде и кога да извършват дейност. С премахването на режима на риболовното усилие не само ще се намали административната тежест върху промишлеността, включително изискването за предоставяне на обемни отчети, но и ще се облекчи работата на националните администрации, извършващи обработката и мониторинга над тези доклади.

Основни права

Не се прилага

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма отражение върху бюджета.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

В Регламент № 1224/2009 на Съвета10 се предвижда законодателна рамка за контрол, инспекции и правоприлагане с цел да се гарантира спазването на правилата на ОПОР. В съответствие с разпоредбите на член 43 от същия регламент в многогодишните планове следва да се определят праговете, над които уловът на обхванати от такива планове запаси трябва да се разтовари в определено за целта пристанище. Наред с това с плана се въвеждат конкретни за различните зони и риболовни дейности правила по отношение на изискванията за предварително уведомление, установени в член 17 от Регламент № 1224/2009 на Съвета.

Предвижда се също така извършването на периодична оценка на въздействието на плана върху съответните запаси, основаваща се на научни становища. От първостепенна важност е за извършването на тази оценка да се определи подходящ срок, позволяващ да се приемат и прилагат мерки за регионализация и да се види въздействието им върху запасите и риболовната дейност. В оценката следва също така да се вземе предвид методът на работа на научните органи, включително редовното извършване на сравнителни анализи. Изготвянето на научни становища в последно време не бе възможно, тъй като липсваха достатъчно данни или тенденции, които да бъдат използвани в оценките на тригодишните периоди. Поради това оценката на плана следва да се извършва на всеки пет години.

Във връзка с това трябва да се отбележи, че периодичната оценка на въздействието на плана не е пречка той да бъде изменян от законодателните органи, ако възникне такава необходимост поради настъпването на научни, политически и социално-икономически промени.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

В съответствие с цялостната цел на ОПОР за опазването на рибните ресурси, и по-специално във връзка с членове 9 и 10 основния регламент, които се отнасят до разработването на многогодишни планове, планът съдържа следните основни елементи:

В обхвата му попадат дънните запаси в Северно море и риболовните дейности, експлоатиращи тези запаси.

Общите и измеримите цели се изразяват в постигане на равнища на смъртност от риболов, отговарящи на принципа на МУУ. В съответствие с член 10 от основния регламент целите следва да бъдат количествено измерими. Предложените цели са изразени като диапазони на смъртност от риболов, съответстващи на FMSY съгласно становищата на ICES. Тези диапазони на FMSY позволяват управление на съответните запаси въз основа на МУУ и адаптиране в случай на промени в научните становища, като същевременно се запазва високо равнище на предвидимост.

Включените в плана референтни равнища на опазване, числено изразени в тонове биомаса на репродуктивния запас или изобилие, се определят от ICES обикновено след извършване на сравнителен анализ. При липса на становища относно референтните равнища на биомасата на репродуктивния запас или изобилието следва да се предприемат действия, когато научните становища посочат наличието на заплаха за даден запас.

Предпазните мерки и конкретните мерки за опазване са свързани с референтните равнища на опазване. Когато в научните становища бъде посочено, че някой от засегнатите запаси е под такова равнище, ОДУ за съответния запас следва да се намали. При необходимост тази мярка може да бъде допълнена от технически мерки или от спешни мерки на Комисията или на държавите членки.

В контекста на регионализацията и в съответствие с бъдещите научни становища е необходимо да се въведат разпоредби, свързани със задължението за разтоварване, за да се предвидят евентуални бъдещи изключения от това задължение за видовете, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, и минимални изключения.

Предвидени са разпоредби за контрол по отношение на предварителните уведомления, риболовните дневници и определените пристанища. Във връзка с изискванията за предварително уведомление и за риболовни дневници е необходимо общите правила на Регламент № 1224/2009 да се адаптират към особеностите на Северно море и извършваните в него дънни риболовни дейности. Що се отнася до определените пристанища, в Регламент № 1224/2009 се предвижда в многогодишните планове да се определят праговете, над които уловът на дънни запаси да се разтоварва само в пристанища със засилен контрол.

Периодична оценка на плана въз основа на научните становища: планът подлежи на оценка на всеки пет години. Първоначално този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи. Изготвянето на научни становища в последно време не бе възможно, тъй като липсваха достатъчно данни или тенденции, които да бъдат използвани в оценките на тригодишните периоди.

2016/0238 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 35 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на равнища, на които може да се постигне максимален устойчив улов (МУУ).

(2)На проведената през 2015 г. в Ню Йорк Световна среща на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси поне до равнища, осигуряващи МУУ в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

(3)С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета 36 се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целта на ОПОР е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние съгласно предвиденото в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 37 .

