Брюксел, 10.2.2016

COM(2016) 57 final

2016/0034(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати

(Текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1. Основания за предложението:

Директива 2014/65/ЕС („ДПФИ“) и Регламент (ЕС) № 600/2014 („РПФИ“) бяха приети след настъпването на финансовата криза. Предмет на ДПФИ и РПФИ, наричани общо „пакетът ДПФИ II“, са пазарите на ценни книжа, инвестиционните посредници и местата на търговия. Новата рамка утвърждава и заменя действащата рамка за ДПФИ.

С ДПФИ II се увеличава броят на финансовите инструменти, попадащи в обхвата на правилата за търговия, и се предприемат необходимите мерки търгуването да се осъществява на регулирани платформи. С пакета се въвеждат правила относно високочестотната търговия. С него се подобрява прозрачността и надзорът на финансовите пазари, включително пазарите на деривати, и се разглежда въпросът за нестабилността на цените на стоковите деривати. С новата рамка се подобряват условията за конкуренция при търгуването с финансови инструменти и техния клиринг. Като се основават на съществуващите правила, преразгледаните правила по ДПФИ засилват също така защитата на инвеститорите чрез въвеждане на стриктни организационни изисквания и изисквания по отношение на осъществяването на стопанската дейност. Пакетът ДПФИ II се състои от директива и регламент. Държавите членки трябва да транспонират директивата най-късно до 3 юли 2016 г. Предвидено е както ДПФИ, така и РПФИ да се прилагат от 3 януари 2017 г.

Целта на предложението е да се отложи началото на прилагане на двата инструмента, съставляващи пакета ДПФИ II, поради предизвикателствата по техническото изпълнение, на които се натъкнаха Европейският орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“), националните компетентни органи („НКО“) и заинтересованите страни. Тези предизвикателства са от такъв мащаб, че до 3 януари 2017 г. няма да бъдат готови основни инфраструктури за данни.

По време на законодателния процес беше отчетена изключително високата степен на сложност на пакета ДПФИ II, както и необходимостта от значителен брой мерки за изпълнение. Поради това бе предвидено периодът между приемането и началото на прилагане да бъде 30 месеца, вместо обичайните 18 — 24 месеца.

Въпреки този необичайно дълъг период ЕОЦКП ясно изрази пред Комисията становището си, че предизвикателствата по техническото изпълнение са от такъв мащаб, че до 3 януари 2017 г. няма да бъдат готови основни инфраструктури за данни. Ако началната дата на прилагане остане непроменена, това на практика би означавало, че към 3 януари 2017 г. нито компетентните органи, нито участниците на пазара ще бъдат в състояние да прилагат новите правила. Това би довело до правна несигурност и евентуално нарушаване на функционирането на пазара.

Предвид тези извънредни обстоятелства и специфичните предизвикателства по техническото изпълнение, пред които са изправени ЕОЦКП и компетентните органи в конкретния случай, Комисията смята, че е необходимо да се отложи началото на прилагане на двата инструмента, съставляващи пакета ДПФИ II. Това отлагане се ограничава единствено до необходимото, за да се даде възможност да бъде завършена работата по техническото изпълнение.

1.2. Предизвикателството, свързано с данните

ЕОЦКП информира Комисията, че към 3 януари 2017 г. нито органът, нито НКО ще са в състояние да прилагат ДПФИ II. Причината са значителните предизвикателства при събирането на данните, които са необходими за прилагането на правилата по ДПФИ II. С цел да се гарантира правната сигурност и да се избегне евентуално нарушаване на функционирането на пазара, са необходими спешни действия, за да се коригира началната дата на прилагане на ДПФИ II. Причините случаят да се смята за спешен са свързани с необходимостта да бъдат създадени нови и широкообхватни електронни мрежи за събиране на данни, свързващи местата на търговия, националните регулаторни органи и ЕОЦКП.

С новата рамка се изисква местата на търговия и систематичните участници да предоставят на компетентните органи референтни данни за финансовите инструменти, които описват по еднакъв начин характеристиките на всеки финансов инструмент, попадащ в обхвата на ДПФИ II. Използват се и допълнителни данни за други цели, по-специално за изчисляване на различните прагове на ликвидност и прозрачност, които се използват при търгуването на определените места на търговия на всички финансови инструменти, попадащи в обхвата на ДПФИ, както и за докладване на позициите в стокови деривати.

