Брюксел, 27.1.2016

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1.Основания и цели на предложението

Правната рамка за одобряването на типа на продуктите на автомобилната промишленост обхваща три категории превозни средства: моторни превозни средства и техните ремаркета, мотоциклети и трактори. Целта на настоящото предложение е да се преразгледа правната рамка за одобряване на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета. Правната рамка за двете други категории превозни средства вече е била предмет на основно преразглеждане през 2013 г.

Изискванията относно одобряването на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета понастоящем са определени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-долу „Рамкова директива“) 1 . Тази рамка има за цел да улесни свободното движение на моторни превозни средства и ремаркета в рамките на вътрешния пазар чрез определяне на хармонизирани изисквания, създадени с цел да се за постигнат постигането на общите цели, свързани с околната среда и безопасността. Директива 2007/46/ЕО обхваща моторни превозни средства за превоз на пътници (категория М) и товари (категория N) и техните ремаркета (категория О), както и техните системи и компоненти. Тя предоставя рамка, в която действат отделни регулаторни актове със специфични изисквания относно безопасността и опазването на околната среда. Тези регулаторни актове обхващат множество подробни технически изисквания за различни видове превозни средства, системи и компоненти.

Като част от ангажиментите на Комисията, поети в нейния план за действие CARS2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост 2 , рамката на ЕС за одобряване на типа на моторните превозни средства беше подложена на цялостна проверка за пригодност през 2013 г. Беше потвърдено, че правната рамка за ЕС одобряване на типа е подходяща за постигане на основните цели на хармонизирането, ефективното функциониране на вътрешния пазар и лоялната конкуренция. Наред с това обаче беше отчетено, че различията в тълкуването и строгостта на прилагането на изискванията между държавите членки намаляват ефективността на рамката. Поради това в работния документ на службите на Комисията относно тази проверка за пригодност беше потвърдена необходимостта от подобряване и преразглеждането на Директива 2007/46/ЕО бе определено като приоритет, като бе посочена необходимостта от фокусиране върху следните аспекти:

въвеждане на разпоредби за надзор на пазара, за да се допълнят изискванията относно одобряването на типа;

изясняване на процедурите за изземване от употреба и предпазните процедури, както и на условията за предоставяне на разширения на одобрения на типа за съществуващи типове превозни средства;

подобряване на правоприлагането на рамката за одобряване на типа чрез хармонизиране и подобряване на процедурите за одобряване на типа и за поддържане на съответствие на производството, прилагани от органите на държавите членки и техническите служби;

изясняване на ролите и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки, както и на органите и страните, участващи в осигуряването на правоприлагането на рамката; и

подобряване на пригодността на алтернативните схеми за одобряване на типа (схеми на национално равнище за малки серии и за индивидуално одобряване) и на многоетапния процес на одобряване на типа, за да се осигури необходимата гъвкавост за пазарни ниши и малки и средни предприятия (МСП), без обаче да се нарушава равнопоставеността.

Въпреки че проверката за пригодност потвърди, че действащата регулаторна рамка има своите достойнства по отношение на постигането на целите на политиката, тази рамка бе подложена на сериозна критика след разкритието, че един германски производител (VW) в продължение на няколко години е използвал софтуер за манипулиране на характеристиките на автомобилите си по отношение на емисиите. Една седмица след избухването на скандала Комисията обяви, че ще усъвършенства системата за одобряване на типа, по-специално чрез осигуряване на подходящи механизми за надзор, които да гарантират правилното и хармонизирано прилагане на процедурите за одобряване на типа. При един вътрешен пазар с 28 държави членки и в сектор, работещ в условията на постоянен технически и научен прогрес, възникването на значителни различия в тълкуването и прилагането на правилата води до риск от подкопаване на ефективността на системата и следователно на главните цели на политиката, а именно гарантирането на безопасността и здравето на гражданите и опазването на околната среда. Много заинтересовани страни открито призоваваха да се извърши подобно преразглеждане след скандала с VW.

С настоящия преглед се цели да се отстранят тези недостатъци и пропуски и да се възстанови доверието на гражданите в способността на регулаторната система да гарантира адекватно ниво на защита на здравето и опазване околната среда.

1.2.Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.

Регламент 765/2008/ЕО относно акредитацията и надзора на пазара, който съдържа правила за европейската политика по акредитация 3 (контролиране на компетентността на лаборатории и органи за сертифициране/инспекция, които издават свидетелства в ЕС) и за политиката в областта на дейностите по надзор на пазара и контрол върху продуктите от трети държави (за безопасни продукти, независимо от техния произход).

Решение № 768/2008/ЕО, с което се създава обща рамка за предлагането на пазара на продукти 4 и което съдържа стандартни разпоредби, които да се използват в законодателството за вътрешния пазар на ЕС в областта на продуктите (напр. определения, задължения на стопанските субекти, предпазна клауза и т.н.).

2.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Европейската комисия започна обществена консултация през 2010 г. 5 , с цел да се осведоми за становищата на заинтересованите страни относно намерението си да преразгледа Рамковата директива. Целта на тази обществена консултация беше да се провери дали областите, определени от службите на Комисията като имащи потенциал за подобряване на правоприлагането на законодателството относно одобряването на типа на моторни превозни средства, ще осигурят адекватен обхват и фокус за предвиденото преразглеждане на Рамковата директива 2007/46/ЕО.

Бяха получени четиридесет съответни отговора, които като цяло изразиха силна подкрепа за целите на инициативата. Независимо че 74 % от отговорилите смятат, че качеството на съществуващата рамка за одобряване на типа е вече сравнително високо, 57,6 % от тях считат, че въпреки това може да се направи повече за укрепване и подходящо фокусиране върху правното прилагане на принципите за надзор на пазара, като 47 % от отговорилите заявяват, че съществуващите разпоредби за надзор на пазара са неефективни, и едва 2,9 % приемат, че те са ефективни. Тези резултати ясно показват, че заинтересованите страни споделят мнението, че може и следва да се направи повече за допълване на предварителните проверки, предлагани от рамката за одобряване на типа, с последващи мерки за надзор на пазара.

Службите на Комисията също така възложиха провеждането на редица външни проучвания, които да съпътстват процеса на оценка на въздействието и да предоставят информация за него. През първата половина на 2011 г. беше проведено проучване за последваща оценка 6 на Рамковата директива, което беше последвано от проучване за оценка на въздействието (ОВ) 7 през втората половина на 2011 г. В това проучване се прави оценка на въздействието на възможните варианти, разработени за всяка от потребностите, идентифицирани от службите на Комисията, за които беше потвърдено, че са подходящи за обществена консултация. Въз основа на резултатите от обществената консултация и проучването за оценка на въздействието беше определена предпочитаната комбинация от варианти на политиката за справяне с тези потребности.

По-нататъшни действия за подготовка на оценката на въздействието и преразглеждането на Рамковата директива бяха предприети през 2012/2013 г. чрез пилотен проект за проверка на пригодността. За тази цел бе възложен договор за проучване, което приключи през март 2013 г. През ноември 2013 г. беше публикуван работен документ на службите на Комисията 8 , с който се докладват резултатите от пилотния проект за провека на пригодността и се подчертават приоритетите за планираното преразглеждане на Директива 2007/46/ЕО (вж. точка 1.1 по-горе).

Участието на заинтересовани страни на високо равнище беше осигурено в рамките на групата на високо равнище CARS 21, която даде редица препоръки във връзка с рамката за одобряване на типа, възприета от Комисията в нейния план за действие CARS 2020, приет през ноември 2012 г.

Накрая, в съответствие с ангажиментите, поети от Европейската комисия в нейния план за действие CARS 2020, през втората половина на 2013 г. беше проведено проучване на въздействието върху конкурентоспособността в допълнение към горепосочените действия. В рамките на проучването бе разгледан въпросът дали са необходими смекчаващи мерки за МСП и се оказа, че комбинацията от избраните варианти на политиката не би имала значителни въздействия върху МСП в сектора, изискващи смекчаващи мерки.

В допълнение, по време на целия процес на оценка на въздействието с органите на държавите членки се обменяха различни видове информация в рамките на заседанията на Техническия комитет по моторните превозни средства (TCMV) и експертната група на органите за одобрение на типа (TAAEG). Обмен на мнения с промишлени и потребителски асоциации относно инициативата бе осъществен в рамките на работната група за моторните превозни средства (MVWG). Мненията на всички заинтересовани страни бяха взети също така от външните изпълнители на проучването за събиране на данни и мнения.

В отговор на скандала с емисиите на автомобилите VW Европейският парламент прие на 5 октомври 2015 г. резолюция относно измерването на емисиите в автомобилния сектор, с която Комисията се призовава да укрепи значително действащия режим на ЕС за одобряване на типа, включително като увеличи надзора от страна на ЕС, по-специално по отношение на режима за надзор на пазара, координация и проследяване на превозните средства, продавани в Съюза.

3.ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1.Правно основание

Правното основание на предложението е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

3.2.Принцип на субсидиарност

Рамковото законодателство за одобряване на типа на моторните превозни средства допринася за изграждането на вътрешния пазар за стоки. Настоящото предложение предвижда прилагането и правоприлагането на това законодателство да станат по-ефективни като част от цялостната политическа цел за задълбочаване стратегията на вътрешния пазар.

Въпреки че държавите членки са отговорни за изпълнението на законодателството на своята територия, осигуряването на хармонизиран и съгласуван подход, основан на широко приложими критерии и единно прилагане от страна на държавите членки, е от съществено значение за поддържането на равнопоставеност в целия ЕС чрез хармонизирано тълкуване, прилагане и правоприлагане на изискванията за одобряване на типа и е подсигурено с хармонизирани разпоредби за надзор на пазара, с цел да бъдат предоставени на държавите членки адекватни средства за упражняване на контрол след пускане на пазара и за предприемане на ефективни и общи коригиращи действия срещу присъствието на несъответстващи и опасни продукти на пазара.

Разликите в националната организация на процедурите за одобряване на типа и надзор на пазара в държавите членки могат да доведат до нехармонизирано правоприлагане в рамките на вътрешния пазар на Съюза, където вече няма вътрешни граници и проверките по националните граници на практика са изчезнали. За да предотврати появяването на несъответстващи продукти на своя територия, дадена държава членка зависи също така в голяма степен от ефективността на политиката на своите съседи в областта на правоприлагането. Следователно слабостите при правоприлагането в една единствена държава членка могат сериозно да подкопаят усилията на други държави членки да попречат на навлизането на несъответстващи продукти на техния пазар. Тази взаимна зависимост се подсилва от факта, че компетенциите на органите за правоприлагане са ограничени до съответната им национална територия. В случаите, в които е необходимо да се предприемат коригиращи действия отвъд националните граници, органите трябва да разчитат на своите колеги в другите държави членки.

Това се дължи на факта, че рамката за одобряване на типа се основава на принципа, че всички нови превозни средства, произведени в съответствие с тип на превозното средство, одобрен в една държава членка, се ползват от правото да бъдат свободно пускани на пазара и регистрирани в други държави членки. Това право се прилага по отношение на всички такива превозни средства, независимо от мястото на производството им. Това означава също, че превозни средства, произведени извън ЕС, могат да се внасят свободно в ЕС, при условие че производителят удостовери, че те са били произведени в съответствие с тип превозно средство, одобрен в една от държавите членки на ЕС. С оглед на глобалния характер на автомобилния сектор и наличието на значителен внос на продукти на автомобилната промишленост от страни извън ЕС това важно трансгранично измерение изисква съгласувани действия на равнище ЕС, за да се гарантира равнопоставеност.

Ако държави членки трябва да предприемат поотделно действия на национално равнище за решаването на проблемите на пазара, това би могло да доведе до опасност от създаване на пречки за свободното движение на моторните превозни средства, гарантирано от рамковото законодателство. Поради това е оправдано да се предприемат действия на равнището на ЕС.

3.3.Принцип на пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като не надхвърля необходимото за осигуряване на доброто функциониране на вътрешния пазар, като същевременно гарантира високо ниво на обществена безопасност и опазване на околната среда.

Предложените мерки за засилване и по-нататъшно хармонизиране на прилагането на процедурите за одобряване на типа се основават на договорените принципи, установени в общата рамка за предлагането на пазара на продукти, и на съответните разпоредби относно законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, определени в приложение I към Решение № 768/2008/ЕО. В случаите когато това е необходимо и оправдано, тези разпоредби са адаптирани към особеностите на автомобилния сектор, по-специално за да се отчете наличието на вече утвърдена рамка за одобряване на типа и да се гарантира пълно съответствие с тази рамка. Такъв е по-специално случаят с разпоредбите относно обмена на информация и сътрудничеството между органите за надзор на пазара, от една страна, и органите по одобряването на типа и определените от тях технически служби, от друга страна.

3.4.Избор на инструменти

Използването на регламент се счита за целесъобразно, тъй като той осигурява необходимата сигурност относно прякото и хармонизирано прилагане и правоприлагане на разпоредбите, без да се изисква транспониране в законодателството на държавите членки.

Предложението продължава да се основава на „подхода на разделяне на отговорностите“, вече въведен в рамката на ЕС за одобрение на типа на моторните превозни средства. Посоченият подход предвижда изготвяне на законодателството на три етапа:    

основните разпоредби и обхватът се установяват от Европейския парламент и Съвета под формата на регламент, който се основава на член 114 от Договора за функционирането на ЕС, в съответствие с обикновената законодателна процедура;

подробните технически спецификации във връзка с основните разпоредби ще бъдат установени чрез делегирани актове, приети от Комисията в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

актове за изпълнение, определящи административните разпоредби, като например образецът за информационния документ и сертификатите за одобряване на типа, сертификатът за съответствие и т.н., ще бъдат приети от Комисията в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Отраженията на настоящото предложение върху бюджета са следните:

персонал на Комисията, който да организира и да участва в съвместните оценки на техническите служби;

разходи за представителите на отделните държави членки, участващи в съвместните оценки на техническите служби, съгласно правилата на Комисията във връзка с възстановяването на разходите на експертите;

персонал на Комисията, който да предоставя научна, техническа и логистична подкрепа за системата за партньорска проверка (съвместни одити на техническите служби) и за координирането на извършваните от държавите членки дейности по надзор на пазара в областта на автомобилните продукти;

персонал на Комисията, който да управлява и доразвива регулаторната рамка на ЕС за одобряване на типа и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (прилагане на настоящия регламент и подготовка на делегирани актове/актове за изпълнение), и да подкрепя и извършва мониторинг на държавите членки при осигуряване на нейното ефективно и ефикасно прилагане;

разходи за организиране на заседания на Форума за правоприлагане, предвидени в член 10, включително възстановяване на пътни разходи на държавите членки;

разходи за създаване и управление на надзорния механизъм във връзка с оценките на съответствието, извършвани от техническите служби;

разходи за провеждане на изпитвания за съответствие на моторни превозни средства от Комисията и

разходи за участие по линия на международното регулаторно сътрудничество, по-специално в рамките на ИКЕ на ООН.

Подробни данни за разходите са изложени в законодателната финансова обосновка.

С оглед на ограниченията на многогодишната финансова рамка за 2014–2020 г. изпълнението на законодателното предложение ще трябва да се основава на съществуващите ресурси и да бъде планирано по такъв начин, че да не изисква допълнителни финансови ресурси от бюджета на ЕС. Действията, предвидени в настоящото проектопредложение за регламент, няма да имат отражение върху бюджета на ЕС извън вече предвидените в официалното финансово планиране на Комисията бюджетни кредити, тъй като всички необходими финансови ресурси ще трябва да бъдат набавени чрез целеви приходи и преразпределяне.

За периода след 31 декември 2020 г. сумата ще се управлява съгласно многогодишната финансова рамка за периода, започващ през 2021 г., в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

5.НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

5.1.Европейско икономическо пространство

Предложеният акт се отнася до област, свързана с Европейското икономическо пространство (ЕИП), поради което е целесъобразно неговият обхват да се разшири така, че да обхване и ЕИП.

5.2.Отмяна на съществуващо законодателство

Приемането на предложението ще доведе до отменяне на действащо законодателство.

2016/0014 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 9 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Правилата на вътрешния пазар следва да бъдат прозрачни, прости и последователни, като по този начин да осигуряват правна сигурност и яснота в интерес на предприятията и потребителите.

(2)За тази цел с Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 10 беше установена всеобхватна рамка на ЕС за одобряване на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.

(3)Една оценка на правната рамка на Съюза за одобряване на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, извършена през 2013 г. 11 , показа, че рамката, установена с Директива 2007/46/ЕО, е подходяща за постигането на основните цели за хармонизиране, ефективно функциониране на вътрешния пазар и лоялна конкуренция, и поради това следва да продължи да се прилага.

(4)В тази оценка обаче се стига до заключението, че е необходимо да се въведат разпоредби за надзор на пазара, които да допълнят изискванията за одобряване на типа; да се изяснят процедурите за изземване от употреба и предпазните процедури, както и условията за предоставяне на разширения на одобрения на типа за съществуващи типове превозни средства; да се подобри правоприлагането на рамката за одобряване на типа чрез хармонизиране и укрепване на процедурите за одобряване на типа и постигане на съответствие на производството, прилагани от органите и техническите служби на държавите членки; да се изяснят ролите и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки и на съответните органи и страни, участващи в правоприлагането на рамката; както и да се подобри пригодността на алтернативните схеми за одобряване на типа (одобряване на малки серии на национално равнище и издаване на индивидуални одобрения на превозни средства) и на многостепенния процес на одобряване на типа, за да се осигури необходимата гъвкавост в пазарните ниши и за малките и средни предприятия (МСП), без обаче да се нарушава равнопоставеността.