(4)Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството.

(5)С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.

(6)В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване и предпазни мерки.

(7)С регламенти (ЕО) № 1342/2008 38 и (ЕО) № 676/2007 39 на Съвета се определят правилата за устойчиво експлоатиране на запасите от атлантическа треска, писия и морски език в Северно море и съседните на него води. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.

(8)Този многогодишен план следва да се прилага и спрямо всички дънни запаси и свързаните с тях риболовни дейности в Северно море.

(9)Някои дънни запаси се експлоатират както в Северно море, така и в съседните на него води (т. нар. „трансгранично преминаващи запаси“). Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите, които се експлоатират предимно в Северно море, следва да се разшири така, че в него да попаднат и съответните райони извън Северно море. В многогодишните планове за зоните извън Северно море, където предимно се експлоатират трансгранично преминаващите запаси, също трябва да се установят измерими цели и предпазни мерки, като в обхвата на тези планове бъде включено и Северно море.

(10)Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече постигането и поддържането на МУУ за съответните запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности.

(11)В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.

(12)Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на МУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на максимален устойчив улов (FМSY). Този диапазон, основан на научни становища, е необходим с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FMSY са изчислени от ICES, като целта е с тях да се постигне не повече от 5 % намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с МУУ 40 . Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim или Abundancelimit е не повече от 5 %. Също така тази горна граница съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES 41 , което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FMSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя ОДУ, разделена на Btrigger или Abundancelimit за МУУ. ICES използва тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научни становища относно възможностите за улов и смъртността от риболов.

(13)С оглед определянето на възможностите за риболов следва да е налице горен праг за диапазоните на FMSY при нормална употреба, а ако се счита, че съответният запас е в добро състояние — горна граница за определени случаи. Възможностите за риболов следва да могат да се определят единствено до горната граница, ако въз основа на научно становище или доказателство това е необходимо за постигането на целите, установени в настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат годишните промени във възможностите за риболов.

(14)Когато не са налични измерими цели, свързани с МУУ, следва да се прилага подходът на предпазливост.

(15)За запасите, за които са налични измерими цели, свързани с МУУ, и за целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо да се установят референтни равнища на опазване, изразени като прагови равнища на биомасата на репродуктивния запас за рибните запаси и като прагови равнища на изобилието за норвежкия омар.

(16)За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват следните прагови равнища на изобилие: минимално изобилие (Abundancebuffer), съответстващо на референтното равнище Bbuffer, определено в изготвения от Консултативния съвет за Северно море дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море 42 , и гранично изобилие (Abundancelimit), съответстващо на MSY Btrigger на изобилието (еквивалентно на Blim), както е определено от ICES7.

(17)В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(18)Необходимо е приемането на някои допълнителни мерки, за да се гарантира, че няма да бъде надхвърлен разпределеният ОДУ за всички запаси при смесен риболов.

(19)Целесъобразно е да се определи ОДУ за норвежкия омар в зони IIa и IV на ICES като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.

(20)С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление.

(21)Срокът за представяне на съвместните препоръки от държавите членки с пряк управленски интерес следва да бъде установен съгласно изискването в Регламент (ЕС) № 1380/2013. 

(22)С цел да се осигури спазването на мерките, определени в настоящия регламент, следва да се приемат конкретни мерки за контрол в допълнение на предвидените в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета 43 .

(23)Предвид значителния брой малки кораби, извършващи кратки риболовни рейсове в Северно море, изискването за предварително уведомление съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да бъде разширено, така че да обхване всички кораби с обща дължина осем метра или повече, като предварителното уведомление следва да се подава поне един час преди очакваното време на пристигане в пристанището. Като се отчита обаче въздействието върху съответните запаси от риболовните рейсове, при които уловът на риба е в много малки количества, и административната тежест на свързаните с тях предварителни уведомления, е уместно да се определи праг на улова за тези предварителни уведомления.

(24)Необходимо е също така да се разшири изискването за използване на риболовен дневник, установено в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, така че то да обхване корабите с обща дължина осем метра или повече.

(25)Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол на запасите, обхванати от настоящия регламент.

(26)В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на научните становища, като планът подлежи на оценка на всеки пет години. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

(27)С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки и прилагането на задължението за разтоварване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равноправно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(28)Регламент (ЕО) № 1342/2008 и Регламент (ЕО) № 676/2007 следва да бъдат отменени.

(29)В съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 преди изготвянето на плана вероятното икономическо и социално въздействие от него бе подложено на надлежна оценка,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1. С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES (наричани по-долу „Северно море“) и риболовните дейности, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.