С цел събирането на данни да става по ефикасен и хармонизиран начин, трябва да бъде разработена нова инфраструктура за събиране на данни. Това задължава ЕОЦКП, заедно с националните компетентни органи, да създаде Система за референтни данни за финансовите инструменти („СРДФИ“). Ще е необходимо СРДФИ да обхваща целия набор финансови инструменти, които са включени в разширения обхват на ДПФИ II. За изпълнението на тази задача СРДФИ ще трябва да свърже потоци от данни между ЕОЦКП, НКО и около 300 места на търговия в целия Европейски съюз. Почти всички нови информационни системи, които са в основата на СРДФИ, ще трябва да бъдат изградени наново въз основа на нови параметри.

Комисията потвърждава, че поради обема и сложността на данните, които е необходимо да бъдат събрани и обработени, за да може ДПФИ II да започне да се прилага, по-специално за докладването на сделките, изчисляването на показателите за прозрачността и докладването на позициите в стокови деривати, нито заинтересованите страни, като например платформи за търговия, нито НКО или ЕОЦКП са в състояние да гарантират, че към 3 януари 2017 г. необходимите инфраструктури за събиране на данни ще са създадени и ще функционират. Поради това на 2 октомври 2015 г. ЕОЦКП информира Комисията, че закъснението по отношение на техническото изпълнение на ДПФИ II е неизбежно.

1.3. Обхват на предложението

Липсата на данни има отражение в множество области от обхвата на ДПФИ II. По отношение на регулирането на пазара е ясно, че без да е създадена основата от референтни данни (идентификационни данни за инструментите), както и инфраструктурите за допълнителни данни за изчисляване на показателите за прозрачността и за докладване на позициите, повечето пазарни правила няма да може да бъдат приложени. По-конкретно:

Докладване на сделките: без референтни данни ще бъде трудно да се определи кои инструменти попадат в обхвата. Освен това няма да е налице инфраструктурата, необходима на участниците на пазара за докладване пред техните компетентни органи.

Рамка за прозрачност: не могат да бъдат създадени и приложени правилата за прозрачност на търговията за всички финансови инструменти (капиталови и некапиталови). Освен това не могат да бъдат установени и изчислени праговете за оценка на ликвидността, за освобождаванията и отложеното публикуване, а в областта на капиталовите инструменти — двойният таван на обема (който ограничава анонимната търговия).

Стокови деривати: при липса на докладване на позициите в стокови деривати ще бъде много трудно да бъдат наложени ограничения на позициите по такива договори за стокови деривати. Без докладване на позициите са ограничени възможностите за ефективно установяване на нарушенията на ограниченията на позициите.

Микроструктурно регулиране: поради своето естество много от изискванията във връзка с алгоритмичната търговия/високочестотната търговия зависят от наличието на данни. По-специално ключовите разпоредби относно най-малките стъпки на изменение на котировките и задълженията във връзка със задълженията и схемите за поддържане на пазара също се основават на наличието на ликвиден пазар, както е определено в рамката за прозрачност.

Правилата за защита на инвеститорите, правилата за осъществяване на стопанска дейност и някои свързани с тях организационни изисквания по ДПФИ II няма да бъдат пряко засегнати от липсата на данни. Важно изключение са правилата за най-добро изпълнение, при които е предвидено обхватът на разкриването на информация да се основава на наличието на ликвиден пазар и на други понятия, свързани с прозрачността. По отношение на другите правила за защита на инвеститорите, освен въпросите, свързани с определянето на финансовите инструменти или обхвата на законодателството, взаимовръзки за обмен на данни като цяло не съществуват, тъй като тези правила се отнасят пряко за разпространението, а не за търгуването. Поради това един възможен алтернативен подход е да се отложи началната дата на прилагане само за тези части от законодателството, които са пряко свързани със събирането на данни.