(5)Освен това, възникналите неотдавна при прилагането на рамката за одобряване на типа проблеми, разкриха определени слабости и сочат, че е необходимо да се извърши основен преглед, за да се гарантира стабилна, прозрачна, предсказуема и устойчива регулаторна рамка, осигуряваща високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.

(6)С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила и принципи за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и за издаване на индивидуални одобрения на превозни средства, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар в полза на предприемачеството и да се осигури високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.

(7)С настоящия регламент се определят основните технически и административни изисквания за одобряване на типа за моторни превозни средства от категории M и N и за техните ремаркета (категория О), както и за системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, с цел да се гарантира адекватно ниво на безопасност и опазване на околната среда. Тези категории обхващат моторни превозни средства за превоз на пътници, моторни превозни средства за превоз на стоки, и техните съответни ремаркета.

(8)Настоящият регламент следва да укрепи съществуващата рамка за одобряване на типа, по-специално чрез въвеждането на разпоредби за надзор на пазара. Надзорът на пазара в автомобилния сектор следва да бъде въведен чрез определяне на задълженията на стопанските субекти от веригата на доставка, отговорностите на органите по правоприлагането в държавите членки, и мерките, които трябва да бъдат взети, когато на пазара бъдат открити продукти на автомобилната промишленост, които представляват сериозен риск за безопасността или за околната среда, или които не отговарят на изискванията за одобряване на типа.

(9)Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез включване в тях, наред с другото, на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да се гарантира тяхното последователно прилагане. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценка на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби.

(10)Нарасна необходимостта от контролиране и мониторинг на техническите служби от страна на определящите органи, тъй като развитието на техниката повишава риска техническите служби да се окажат без нужната компетентност за да изпитват новите технологии или изделия, влизащи в обхвата на мандата на тяхното определяне. Тъй като техническият прогрес съкращава циклите на продуктите, а интервалите на оценките на място с цел надзор и на мониторинга се различават при отделните определящи органи, следва да се установят минимални изисквания по отношение на периодичността на надзора и мониторинга на техническите служби.

(11)По тази причина определянето и мониторингът на техническите служби от държавите членки в съответствие с подробни и стриктни критерии следва да бъде предмет на надзорни проверки на равнището на Съюза, включително на независими одити като условие за подновяване на тяхното нотифициране след пет години. Позицията на техническите служби спрямо производителите следва да се укрепи, включително правото и задължението им да извършват внезапни инспекции в заводите и да провеждат физически или лабораторни изпитвания на продуктите в обхвата на настоящия регламент, за да се гарантира, че производителите продължават да отговарят на изискванията и след като са получили първоначалното си сертифициране.

(12)За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец.

(13)Когато определянето на дадена техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 12 , органите по акредитация и определящите органи следва да обменят информация, която е от значение за оценката на компетентността на техническите служби.

(14)Държавите членки следва да събират такси за определянето и мониторинга на техническите служби, за да се гарантира устойчивостта на мониторинга на тези технически служби от страна на държавите членки и да се осигури равнопоставеност за техническите служби. За да се осигури прозрачност, държавите членки следва да информират Комисията и останалите държави членки, преди да приемат размера и структурата на таксите.

(15)В случай че компетентността на дадена техническа служба бъде поставена под съмнение, въпреки предприетите мерки за осигуряване на последователно прилагане и проследяване на изискванията от страна на държавите членки, Комисията следва да разполага с възможността да разследва отделни случаи.

(16)За да се гарантира, че изпитванията и докладите на техническите служби не се влияят от нелегитимни обстоятелства, организацията и функционирането на техническите служби следва да осигуряват пълна безпристрастност. За да бъдат в състояние да изпълняват задачите си последователно и систематично, техническите служби следва да притежават система на управление на удовлетворително равнище, която да регламентира по-специално въпросите, свързани със служебната тайна. С цел да се даде възможност на техническите служби да извършват работата по подходящ начин, нивото на знания и компетентност, както и независимостта на техните служители следва да са гарантирани по всяко време.

(17)Следва да се осигури независимостта на техническите служби от производителите, включително чрез избягване на преки или непреки плащания от производителите за инспекции и изпитвания за одобряване на типа, извършени от техническите служби. Поради това органите по одобряването в държавите членки следва да въведат структура за събиране на такси за одобряване на типа, чрез които да се покриват разходите за провеждане на изпитванията и инспекциите за одобряване на типа, извършвани от техническите служби, определени от органа, издаващ одобрението на типа, както и на административните разходи за издаване на одобрение на типа и разходите за провеждане на изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието.

(18)Необходим е надежден механизъм за правоприлагане, който да гарантира спазването на изискванията по настоящия регламент. Основната отговорност на органите по одобряване следва да продължи да бъде осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, залегнали в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, тъй като това задължение е тясно свързано с издаването на одобрението на типа и изисква подробно познаване на неговото съдържание. По тази причина е важно дейността на органите по одобряване редовно да се проверява с помощта на партньорски проверки, за да се гарантира, че при правоприлагането на изискванията за одобряване на типа всички органи по одобряването прилагат еднакви изисквания за качество и еднаква степен на строгост. Освен това е важно да се предвиди проверка на точността на самото одобряване на типа.

(19)Осъществяването на по-тясно сътрудничество между националните органи посредством обмен на информация и координирани оценки под ръководството на координиращ орган е от основно значение за гарантиране на постоянно високо ниво на безопасност и опазване на здравето и околната среда в рамките на вътрешния пазар. То следва също да подобри ефикасността на използване на оскъдните национални ресурси. За тази цел следва да бъде създаден форум за държавите членки и Комисията, където те да обменят информация и да координират своите действия, свързани с правоприлагането на законодателството относно одобряването на типа. В този смисъл сегашното неформално сътрудничество между държавите членки ще спечели от създаването на една по-официална рамка.

(20)Правилата за надзор на пазара на Съюза и контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, предвидени в Регламент (ЕО) № 765/2008, се прилагат за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, без да това да ограничава държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи. Правомощията по надзор на пазара могат да бъдат поделени между различни национални органи, за да бъдат съобразени с националните системи за надзор на пазара в държавите членки, създадени по силата на Регламент (ЕО) № 765/2008. Ефективното съгласуване и мониторингът на равнището на Съюза и на национално равнище следва да гарантират правоприлагането на новата рамка за одобряване на типа и наблюдение на пазара от страна на органите по одобряването и органите за надзор на пазара.

(21)Необходимо е в настоящия регламент да се включат правила за надзор на пазара, чрез които да се увеличат правата и задълженията на националните компетентни органи, за да се гарантира ефективна координация на дейностите им по надзор на пазара и да се уточнят приложимите процедури.

(22)За да се повиши прозрачността на процеса на одобряване и да се улесни обменът на информация и извършването на независими проверки от органите за надзор на пазара, органите по одобряване и Комисията, документацията за одобряване на типа следва да се предоставя в електронен формат и да е публично достъпна, като изключения от това правило се правят във връзка със защитата на търговските интереси и защитата на личните данни.

(23)Задълженията на националните органи за надзор на пазара, предвидени в настоящия регламент, са по-конкретни от изискванията, предвидени в член 19 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел да се вземат предвид специфичните характеристики на рамката за одобряване на типа и необходимостта тя да бъде допълнена с ефективен механизъм за надзор на пазара, който гарантира надеждна последваща проверка на съответствието на продуктите, обхванати от настоящия регламент.

(24)Тези по-специфични задължения за националните органи, предвидени в настоящия регламент, следва да включват изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието на достатъчен брой пуснати на пазара превозни средства. Подборът на превозните средства, които да бъдат подложени на това последващо удостоверяване на съответствието, следва да се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид сериозността на евентуалното несъответствие и вероятността за неговото възникване.

(25)В допълнение, Комисията следва да организира и извършва (или да изисква извършването на) изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието, независимо от тези, които провеждат държавите членки съгласно своите национални задължения за надзор на пазара. Когато в рамките на тези изпитвания и инспекции се установи несъответствие, или ако се установи, че дадено одобрение на типа е предоставено въз основа на неверни данни, Комисията следва да има правото да предприеме коригиращи действия в целия Съюз, чрез които да се възстанови съответствието на въпросните превозни средства, и да проучи причините за нередовността на одобрението на типа. Следва да бъде гарантирано подходящо финансиране в общия бюджет на Европейския съюз, за да се направи възможно извършването на такива изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието. С оглед на бюджетните ограничения на многогодишната финансова рамка за 2014–2020 г. изпълнението на законодателното предложение ще трябва да се основава на съществуващите ресурси и да бъде планирано по такъв начин, че да не изисква допълнителни финансови ресурси. Комисията следва да може да налага административни глоби, ако бъде установено несъответствие.

(26)За да се гарантира високо равнище на безопасността при експлоатацията на превозни средства, защитата на пътниците в превозното средство и на другите ползващи пътя лица, както и високото равнище на опазването на околната среда, следва да продължи хармонизирането и адаптирането към техническия и научния напредък на техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли.

(27)Фактът, че определени системи, компоненти, отделни технически възли или части и оборудване могат да бъдат монтирани на дадено превозно средство или вътре в него, след като то е било пуснато на пазара, регистрирано или пуснато в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че системите, компонентите, отделните технически възли или части и оборудване, които могат да бъдат монтирани на или вътре в превозните средства, и които могат значително да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от орган по одобряването, преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

(28)Системата на ЕС за одобряване на типа трябва да дава възможност на всяка държава членка да потвърждава, че всеки тип превозно средство и всеки тип система, компонент и отделен технически възел, предназначен за такъв тип превозно средство, е преминал изпитванията и инспекциите, предвидени в настоящия регламент, с цел да се провери неговото съответствие с изискванията за одобряване на типа от настоящия регламент, и че производителят на превозното средство е получил за него сертификат за одобряване на типа. Системата на ЕС за одобряване на типа задължава всеки производител да произвежда своите превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли така, че да са в съответствие с одобрения тип. Производителят на превозни средства трябва да удостоверява това, като издава сертификат за съответствие за всяко превозно средство. Когато едно превозно средство се придружава от валиден сертификат за съответствие, следва да бъде разрешено неговото предоставяне на пазара и регистриране за ползване на цялата територия на Съюза.

(29)Съответствието на производството е един от крайъгълните камъни в системата на ЕС за одобряване на типа и поради това мерките, установени от производителя, с цел да се гарантира такова съответствие, следва да бъдат одобрявани от компетентния орган или от съответно квалифицирана техническа служба, определена за целта, и да бъдат подложени на редовно проверяване. Освен това органите по одобряването следва да гарантират проверката на поддържането на съответствие на въпросните продукти.

(30)За да продължат одобренията на типа да са валидни, е необходимо производителят да информира органа, одобрил неговия тип превозно средство, за всякакви промени в характеристиките на типа или в изискванията относно безопасността и опазването на околната среда, приложими към този тип. Поради това е важно валидността на издадените сертификати за одобряване на типа да е ограничена във времето и тези сертификати да могат да се подновяват само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство продължава да съответства в удовлетворителна степен на всички приложими изисквания. Освен това следва да бъдат изяснени условията за удължаване на срока на одобренията на типа, за да се гарантира еднаквото прилагане на процедурите и правоприлагането на изискванията относно одобряването на типа в целия Съюз.

(31)Оценяването на докладваните сериозни рискове за безопасността и на вредите за здравето и околната среда следва да се осъществява на национално равнище, но да се осигурява координация на равнището на Съюза в случаите, когато отчетените рискове или вреди могат да са налице извън територията на една държава членка, с цел съвместно използване на ресурсите и осигуряване на последователност при коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети за смекчаване на последствията от идентифицираните рискове и вреди.

(32)С цел да се гарантира, че всички пускани на пазара превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли предоставят високо ниво на безопасност и опазване на околната среда, производителят или всеки друг стопански субект по веригата на доставка следва да предприеме ефективни коригиращи мерки, включително изземване от употреба на превозни средства, когато превозното средство, система, компонент или отделен технически възел представлява сериозен риск за потребителите или за околната среда, както е посочено в член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008. Органите по одобряването следва да бъдат оправомощени да преценяват дали тези мерки са достатъчни. Органите на други държави членки, следва да имат право да предприемат защитни мерки, ако сметнат, че коригиращите мерки на производителя не са достатъчни.

(33)Подходяща гъвкавост следва да се предостави чрез алтернативни схеми за одобряване на типа за производителите на малки серии от превозни средства. Те следва да могат да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на Съюза, при условие че техните превозни средства отговарят на специфичните разпоредби за ЕС одобряване на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии. В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за превозни средства, произвеждани в малки серии, следва да се сведат до случаите на много ограничено производство. Необходимо е следователно да се дефинира точно понятието „превозни средства, произвеждани в малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства, изискванията, които трябва да бъдат спазвани, и условията за пускане на тези превозни средства на пазара. Също толкова важно е да се посочи алтернативна схема за одобряване на отделни превозни средства, по-специално с цел да се осигури достатъчно гъвкавост за одобряването на превозни средства, произвеждани на множество етапи.

(34)Съюзът е договаряща се страна по Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издадени на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 г.“) 13 . Съюзът прие значителен брой правила, приложени към Ревизираната спогодба от 1958 г., и поради това има задължението да приема одобренията на типа, издадени в съответствие с тези правила, като документи, съответстващи на еквивалентните изисквания на Съюза. За целите на опростяване на рамката за своите процедури за одобряване на типа и привеждането ѝ в съответствие с международната рамка на ИКЕ на ООН, Съюзът, посредством Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета 14 , отмени своите специфични директиви за одобряване на типа и ги замени с задължителното прилагане на съответните правила на ИКЕ на ООН. За да се намали административната тежест на процеса на одобряване на типа, следва да се позволи на производителите на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли да получават одобрения на типа в съответствие с настоящия регламент, когато е подходящо, като получават одобрение директно по съответните правила на ИКЕ на ООН, включени в приложенията към настоящия регламент.

(35)Следователно правилата на ИКЕ на ООН и измененията към тях, в подкрепа на които Съюзът е гласувал или които Съюзът прилага, в съответствие с Решение 97/836/ЕО на Съвета 15 , следва да се включат в рамките на законодателството на ЕС за одобряване на типа. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да изменя приложенията към настоящия регламент и да приема делегирани актове, с цел да се гарантира, че позоваванията на правилата на ИКЕ на ООН и техните съответни изменения в списъка на съответните регулаторни актове се поддържат актуални.

(36)Неограниченият достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, и ефективната конкуренция на пазара за услуги, са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Изискванията за предоставяне на информация за ремонта и техническото обслужване към момента са определени в Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета 16 , Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета 17 , Регламент (ЕС) № 692/2008 на Комисията 18 и Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията 19 . Тези изисквания следва да бъдат консолидирани в настоящия регламент, а регламенти (ЕО) № 715/2007, (ЕО) № 595/2009, (ЕС) № 692/2008 и (ЕС) № 582/2011 следва да бъдат съответно изменени.

(37)Въвеждането в резултат на технологичното развитие на нови методи или техники за диагностика и ремонт на превозни средства, като например достъп от разстояние до информацията в превозните средства и техния софтуер, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент по отношение на достъпа до информация за ремонт и поддръжка за независими оператори.

(38)С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 20 .

(39)С цел към настоящия регламент да се добавят допълнителни технически подробности, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на изискванията за одобряване на типа, свързани с безопасността и екологичните характеристики на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли за такива превозни средства. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(40)Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да докладват за наложените санкции на Комисията ежегодно, за да се държи под наблюдение съгласуваността на прилагането на тези разпоредби.

(41)В интерес на яснотата, рационалността и опростяването Директива 2007/46/ЕО следва да бъде отменена и заменена с настоящия регламент. Приемането на регламент гарантира, че разпоредбите ще бъдат пряко приложими и ще могат да се актуализират своевременно и по-ефективно, така че да отразяват по-добре развитието в техническата и в регулаторната област в контекста на Ревизираната спогодба от 1958 г.

(42)За да може Комисията да прилага правилно проверката на съответствието, както и за да се осигури равнопоставеност за стопанските субекти и националните органи, Комисията следва да има правомощия да налага хармонизирани административни глоби на стопанските субекти, за които е установено, че нарушават настоящия регламент независимо от мястото, където превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел са били одобрени първоначално.

(43)Когато мерките, предвидени в настоящия регламент, включват обработка на лични данни, тя следва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 21 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 22 , както и с националните мерки в тази област.

(44)За да се даде възможност на държавите членки и на националните органи, както и на стопанските субекти, да се подготвят за прилагането на новите правила, въведени с акта, следва да се определи дата на прилагане след датата на влизане в сила.