2. Независимо от разпоредбите на параграф 1 членове 4, 5, 6 и 8 се прилагат за зоните на разпространение на запасите от групи 1—4, определени в член 2.

Член 2 

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения в допълнение към определенията по член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и член 3 от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета:

(1) „дънни запаси“ означава видовете калканоподобни и кръгли риби, както и норвежкият омар, живеещи на дъното на водния стълб или в близост до него;

(2) „група 1“ означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, както следва:

а)атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад (Северно море, източната част на Ламанша, Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в Северно море“;

б)пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV и участъци VIa и IIIa Запад (Северно море, зоната на запад от Шотландия, Скагерак), наричана по-долу „пикша“;

в)писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в Северно море“;

г)сайда (Pollachius virens) в подзони IV и VI и участък IIIa (Северно море, Rockall и зоната на запад от Шотландия, Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда“;

д)морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в Северно море“;

е)морски език (Solea solea) в участък IIIa и подучастъци 22—24 (Скагерак и Категат, западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в Категат“;

ж)меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV и участък VIId (Северно море и източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в Северно море“;

(3)    „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в плана са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:

i)норвежки омар в участък IIIa (FU 3—4);

ii)норвежки омар в подзона IV (Северно море) по FU:

норвежки омар в зона Farn Deeps (FU 6);

норвежки омар в зона Fladen Ground (FU 7);

норвежки омар в зона Firth of Forth (FU 8);

норвежки омар в зона Moray Firth (FU 9);

(4) „група 3“ означава дънните запаси, обхванати от ограничения за улова, различни от изброените в група 1, в Северно море;

(5) „група 4“ означава функционалните единици и статистическите квадранти за норвежкия омар (Nephrops norvegicus) извън функционалните единици в зона IIa и подзона IV на ICES, за които се прилагат ограничения на улова и които са различни от изброените в група 2;

(6)„група 5“ означава дънните запаси, за които не се прилагат ограничения на улова в Северно море;

(7)„група 6“ означава забранените видове, чийто улов е забранен и които са посочени като такива в правен акт на Съюза, приет в рамките на общата политика в областта на рибарството в Северно море;

(8) „група 7“ означава дънните запаси, за които в законодателството на Съюза, различно от настоящия регламент, са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата;  

(9) „общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството от всеки запас, което може да бъде уловено в рамките на една година;

(10) „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатиране в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.

ГЛАВА II
ЦЕЛИ

Член 3

Цели

1. Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

2. Планът трябва да спомогне за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.

3. Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

4. По-специално планът има за цел:

а)да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО; и

б)да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

ГЛАВА III
ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ

Член 4

Измерими цели за групи 1 и 2

1. За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І.

2. В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.

3. Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в колона А от приложение І.

4. Независимо от параграфи 2 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с диапазоните за смъртност от риболов, посочени в колона Б от приложение I, при условие че съответните запаси са над минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, предвидени в колона А от приложение II:

а)ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

Член 5

Измерими цели за групи 3 и 4

1. Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с научните становища относно максималния устойчив улов.

2. При липсата на научни становища относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов трябва да бъдат съобразени с научните становища за осигуряване на устойчивостта на запасите в съответствие с подхода на предпазливост.

Член 6

Цели за група 5

Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост в съответствие с научните становища.

ГЛАВА ІV
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 7

Референтни равнища на опазване за групи 1 и 2

Референтните равнища на опазване, с които се гарантира пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са определени в приложение II:

а)    минимално равнище на биомасата на репродуктивния запас (MSY Btrigger) за рибните запаси;

б)    гранично равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) за рибните запаси;

в)    минимално равнище на изобилието (Abundancebuffer) за норвежкия омар;

г)    гранично равнище на изобилието (Abundancelimit) за норвежкия омар.

Член 8

Предпазни мерки за групи 1 и 2

1. Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I.

2. Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

Член 9

Конкретни мерки за опазване за групи 3—7

Когато в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на някой от дънните запаси от групи 3—7 или когато биомасата на репродуктивния запас на някой от видовете от група 1 или изобилието на някоя от функционалните единици от група 2 за дадена година е под референтните равнища на опазване, посочени в колона А от приложение II към настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

а)характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;

б)използване на риболовните уреди, по-специално време за потапяне и дълбочина на разполагане на уреда, за да се гарантира или подобри селективността;

в)забрана или ограничение за риболов в определени зони, за да се защити хвърлящата хайвер риба и младите екземпляри или рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове;

г)забрана или ограничение за риболов или използване на определени типове риболовни уреди през определени периоди от време, за да се защити хвърлящата хайвер риба или рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове;

д)минимални референтни размери за опазване с цел да се гарантира защитата на младите екземпляри морски организми;

е)други характеристики, свързани със селективността.