След внимателен анализ на този вариант обаче се установи, че е по-добре да се отложи целият пакет, включително правилата за защита на инвеститорите, вместо да се определят различни дати за различните части, по следните причини:

Избягва се рискът от объркване и ненужни разходи за заинтересованите страни, който съществува при изпълнение с различни дати. Процесът на едновременно, вместо поетапно, изграждане на отделните инфраструктури би бил по-ефективен от гледна точка на разходите. Избягват се например ситуациите, в които инвестиционните посредници, които участват в изпълнението на нарежданията, ще трябва поетапно да установят организационните изисквания/правилата за осъществяване на дейността на етапи, което би било сложно и скъпоструващо;

Избягва се необходимостта от разграничаване на областите, в които може да се пристъпи към незабавно изпълнение, от тези, в които това не е възможно, като по този начин се избягва рискът от нежелани последици, които не е било възможно да бъдат предвидени или разгледани достатъчно задълбочено; и

Избягва се необходимостта от преходни правила, които сами по себе си биха създали нови проблеми и биха отклонили ресурси на ЕОЦКП, НКО и заинтересованите страни от изграждането на постоянната рамка.

Въз основа на горните съображения се счита за необходимо и обосновано отлагането на началото на прилагане да се отнася за целия набор от правила по ДПФИ II.

Промяната на датата на прилагане на ДПФИ II обаче има последствия за приложимостта на други законодателни актове, по-специално Регламент (ЕС) № 596/2014 („Регламента относно пазарната злоупотреба“) и Регламент (ЕС) № 909/2014 („Регламента относно ЦДЦК“).

Рамката относно пазарната злоупотреба ще се прилага по отношение на някои определения и понятия от ДПФИ II. Тъй като е предвидено Регламентът относно пазарната злоупотреба да се прилага от 3 юли 2016 г., в него вече е заложена разпоредба, с която се гарантира, че до първоначално предвидената начална дата на прилагане на ДПФИ II се прилагат понятията и правилата по ДПФИ I. С цел да се гарантира правната сигурност за периода между първоначално предвидената и новата начална дата на прилагане, е необходимо в Регламента относно пазарната злоупотреба да се поясни, че изложените в ДПФИ I понятия и правила следва да се използват до новата начална дата на прилагане на ДПФИ II. Регламентът относно пазарната злоупотреба съдържа също така позовавания на понятия, които ще бъдат въведени с ДПФИ II, като например организирани системи за търговия („ОСТ“), пазари за растеж на малки и средни предприятия („МСП“), квоти за емисии или основани на тях продавани на търг продукти. В Регламента относно пазарната злоупотреба се посочва, че неговите разпоредби не се прилагат по отношение на тези понятия до първоначално предвиденото начало на прилагане на ДПФИ II. Поради това е необходимо също така в Регламента относно пазарната злоупотреба да се поясни, че разпоредбите, които се отнасят за ОСТ, пазарите за растеж на МСП, квотите за емисии или основаните на тях продавани на търг продукти, не се прилагат до новата начална дата на прилагане на ДПФИ II.

Последиците за Регламента относно ЦДЦК са в две направления. Първо, има последици за прилагането на правилата за дисциплината при сетълмента по отношение на многостранните системи за търговия („МСТ“), подали заявление за регистрация като пазари за растеж на МСП в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. По-специално тези правила позволяват на МСТ, отговарящи на критериите за пазар за растеж на МСП съгласно ДПФИ II, да прилагат допълнително удължен срок за сетълмента на сделките, докато процедурата за тяхната регистрация като пазар за растеж на МСП съгласно ДПФИ II е все още в ход. Второ, за да е налице ясна и съгласувана законодателна рамка за търгуването и сетълмента, Регламентът относно ЦДЦК се основава на много от определенията и понятията от ДПФИ II. С цел да се гарантира правната сигурност за периода между предходната и новата начална дата на прилагане, е необходимо да се поясни, че до новата начална дата на прилагане следва да се използват определените в ДПФИ I правила.