(45)Доколкото целите на настоящия регламент, а именно определянето на хармонизирани правила за административните и техническите изисквания за одобряване на типа на превозни средства от категории M, N и O и на системи, компоненти и отделни технически възли, както и за надзор на пазара на такива превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а напротив —поради своя мащаб и последици могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, формулиран в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет

1.С настоящия регламент се установяват административните разпоредби и техническите изисквания за одобряване на типа и пускане на пазара на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, посочени в член 2, параграф 1. Той се прилага също така за индивидуално одобряване на превозни средства.

2.Настоящият регламент установява изискванията за надзор на пазара на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които подлежат на одобряване съгласно настоящия регламент, както и на части и оборудване за такива превозни средства.

Член 2
Обхват

1.Настоящият регламент се прилага по отношение на моторни превозни средства от категории М и N и техните ремаркета от категория О, предназначени за използване по обществените пътища, включително тези, които са проектирани и произведени на един или повече етапи, и по отношение на системи, компоненти и отделни технически възли, както и части и оборудване, проектирани и произведени за такива превозни средства и ремаркета.

2.Настоящият регламент не се прилага за следните превозни средства:

а)земеделски или горски превозни средства, както са определени в Регламент (ЕО) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета 23 ;

б)дву-, три- и четириколесни превозни средства, както са определени в Регламент (ЕО) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета 24 ;

в)превозни средства, които се използват за придвижване по коловози.

3.За следните превозни средства и машини производителят може да кандидатства за издаване на одобрение на типа или индивидуално одобрение за превозно средство съгласно настоящия регламент, при условие, че тези превозни средства отговарят на основните изисквания на настоящия регламент:

а)превозни средства, проектирани и произведени за употреба предимно на строителни обекти или в кариери, пристанищни или летищни комплекси;

б)превозни средства, проектирани и произведени за употреба от армията, гражданската отбрана, противопожарните служби и силите, отговорни за поддържане на обществения ред;

в)всякакви превозни средства, движещи се на собствен ход, проектирани и произведени специално за извършване на работа, които поради производствените си характеристики не са подходящи за превоз на пътници или транспорт на товари.

4.За следните превозни средства производителят може да кандидатства за издаване на индивидуално одобрение за превозно средство съгласно настоящия регламент:

а)превозни средства, предназначени изключително за автомобилни състезания;

б)прототипи на превозни средства, използвани на отговорността на производителя за провеждане на специфични изпитвателни програми по пътищата, при условие че са специално проектирани и произведени за тази цел.

Член 3
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването на типа удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

(2)„надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от органите за надзор на пазара, с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и части и оборудване съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза, и не представляват опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес;

(3)„превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство или неговото ремарке според определенията в параграфи 10 и 11;

(4)„система“ означава съвкупност от устройства, която има за цел изпълнението на една или няколко специфични функции в превозното средство и която трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на тези във всеки един от регулаторните актове, изброени в приложение ІV;

(5)„компонент“ означава устройство, което е предназначено да бъде част от превозно средство, може да получи одобрение на типа независимо от превозното средство и трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на тези във всеки един от регулаторните актове, изброени в приложение ІV;

(6)„отделен технически възел“ означава устройство, което е предназначено да бъде част от превозно средство и може да получи одобрение на типа отделно, но само във връзка с един или повече определени типове превозни средства, и което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на тези във всеки един от регулаторните актове, изброени в приложение ІV;

(7)„части“ означава изделия, използвани за сглобяване, ремонт или техническо обслужване на превозно средство, както и резервни части;

(8)„оборудване“ означава изделия, различни от части, които могат да бъдат добавени към или монтирани в превозно средство;

(9)„производител“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за всички аспекти на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел или за индивидуално одобряване на превозно средство, или за процеса на издаване на разрешение за части и оборудване, за гарантиране на съответствие на производството и за въпроси, свързани с надзора на пазара по отношение на произведеното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, независимо дали това лице участва или не участва пряко във всички етапи на проектирането и производството на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

(10)„моторно превозно средство“ означава всяко превозно средство, което е проектирано и произведено да се придвижва на собствен ход, има поне четири колела и е комплектувано, напълно комплектувано или некомплектувано, с максимална проектна скорост, надвишаваща 25 км/ч;

(11)„ремарке“ означава превозно средство на колела, което не се движи на собствен ход, проектирано и произведено с цел да бъде теглено от моторно превозно средство;

(12)„орган по одобряването“ е орган (или органи) в дадена държава членка, който е обявен от нея пред Комисията и притежава правомощия по всички аспекти на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, или на индивидуалното одобряване на превозно средство, за процеса на издаване на разрешение за части и оборудване, за издаване и, когато е уместно, за отменяне или отказване на сертификати за одобряване, за действие като звено за контакт по отношение на органите по одобряването на други държави членки, за определяне на технически служби и за осигуряване на спазването на съответствието на производството от страна на производителите;

(13)„орган за надзор на пазара“ означава национален орган (или органи), отговорен за осъществяването на надзор на пазара на територията на държавата членка;

(14)„национален орган“ означава орган по одобряването или всеки друг орган, който участва в и е отговорен за дейностите по надзор на пазара, граничен контрол или регистрация в държава членка по отношение на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли и части или оборудване;

(15)„пускане на пазара“ означава предоставяне на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за първи път на пазара на Съюза;

(16)„регистрация“ означава постоянното или временното административно разрешение за пускане в употреба в обществената пътна мрежа на превозно средство, включително идентификацията на превозното средство и издаването на сериен номер;

(17)„пускане в употреба“ означава първата употреба по предназначение в рамките на Съюза на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

(18)„стопански субект“ означава производителят, представителят на производителя, вносителят или дистрибуторът;

(19)„одобряване на типа на цялото превозно средство“ означава процедура, при която орган по одобряването удостоверява, че типът на дадено некомплектувано, комплектувано или напълно комплектувано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

(20)„многоетапно одобряване на типа“ означава процедура, чрез която един или повече органи по одобряване удостоверяват, че даден тип некомплектувано или напълно комплектувано превозно средство (в зависимост от степента на завършеност) отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

(21)„некомплектувано превозно средство“ означава всяко превозно средство, което е необходимо да премине през поне един допълнителен етап на комплектуване, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение ІV;

(22)„ЕС одобряване на типа“ означава процедура, чрез която орган по одобряване удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение IV;

(23)„сертификат за одобряване на типа“ означава документ, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел е одобрен;

(24)„представител на производителя“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е надлежно упълномощено от производителя да го представлява пред органа по одобряването или органа за надзор на пазара и да действа от името на производителя по въпроси, свързани с обхвата от на настоящия регламент;

(25)„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, произведено в трета държава;

(26)„национално одобряване на типа“ означава процедура, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, определени от националното законодателство на държава членка, като валидността на такова одобряване се ограничава до територията на тази държава членка;

(27)„сертификат за съответствие“ означава документ, определен в приложение ІХ, който се издава от производителя и удостоверява, че произведеното превозно средство отговаря на одобрения тип превозно средство;

(28)„дистрибутор“ означава търговец или всяко друго физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

(29)„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за дистрибуция или използване на пазара в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(30)„поетапно одобряване на типа“ означава процедура, състояща се от поетапно събиране на целия набор от сертификати за ЕС одобряване на типа за системи, компоненти и отделни технически възли, представляващи част от превозно средство, която води на финалния си етап до одобрение за цялото превозно средство;

(31)„едноетапно одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел като цяло отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент, посредством едно единствено действие;

(32)„смесено одобряване на типа“ означава поетапно одобряване на типа, при което са получени едно или повече одобрения на типа на системата по време на последния етап от процедурата по одобряване на превозното средство като цяло, без да е необходимо да се издават сертификати за ЕС одобряване на типа за тези системи;

(33)„напълно комплектувано превозно средство“ означава превозно средство, което е преминало през многоетапно одобряване на типа и отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение ІV;

(34)„комплектувано превозно средство“ означава превозно средство, за което не е необходимо да бъде напълно комплектувано, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение ІV;

(35)„тип превозно средство“ означава определена категория превозни средства, при които най-малко основните критерии, посочени в част Б от приложение II са общи, и които може да включват варианти и версии, както е посочено там;

(36)„техническа служба“ е организация или орган, определен от органа по одобряването като изпитвателна лаборатория, която да извършва изпитвания, или като орган за оценка на съответствието, който да извършва първоначална оценка и други изпитвания или инспекции;

(37)„базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в началния стадий на процеса на многоетапно одобряване на типа;

(38)„одобряване на типа на система“ означава процедура, при която орган по одобряването удостоверява, че типът на системата отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

(39)„одобряване на типа на отделен технически възел“ означава процедура за одобряване на типа, при която орган по одобряването удостоверява, че типът на отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на един или повече определени типове превозни средства;

(40)„одобряване на типа на компонент“ означава процедура, при която орган по одобряването удостоверява, че типът на даден компонент отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, без да бъде монтиран в превозно средство;

(41)„метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които доказват, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на регулаторен акт, изброен в приложение ІV, без да е необходимо за целта да се използва действително превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

(42)„индивидуално одобряване на превозно средство“ означава процедура, с която орган по одобряването удостоверява, че дадено превозно средство, независимо дали е единствено по рода си или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство и за национално индивидуално одобряване на превозно средство;

(43)„излизащо от серийно производство превозно средство“ означава превозно средство, което е част от наличния автомобилен парк и което, поради влизането в сила на нови технически изисквания, по отношение на които не е бил одобрен неговият тип, не може или вече не може да бъдат предоставяно на пазара, регистрирано или пускано в употреба;

(44)„алтернативни изисквания“ означава административни разпоредби и технически изисквания, които имат за цел да осигурят равнище на безопасност при експлоатация, на опазване на околната среда и на безопасност на условията на труд, което е равностойно във възможно най-голяма степен на равнището, предвидено в един или повече от регулаторните актове, изброени в приложение IV;

(45)„резервни части“ означава изделия, които се монтират във или на превозно средство, с цел да заместят оригинални части на това превозно средство, включително продукти, които са необходими за употребата на превозното средство, с изключение на горивото;

(46)„информация за ремонт и техническото обслужване на превозното средство“ означава цялата необходима информация за извършване на диагностика, обслужване, инспектиране, периодичен преглед, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, както и за монтирането на части и оборудване на превозни средства, която производителят предоставя на своите оторизирани търговци и ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация;

(47)„независим оператор“ означава физическо или юридическо лице, различно от оторизиран търговец и ремонтно предприятие, което участва пряко или непряко в ремонта и техническото обслужване на превозни средства, включително ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги за инспектиране и изпитване, оператори, предлагащи обучение за монтьори, производители и предприятия, извършващи ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво; то означава също оторизирани ремонтни предприятия, търговци или дистрибутори в дистрибуторската система на даден производител на превозни средства, доколкото същите осигуряват ремонт или техническо обслужване на превозни средства, за които те не са част от дистрибуторската система на производителя на превозни средства;

(48)„оторизирано ремонтно предприятие“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя услуги по ремонт и техническо обслужване на превозни средства и действа в рамките на дистрибуторската система на производителя;

(49)„независимо ремонтно предприятие“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя услуги по ремонт и техническо обслужване на превозни средства и действа извън рамките на дистрибуторската система на производителя;

(50)„информация от бордовата диагностика (БД) на превозното средство“ означава информация във връзка със система на борда на превозно средство или система, свързана с двигател, която има способността да идентифицира неизправности и ако е приложимо, да сигнализира наличието им чрез система за предупреждение, да идентифицира областите, в които е вероятно да се намира неизправността, чрез информация, съхранена в паметта на компютър, и да предава тази информация на устройство, което не е на борда на превозното средство;

(51)„превозно средство, произвеждано в малки серии“ означава вид превозно средство, за което броят на продуктите, които се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба, не надхвърля рамките на годишните количествени ограничения, предвидени в приложение XII;

(52)„превозно средство със специално предназначение“ (ПССП) означава превозно средство от категория M, N или O, което има специфични технически характеристики с цел да изпълнява функции, изискващи специална конфигурация и/или оборудване;

(53)„полуремарке“ означава теглено превозно средство, чиято ос или оси са разположени зад центъра на тежестта на превозното средство (когато е равномерно натоварено), и което е оборудвано с прикачно устройство, което позволява хоризонталните и вертикални сили да се предават на теглещото превозно средство.

(54)„национален орган по акредитация“ е единственият орган в дадена държава членка, на който тя е предоставила правото да извършва акредитация в съответствие с член 2, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

(55)„оценка на място“ е проверка от органа по одобряване на типа в помещенията на техническата служба или в помещенията на някой от нейните подизпълнители или поделения;

(56)„оценка на място във връзка с надзора“ е периодично извършвана рутинна оценка на място, която не е нито оценката на място, извършвана във връзка с първоначалното определяне, нито оценката на място, извършвана във връзка с подновяването на такова определяне;

Член 4
Категории превозни средства

1.За целите на настоящия регламент се прилагат следните категории превозни средства:

a)категория M обхваща моторни превозни средства, проектирани и произведени основно за превоз на лица и техния багаж, а именно:

i)категория М1:моторни превозни средства с не повече от осем места за сядане, без да се брои мястото за сядане на водача, без място за правостоящи пътници. Броят на местата за сядане може да бъде ограничен до мястото за сядане на водача;

ii)категория М2:моторни превозни средства с повече от осем места за сядане, без да се брои мястото за сядане на водача, чиято максимална маса не надвишава 5 тона. Тези моторни превозни средства може да имат място за правостоящи пътници;

iii)категория М3:моторни превозни средства с повече от осем места за сядане, без да се брои мястото за сядане на водача, чиято максимална маса надвишава 5 тона. Тези моторни превозни средства може да имат място за правостоящи пътници;

б)категория N обхваща моторни превозни средства, проектирани и произведени основно за превоз на стоки, а именно:

i)категория N1:моторни превозни средства, чиято максимална маса не надвишава 3,5 тона.

ii)категория N2:моторни превозни средства с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но ненадвишаваща 12 тона;

iii)категория N3:моторни превозни средства, чиято максимална маса надвишава 12 тона;

в)категория О обхваща ремаркета, проектирани и произведени за превоз на стоки или лица, както и за настаняване на лица, а именно:

i)категория O1:ремаркета с максимална маса, ненадвишаваща 0,75 тона;

ii)категория O2:ремаркета с максимална маса, надвишаваща 0,75 тона, но ненадвишаваща 3,5 тона;

iii)категория O3:ремаркета с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но ненадвишаваща 10 тона;

iv)категория O4:ремаркета с максимална маса, надвишаваща 10 тона.

2.Критериите за категоризиране на превозните средства, типовете, вариантите и версиите превозни средства са посочени в приложение II.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение II относно категоризацията на подкатегориите превозни средства, типовете превозни средства и типовете каросерии с цел да го адаптира към техническия прогрес.

ГЛАВА II
ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 5
Общи основни изисквания

1.Превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли трябва да отговарят на изискванията на регулаторните актове, изброени в приложение IV.

2.На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение IV с цел да бъдат отчетени техническите и регулаторните промени чрез въвеждане и актуализиране на препратки към регулаторни актове, съдържащи изисквания, на които превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли трябва да отговарят.

Член 6
Задължения на държавите членки

1.Държавите членки създават или определят органите по одобряването и органите за надзор на пазара. Държавите членки нотифицират Комисията за създаването или определянето на такива органи.

Тази нотификация включва името на въпросните органи, техните адреси, включително адреса на електронната поща, и техните компетенции. Комисията публикува на своята интернет страница списъка и подробните данни, отнасящи се до органите по одобряването и органите за надзор на пазара.

2.Държавите членки позволяват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба само на тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент.

3.Държавите членки не трябва да предотвратяват, ограничават или затрудняват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент, освен в случаите, описани в член 52.

По дерогация от това правило държавите членки не са длъжни да разрешат пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозни средства, които са получили одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент, но надхвърлят хармонизираните размери, определени в приложение I към Директива 96/53/ЕО на Съвета 25 .

4.Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.

5.Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че органите за надзор на пазара имат правомощия да влизат в помещенията на стопанските субекти, когато сметнат това за необходимо и оправдано, и да конфискуват необходимите образци от превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли за целите на изпитванията за съответствие.

6.Държавите членки периодично правят преглед и оценка на изпълнението на своите дейности по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно и съдържа по-конкретно броя на издадените одобрения на типа и самоличността на съответните производители.

7.Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно.

Член 7
Задължения на органите по одобряването

1.Органите по одобряването одобряват само превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.Органите по одобряване трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. При необходимост те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.

3.Държава членка, в която за одобряване на превозното средство, включително за индивидуалното одобряване на превозни средства, отговаря повече от един орган по одобряването, определя един единствен орган по одобряване на типа, който да отговаря за обмена на информация с органите по одобряването на другите държави членки и за изпълнението на задълженията, предвидени в глава XV от настоящия регламент.

Органите по одобряване в рамките на една държава членка трябва да си сътрудничат, като обменят информация съответно на ролята и функциите си.

4.В случай че даден орган по одобряване бъде информиран в съответствие с член 8, параграф 5, член 9, параграф 5, член 52, параграф 4 или член 54, той предприема необходимите мерки за преразглеждане на издаденото одобрение и, когато е целесъобразно, коригира или отменя одобрението в зависимост от основанията и сериозността на показаните отклонения.