Член 10

Общ допустим улов

1. Държавите членки гарантират, че видовият състав на квотите, които са предоставени на корабите, извършващи смесен риболов, е съобразен със състава на вероятния улов на тези кораби.

2. Без да се засяга член 8, ОДУ за запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определя като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици.

ГЛАВА V
РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 11

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване за групи 1—7

По отношение на дънните запаси от групи 1—7 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

а)изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; и

б)минимални изключения с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; такива минимални изключения се предвиждат за случаите, посочени в член 15, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и в съответствие с установените в него условия;

в)конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на контрола над изпълнението на задължението за разтоварване; и

г)установяване на минимални референтни размери за опазване с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми.

ГЛАВА VI
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 12

Регионално сътрудничество

1. Към мерките, посочени в членове 8 и 10 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2. За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.

3. Правомощията, предоставени съгласно членове 9 и 11 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VII
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Член 13

Връзка с Регламент (ЕО) № 1224/2009

Предвидените в настоящата глава мерки за контрол се прилагат в допълнение към мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 1224/2009 за дънните запаси от групи 1—7, освен ако в настоящата глава е предвидено друго.

Член 14

Предварителни уведомления

1. Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварителното уведомление, предвидено в посочения член, трябва да бъде направено поне един час преди очакваното време на пристигане в пристанището. Компетентните органи на крайбрежната държава членка могат да дават разрешение за по-ранно влизане в пристанището в зависимост от всеки конкретен случай.

2. В допълнение към задължението за предварително уведомление, предвидено в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, най-малко един час преди очакваното време на пристигане в пристанището капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина от осем до дванадесет метра съобщават на компетентните органи на крайбрежната държава членка информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви а)—е) от Регламент (ЕО) № 1224/2009, ако превозват на борда най-малко следните количества риба:

а)група 1 — 1000 kg; и/или

б)групи 2 и 4 — 500 kg; и/или

в)група 3 — 1000 kg; и/или

г)група 7 — 1000 kg.

Член 15 
Изисквания във връзка с риболовните дневници за групи 1—7

Чрез дерогация от член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина осем метра или повече, които извършват улов на дънни запаси, са задължени да водят риболовен дневник за своите дейности в съответствие с член 14 от посочения регламент.

Член 16

Определени пристанища за групи 1, 2, 3, 4 и 7

Прагът за живото тегло на видовете, обхванати от многогодишния план, над чиито стойности риболовните кораби са длъжни да разтоварят своя улов в определено за целта пристанище или на място в близост до брега, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, е:

а)група 1 — 2 тона;

б)групи 2 и 4 — 1 тон;

в)група 3 — 2 тона;

г)група 7 — 2 тона.

ГЛАВА VIII
ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ

Член 17

Оценка на плана

Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

ГЛАВА IX
ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 9 и 11, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 9 и 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 44

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно членове 9 и 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Отмяна

1. Регламенти (ЕО) № 1342/2008 и (ЕО) № 676/2007 се отменят.

2. Всяко позоваване на отменените регламенти се счита за позоваване на настоящия регламент.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)

   ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)

   ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

(3)

   ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1.

(4) xxx
(5)

    Оценка на многогодишните планове за атлантическата треска в Ирландско море, Категат, Северно море и зоната на запад от Шотландия (НТИКР-11-07).

(6) Доклад относно оценката/обхвата на планове за управление: оценка на многогодишния план за управление на запасите от писия и морски език в Северно море (НТИКР-14-03).
(7)

   ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

(8) COM/2016/0134 final — 2016/074 (COD).
(9)

   ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1.