1.4. Продължителност на отлагането

Отлагане с една година би трябвало да осигури на ЕОЦКП, НКО и стопанските субекти достатъчен и разумен срок за изграждане на инфраструктурата за събиране на данни, за докладване и за изчисляване на праговете. Процесът на изпълнение се състои от пет стъпки: 1) изисквания към съответните дружества (които в случая представляват необходимите регулаторни технически стандарти/технически стандарти за изпълнение), 2) спецификации, 3) разработване, 4) изпитване и 5) привеждане в действие. ЕОЦКП очаква до януари 2018 г. да е в състояние да изпълни тези стъпки по отношение на системите за референтни данни, изчисляване на показателите за прозрачността и докладване на позициите. Това предполага, че до средата на 2016 г. ще има достатъчно правна яснота относно окончателните изисквания по съответните регулаторни технически стандарти. Поради това въз основа на изложеното по-горе, с проекта на предложение началото на прилагане на цялата рамка се отлага с една година до 3 януари 2018 г.

Отлагането на началото на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 не следва да засяга приемането на делегирани актове и технически стандарти в съответствие с посочения регламент. Комисията следва да приема тези мерки по предвидената процедура, за да се даде възможност на сектора да изгради и адаптира вътрешни системи, с които да се осигури изпълнението на новите изисквания към началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се основава на член 114 от ДФЕС. То допълва предложения регламент за отлагане на началото на прилагане на ДПФИ.

Субсидиарност

Съгласно принципа на субсидиарност действия на равнището на ЕС могат да бъдат предприети само когато поставените цели не могат да бъдат постигнати индивидуално от държавите членки. Намесата на ЕС е необходима, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегне нарушаването на конкуренцията в областта на пазарите на ценни книжа. В това отношение законодателните актове, които се изменят, се приемат в пълно съответствие с принципа на субсидиарност и всяко тяхно изменение трябва да се извършва чрез предложение на Комисията.

Пропорционалност

Настоящото действие на ЕС е необходимо, за да се постигне целта за правилно изпълнение на инфраструктурата за събиране на данни, определена с ДПФИ II. Предложеното отлагане, което засяга и обхвата, е необходимо, за да се даде възможност за ефикасно и нормално планиране и изпълнение от страна на всички участващи страни. Поради това настоящото предложение ще осигури постигането на първоначалната цел на ДПФИ II — изграждане на напълно функциониращ вътрешен пазар на услугите, свързани с ценни книжа, с високо равнище на прозрачност на пазара и защита на инвеститорите.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Настоящото предложение не е придружено от отделна оценка на въздействието, тъй като извършването на оценка на въздействието вече е предприето за ДПФИ II. С настоящото предложение не се внасят промени по същество в ДПФИ II и не се налагат нови задължения на инвестиционните посредници и местата на търговия, нито на друг стопански субект, попадащ в обхвата на ДПФИ II. Единствената му цел е да се осигури — по извънредни причини, свързани по-специално с високата степен на сложност на пакета и необходимия инструментариум за събиране на данни — отлагане с 1 година на началната дата на прилагане ДПФИ II, за да се гарантира правната сигурност и да се създадат необходимите инфраструктури за събиране на данни, така че да се гарантира ефективното прилагане и осигуряване на спазването на новите правила от страна на ЕОЦКП и НКО.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма въздействие върху бюджета на Комисията.

2016/0034 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка 1 ,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 2 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета 3 и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съветът 4 са основните финансови законодателни актове, приети след настъпването на финансовата криза, в областта на пазарите на ценни книжа, инвестиционните посредници и местата на търговия. Новата рамка доусъвършенства тази в Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 5 и заменя посочената директива.

(2)С Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС се определят изискванията във връзка с предоставянето на разрешение и дейността на инвестиционните посредници, регулираните пазари и доставчиците на услуги във връзка с докладването на данни. С тях се хармонизира режимът на ограничения на позициите в стокови деривати с цел подобряване на прозрачността, насърчаване на подходящото ценообразуване и предотвратяване на пазарните злоупотреби. Въвеждат се също така правила относно високочестотната търговия и се подобрява надзорът на финансовите пазари чрез хармонизиране на административните санкции. Като се основава на съществуващите правила, новата рамка засилва също така защитата на инвеститорите чрез въвеждане на стриктни организационни изисквания и изисквания по отношение на осъществяването на дейността. Новите правила ще се прилагат от 3 януари 2017 г.