5.Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя общите критерии за назначаване, преглед и оценка на органите по одобряване на национално равнище. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Член 8
Задължения на органите за надзор на пазара

1.Органите за надзор на пазара извършват редовни проверки на степента на съответствие на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с предвидените в настоящия регламент изисквания, както и на редовността на одобренията на типа. Тези проверки се извършват с подходящ мащаб посредством проверки по документи и изследвания при реални пътни и лабораторни условия въз основа на статистически значими проби. При тази своя дейност органите за надзор на пазара вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалби и друга информация.

2.Органите за надзор на пазара могат да изискват от стопанските субекти да предоставят на тяхно разположение всички документи и информация, които те считат за необходими с оглед изпълнението на дейността си.

3.За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид сертификатите за съответствие, представени от стопанските субекти.

4.Органите за надзор на пазара предприемат съответните мерки, за да предупредят ползвателите на тяхната територия в подходящи срокове за открити от тях опасности, свързани с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да намалят риска от нараняване или други вреди.

Органите за надзор на пазара си сътрудничат със стопанските субекти по отношение на дейности, които биха могли да предотвратят или намалят риска, породен от превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, предоставяни от тези оператори.

5.Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят от пазара дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с член 49, параграф 5, те уведомяват съответния стопански субект и, когато е приложимо, съответния орган по одобряването.

6.Органите за надзор на пазара трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. При необходимост те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, в пълната степен, необходима, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.

7.Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно.

8.Органите за надзор на пазара на отделните държави членки координират дейностите си по надзор на пазара, сътрудничат си и споделят помежду си и с Комисията резултатите от тези дейности. Когато е целесъобразно, органите за надзор на пазара се споразумяват за разпределяне на работата и специализация.

9.Когато в дадена държава членка с надзора на пазара и контрола по външните граници са натоварени няколко органа, тези органи трябва да си сътрудничат, като обменят информация в съответствие с ролята и функциите си.

10.Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да се определят критериите за определяне на мащаба, обхвата и периодичността за извършването на проверките за удостоверяване на съответствието на взетите проби, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Член 9
Удостоверяване на съответствието от Комисията и координиране на правоприлагането с държавите членки

1.    Комисията организира и провежда (или изисква извършването на), в подходящ мащаб, изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, с цел да удостовери, че тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли съответстват на одобренията на типа и на приложимото законодателство, както и за да гарантира редовността на одобренията на типа.

Тези изпитвания и инспекции могат да се извършват върху нови превозни средства, доставяни от производителите или от стопанския субект, както е предвидено в параграф 2 по-долу.

Тези изпитвания и инспекции могат също да се извършват върху регистрирани превозни средства по споразумение с притежателя на регистрацията на превозното средство.

2.Производителите, притежаващи одобрения на типа, или стопанските субекти предоставят на Комисията при поискване статистически значим брой от произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, избрани от Комисията, които са представителни за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за пускане на пазара съгласно даденото одобрение на типа. Тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се предоставят за изпитване по времето, на мястото и за периода, които Комисията е изискала.

3.С цел да се даде възможност на Комисията да извършва анализите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки предоставят на Комисията всички данни, свързани с одобряването на типа на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, подлежащи на изпитване за удостоверяване на съответствието. Тези данни трябва да съдържат поне информацията, която е включена в сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, посочени в член 26, параграф 1.

За превозни средства, одобрявани съгласно поетапна или многоетапна процедура за одобряване на типа, държавите членки предоставят на Комисията също сертификатите за одобряване на типа и техните приложения, посочени в член 26, параграф 1, от одобряванията на типа на прилежащите системи, компоненти и отделни технически възли.

4.Производителите на превозни средства оповестяват публично данните, необходими за провеждането на изпитвания с цел удостоверяване на съответствието от трети страни. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи данните, подлежащи на публично оповестяване и условията за това оповестяване, като спазва предписанията за защита на търговските тайни и опазване на личните данни, залегнали в законодателството на Съюза и в националното законодателство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

5.Когато Комисията установи, че изпитваните или инспектирани превозни средства не отговарят на изискванията за одобряване на типа, установени в настоящия регламент или в който и да е от регулаторните актове, изброени в приложение IV, или че одобрението на типа е издадено въз основа на неверни данни, тя изисква, в съответствие с член 54, параграф 8, от съответния стопански субект да предприеме незабавно всички подходящи коригиращи мерки, за да приведе превозните средства в съответствие с тези изисквания, или предприема ограничителни мерки, като изисква от стопанския субект или да изтегли от пазара въпросните превозни средства или да ги изземе от употреба в разумен срок, в зависимост от сериозността на установеното несъответствие.

Когато тези изпитвания и инспекции поставят под въпрос редовността на самото одобрение на типа, Комисията информира съответния орган (или органи) по одобряването, както и Форума за обмен на информация за правоприлагането.

Комисията публикува доклад за своите констатации след всяко извършено от нея изпитване за удостоверяване на съответствието.

Член 10
Форум за обмен на информация за правоприлагането

1.Комисията създава и ръководи форум за обмен на информация за правоприлагането („Форумът“).

Този форум се състои от членове, назначени от държавите членки.

2.Форумът координира мрежа от национални органи, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара.

Неговите консултативни задачи включват, наред с другото, разпространяване на добри практики, обмен на информация за проблеми при правоприлагането, сътрудничество, разработване на работни методи и инструменти, разработване на процедура за електронен обмен на информация, оценка на проекти за хармонизирано правоприлагане, санкции и съвместни инспекции.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, с които да определя състава, процедурата за назначаване, подробните задачи, методите на работа и процедурните правила на Форума.

Член 11
Общи задължения на производителите

1.Производителят гарантира, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произведени от него и пуснати на пазара или пуснати в употреба, са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

2.При многоетапното одобряване на типа производителят носи отговорност също за одобряването и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от него на етапа на комплектуване на превозното средство. Всеки производител, който видоизменя вече одобрените на по-ранен етап компоненти, системи или отделни технически възли, носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на видоизменените компоненти, системи или отделни технически възли. Производителят, участващ в даден етап, предоставя информация на производителя, участващ в следващия етап, за всяка промяна, която може да засегне одобряването на типа на компонент, система или отделен технически възел или на цялото превозно средство. Тази информация се предоставя веднага, след като новото разширение на одобрението на типа на цялото превозно средство бъде издадено, и не по-късно от датата на започване на производството на некомплектуваното превозно средство.

3.Производител, който видоизменя некомплектувано превозно средство, така че то да бъде определено като превозно средство от друга категория, в резултат на което се променят законовите изисквания, спрямо които е било оценено съответствието на по-ранен етап от одобряването на типа, носи също отговорност за съответствието с приложимите изисквания за категорията превозни средства, към която спада видоизмененото превозно средство.

4.За целите на ЕС одобряването на типа, производител, който е установен извън Съюза, назначава един единствен представител, установен в Съюза, който го представлява пред органа по одобряването. Този производител назначава също единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде също представителят, назначен за целите на ЕС одобряването на типа.

5.Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процедурата на одобряване и за осигуряване съответствието на продукцията, независимо от това дали той участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.

6.Производителят установява процедури, за да се гарантира, че серийното производство на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли продължава да отговаря на одобрения тип.

7.Освен задължителните табели, прикрепени към неговите превозни средства, и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху неговите компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 36, производителят посочва своето име, регистрираното си търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса на територията на Съюза, на който може да се осъществи връзка с него относно неговите превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара, или ако това не е възможно — върху тяхната опаковка или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел.

Член 12
Задължения на производителите по отношение на техните превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли или части и оборудване, които не са в съответствие или които представляват сериозен риск

1.Производител, който сметне, че превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които са били произведени от него и пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или че одобрението на типа е било издадено въз основа на неверни данни, незабавно предприема необходимите и подходящи мерки, за да приведе съответното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване в съответствие, да го изтегли от пазара или да го изземе от употреба, както е целесъобразно в съответния случай.

Производителят незабавно уведомява органа по одобряването, който е издал одобрението, и предоставя подробни данни за несъответствието и за всички предприети мерки.

2.Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване пораждат сериозен риск, производителят незабавно предоставя подробна информация за несъответствието и за всички предприети мерки на органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или пуснати в употреба.

3.Производителят съхранява в продължение на десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие, посочено в член 24, параграф 4.

Производителят на превозното средство съхранява копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 34, на разположение на органите по одобряването.

4.При обосновано искане от национален орган производителят предоставя на този орган чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 55, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, лесно разбираем за този национален орган.

Производителят си сътрудничи с този орган, след обосновано искане от националния орган, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

Член 13
Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара

1.Представителят на производителя по отношение на надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощията, които е получил от производителя. Тези пълномощия предвиждат този представител да извършва най-малко следното:

а)да има достъп до техническата документация, посочена в член 22, и до сертификатите за съответствие, посочени в член 34, на един от официалните езици на Съюза. Достъп до тази документация се предоставя на органите по одобряване за период от десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие;

б)при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

в)да сътрудничи на органите по одобряването или на органите за надзор на пазара по тяхно искане при всяко действие, предприето за отстраняване на сериозен риск, свързан с превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, попадащи в областта на тези пълномощия;

г)незабавно да информира производителя за жалбите и докладите относно рискове, предполагаеми инциденти и несъответствия на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, попадащи в обхвата на тези пълномощия;

д)да прекрати пълномощията си, ако производителят действа в противовес на задълженията си по настоящия регламент.

2.Представителят на производителя, който прекратява пълномощията си на основанията, посочени в параграф 1, буква д), незабавно информира органа по одобряването на типа, издал одобрението, и Комисията.

3.Данните за смяната засягат най-малко следните аспекти:

a)датата на прекратяване на пълномощието на действащия упълномощен представител и датата на начало на пълномощието на следващия упълномощен представител на производителя;

б)датата, до която действащият представител на производителя може да бъде посочван в информацията, предоставяна от производителя, включително рекламните материали;

в)прехвърлянето на документите, включително аспектите във връзка с поверителността и правата на собственост;

г)задължението на действащия представител на производителя след края на упълномощаването да предаде на производителя или на следващия упълномощен представител всички жалби или доклади за рискове и предполагаеми инциденти, свързани с превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, за които той е бил определеният упълномощен представител на производителя.

Член 14
Задължения на вносителите

1.Вносителят пуска на пазара само такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са получили ЕС одобрение на типа или национално одобрение на типа, или части или оборудване, които съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителят се уверява, че от органа по одобряване е съставено техническо досие в съответствие с член 24, параграф 4, както и че върху системата, компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 11, параграф 7.

В случаите, когато се касае за превозно средство, вносителят гарантира, че превозното средство е придружено от необходимия сертификат за съответствие.

3.Когато вносителят смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, той не пуска на пазара, не позволява пускането в употреба и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако той смята, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, той информира производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, той също така информира органа по одобряване, издал одобрението на типа.

4.Вносителят посочва своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, както и своя адрес за връзка върху превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването или, когато това не е възможно, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването.

5.Вносителят гарантира, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел се придружават от инструкциите и информацията, изисквани съгласно член 63, на официалния език или езици на съответните държави членки.

6.С цел защита на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията и изземванията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и държи дистрибуторите в течение относно този мониторинг.

Член 15
Задължения на вносителите по отношение на техни превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не са в съответствие с изискванията, или по отношение на техни превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които представляват сериозен риск

1.Когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, пуснати на пазара от даден вносител, не са в съответствие с настоящия регламент, вносителят незабавно предприема подходящи мерки за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтегли от пазара или изземе, както е целесъобразно в съответния случай.

2.Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване представлява сериозен риск, вносителят незабавно предоставя подробна информация за сериозността на риска на производителя и на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били пуснати на пазара.

Вносителят информира също органите по одобряване и органите за надзор на пазара за всяко предприето действие, като предоставя подробни данни, по-специално за сериозния риск и за предприетите от производителя коригиращи мерки.

3.В продължение на десет години след пускането на пазара на превозното средство и на пет години след пускането на пазара на системата, компонента или отделния технически възел вносителят съхранява копие от сертификата за съответствие, което е на разположение на органите по одобряването и органите за надзор на пазара, и гарантира, че посоченото в член 24, параграф 4 техническо досие може да бъде предоставено на тези органи при поискване.

4.При обосновано искане от национален орган вносителят му предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, на език, лесно разбираем от този орган. Вносителят си сътрудничи с националния орган, след като е получил обосновано искане от него, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

Член 16
Задължения на дистрибуторите

Дистрибуторът се уверява, преди да предостави на пазара, регистрира или пусне в употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е прикрепена съответната задължителна табела или нанесена маркировка за одобряване на типа, която е придружена от изискваните документи и от инструкциите и информацията за безопасност, изисквани по член 63, на официалния език или езици на държавата членка, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 11, параграф 7 и в член 14, параграф 4.

Член 17
Задължения на дистрибуторите по отношение на техни превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не са в съответствие с изискванията, или по отношение на техни превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които представляват сериозен риск

1.Когато дистрибуторът смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, той не предоставя на пазара, не регистрира и не пуска в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.

2.Дистрибутор, който смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които той е предоставил на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, информира производителя или вносителя, за да осигури предприемането на необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 12, параграф 1 или с член 15, параграф 1 за привеждане в съответствие превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, или за изтегляне от пазара или изземване, както е целесъобразно в съответния случай.

3.Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторът незабавно предоставя подробна информация за този сериозен риск на производителя, вносителя, органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара. Дистрибуторът ги информира също за всяко предприето действие, като предоставя подробни данни, по-специално за сериозния риск и за предприетите от производителя коригиращи мерки.

4.Дистрибуторът си сътрудничи с националния орган, след като е получил обосновано искане от него, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

Член 18
Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

За целите на настоящия регламент вносител или дистрибутор се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя по членове 8, 11 и 12, когато вносителят или дистрибуторът предоставя на пазара, регистрира или е отговорен за пускането в употреба на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел с неговото име или под неговата търговска марка или видоизменя превозно средство, система, компонент или отделен технически възел по такъв начин, че то може да не отговаря повече на приложимите изисквания.

Член 19
Идентификация на стопанските субекти

По искане на орган по одобряването или орган за надзор на пазара, в продължение на десет години след пускането на пазара на превозно средство и на пет години след пускането на пазара на система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, стопанските субекти трябва да предоставят информация за:

а)идентичността на всеки стопански субект, който им е доставил превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

б)идентичността на всеки стопански субект, на който те са доставили превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване.

ГЛАВА III
ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 20
Процедури за ЕС одобряване на типа

1.Когато подава заявление за одобряване на типа на цялото превозно средство, производителят може да избере една от следните процедури:

а)поетапно одобряване на типа;

б)едноетапно одобряване на типа;

в)смесено одобряване на типа.

Освен това производителят може да избере многоетапното одобряване на типа за некомплектувано или напълно комплектувано превозно средство.

2.За одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел се прилага само на процедурата за едноетапно одобряване на типа.

3.Многоетапно одобрение на типа се издава по отношение на даден тип некомплектувано или напълно комплектувано превозно средство, което по отношение на своята степен на комплектуваност съответства на данните от техническата документация, предвидена в член 22, и отговаря на техническите изисквания, посочени в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV.

Многоетапното одобряване на типа се прилага също за цели превозни средства, приспособени или модифицирани от друг производител след тяхното комплектуване.

4.ЕС одобрение на типа в последния етап на комплектуване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания. Това уверяване включва проверка на документацията за всички изисквания, предвидени от ЕС одобрението на типа за некомплектуван тип превозно средство, издадено в хода на многоетапна процедура, дори в случаите, когато то е издадено за различна категория превозно средство.

5.Изборът на процедура за одобряването на типа, както е посочено в параграф 1, не засяга приложимите основни изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрението на типа на цялото превозно средство.

6.    Многоетапно одобряване на типа може да се прилага и от един единствен производител, при условие че не се използва за заобикаляне на изискванията, приложими за превозни средства, произведени на един етап. Произведените от един единствен производител превозни средства не се считат за произведени на няколко етапа за целите по членове 39, 40 и 47.

Член 21
Заявление за ЕС одобряване на типа

1.Производителят подава до органа по одобряване заявление за ЕС одобряване на типа и техническата документация, посочена в член 22.

2.За определен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и то само в една държава членка.

3.Отделно заявление се подава за всеки тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които подлежат на одобряване.

Член 22
Техническа документация

1.Техническа документация, посочена в член 21, параграф 1, включва:

а)информационния документ, посочен в приложение I за едноетапно или смесено одобряване на типа, или в приложение III за поетапно одобряване на типа;

б)всички данни, чертежи, фотографии и друга съответна информация;

в)за превозните средства — указание за процедурата или процедурите, избрани в съответствие с член 20, параграф 1;

г)всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата на подаване на заявление.

2.Техническата документация се предоставя в електронен формат, който се задава от Комисията, но може да бъде предоставена също и на хартиен носител.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложения I и III така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на образеца за информационния документ, включително в хармонизиран електронен формат, както е посочено в параграф 2.

