Брюксел, 16.3.2016

COM(2016) 149 final

2016/0081(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз
в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден със Споразумението
между Европейския съюз и Република Кабо Верде
за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване
на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз,
във връзка с
приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението


Обяснителен меморандум

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз влезе в сила на 1 декември 2014 г. В Споразумението на основата на реципрочност се установяват правно обвързващи права и задължения, с които се цели опростяване на процедурите за издаване на визи за гражданите на Кабо Верде и на ЕС. С член 10 от това споразумение се учредява Съвместен ръководен комитет, който има за задача да следи прилагането на Споразумението. Съгласно член 10, параграф 4 Съвместният ръководен комитет следва да приеме свой процедурен правилник.

Процедурният правилник, който ще бъде приет, няма да бъде част от споразумението.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предназначението на процедурния правилник, който ще бъде приет въз основа на правомощията, дадени на представителя на Комисията в рамките на Съвместния ръководен комитет въз основа на настоящото предложение, е да организира работата на Съвместния ръководен комитет и да спомага за подготовката и ръководенето на неговите заседания.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Процедурният правилник, който се съдържа в приложението към настоящото предложение за решение на Съвета, е резултат от консултациите, проведени с отговорните органи в Кабо Верде през юни 2015 г. Държавите членки участваха в консултации в рамките на писмена процедура, която приключи на 23.10.2015 г.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение няма отражение върху бюджета на ЕС.    

2016/0081 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз
в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден със Споразумението

между Европейския съюз и Република Кабо Верде

за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз,

във връзка с

приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)    С член 10 от Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз (наричано по-нататък „Споразумението“) се създава Съвместен ръководен комитет. В параграф 4 от същия член е предвидено Съвместният ръководен комитет да приеме своя процедурен правилник.

(2)    Процедурният правилник е необходим за организирането на работата на Съвместния ръководен комитет, който е натоварен да администрира споразумението и да следи за неговото изпълнение.

(3)    Целесъобразно е да се определи позицията, която да бъде взета от името на Съюза в рамките на Съвместния ръководен комитет по отношение на приемането на Процедурния правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде взета от името на Съюза в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден с член 10 от Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на гражданите на Република Кабо Верде и на Европейския съюз, във връзка с приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението, се основава на проекта на решение на Съвместния ръководен комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на година.

   За Съвета

   Председател


Брюксел, 16.3.2016

COM(2016) 149 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз, във връзка с приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № … НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ,
СЪЗДАДЕН СЪС
СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ

ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

НА РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от […] година

във връзка с приемането на неговия процедурен правилник

СЪВМЕСТНИЯТ РЪКОВОДЕН КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че Споразумението влезе в сила на 1 декември 2014 г.,

РЕШИ:

Член 1

Процедурният правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз се определя в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на …година.

За Европейския съюз                        За Република Кабо Верде

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК

НА СЪВМЕСТНИЯ РЪКОВОДЕН КОМИТЕТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ

ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА

РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 1

Председателство

Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи се председателства съвместно от представител на Европейския съюз и представител на Република Кабо Верде.

Член 2

Задачи на Съвместния комитет

(1)Съгласно член 10, параграф 2 от Споразумението Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи има по-специално следните задачи:

а)следи прилагането на Споразумението;

б)представя предложения за изменения или допълнения към Споразумението;

в)разрешава спорове, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на Споразумението.

(2)Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи може да постигне съгласие по препоръки, съдържащи насоки или „най-добри практики“, с цел да подпомогне прилагането на Споразумението.

Член 3

Заседания

(1)Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи заседава всеки път, когато е необходимо, по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

(2)Страните се редуват при домакинството на заседанията, освен ако не е договорено друго.

(3)Заседанията на Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи се свикват от съпредседателите.

(4)Съпредседателите насрочват дата за заседанието и обменят необходимите документи своевременно, за да се гарантира подходяща подготовка, по възможност четиринадесет дни преди заседанието.

(5)Страната — домакин на заседанието, решава логистичните въпроси.

Член 4

Делегации

Страните се уведомяват взаимно за планирания състав на делегациите си най-малко седем дни преди заседанието.

Член 5

Дневен ред на заседанията

(1)Съпредседателите изготвят предварителен дневен ред за всяко заседание не по-късно от четиринадесет дни преди заседанието. Предварителният дневен ред включва точките, за които не по-късно от четиринадесет дни преди заседанието един от съпредседателите е получил искане за включване в дневния ред.

(2)Всяка страна може да добавя точки към предварителния дневен ред по всяко време преди заседанието, ако другата страна се съгласи. Искания за добавяне на точки към предварителния дневен ред се изпращат в писмена форма и се уважават, доколкото е възможно.

(3)Окончателният дневен ред се приема от съпредседателите в началото на всяко заседание. Точка, която не фигурира в предварителния дневен ред, може да бъде добавена към него, ако страните са съгласни, и се разглежда, доколкото е възможно.

Член 6

Протокол на заседанието

(1)Проект на протокола се изготвя във възможно най-кратък срок от съпредседателя — домакин на заседанието.

(2)По правило за всяка точка от дневния ред в протокола се посочва следното:

а)документите, представени на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи;

б)изказванията, които дадена страна е поискала да бъдат включени в протокола; както и

в)взетите решения, отправените препоръки и приетите заключения по определена точка.

(3)В протокола се посочват също лицата от съответните делегации, които са участвали, като се посочват министерството, агенцията или институцията, които всеки участник представлява.

(4)Протоколът се одобрява от Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи на следващото му заседание.

Член 7

Решения и препоръки на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи

(1)Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи взема решения по взаимно съгласие на двете страни.

(2)Решенията на Съвместният комитет за улесняване на издаването на визи носят наименованието „решение“, последвано от сериен номер и описание на техния предмет. Посочва се и датата, на която решението поражда действие. Решенията се подписват от представители на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи, които са упълномощени да действат от името на страните. Решенията се съставят в два екземпляра, като текстовете на всяка от версиите са еднакво автентични.

(3)Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към препоръките на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи.

Член 8

Разноски

(1)Всяка страна поема разноските, които е направила във връзка с участието си в заседанията на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи, включително разходите за персонал, пътните и дневните разходи и пощенските и телекомуникационните разходи.

(2)Другите разноски, свързани с организирането на заседанията, по правило се поемат от страната — домакин на заседанието.

Член 9

Административни процедури

(1)Освен ако не е решено друго, заседанията на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи не са публични.

(2)Протоколите и другите документи на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи се третират като поверителни.

(3)По взаимно съгласие на двамата съпредседатели могат да бъдат поканени участници, които не са длъжностни лица на страните и на държавите членки, като към тях се прилагат същите изисквания за поверителност.

(4)Страните могат да организират публични брифинги или по друг начин да информират заинтересованите представители на обществеността за резултатите от заседанията на Съвместния ръководен комитет.

За Европейския съюз    За Република Кабо ВердеСЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЛОЖЕНА КЪМ ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК

НА СЪВМЕСТНИЯ РЪКОВОДЕН КОМИТЕТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО

МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ

ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

За да гарантират трайното, хармонизирано и правилно прилагане на Споразумението, Република Кабо Верде, Европейската комисия и държавите членки осъществяват неофициални контакти в периодите между официалните заседания на Съвместния ръководен комитет с цел разрешаване на неотложните въпроси. На следващото заседание на Съвместния ръководен комитет се докладва за тези въпроси и неофициални контакти.