(3)С новата рамка, въведена с Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС, се изисква местата на търговия и систематичните участници да предоставят на компетентните органи референтни данни за финансовите инструменти, които описват по еднакъв начин характеристиките на всеки финансов инструмент, попадащ в обхвата на посочената директива. Тези данни се използват и за други цели, например за изчисляване на праговете на ликвидност и прозрачност, както и за докладване на позициите в стокови деривати.

(4)С цел събирането на данни да става по ефикасен и хармонизиран начин, се разработва нова инфраструктура за събиране на данни. Поради това Европейският орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) има задължението заедно с националните компетентни органи да създаде Система за референтни данни за финансовите инструменти („СРДФИ“). Тя ще обхваща широк спектър от финансови инструменти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 600/2014, и ще свърже потоци от данни между ЕОЦКП, националните компетентни органи („НКО“) и местата на търговия в целия Съюз. Почти всички нови информационни системи, които са в основата на СРДФИ, ще трябва да бъдат изградени наново въз основа на нови параметри.

(5)Като се има предвид сложността на новата рамка и необходимостта от голям брой делегирани актове и актове за изпълнение, датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 беше отложена с 30 месеца, считано от датата на влизането му в сила. Въпреки този необичайно дълъг период заинтересованите страни, като например платформите за търговия, НКО и ЕОЦКП не са в състояние да гарантират, че към 3 януари 2017 г. необходимите инфраструктури за събиране на данни ще са създадени и ще функционират. Това се дължи на обема и сложността на необходимите данни, които е необходимо да бъдат събрани и обработени, за да може новата рамка да започне да се прилага, по-специално по отношение на докладването на сделките, изчисляването на показателите за прозрачността и докладването на позициите в стокови деривати.

(6)Липсата на инфраструктурите за събиране на данни се отразява на целия обхват на Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС. Без данни няма да е възможно да се разграничат точно финансовите инструменти, които попадат в обхвата на новата рамка. Освен това няма да е възможно да се адаптират правилата за прозрачност преди и след сключването на сделките, за да се определи кои инструменти са ликвидни и кога следва да бъдат предоставяни освобождавания или отложено публикуване.

(7)При липса на данни местата на търговия и инвестиционните посредници няма да бъдат в състояние да докладват извършените сделки пред компетентните органи. При липса на докладване на позициите в стокови деривати ще бъде много трудно да бъдат наложени ограничения на позициите по такива договори. Без докладване на позициите са ограничени възможностите за ефективно установяване на нарушенията на ограниченията на позициите. Например много от изискванията във връзка с алгоритмичната търговия също зависят от наличието на данни.

(8)Липсата на инфраструктури за събиране на данни ще затрудни също така инвестиционните посредници да прилагат правилата за най-добро изпълнение. Местата на търговия и систематичните участници няма да бъдат в състояние да публикуват данни за качеството на изпълнение на сделките на тези места. Инвестиционните посредници няма да разполагат с важни данни за изпълнението, които да им помогнат при определянето на най-добрия начин за изпълнение на нарежданията на клиентите.

(9)С цел да се гарантира правната сигурност и да се избегне евентуално нарушаване на функционирането на пазара, е необходимо и обосновано да се предприемат спешни действия, за да се отложи началото на прилагане на цялата рамка, включително всички делегирани актове и актове за изпълнение.

(10)Процесът на изпълнение на инфраструктурата за данни се състои от пет стъпки — изисквания към съответните дружества, спецификации, разработване, изпитване и привеждане в действие. ЕОЦКП смята, че тези стъпки би трябвало да бъдат изпълнени до януари 2018 г., при условие че не по-късно от юни 2016 г. има правна сигурност по отношение на окончателните изисквания по съответните регулаторни технически стандарти.

(11)Предвид извънредните обстоятелства и за да се даде възможност на ЕОЦКП, НКО и заинтересованите страни да завършат оперативното изпълнение, е целесъобразно началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 да бъде отложена с 12 месеца до 3 януари 2018 г. Следва да бъдат съответно отложени и докладите и прегледите.