Член 23
Допълнителна информация, която трябва де се предостави със заявлението

при определени видове ЕС одобряване на типа

1.Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от пълния комплект сертификати за ЕС одобряване на типа, включително докладите от изпитванията, които се изискват съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV.

При заявление за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация до момента на издаване на одобрение за цялото превозно средство или получаването на отказ за издаването му.

2.Заявлението за смесено одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от сертификатите за ЕС одобряване на типа, включително докладите от изпитванията, които се изискват съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV.

За системи, за които не е представен сертификат за ЕС одобряване на типа, заявлението се придружава освен от техническата документация, посочена в член 22, и от данните, посочени в приложение I, необходими за одобряването на тези системи на етапа на одобряване на превозното средство, както и от протокол от изпитване, заместващ сертификата за ЕС одобряване на типа.

3.Заявлението за многоетапно одобряване на типа се придружава от следната информация:

а)през първия етап — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до степента на комплектуване на базовото превозно средство;

б)през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на комплектуване, придружени от копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на превозното средство, издаден на предходния производствен етап, и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил по превозното средство.

Информацията, посочена в букви а) и б), може да бъде предоставена съгласно член 22, параграф 2.

4.    Органът по одобряването и техническите служби трябва да имат достъп до програмните продукти и алгоритмите на превозното средство.

Органът по одобряването може с мотивирано искане да изиска от производителя също да му предостави допълнителна информация, необходима за вземането на решение какви изпитвания са нужни или за улесняване на провеждането на тези изпитвания.

ГЛАВА IV
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 24
Общи разпоредби за провеждане на процедурите за ЕС одобряване на типа

1.За всеки тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде издадено само едно ЕС одобрение на типа.

2.Органът по одобряването, получил заявление в съответствие с член 21, издава ЕС одобрение на типа само след като се е уверил:

а)в съответствието на техническото досие, посочено в член 29;

б)че до момента не е издадено одобрение на типа за въпросния тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

в)че типът на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел отговаря на приложимите изисквания;

г)при одобряване на типа на цялото превозно средство съгласно процедура за поетапно, смесено или многоетапно одобряване, органът по одобряването се уверява в съответствие с член 20, параграф 4, че системите, компонентите и отделните технически възли са обхванати от отделни одобрения на типа съгласно изискванията, приложими към момента на издаването на одобрение на типа за цялото превозно средство.

3.По отношение на ЕС одобряването на типа се прилагат процедурите, посочени в приложение V, а по отношение на многоетапно одобряване на типа — процедурите, посочени в приложение XVII.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение V така, че да бъдат взети предвид регулаторните и техническите промени посредством актуализиране на процедурите за ЕС одобряване на типа, и приложение ХVІІ по отношение на многоетапното одобряване на типа.

4.Органът по одобряването съставя техническо досие, което се състои от техническата документация, посочена в член 22, придружена от протоколите от изпитванията и всички други документи, добавени към техническата документация от техническата служба или от органа по одобряването при изпълнението на техните задачи.

Техническото досие разполага със съдържание, в което ясно се посочват всички страници и форматът на всеки документ и се записват в хронологичен ред стъпките в управлението на ЕС одобряването на типа.

Органът по одобряването държи на разположение техническото досие в продължение на 10 години след края на валидността на съответното ЕС одобрение на типа.

5.Органът по одобряването отказва да издаде ЕС одобрение на типа, когато установи, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки че е в съответствие с приложимите изисквания, представлява сериозен риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве. В такъв случай този орган незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.

6.В съответствие с член 20, параграфи 4 и 5 при поетапни, смесени или многоетапни процедури за одобряване на типа органът по одобряване отказва да издаде ЕС одобрение на типа, ако установи, че системи, компоненти или отделни технически възли не отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент или в актовете, изброени в приложение IV.

Органът по одобряването трябва да поиска от органите по одобряване, които са одобрили системите, компонентите или отделните технически възли, да предприемат действия в съответствие с член 54, параграф 2.

Член 25
Нотифициране за издаване, изменяне, отказ отменяне на ЕС одобрение на типа

1.Органът по одобряването разпраща до органите по одобряване в другите държави членки и до Комисията, в рамките на един месец след издаването или изменянето на ЕС одобрение на типа, копие от сертификата за ЕС одобряване на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, система, компонент и технически възел, придружено от съответните допълнения, включително докладите от изпитванията, посочени в член 23. Това копие се изпраща чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация или под формата на сигурно електронно досие.

2.На тримесечни интервали органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията списък на ЕС одобренията на типа на системи, компоненти или отделни технически възли, които е издал, изменил, отказал да издаде или отменил през предходния период. Този списък съдържа данните, посочени в приложение XIV.

3.Когато получи искане от орган по одобряването на друга държава членка или от Комисията, органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, изпраща на искащия орган в рамките на един месец след получаването на искането копие от изискания сертификат за ЕС одобряване на типа, заедно с приложенията, чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация или под формата на защитен електронен файл.

4.Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки и Комисията за всеки свой отказ да издаде ЕС одобрение на типа и всяко отменяне на ЕС одобрение на одобрение на типа, като излага причините за своето решение.

5.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение XIV, като актуализира образеца за нотифициране относно ЕС одобрения на типа на системи, компоненти или отделни технически възли, които са били издадени, изменени, отказани или отменени.

Член 26
Сертификат за ЕС одобряване на типа

1.Към сертификата на ЕС за одобряване на типа се прилагат следните документи:

а)техническото досие, посочено в член 24, параграф 4;

б)протоколите от изпитванията, изисквани от регулаторните актове, посочени в член 28, параграф 1, в случай на одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел, или протоколът за резултатите от изпитванията, в случай на одобряване на типа на цялото превозно средство;

в)името/имената и образеца/образците от подписа/подписите на лицето/лицата, упълномощено/упълномощени да подписват сертификатите за съответствие, и декларация неговата/тяхната длъжност в предприятието;

г)в случая на ЕС одобрение на типа на цялото превозно средство, попълнен образец на сертификата за съответствие.

2.Сертификатът за ЕС одобряване на типа се издава в съответствие с образеца, определен в приложение VI, и се номерира съгласно хармонизираната система, предвидена в приложение VII. Протоколът с резултатите от изпитването трябва да бъде предоставен, като се използва образецът, предвиден в приложение VII. Тези документи трябва са достъпни в електронен формат.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложения VI, VІІ и VIII така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране съответно на образците за сертификата за одобряване на типа, неговата система за номериране и протокола за резултатите от изпитването, включително като предоставя съответните електронни формати.

3.По отношение на всеки тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел органът по одобряване:

а)попълва всички съответни раздели на сертификата на ЕС за одобряване на типа, включително неговите приложения;

б)създава съдържание на техническото досие;

в)издава на производителя без забавяне попълнен сертификат за ЕС одобряване на типа, заедно с приложенията към него.

4.В случай на ЕС одобрение на типа, чиято валидност е ограничена в съответствие с членове 37 и 41 и с част III от приложение IV, или по отношение на което не се прилагат някои разпоредби на настоящия регламент или на регулаторните актове, посочени в приложение IV, в сертификата за ЕС одобряване на типа се специфицират тези ограничения или неприлагането на съответните разпоредби.

5.Когато производителят на превозното средство избере процедурата на смесено одобряване, органът по одобряването нанася в техническото досие препратките към протоколите от изпитване, изисквани с регулаторните актове, посочени в член 28, параграф 1, за системите, компонентите или отделните технически възли, за които няма издадени сертификати за ЕС одобряване на типа.

6.Когато производителят на превозното средство избере процедурата на едноетапно одобряване на типа, органът по одобряването на типа прилага към сертификата за ЕС одобряване на типа списък на съответните регулаторни актове в съответствие с образеца от допълнението към приложение VI.

Член 27
Специални разпоредби, отнасящи се до ЕС одобряване на типа за системи, компоненти или отделни технически възли

1.ЕС одобрение на типа се издава по отношение на система, компонент или отделен технически възел, които съответстват на данните от техническата документация, посочена в член 22, и отговарят на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение IV.

2.Когато компоненти или отделни технически възли, независимо от това дали са предназначени или не за ремонт, текущо обслужване или поддръжка, са одобрени като част от система, получила одобрение на типа по отношение на дадено превозно средство, не се изисква допълнително одобряване на типа за компонент или отделен технически възел, освен ако това не се предвижда от съответните актове, изброени в приложение IV.

3.Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си или част от нея само съвместно с други части на превозното средство, като по този начин съответствието му може да се провери само когато компонентът или отделният технически възел функционира съвместно с тези други части на превозното средство, обхватът на ЕС одобрението на типа на компонента или отделния технически възел следва да бъде съответно ограничен.

В такива случаи в ЕС сертификата за одобряване на типа се посочват всички ограничения по употребата на компонента или отделния технически възел, както и специалните условия за монтирането му в превозно средство.

Когато такъв компонент или отделен технически възел се монтира в превозно средство, органът по одобряването проверява в рамките на процедурата по одобряване на превозното средство съответствието с всички приложими ограничения за употребата му или с условията за монтиране.

Член 28
Изпитвания, необходими за издаването на ЕС одобрение на типа

1.Съответствието с техническите изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение IV, се доказва посредством подходящи изпитвания съобразно приложимите регулаторни актове, изброени в приложение IV, извършвани от определени за целта технически служби.

2.Производителят предоставя на органа по одобряването превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са необходими за провеждането на необходимите изпитвания съгласно съответните актове, изброени в приложение IV.

3.На необходимите изпитвания се подлагат превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които са представителни за типа, подлежащ на одобрение.

4.По искане на производителя и със съгласието на органа по одобряването могат да се прилагат методи на виртуално изпитване като алтернатива на процедурите на изпитване, посочени в параграф 1, в съответствие с приложение XVI.

5.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение XVI така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на списъка на регулаторните актове, по отношение на които могат да се прилагат виртуални методи на изпитване от производителя или техническата служба, и конкретните условия, при които могат да се използват методите на виртуално изпитване.

Член 29
Разпоредби за съответствие на продуктите

1.Всеки орган по одобряване, издал ЕС одобрение на типа, предприема необходимите мерки в съответствие с приложение Х, за да се увери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки, че производителят произвежда превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с одобрения тип.

2.Всеки орган по одобряване, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, проверява статистически достатъчен брой превозни средства и сертификати за съответствие относно тяхното съответствие с членове 34 и 35 и се уверява, че данните в сертификатите за съответствие са верни.

3.Всеки орган по одобряване, издал ЕС одобрение на типа, взема необходимите мерки във връзка с това одобрение, за да се увери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки, че посочените в параграфи 1 и 2 мерки продължават да бъдат адекватни, така че произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли продължават да отговарят на одобрения тип и сертификатите за съответствие продължават да отговарят на членове 34 и 35.

4.За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

5.Всеки орган по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, който установи, че производителят вече не произвежда съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с одобрения тип, или установи, че сертификатите за съответствие вече не отговарят на изискванията в членове 34 и 35, въпреки че производството продължава, предприема необходимите мерки за да гарантира изрядно спазване на процедурата за съответствие на производството, или отменя одобрението на типа.

6.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение Х така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на процедурите за съответствие на производството.

Член 30
Национална структура за събиране на такси за одобряването на типа и покриване на разходите за надзор на пазара

1.Държавите членки създават национална структура за събиране на такси за покриване на разходите за техните одобрения на типа и дейностите за надзор на пазара, както и за изпитванията за одобряване на типа и изпитванията и инспекциите за съответствие на производството, извършвани от техническите служби, определени от тях.

2.С тези национални такси се облагат производителите, кандидатствали за одобряване на тип в съответната държава членка. Таксите не трябва да се събират непосредствено от техническите служби.

3.Националната структура за събиране на такси трябва да обхваща също разходите за изпитванията и инспекциите с цел удостоверяване на съответствието, извършени от Комисията съгласно член 9. Тези вноски се считат за външни целеви приходи в общия бюджет на Европейския съюз съгласно чл. 21, параграф 4 от Финансовия регламент 26 .

4.Държавите членки нотифицират подробни данни за своята национална структура за събиране на такси на останалите държави членки и на Комисията. Първото нотифициране трябва да бъде направено на [датата на влизане в сила на настоящия регламент + 1 година]. Последващите актуализации на националните структури за събиране на такси се нотифицират до останалите държави членки и до Комисията ежегодно.

5.Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя допълнителните средства, посочени в параграф 3, които трябва да се прилагат за националните такси, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

ГЛАВА V
ИЗМЕНЯНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ЕС ОДОБРЕНИЯ НА ТИПА

Член 31
Общи разпоредби относно изменянето и валидността на ЕС одобрения на типа

1.Производителят незабавно информира органа по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, за всяка промяна в подробните данни, отбелязани в техническото досие.

Органът по одобряването взема решение дали тази промяна трябва да бъде въведена чрез изменение под формата или на ревизия, или на разширение на ЕС одобрението на типа в съответствие с процедурите, предвидени в член 32, или пък промяната изисква ново одобряване на типа.

2.Заявление за това изменение на ЕС одобрението на типа се подава само до органа по одобряването, предоставил първоначалното ЕС одобряване на типа.

3.Когато органът по одобряването констатира, че за изменението е необходимо да бъдат повторени инспекции или изпитвания, той съответно информира производителя за това.

4.Когато органът по одобряването констатира въз основа на инспекциите или изпитванията, посочени в параграф 3, че изискванията за ЕС одобряване на типа продължават да се спазват, се прилагат процедурите, посочени в член 32.

5.Когато органът по одобряването констатира, че промените в подробните данни, отбелязани в техническото досие, са толкова значителни, че не могат да бъдат отразени чрез разширение на съществуващо одобрение на типа, той отказва да измени ЕС одобрението на типа и изисква производителят да кандидатства за ново ЕС одобрение на типа.

Член 32
Ревизии и разширения на ЕС одобрение на типа

1.Изменението се отбелязва като „ревизия“, когато органът по одобряването констатира, че въпреки промяната в подробните данни, отбелязани в техническото досие, съответният тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел продължава да съответства на приложимите изисквания за този тип и поради това не са необходими нови инспекции или нови изпитвания.

В този случай органът по одобряването издава без забавяне ревизираните страници от техническото досие, както е необходимо, като отбелязва ясно на всяка ревизирана страница същността на промяната и датата на преиздаване, или издава консолидирана и актуализирана версия на техническото досие, придружена с подробно описание на измененията.

2.Изменението се обозначава като „разширение“, когато органът по одобряване констатира, че записаните в техническото досие данни са претърпели промяна и е налице някой от следните елементи:

а)необходими са допълнителни инспекции или изпитвания, за да се провери спазването на изискванията, на които се основава съществуващото одобрение на типа;

б)има някаква промяна в информацията, поместена в сертификата за ЕС одобряване на типа, като това не засяга промени в приложенията към него;

в)влизат в сила нови изисквания в съответствие с някой от актовете, изброени в приложение IV, приложими към одобрения тип превозно средство или одобрената система, компонент или отделен технически възел.

В случай на разширение органът по одобряването издава без забавяне актуализиран сертификат за ЕС одобряване на типа, обозначен с номер на разширението, нарастващ в съответствие с броя на вече издадените разширения. В този сертификат за одобряване ясно е указана причината за разширяването, датата на преиздаването и валидността му.

3.При издаване на изменени страници или на консолидиран актуализиран вариант, индексът на техническото досие се променя така, че да показва датата на най-новото разширение или поправка, или датата на най-новия консолидиран и актуализиран вариант.

4.Не се изисква разширение на одобрение на типа на дадено превозно средство, ако новите изисквания, посочени в параграф 2, буква в), не засягат от техническа гледна точка този тип превозно средство или засягат категории превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.

Член 33
Изтичане на валидността

1.Одобренията на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се издават за ограничен период от 5 години, без възможност за продължаване на срока. Датата на изтичане на срока на действие се посочва в сертификата за одобряване на типа. След изтичане на срока на действие на сертификата за одобряване на типа, той може да бъде подновен въз основа на заявление от производителя и само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, системата, компонента и отделния технически възел отговаря на всички изисквания по съответните регулаторни актове за нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли от този тип.

2.ЕС одобрението на типа на дадено превозно средство губи валидността си преди изтичането на неговия срок на действие във всеки от следните случаи:

а)когато нови изисквания, приложими към одобрения тип превозно средство, станат задължителни за предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, и одобрението на типа не може да бъде разширено в съответствие с буква в) от член 32, параграф 2;

б)когато производството на превозни средства, съответстващи на одобрения тип превозно средство, бъде окончателно прекратено на доброволна основа;

в)когато валидността на сертификата за одобряване на типа изтече поради ограничение, посочено в член 37, параграф 6;

г)когато одобрението на типа е отменено в съответствие с член 29, параграф 5 или член 53, параграф 1;

д)когато се установи, че одобрението на типа се основава на декларации с невярно съдържание, фалшифицирани резултати от изпитвания, или когато са били укрити данни, които биха довели до отказ на издаването на одобрение на типа.

3.    Когато само един от вариантите на даден тип превозно средство или само една от версиите на даден вариант изгуби валидността си, ЕС одобрението на типа за съответното превозно средство губи валидност само по отношение на конкретния вариант или версия.