(10) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
(11) http://www.nsrac.org
(12) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/racs_en.pdf  
(13) Североизточната част на Атлантическия океан (наред с други морски зони) е разделена на статистически квадранти. ICES използва комбинации от тези квадранти за обозначаването на различните зони, подзони, участъци и подучастъци. Чрез тяхното съчетаване се определят рибните запаси в зоната на ICES.
(14) Подготвителна работна среща относно управлението на смесения риболов в Северно море — Брюксел, 27.2.2014 г. Преглед. Ref.Ares (2015) 2301118-02/06/2015.
(15) Втора подготвителна работна среща относно управлението на смесения риболов на дънни запаси в Северно море — Преглед на обсъжданията. Ref.Ares (2015) 2300556—02/06/2015.
(16) http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/north-sea-multiannual/index_en.htm
(17) Решение на Комисията от 26 август 2005 г. относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибарство (2005/629/ЕО).  
(18) http://www.ices.dk/explore-us/what-we-do/Pages/default.aspx
(19) Икономически и социални последици от многогодишните планове за управление на писия и морски език в Северно море, окончателен доклад — Fish/2006/09.
(20) Доклад на подгрупата на НТИКР относно целите и стратегиите на управлението — SGMOS 10—06. Част б) — Оценка на въздействието на многогодишния план за писия и морски език в Северно море.
(21) Доклад за определяне на обхвата на оценките на въздействието за атлантическата треска от Балтийско море и оценка на атлантическата треска от Категат, Северно море, водите на запад от Шотландия и Ирландско море (НТИКР-11-02).
(22) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
(23) Доклад относно оценката/обхвата на планове за управление: оценка на многогодишния план за управление на запасите от писия и морски език в Северно море (НТИКР-14-03).
(24) http://ec.europa.eu/fisheries/reform/impact_assessments_en.htm
(25) Доклад от 45-ото пленарно заседание на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (PLEN-14-01).
(26) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540360/IPOL_STU(2015)540360_EN.pdf
(27) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/socio_economic_dimension/index_en.htm
(28) http://www.socioec.eu/images/SOCIOEC/Media_Centre/Deliverables/SOCIOEC%20Deliverable%  206%208%20Management%20Measures%20North%20Sea%2026%2003%202012.pdf
(29) MRAG et al. (2014) . Проучване в подкрепа на разработването на нова правна рамка за техническите мерки за опазване в контекста на реформираната ОПОР. Част 2: Ретроспективна и прогнозна оценка на ОПОР, която не засяга международното ѝ измерение. Брюксел, 265 стр.
(30) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529053/IPOL-PECH_ET(2014)529053_EN.pdf
(31) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/830996/2014-11_STECF+14-19+-+Landing+Obligations+-+part+4_JRC93045.pdf
(32) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/364146/2012-07_STECF+12-14+-+Management+plans+II+-+area+definitions_JRC73150.pdf
(33) http://www.myfishproject.eu/project-myfish/deliverables
(34)

    Poseidon Aquatic Resource Management, Проучване — част 2: Административен опит във връзка с управлението на риболовното усилие в североизточната част на Атлантическия океан (декември 2010 г.) .

(35)

   ОВ C […], […] г., стр. […].

(36) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(37) Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(38) Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20).
(39) Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1).
(40)

    Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море .

(41) Общ контекст на становищата на ICES, юли 2015 г.
(42) Дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море .
(43) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(44) Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество .

Брюксел, 3.8.2016

COM(2016) 493 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

[...]

към

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

{SWD(2016) 267 final}
{SWD(2016) 272 final}


ПРИЛОЖЕНИЯ

[...]

към

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Целеви равнища на смъртност от риболов

(съгласно член 4)

1. Група 1

Запас

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

Колона А

Колона Б

Атлантическа треска в Северно море

0,22—0,33

0,33—0,49

Пикша

0,25—0,37

0,37—0,52

Писия в Северно море

0,13—0,19

0,19—0,27

Сайда

0,20—0,32

0,32—0,43

Морски език в Северно море

0,11—0,20

0,20—0,37

Морски език в Категат

0,19—0,22

0,22—0,26

Меджид в Северно море

Не е определен

Не е определен

2. Група 2

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

Колона А

Колона Б

Участък IIIa (FU 3 и 4)

0,056—0,079

0,079—0,079

Farn Deeps (FU 6)

0,07—0,081

0,081—0,081

Fladen Ground (FU 7)

0,066—0,075

0,075—0,075

Firth of Forth (FU 8)

0,106—0,163

0,163—0,163

Moray Firth (FU 9)

0,091—0,118

0,118—0,118

ПРИЛОЖЕНИЕ IІ

Референтни равнища на опазване

(съгласно член 7)

1. Група 1

Запас

Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас
(в тонове) (MSY Btrigger)

Гранично референтно равнище на биомасата
(в тонове) (Blim)

Атлантическа треска в Северно море

165 000

118 000

Пикша

88 000

63 000

Писия в Северно море

230 000

160 000

Сайда

200 000

106 000

Морски език в Северно море

37 000

26 300

Морски език в Категат

2 600

1 850

Меджид в Северно море

Не е определено

Не е определено

2. Група 2

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)

Гранично референтно равнище на изобилието
(в милиони) (Abundancelimit)

Участък IIIa (FU 3 и 4)

Не се прилага

Не се прилага

Farn Deeps (FU 6)

999

858

Fladen Ground (FU 7)

3583

2767

Firth of Forth (FU 8)

362

292

Moray Firth (FU 9)

262

262