(12)Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета 6 съдържа позоваване на началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на Директива 2014/65/ЕС. С цел да се гарантира, че позоваванията в Регламент (ЕС) № 596/2014 на организираните системи за търговия, пазарите за растеж на малки и средни предприятия („МСП“), квотите за емисии или основаните на тях продавани на търг продукти няма да се прилагат до началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на Директива 2014/65/ЕС, член 39, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014, който гласи, че позоваванията на посочените актове се четат като позовавания на Директива 2004/39/ЕО, следва да бъде коригиран, като се вземе предвид отлагането на началната дата на прилагане на същите актове.

(13)Сетълментът на сделките с ценни книжа е тясно свързан с търговията с ценни книжа. Поради това Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета 7 съдържа позовавания на началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на Директива 2014/65/ЕС. Преди тази дата позоваванията на посочените два акта следва да се разбират като позовавания на Директива 2004/39/ЕО. С Регламент (ЕС) № 909/2014 се създава преходен режим за прилагането на правилата за дисциплината при сетълмента по отношение на многостранните системи за търговия („МСТ“), подали заявление за регистрация като пазари за растеж на МСП в съответствие с Директива 2014/65/ЕС.

(14)С цел да се гарантира, че Регламент (ЕС) № 909/2014 съдържа позоваване на Директива 2004/39/ЕО до отложената начална дата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на Директива 2014/65/ЕС, както и че преходните разпоредби за МСТ, подали заявление за регистрация като пазари за растеж на МСП в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014, остават в сила, така че да се осигури достатъчно време за МСТ да подадат такова заявление в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 909/2014 следва да бъде изменен.

(15)Поради това Регламенти (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) № 909/2014 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 600/2014 се изменя, както следва:

1)В член 4, параграф 7 „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“, а „3 януари 2019 г.“ се заменя с „3 януари 2020 г.“.

2)В член 5, параграф 8 „3 януари 2016 г.“ се заменя с „3 януари 2017 г.“.

3)В член 19, параграф 1 „3 януари 2019 г.“ се заменя с „3 януари 2020 г.“.

4)В член 26, параграф 10 „3 януари 2019 г.“ се заменя с „3 януари 2020 г.“.

5)Член 35, параграф 5 се изменя, както следва:

а)„3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“;

б)„3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“.

6)В член 37, параграф 2 „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“.

7)Член 52 се изменя, както следва:

а)в параграф 1 „3 март 2019 г.“ се заменя с „3 март 2020 г.“;

б)в параграф 4 „3 март 2019 г.“ се заменя с „3 март 2020 г.“;

в)в параграф 5 „3 март 2019 г.“ се заменя с „3 март 2020 г.“;

г)в параграф 6 „3 март 2019 г.“ се заменя с „3 март 2020 г.“;

д)в параграф 7 „3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“;

е)в параграф 8 „3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“;

ж)в първа алинея на параграф 9 „3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“;

з)във втора алинея на параграф 9 „3 юли 2021 г.“ се заменя с „3 юли 2022 г.“;

и)в първа алинея на параграф 10 „3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“;

й)в параграф 11 „3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“;

к)във втора алинея на параграф 12 „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“.

8)В член 54, параграф 2, първа алинея „3 юли 2019 г.“ се заменя с „3 юли 2020 г.“.

9)Член 55 се изменя, както следва:

а)втора алинея се заменя със следното:

„Настоящият регламент се прилага от 3 януари 2018 г.“;

б)четвърта алинея се заменя със следното:

„Независимо от втора алинея член 37, параграфи 1, 2 и 3 се прилагат от 3 януари 2020 г.“.

Член 2

Регламент (ЕС) № 596/2014 се изменя, както следва:

1)В член 39, параграф 4, първа алинея „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“.

2)В член 39, параграф 4, втора алинея „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“.

Член 3

Регламент (ЕС) № 909/2014 се изменя, както следва:

1)В член 76, параграф 5, втора алинея, буква б) „13 юни 2017 г.“ се заменя с „13 юни 2018 г.“.

2)В член 76, параграф 7 „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) ОВ C […], […] г., стр. […].
(2) ОВ C […], […] г., стр. […].
(3) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(4) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(5) Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).