4.Когато производството на конкретен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел бъде окончателно прекратено, производителят незабавно нотифицира това на органа по одобряването, издал ЕС одобрение на типа за това превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

В рамките на един месец след получаване на нотификацията, посочена в първа алинея, органът по одобряването, който е издал ЕС одобрението на типа за превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, информира съответно органите по одобряването на другите държави членки.

5.Когато предстои даден сертификат за ЕС одобряване на типа за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел да изгуби валидност, производителят незабавно нотифицира това на органа по одобряването, издал ЕС одобрението на типа.

6.След като получи нотификацията от производителя, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, съобщава незабавно на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията всяка информация, засягаща предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, когато е целесъобразно.

В съобщението се уточняват датата на производство и идентификационният номер („VIN“), определен в член 2 от Регламент (ЕС) № 19/2011 27 на Комисията, на последното произведено превозно средство.

ГЛАВА VI
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ

Член 34
Общи разпоредби относно сертификата за съответствие

1.Производителят издава сертификат за съответствие на хартиен носител на всяко превозно средство, независимо дали то е комплектувано, некомплектувано или напълно комплектувано, ако то е произведено в съответствие с одобрен тип превозно средство.

Сертификатът за съответствие се предоставя безвъзмездно на купувача заедно с превозното средство. За предоставянето на сертификата не може да се поставя условие за отправяне на изрично искане или за предоставяне на допълнителна информация на производителя.

В продължение на десет години след датата на производство на превозното средство, производителят издава, по искане на собственика на превозното средство, дубликат на сертификата за съответствие срещу заплащане, което не надвишава разходите по издаването му. Думата „дубликат“ трябва да се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на сертификат.

2.Производителят използва образеца на сертификата за съответствие, посочен в приложение IX.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение ІХ така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на сертификата за съответствие.

3.Сертификатът за съответствие се съставя на поне един от официалните езици на Съюза.

4.Лицето или лицата, упълномощени да подписват сертификати за съответствие, трябва да са служители на производителя и имат надлежни правомощия да поемат изцяло юридическа отговорност от името на производителя по отношение на проектирането и производството на превозното средство или на съответствието на това производство.

5.Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, различни от ограниченията, предвидени в настоящия регламент или в регулаторните актове, изброени в приложение ІV.

6.Без да се засяга параграф 1, производителят може да предостави сертификата за съответствие и по електронен път на националните органи, отговарящи за регистрацията.

Член 35
Специални разпоредби относно сертификата за съответствие

1.В случай на некомплектувано или напълно комплектувано превозно средство производителят попълва само онези полета от сертификата за съответствие, които засягат добавените или променени позиции на текущия етап на одобряване, и когато е необходимо, прилага към този сертификат всички сертификати за съответствие, издадени на предходните етапи.

2.За превозни средства, чийто тип е одобрен в съответствие с член 37, в заглавието на сертификата за съответствие се вписва: „За комплектувани/напълно комплектувани превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № .../201Х на Европейския парламент и на Съвета от ... г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства (временно одобрение)“ [PO: please insert the reference].

3.Сертификатът за съответствие на превозни средства, одобрени в съответствие с член 39, трябва да включва в заглавието си израза „За комплектувани/напълно комплектувани превозни средства, получили одобрение на типа за малки серии“, като в близост до него се посочва годината на производство, последвана от пореден номер между 1 и граничната стойност, посочена в таблицата в приложение ХII, отбелязваща по отношение на всяка година на производство позицията на това превозно средство по отношение на определената част от производството за съответната година.

Член 36
Задължителна табела

и маркировка за ЕС одобряване на типа на компонент или отделен технически възел

1.Производителят на превозно средство поставя на всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип, задължителна табела с маркировката, изисквана от съответните регулаторните актове, изброени в приложение ІV.

2.Производителят на компонент или отделен технически възел поставя на всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, независимо дали той е част от система или не, маркировката за одобряване на типа, изисквана от съответните приложими регулаторни актове, изброени в приложение IV.

Когато не се изисква такава маркировка за одобряване на типа, производителят поставя на компонента или отделния технически възел поне собственото си търговско наименование или търговска марка, номер на типа или идентификационен номер.

3.Маркировката за ЕС одобряване на типа се съставя съгласно приложение VII.

ГЛАВА VII
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НОВИ КОНЦЕПЦИИ

Член 37
Освобождавания на основание нови технологии или нови концепции

1.Производителят може да кандидатства за ЕС одобряване на типа по отношение на тип на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или нови концепции, които са несъвместими с един или повече от регулаторните актове, изброени в приложение IV.

2.Органът по одобряването издава посоченото в параграф 1 ЕС одобрение на типа, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)в заявлението за ЕС одобряване на типа се посочват причините, поради които въпросните нови технологии или нови концепции правят превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел са несъвместими с един или повече регулаторни актове, изброени в приложение IV;

б)в заявлението за ЕС одобряване на типа се описват последствията от новата технология или новата концепция за безопасността и опазването на околната среда, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че в сравнение с изискванията, от които се иска изключение, се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда;

в)представени са описания на изпитванията и резултатите, с които се доказва, че условията, посочени в буква б), са изпълнени.

3.Издаването на ЕС одобрения на типа, в които нови технологии или нови концепции се освобождават от изисквания за съответствие, подлежи на разрешаване от страна на Комисията. Такова разрешение се предоставя посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

4.Докато се чака решението на Комисията по отношение на разрешението, органът по одобряването може да издаде валидно само на територията на съответната държава членка временно ЕС одобрение на типа на превозното средство, за което се отнася исканото освобождаване. Органът по одобряването незабавно уведомява Комисията и другите държави членки чрез досие, съдържащо посочената в параграф 2 информация.

Временното естество и ограниченият териториален обхват на ЕС одобрението на типа са ясно обозначени в заглавието на сертификата за одобряване на типа и в заглавието на сертификата за съответствие.

5.Органите по одобряването на другите държави членки могат да решат да приемат временното ЕС одобрение на типа, посочено в параграф 4 на собствената си територия, при условие че писмено информират за това органа по одобряването, издал временното ЕС одобрение на типа.

6.При необходимост в разрешението от Комисията, посочено в параграф 3, се определя дали то подлежи на ограничения, по-специално що се отнася до максималния брой на обхванатите превозни средства. При всички случаи одобрението на типа е валидно най-малко 36 месеца.

7.Ако Комисията откаже да даде разрешението, посочено в параграф 3, органът по одобряването незабавно информира притежателя на временното одобрение на типа, посочено в параграф 4, че временното ЕС одобрение на типа се оттегля шест месеца след датата на отказа на Комисията.

Разрешава се обаче превозните средства, произведени в съответствие с временното ЕС одобрение на типа преди то да е изгубило валидността си, да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба във всяка държава членка, която е приела временното ЕС одобрение на типа в съответствие с параграф 5.

Член 38
Последващо адаптиране на регулаторни актове

1.Когато Комисията разреши предоставянето на ЕС одобрение на типа в съответствие с член 37, тя незабавно предприема необходимите мерки за адаптиране на съответните регулаторни актове в съответствие технологичното развитие.

Когато освобождаването по член 37 се отнася до правило на ИКЕ на ООН, Комисията прави предложение за изменение на съответното правило на ИКЕ на ООН съгласно разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/EО на Съвета.

2.Веднага след като бъдат изменени съответните регулаторни актове, всички ограничения в решението на Комисията за разрешаване на издаването на ЕС одобрение на типа се премахват.

3.    Когато необходимите мерки за адаптиране на регулаторните актове, посочени в параграф 1, не са били предприети, Комисията може да разреши разширяване на временното ЕС одобрение на типа чрез решение и по искане на държавата членка, която е издала временно ЕС одобрение на типа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

ГЛАВА VIII
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ В МАЛКИ СЕРИИ

Член 39
ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии

1.По молба на производителя и в рамките на годишните количества, установени в раздел 1 от приложение XII, държавите членки издават ЕС одобрение на типа по отношение на тип на превозно средство, произвеждано в малки серии, който отговаря най-малко на изискванията, посочени в допълнение 1 към част I от приложение IV.

2.Параграф 1 не се отнася до превозни средства със специално предназначение.

3.Сертификатите за ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии се номерират съгласно приложение VII.

Член 40
Национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии

1.Производителят може да подаде заявление за национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии, в рамките на годишните количества, установени в раздел 2 от приложение XII. Тези ограничения се прилагат за предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства от одобрения тип на пазара на всяка държава членка в рамките на дадена година.

2.Държавите членки могат да решат да освободят който и да било тип превозни средства, посочен в параграф 1, от едно или повече основни изисквания, установени от регулаторните актове, посочени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

3.За целите на националното одобряване на типа на превозни средства, произведени в малки серии, органът по одобряване приема системи, компоненти или отделни технически възли, чийто тип е одобрен в съответствие с актовете, изброени в приложение IV.

4.Сертификатът за национално одобряване на типа на превозните средства, произведени в малки серии, се съставя в съответствие с образеца, посочен в приложение VІ, но трябва да съдържа в заглавието си текста „Сертификат за национално одобряване на типа на превозни средства, произведени в малки серии“ и в него трябва да се посочва съдържанието и естеството на освобождаванията, предоставени съгласно параграф 2. Сертификатите за одобряване на типа се номерират в съответствие с хармонизираната система, посочена в приложение VІІ.

Член 41
Валидност на националното одобрение на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии

1.Валидността на националното одобрение на типа за превозни средства, произведени в малки серии, се ограничава до територията на държавата членка, чийто орган по одобряване е издал одобрението на типа.

2.По искане на производителя органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на държавите членки, посочени от производителя, копие от сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, или с препоръчана пратка, или с електронна поща.

3.Органите по одобряването на държавите членки, посочени от производителя, в срок от три месеца от получаването на документите, посочени в параграф 2, решават дали приемат одобрението или не.

Органите по одобряването на държавите членки признават националното одобряване на типа, освен ако имат основателни причини да считат, че националните технически изисквания, в съответствие с които е бил одобрен типът на превозното средство, не са равностойни на техните собствени.

4.Органите по одобряването на държавите членки съобщават своето решение в рамките на два месеца на органа по одобряването, който е издал националното одобрение на типа.

5.По искане на заявител, който желае да предостави на пазара, регистрира или пусне в потреба в друга държава членка превозно средство с национално одобрение за малки серии, издалият националното одобрение на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии, орган по одобряването предоставя на националния орган на другата държава членка копие от сертификата за одобряване на типа, както и техническото досие.

Националният орган на другата държава членка разрешава пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на такова превозно средство, освен ако има основателни причини да смята, че техническите разпоредби, съгласно които превозното средство е било одобрено, не са равностойни на неговите собствени.

ГЛАВА IХ
ИНДИВИДУАЛНИ ОДОБРЕНИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Член 42
Индивидуални ЕС одобрения на превозни средства

1.Държавите членки предоставят индивидуално ЕС одобрение на превозно средство, което е в съответствие с изискванията, определени в допълнение 2 към част I от приложение IV, или — за превозни средства със специално предназначение — в част III от приложение IV.

2.Заявление за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство се подава от производителя или собственика на превозното средство или от представител на последния, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.

3.Държавите членки не извършват разрушителни изпитвания за установяване дали превозното средство отговаря на изискванията, посочени в параграф 1, и използват изцяло съответната информация, предоставена от кандидата за тази цел.

4.Сертификатът за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство е в съответствие с образеца, определен в приложение VI. Сертификатите за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство се номерират съгласно приложение VII.

5.Държавите членки позволяват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства с валиден сертификат за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство.

Член 43
Индивидуални национални одобрения на превозни средства

1.Държавите членки могат да освободят дадено превозно средство, независимо от това дали е единствено по рода си или не, от спазване на изискванията на една или повече разпоредби на настоящата директива или на основните изисквания, определени в регулаторните актове, изброени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

2.Заявление за индивидуално национално одобряване на превозно средство се подава от производителя или собственика на превозното средство или от представител на последния, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.

3.Държавите членки не извършват разрушителни изпитвания за установяване дали превозното средство отговаря на алтернативните изисквания, посочени в параграф 1, и използват изцяло съответната информация, предоставени от кандидата за тази цел.

4.За целите на индивидуалното национално одобряване на превозни средства, органът по одобряване приема системи, компоненти или отделни технически възли, чийто тип е одобрен в съответствие с актовете, изброени в приложение IV.

5.Държавата членка незабавно издава сертификат за индивидуално национално одобряване на превозно средство, ако превозното средство съответства на описанието, придружаващо заявлението, и удовлетворява съответните алтернативни изисквания.

6.Форматът на сертификата за индивидуално национално одобряване се основава на образеца за сертификат за ЕС за одобряване на типа, посочен в приложение VІ, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета 28 .

Върху сертификата за индивидуално национално одобряване на превозно средство трябва да е нанесен идентификационен номер (VIN) на съответното превозно средство и в заглавието му трябва да се съдържа текстът „Сертификат за индивидуално националното одобряване на превозно средство“.

Член 44
Валидност на индивидуални национални одобрения на превозни средства

1.Валидността на индивидуалното национално одобрение е ограничена до територията на държавата членка, издала одобрението.

2.По молба на заявител, който желае да предостави на пазара, регистрира или пусне в употреба превозно средство в друга държава членка, държавата членка, издала одобрението, му предоставя справка за техническите разпоредби, спрямо които е било одобрено превозно средство.

3.Всяка държава членка разрешава дадено превозно средство, за което друга държава членка е издала индивидуално национално одобрение в съответствие с член 43, да бъде предоставено на пазара, регистрирано или пускано в употреба, освен ако тази държава членка има разумни основания да смята, че съответните алтернативни изисквания, по отношение на които превозното средство е било одобрено, не са равностойни на нейните собствени.

4.Разпоредбите на настоящия член могат да бъдат прилагани към превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно настоящия регламент и които са били модифицирани преди първоначалната им регистрация или пускане в употреба.

Член 45
Специални разпоредби

1.Процедурата, описана в членове 43 и 44, може да се прилага към определено превозно средство по време на последователните етапи на неговото окомплектуване в съответствие с процедурата за многоетапно одобряване на типа.

2.Процедурата, описана в членове 43 и 44, не може да замества междинен етап в рамките на нормалната последователност на процедура за многоетапно одобряване на типа и не може да се прилага за получаването на одобрение на първия етап за дадено превозно средство.

ГЛАВА Х
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА,

РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА

Член 46
Предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства, които не излизат от серийно производство

1.Без да се засягат членове 49 и 51, превозните средства, за които одобряването на типа на цялото превозно средство е задължително, или за които производителят е получил такова одобрение на типа съгласно настоящия регламент, се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба само ако са придружени от валиден сертификат за съответствие, издаден в съответствие с членове 34 и 35.

Некомплектувани превозни средства, могат да се предоставят на пазара или пускат в употреба, но националните органи, отговарящи за регистрацията на превозните средства, могат да откажат регистрацията и използването по пътищата на такива превозни средства.

2.Превозните средства, освободени от изискването за сертификат за съответствие, могат също да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба, ако отговарят на съответните технически изисквания на настоящия регламент.

3.Броят на произведените в малки серии превозни средства, предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба в течение на една година, не надвишава годишните количествени ограничения, установени в приложение XII.

Член 47
Предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства, които излизат от серийно производство

1.Излизащи от серийно производство превозни средства, чието ЕС одобрение на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба, при условие че изискването, посочено в параграф 4, както и сроковете, предвидени в параграфи 2 и 4, са спазени.

Първа алинея се прилага само за превозни средства, които вече са били на територията на Съюза, но не са били предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба преди тяхното ЕС одобрение на типа да загуби валидността си.

2.Параграф 1 се прилага за комплектувани превозни средства за срок от 12 месеца, считано от датата, на която ЕС одобрението на типа е станало невалидно, а по отношение на напълно комплектуваните превозни средства — за срок от 18 месеца, считано от същата дата.

3.Производител, който желае да предоставя на пазара, регистрира или пуска в употреба превозни средства, излизащи от серийно производство в съответствие с параграф 1, подава молба за тази цел до националния орган на държавата членка, издал ЕС одобрението на типа. В молбата се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговорят на новите изисквания за одобрение на типа, и се посочват идентификационните номера (VIN) на въпросните превозни средства.

Съответният национален орган решава в срок от три месеца след получаването на такава молба дали да разреши пускането на пазара, регистрацията и пускането в употреба на тези превозни средства на територията на съответната държава членка, и определя броя на превозните средства, за които може да бъде дадено разрешително.

4.Само превозни средства, излизащи от серийно производство, с валиден сертификат за съответствие, който е бил валиден за поне три месеца след своята дата на издаване, но за които одобрението на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба в Съюза.

5.Сертификатът за съответствие на превозните средства, които се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба в съответствие с настоящия член, включва специално вписване, показващо, че това са превозни средства, излизащи от серийно производство, както и датата, до която тези превозни средства могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба в Съюза.

6.Държавите членки водят регистри с идентификационните номера (VIN) на превозните средства, за които са дали разрешение за предоставяне на пазара, регистриране или пускане в употреба в съответствие с настоящия член.

Член 48
Предоставяне на пазара или пускане в употреба

на компоненти и отделни технически възли

1.Компоненти или отделни технически възли, включително и предназначените за пазара на резервни части, могат да се предоставят на пазара или пускат в употреба само ако съответстват на изискванията на съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV, и ако са маркирани в съответствие с член 36.

2.Параграф 1 не се прилага към компоненти или отделни технически възли, специално произведени или проектирани за нови превозни средства, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

3.Държавите членки могат да разрешат предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, които са освободени по член 37 или са предназначени за използване в превозни средства, които са обхванати от одобрения, издадени съгласно членове 39, 40, 42 и 43 по отношение на въпросния компонент или отделен технически възел.

4.Държавите членки могат също да разрешават предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, които са предназначени да се използват в превозни средства, за които не се е изисквало одобрение на типа съгласно настоящия регламент или Директива 2007/46/ЕО към момента, в който тези превозни средства са били предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

ГЛАВА ХI
ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 49
Процедура за работа на национално равнище с превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск

1.Органите за надзор на пазара на дадена държава членка, които са предприели действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 8 от настоящия регламент или които имат основателна причина да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в обхвата на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, информират незабавно органа по одобряване, издал одобрението, за своите констатации.

2.    Органът по одобряването, посочен в параграф 1, извършва оценка по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органите по одобряването и органите за надзор на пазара.

Когато в процеса на тази оценка органът по одобряването, който е издал одобрението, открие, че за превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, той изисква незабавно от съответния стопански субект да предприеме необходимите коригиращи мерки, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие с тези изисквания, или да предприеме ограничителни мерки, или за да изтегли от пазара превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, или за да ги изземе в разумен срок, в зависимост от естеството на риска.

По отношение на посочените във втора алинея ограничителни мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.Съответният орган по одобряването информира Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката, посочена в параграф 1, и за действията, които той е изискал от стопанския субект.

4.Стопанският субект осигурява в съответствие със задълженията, посочени в членове 11—19, предприемането на всички подходящи коригиращи мерки по отношение на всички несъответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които той е пуснал на пазара, регистрирал или пуснал в употреба на територията на Съюза.

5.Когато стопанският субект не предприеме подходящи коригиращи мерки в посочения в параграф 2, втора алинея срок, националните органи предприемат всички подходящи временни ограничителни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на своя национален пазар, или за да ги изтеглят от този пазар или изземат.

Член 50
Процедури за нотифициране и оспорване,

свързани с ограничителните мерки, взети на национално равнище

1.Националните органи незабавно информират Комисията и другите държави членки за ограничителните мерки, предприети в съответствие с член 49, параграфи 1 и 5.

Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище ограничителни мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект.

2.Органът по одобряването, посочен в член 49, параграф 1, указва дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)неспособност на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел да изпълни изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, опазването на околната среда или на други аспекти от защитата на обществените интереси, обхванати от настоящия регламент;

б)пропуски в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV.

3.Държавите членки, различни от държавата членка, задействала процедурата, уведомяват Комисията и другите държави членки в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, за всички приети ограничителни мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, а в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

4.Когато в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, някоя държава членка или Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се оценява от Комисията в съответствие с член 51.

5.Когато в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, нито някоя държава членка, нито Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки гарантират, че са взети подобни ограничителни мерки по отношение на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Член 51
Предпазна процедура на Съюза

1.Когато в хода на процедурата, предвидена в член 50, параграфи 3 и 4, са били повдигнати възражения срещу предприета от държава членка ограничителна мярка, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно оценява националната мярка, след като се е консултирала с държавите членки и съответния стопански субект или субекти. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията приема решение дали националната мярка е оправдана, или не. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки изпълняват решението на Комисията без забавяне и информират Комисията за това.

2.Когато Комисията прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, и информират Комисията за това. Ако Комисията прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля или изменя мярката в съответствие с решението на Комисията, посочено в параграф 1.

3.Когато националната мярка се счита за оправдана и се обосновава с недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага подходящи мерки, както следва:

а)когато става дума за регулаторни актове, Комисията предлага необходимите изменения в съответния акт;

б)когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Комисията.

Член 52
Съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли,

които представляват сериозен риск за безопасността или нанасят сериозни вреди на здравето и околната среда

1.Когато след извършване на оценката съгласно член 49, параграф 1 държава членка установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са правилно маркирани, определени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или на общественото здраве, държавата членка изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв сериозен риск, или да предприеме ограничителни мерки, за да изтегли от пазара превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли или да ги изземе в рамките на разумен срок, в зависимост от естеството на риска.

Държавата членка може да откаже да регистрира такива превозни средства, докато стопанският субект не вземе всички необходими коригиращи мерки.

2.Стопанският субект гарантира, че са предприети подходящи коригиращи мерки по отношение на всички превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в параграф 1.

3.В срок от един месец след искането, посочено в параграф 1, държавата членка предоставя на Комисията и другите държави членки цялата налична информация, по-специално данните, необходими за идентификацията на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, произхода и веригата на доставка на превозното средства, системата, компонента или отделния технически възел, естеството на съществуващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище ограничителни мерки.

4.Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка, посочена в параграф 1, е оправдана или не, и когато е необходимо, предлага подходящи мерки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

5.Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответния стопански субект или субекти.

Член 53
Общи разпоредби относно несъответстващи превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

1.Когато превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване, не съответстват на одобрения тип, или не са в съответствие с настоящия регламент, или са били одобрени въз основа на неверни данни, органите по одобряването, органите за надзор на пазара или Комисията могат да предприемат необходимите ограничителни мерки в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, или да ги изтеглят от този пазар, или да ги изземат от употреба, включително чрез отменяне на одобрението на типа от органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, докато съответният стопански субект не предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли са приведени в съответствие.

2.За целите на параграф 1 се счита, че отклоненията от данните в сертификата за ЕС одобряване на типа или в информационния пакет представляват несъответствие с одобрения тип.

Член 54
Процедури за оспорване на нотифицирането във връзка с несъответстващи превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

1.В случай че орган по одобряване или орган за надзор на пазара установи, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли не са в съответствие с настоящия регламент, или че одобрението на типа е издадено въз основа на неверни данни, или че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване, не съответстват на одобрения тип, той може да предприеме всички подходящи ограничителни мерки в съответствие с член 53, параграф 1.

2.Органът по одобряване, или органът за надзор на пазара, или Комисията изискват също така от органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, да удостовери, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са в производство, продължават да отговарят на одобрения тип или, когато е уместно, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които вече са пуснати на пазара, се привеждат в съответствие.

3.В случай на одобрение на типа на цялото превозно средство, когато несъответствието на превозното средство се дължи на конкретна система, компонент или отделен технически възел, искането, посочено в параграф 2, трябва да бъде адресирано също до органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа за системата, компонента или отделния технически възел.

4. В случай на многоетапно одобрение на типа, когато несъответствието на напълно комплектуваното превозно средство се дължи на конкретна система, компонент или отделен технически възел, представляващ/а част от некомплектуваното превозно средство, или на самото некомплектувано превозно средство, искането, посочено в параграф 2, трябва да бъде адресирано също до органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа за системата, компонента, отделния технически възел или некомплектуваното превозно средство.

5.След получаване на искането, посочено в параграфи 1 и 4, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва оценка по отношение на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Органът по одобряване също така проверява данните, въз основа на които е издадено одобрението. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органа по одобряването.

6.Когато органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа за дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, установи несъответствие, този орган по одобряването изисква незабавно от съответния стопански субект да предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие и, ако е необходимо, предприема мерките, посочени в член 53, параграф 1, възможно най-бързо и най-късно в срок от един месец от датата на искането.

7.Националните органи, които предприемат ограничителни мерки в съответствие с разпоредбите на член 53, параграф 1, незабавно информират Комисията и другите държави членки.

8.Когато в срок от един месец след нотифицирането за ограничителните мерки, предприети от орган по одобряването или орган за надзор на пазара в съответствие с член 53, параграф 1, друга държава членка повдигне възражение по отношение на нотифицираната ограничителна мярка или Комисията открие несъответствие съгласно член 9, параграф 5, Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на тази оценка Комисията може да реши да предприеме необходимите ограничителни мерки, предвидени в член 53, параграф 1, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки изпълняват решението на Комисията без забавяне и информират Комисията за това.

9.Когато в срок от един месец след нотифицирането на ограничителните мерки, предприети съгласно член 53, параграф 1, нито някоя държава членка, нито Комисията са повдигнали възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки осигуряват вземане на подобни ограничителни мерки по отношение на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Член 55
Пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване,

които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи

1.Части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство или неговите екологични характеристики, не се пускат на пазара, регистрират или пускат в употреба и се забраняват, освен ако не са разрешени от орган по одобряването в съответствие с член 56, параграфи 1 и 4.

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, определящи изискванията, на които трябва да отговарят частите и оборудването, посочени в параграф 1.

Въпросните изисквания могат да се основават на регулаторните актове, изброени в приложение IV, или могат да представляват сравнение на характеристиките на частите или оборудването по отношение на опазването на околната среда или безопасността с тези на оригиналните части или оборудване, както е целесъобразно. И в двата случая изискванията трябва да гарантират, че частите или оборудването не нарушават функционирането на системите, които са от основно значение за характеристиките на превозното средство, свързани с безопасността или опазването на околната среда.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение ХІІІ така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на списъка на частите и оборудването въз основа на информацията относно:

а)сериозността на риска по отношение на безопасността или екологичните характеристики на превозните средства, в които са монтирани въпросните части или оборудване;

б)възможните последствия за потребителите и производителите на резервни части от евентуално разрешаване на частите или оборудването, предмет на член 56, параграф 1.

4.Параграф 1 не се прилага за оригинални части или оборудване и за такива, принадлежащи към система, която е получила одобрение на типа в съответствие с регулаторните актове, изброени в приложение IV, освен в случаите, когато одобрението на типа е свързано с аспекти, различни от сериозния риск, посочен в параграф 1.

За целите на настоящия параграф „оригинални части или оборудване“ означава части или оборудване, произведени съобразно спецификациите и производствените норми, предоставени от производителя за монтажа на въпросното превозно средство.

5.Параграф 1 не се прилага за части или оборудване, произведени изключително за състезателни превозни средства. Части или оборудване, включени в приложение XIII, които се използват както за състезания, така и за движение по пътищата, не се предоставят за превозни средства, предназначени за използване по обществени пътища, освен ако не отговарят на изискванията, определени в делегираните актове, посочени в параграф 2, и това е било разрешено от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Член 56
Изисквания, свързани с частите или оборудването, които може да изложат на сериозен риск

правилното функциониране на основни системи

1.Производител на части или оборудване може да кандидатства за разрешението, посочено в член 55, параграф 1, като подаде до органа по одобряването заявление, придружено от протокол от изпитванията, изготвен от определена техническа служба, който удостоверява, че частите или оборудването, за които се иска разрешение, съответстват на изискванията, посочени в член 55, параграф 2. Производителят може да подава само по едно заявление за всеки тип част или оборудване и само до един орган по одобряването.

2.Заявлението за разрешение съдържа данни за производителя на частите или оборудването, типа, идентификационните номера и номерата на частите или оборудването, наименованието на производителя на превозното средство, типа на превозното средство и, когато е целесъобразно, годината на производство или друга информация, позволяваща идентифицирането на превозното средство, на което трябва да бъдат монтирани частите или оборудването.

Органът по одобряването издава разрешение за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, когато установи, вземайки предвид протокола от изпитването, посочен в параграф 1, и други данни, че въпросните части или оборудване съответстват на изискванията, посочени в член 55, параграф 2.

Органът по одобряването незабавно издава на производителя сертификат за разрешаване в съответствие с образеца, посочен в допълнение 1 към приложение XI, номериран в съответствие с точка 2 от приложение XI.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение ХI така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на образеца и системата за номериране на сертификата за разрешаване.

3.Производителят информира незабавно органа по одобряването, издал разрешението, за всяка промяна, засягаща условията, при които е било издадено разрешението. Органът по одобряването взема решение дали разрешението трябва да се преразгледа или да се преиздаде и дали са необходими допълнителни изпитвания.

Производителят гарантира, че частите или оборудването са произвеждани и продължават да се произвеждат при условията, при които е издадено разрешението.

4.Преди да издаде одобрение, органът по одобряването проверява дали съществуват правила и процедури, които да осигуряват ефикасен контрол върху съответствието на производството.

Когато органът по одобряването констатира, че условията за издаване на разрешение не са изпълнени повече, той призовава производителя да вземе необходимите мерки, гарантиращи привеждането на частите и оборудването в съответствие с изискванията. При нужда той отменя разрешението.

5.Ако получи искане за това от национален орган на друга държава членка, органът по одобряването, който е издал разрешението, в срок от един месец след получаването на това искане изпраща на компетентния орган копие от издадения сертификат за разрешаване заедно с неговите приложения чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация. Копието може да бъде изпратено и под формата на защитен електронен файл.

6.Орган по одобряването, който не е съгласен с разрешение, издадено от друга държава членка, предоставя причините за своето несъгласие на вниманието на Комисията. Комисията взема необходимите мерки за уреждане на разногласията, което може да включва, ако е необходимо, искане за отменяне на разрешението, след допитване до съответните органи по одобряването. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

7.До съставянето на списъка, посочен в член 55, параграф 3, държавите членки могат да запазят националните си разпоредби относно части или оборудване, които могат да повлияят на правилното функциониране на системи с основно значение за безопасността на превозното средство или неговите екологични характеристики.

Член 57
Общи разпоредби относно изземването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

1.Производител, който е получил одобрение на типа за цяло превозно средство и е длъжен да изземе превозни средства в съответствие с член 12, параграф 1, член 15, параграф 1, член 17, параграф 2, член 49, параграф 1, член 49, параграф 6, член 51, параграф 4, член 52, параграф 1 и член 53, параграф 1 от настоящия регламент, или в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, незабавно информира за това органа по одобряване, издал одобрението на типа на цялото превозно средство.

2.Производител на системи, компоненти или отделни технически възли, който е получил одобрение на типа и е длъжен да изземе системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 12, параграф 1, член 15, параграф 1, член 17, параграф 2, член 49, параграф 1, член 49, параграф 6, член 51, параграф 4, член 52, параграф 1 и член 53, параграф 1 от настоящия регламент, или в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, незабавно информира за това органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа.

3.Производителят предлага на органа по одобряването, издал одобрението на типа, набор от подходящи коригиращи действия за привеждане в съответствие на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли и, когато е уместно, за неутрализиране на сериозния риск по член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Органът по одобряването извършва оценка, за да провери дали предложените коригиращи действия са достатъчно ефективни и своевременни, и съобщава без забавяне одобрените от него коригиращи действия на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията.

Член 58
Специални разпоредби относно изземването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

1.Когато орган по одобряването или Комисията счетат, че коригиращите действия, посочени в член 57, параграф 3, не са достатъчни или не се прилагат достатъчно бързо, той/тя незабавно уведомява за своята загриженост органа по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, и Комисията.

Органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, изисква от производителя да предприеме коригиращи действия в отговор на изразената загриженост. Ако производителят не предложи и не приложи ефективни коригиращи мерки, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, взема всички необходими ограничителни мерки, включително отменяне на ЕС одобрението на типа и задължително изземване от употреба, и информира органите по одобряване на другите държави членки и Комисията за взетите ограничителни мерки. В случай на отменяне на ЕС одобрението на типа, органът по одобряването информира незабавно производителя с препоръчано писмо или посредством равностойни електронни средства за това отменяне.

2.Когато органът по одобряване счете, че ограничителните мерки, предприети от органа по одобряването, издал ЕС одобрение на типа съгласно член 58, параграф 1, не са достатъчни или навременни, той информира Комисията за това и може да предприеме подходящи ограничителни мерки, за да забрани или ограничи предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на въпросните несъответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на своя национален пазар, или да ги изтегли от пазара или изземе от употреба.

3.Комисията провежда подходящи консултации със заинтересованите страни и решава дали ограничителните мерки, предприети от органа по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, са достатъчни и навременни и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки, гарантиращи, че съответствието се възстановява и/или сериозният риск, посочен в член 57, параграф 3, е действително неутрализиран. Това решение разглежда също пригодността на ограничителните мерки, предприети от органите по одобряването, които са счели, че действията, предприети от органа по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, не са достатъчни или достатъчно навременни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Комисията адресира решението си до съответните държави членки и го съобщава незабавно на съответните стопански субекти.

4.    Държавите членки изпълняват без забавяне решението на Комисията и информират Комисията за това.

5.Когато в срок от един месец след получаване на нотификацията по отношение на одобрените коригиращи мерки, посочени в член 57, параграф 3, не е било повдигнато възражение срещу тях нито от друга държава членка, нито от Комисията, тези коригиращи мерки могат да се считат за оправдани. Останалите държави членки гарантират, че тези коригиращи мерки се прилагат по отношение на въпросните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са били предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба на тяхна територия.

Член 59
Право на изслушване на стопанските субекти, нотифициране на решения и налични средства за правна защита

1.Освен в случаи когато е необходимо незабавно действие поради наличието на сериозен риск за здравето и безопасността на хората и за околната среда, на съответния стопански субект се предоставя възможност да изрази мнението си пред националния орган в рамките на подходящ период от време преди дадена мярка по членове 49—58 да бъде приета от националните органи на държавите членки.

Ако е било предприето действие, без да е изслушан стопанският субект, последният получава възможност да представи становището си при първа възможност, а националният орган преразглежда мярката веднага след това.

2.За всяка мярка, приета от националните органи на държавите членки, се указват точните мотиви за нейното приемане.

Когато мярката е насочена към конкретен стопански субект, тя незабавно се нотифицира до съответния стопански субект, който едновременно с това бива информиран за наличните средства за правна защита съгласно законодателството на съответната държава членка и за сроковете във връзка с тези средства за правна защита.

Когато мярката е от общ характер, тя се публикува по надлежния ред в националния официален вестник или еквивалентен инструмент.

3.Всяка мярка, приета от националните органи, незабавно се оттегля или изменя, след като стопанският субект докаже, че е предприел ефективно коригиращо действие.

ГЛАВА ХII
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА

Член 60
Правила на ИКЕ на ООН, необходими за ЕС одобряване на типа

1.Правилата на ИКЕ на ООН или измененията им, в подкрепа на които Съюзът е гласувал или които Съюзът прилага, и които са изброени в приложение ІV, са част от изискванията за ЕС одобряване на типа на превозно средство.

2.Органите по одобряването на държавите членки приемат одобрения, издадени в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН, посочени в параграф 1, и където е приложимо, съответните маркировки за одобряване на мястото на съответните одобрения и маркировки за одобряване, издадени съгласно настоящия регламент и регулаторните актове, приети съгласно настоящия регламент.

3.Когато Съюзът гласува в подкрепа на правило на ИКЕ на ООН или изменения към него за целите на ЕС одобряването на типа на цяло превозно средство, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 88, с цел да придаде задължителен характер на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него или да измени настоящия регламент, както е целесъобразно.

Делегираният акт също така определя датите на задължително прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва преходни разпоредби, когато е целесъобразно.

Член 61
Еквивалентност на правилата на ИКЕ на ООН за целите на ЕС одобряването на типа

1.Правилата на ИКЕ на ООН, изброени в част II от приложение IV, се признават за еквивалентни на съответните регулаторни актове, доколкото имат същия обхват и същия предмет.

2.Органите по одобряването на държавите членки приемат одобрения на типа, издадени в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН, посочени в параграф 1, и където е приложимо, съответните маркировки за одобряване, на мястото на съответните одобрения на типа и маркировки за одобряване, издадени съгласно настоящия регламент и регулаторните актове, приети съгласно настоящия регламент.

Член 62
Еквивалентност с други регламенти

Съветът може, действайки с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, да признае еквивалентността на условията или разпоредбите за ЕС одобряване на типа на системи, компоненти и отделни технически възли, определени с настоящия регламент, и условията или разпоредбите, определени от международни норми или норми на трети държави в рамките на многостранни или двустранни споразумения между Съюза и трети държави.

ГЛАВА ХIII
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Член 63
Информация, предназначена за потребители

1.Производителят не трябва да предоставя каквато и да било техническа информация във връзка с данните на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, която се отклонява от данните на типа, одобрени от органа по одобряването.

2.Производителят предоставя на потребителите цялата необходима информация, както и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

3.Информацията, посочена в параграф 2, се предоставя на официалния език или езици на държавата членка, в която се предвижда пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел. Тя се предоставя в ръководството за употреба, след като бъде приета от органа по одобряването.

Член 64
Информация, предназначена за производители

1.Производителят на превозното средство предоставя на производителите на системи, компоненти или отделни технически възли всички данни, необходими за получаване на ЕС одобрение на типа на системи, компоненти или отделни технически възли, или за получаване на разрешението, посочено в член 55, параграф 1.

Производителят на превозното средство може да наложи на производителите на системи, компоненти или отделни технически възли обвързващо споразумение с оглед да съхрани поверителния характер на всяка информация, която не е обществено достояние, включително информацията, свързана с правата върху интелектуална собственост.

2.Производителят на системи, компоненти или отделни технически възли предоставя на производителя на превозното средство цялата подробна информация относно ограниченията, които се прилагат по отношение на неговите одобрения на типа и които са посочени в член 27, параграф 3 или се налагат от регулаторните актове, изброени в приложение IV.

ГЛАВА ХIV
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 65
Задължения на производителя за предоставяне на информация за ремонт и техническо обслужване на превозно средство

1.Производителите предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията за СБД, диагностично и друго оборудване, инструменти, включително съответния софтуер, и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

Производителите предоставят стандартизирано и сигурно дистанционно средство, което да позволи на независимите ремонтни предприятия да извършват дейности, които включват достъп до системата за сигурност на превозното средство.

2.Докато Комисията приеме съответния стандарт чрез Европейския комитет по стандартизация (CEN) или подобни органи за стандартизация, информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се представя по лесно достъпен начин, така че да може да бъде лесно обработвана от независими оператори с разумни усилия.

Информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се предоставя на интернет страниците на производителите, като се използва стандартизиран формат, или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. По-специално, предоставянето на този достъп се извършва по недискриминационен начин, за разлика от достъпа, предоставян на оторизираните търговци и ремонтните предприятия.

3.Комисията установява и актуализира подходящите технически спецификации относно начина на предоставяне на информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство. Комисията взема предвид съвременните информационни технологии, очакваните промени в технологиите в областта на превозните средства, съществуващите ISO стандарти и възможността за световен ISO стандарт.

4.Подробните изисквания по отношение на достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство, по-специално технически спецификации за начина, по който се предоставя информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, са определени в приложение XVIII.

5.Производителите предоставят също материали за обучение на независими оператори, оторизирани търговци и ремонтни предприятия.

6.Производителят гарантира, че информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство е винаги достъпна, освен в периодите, когато се провежда техническо обслужване на информационната система.

Производителят прави последващи изменения и допълнения към предоставената на неговите интернет страници информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства едновременно с предоставянето им на оторизираните ремонтни предприятия.

7.За целите на производството и обслужването на съвместими със СБД резервни или допълнителни части и инструменти за диагностика и оборудване за изпитвания производителите предоставят необходимата информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по недискриминационен начин на всеки заинтересован производител или ремонтно предприятие в областта на производството на части за превозни средства, инструменти за диагностика или оборудване за изпитвания.

8.За целите на проектирането, производството и ремонта на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят по недискриминационен начин необходимата информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство на всяко заинтересовано производствено, монтажно или ремонтно предприятие за оборудване на превозни средства, използващи алтернативно гориво.

9.Независимите ремонтни предприятия имат безплатен достъп до данните за ремонта и техническото обслужване на дадено превозно средство, които се съхраняват в централната база данни на производителя на превозното средство или в друга база данни от негово име.

Тези независими ремонтни предприятия трябва да могат да въвеждат в съответната база данни информацията за дейностите по ремонта и техническото обслужване, които са извършили.

10.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя и допълва приложение XVIII така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени или да бъдат предотвратени злоупотреби посредством актуализиране на изискванията за достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и посредством приемане и интегриране на стандартите, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 66
Задължения при наличието на няколко притежателя на одобрение на типа

1.Производителят, отговорен за съответното одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел или за определен етап на превозното средство, носи отговорност, в случай на смесено одобряване на типа, поетапно одобряване на типа или многоетапно одобряване на типа, за предоставянето както на крайния производител, така и на независимите оператори на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по отношение на конкретната система, компонент или отделен технически възел или по отношение на конкретния етап от одобряването на типа.

2.Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация на независимите оператори във връзка с превозното средство като цяло.

Член 67
Такси за предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозно средство

1.Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, различна от записите, посочени в член 65, параграф 8. Тези такси трябва да са съобразени със степента на използването на информацията от независимия оператор, така че да не възпрепятстват достъпа до нея.

2.Производителят предоставя информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, включително трансакционни услуги като препрограмиране или техническа помощ, на почасова, дневна, месечна и годишна основа, като таксите за достъп до такава информация варират в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп.

В допълнение към достъпа за определени периоди от време производителите могат да предлагат достъп на основата на трансакции, при който да събират такси за всяка трансакция, а не въз основа на продължителността на периода, за който се предоставя достъп.

Когато производителят предлага и двете системи за достъп, независимите ремонтни предприятия избират една от двете системи — или на основата на трансакции, или в зависимост от периода, за които се предоставя достъп.

Член 68
Доказателство за спазване на задълженията по отношение на информацията за ремонта и техническото обслужване

1.Производителят, подал заявление за ЕС одобряване на типа или за национално одобряване на типа, предоставя на органа по одобряването доказателство за съответствие с разпоредбите от членове 65—70 в срок от шест месеца след датата на съответното одобряване на типа.

2.Ако такова доказателство за съответствие не бъде предоставено в срока, посочен в параграф 1, органът по одобряването предприема подходящи мерки в съответствие с член 69.

Член 69
Изпълняване на задълженията относно достъпа до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

1.Органът по одобряването може по всяко време, независимо дали по своя инициатива или въз основа на постъпило оплакване, или на оценка от техническа служба, да провери спазването от даден производител на разпоредбите на членове 65—70 и на условията, вписани в сертификата за достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване, определени в допълнение 1 към приложение XVIII.

2.В случай че органът по одобряването установи, че производителят не е изпълнил задълженията си относно достъпа до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, органът по одобряването, издал съответното одобрение на типа, предприема подходящи коригиращи мерки за подобряване на ситуацията.

Тези мерки могат да включват отменянето или временното преустановяване на действието на одобрението на типа, глоби или други мерки, приети в съответствие с член 89.

3.Когато независим оператор или търговско сдружение, представляващо независими оператори, подаде оплакване до органа по одобряването при неспазване от производителя на изискванията на членове 65—70, органът по одобряването извършва одит с цел проверка на спазването на изискванията от страна на производителя.

4.При провеждането на одита, органът по одобряването може да се обърне към техническа служба или друг независим експерт за извършване на оценка дали са изпълнени задълженията по отношение на достъпа до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство.

Член 70
Форум относно достъпа до информация за превозни средства

1.Форумът за достъп до информация за превозни средства, създаден в съответствие с член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 692/2008 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите, определени в приложение XVIII.

2.Форумът, посочен в параграф 1, дава препоръки на Комисията относно мерки за предотвратяване на злоупотреби с информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

ГЛАВА ХV
ОЦЕНКА, ОПРЕДЕЛЯНЕ, НОТИФИЦИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ

Член 71
Орган по одобряване на типа, отговарящ за техническите служби

1.Органът по одобряване, определен от държавата членка в съответствие с член 7, параграф 3, наричан по-долу „орган по одобряване на типа“, отговаря за оценката, определянето, нотифицирането и извършването на мониторинг на технически служби, включително, когато е уместно, на подизпълнители или поделения на тези технически служби.

2.Органът по одобряване на типа се създава, организира и функционира по такъв начин, че да се запази обективността и безпристрастността при неговите действия и да се избегне всякакъв конфликт на интереси с техническите служби.

3.Органът по одобряване на типа трябва да е организиран така, че нотифицирането на дадена техническа служба да се извършва от служебни лица, различни от тези, които са извършили оценката на техническата служба.

4.Органът по одобряване на типа не извършва никакви дейности, които се изпълняват от технически служби, и не предоставя консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.Органът по одобряване на типа запазва поверителността на информацията, която получава.

6.Органът по одобряване на типа трябва да разполага с достатъчен брой компетентни служители, за да изпълнява правилно задачите, предвидени в настоящия регламент.

7.Държавите членки информират Комисията и останалите държави членки за своите национални процедури за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби и за мониторинга на техническите служби, както и за всякакви промени в тази връзка.

8.Органът по одобряване на типа се подлага на партньорска проверка от два други органа по одобряване на типа от други държави членки на всеки две години.

Държавите членки изготвят годишен план за партньорските проверки, който осигурява подходяща ротация на извършващите и подлежащите на проверка органи по одобряване на типа, и го представят на Комисията.

Партньорската проверка включва посещение на място на техническа служба, която е под отговорността на проверявания орган. Комисията може да участва в тази проверка и взема решение за своето участие въз основа на анализ на оценката на риска.

9.Резултатът от партньорската проверка се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултатите. На основата на оценка на този резултат, извършена от Комисията, той се обсъжда от Форума, създаден по член 10, и се издават препоръки.

10.Всяка държава членка предоставя информация на Комисията и на останалите държави членки относно начина, по който тя е изпълнила препоръките от доклада за партньорската проверка.

Член 72
Определяне на техническите служби

1.Органите по одобряване на типа определят техническите служби за една или повече от следните категории дейности в зависимост от тяхната област на компетентност:

а)категория „А“: изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение IV, които тези технически служби извършват на собствени съоръжения;

б)категория „В“: надзор при извършването на изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение IV, когато тези изпитвания се извършват с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица;

в)категория „C“: редовна оценка и редовен мониторинг на процедурите на производителя за контрол на съответствието на производството;

г)категория „D“: надзор или извършване на изпитвания или инспекции за целите на наблюдението на съответствието на производството.

2.Една държава членка може да даде правомощия на орган по одобряването да изпълнява ролята на техническа служба по отношение на една или няколко от категориите дейности, посочени в параграф 1. В случай, че орган по одобряване е определен да изпълнява ролята на техническа служба и се финансира от държава членка или е обект на управленски и финансов контрол от тази държава членка, се прилагат членове 72—85 и допълнения 1 и 2 към приложение V.

3.Техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност, с изключение на акредитирана собствена техническа служба на производител, както е посочено в член 76.

4.Техническата служба сключва застраховка за покриване на отговорността за своите действия, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно нейното национално законодателство, или държавата членка е пряко отговорна за оценката на съответствието.

5.    Технически служби на трета държава, различни от определените по член 76, могат да бъдат нотифицирани по член 78 само ако в двустранно споразумение между Съюза и въпросната трета държава е предвидена възможност за определяне на тези технически служби. Това не следва да възпрепятства дадена техническа служба, създадена съгласно националното право на държава членка в съответствие с параграф 3, да създава поделения в трети държави, при условие че поделенията са под прякото управление и контрол на определената техническа служба.

Член 73
Независимост на техническите служби

1.Техническата служба и нейният персонал са независими и осъществяват категориите дейности, за които са определени, като работят с най-високата степен на професионална почтеност и необходимата техническа компетентност в конкретната област, в която действа техническата служба, и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване, особено натиск или облаги от лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

2.Техническата служба е организация или орган, която/който е трета страна, независима от процеса на проектиране, производство, доставка или поддръжка на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които оценява, изпитва или инспектира.

Може да се счита, че дадена организация или орган, принадлежащ/а към стопанско сдружение или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката или техническото обслужване на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които тази организация или орган оценява, изпитва или инспектира, отговаря на изискванията по първа алинея, при условие че нейната/неговата независимост и липсата на всякакъв конфликт на интереси са доказани пред определящия орган по одобряването на съответната държава членка.

3.Техническа служба, висшето ѝ ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на дейностите, за които са определени в съответствие с член 72, параграф 1, не могат да проектират, произвеждат, доставят или извършват техническо обслужване на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които оценяват, нито да представляват лица, извършващи такива дейности. Това не изключва употребата на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са необходими за дейностите на техническата служба или употребата на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли за лични цели.

4.Техническата служба гарантира, че дейностите на нейните поделения или подизпълнители не влияят върху поверителността, обективността или безпристрастността на категориите дейности, за които тя е определена.

5.Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент, освен по отношение на органа по одобряването или когато правото на Съюза или националното право изисква нарушаването на тази тайна.

Член 74
Компетентност на техническите служби

1.Техническата служба трябва да е в състояние да осъществява всички дейности, за чието изпълнение кандидатства да получи правомощия в съответствие с член 72, параграф 1. Тя трябва да докаже на органа по одобряване на типа, че отговаря на всички изброени по-долу критерии:

а)нейният персонал разполага с подходящи умения, специфични технически познания, професионално обучение и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на дейностите, за чието изпълнение службата желае да получи правомощия;

б)тя разполага с описания на процедурите, отнасящи се до извършването на дейностите, за чието изпълнение желае да получи правомощия, които отчитат надлежно степента на сложност на съответната технология на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, както и масовия или сериен характер на производствения процес. Техническата служба трябва да докаже прозрачността и повторяемостта на процедурите;

в)тя разполага със средствата, необходими за изпълнението на задачите, свързани с категориите дейности, за които желае да получи правомощия, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

2.Техническата служба трябва да демонстрира, че разполага с подходящи умения, специфични технически познания и доказан опит за провеждане на изпитвания и инспекции за оценяване на съответствието на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с изискванията на настоящия регламент, на регулаторните актове, изброени в приложение IV, и на стандартите, изброени в допълнение 1 към приложение V.

Член 75
Поделения на техническите служби и възлагане на дейности на подизпълнители от страна на техническите служби

1.Със съгласието на определящия ги орган по одобряване на типа техническите служби могат да възлагат на подизпълнители някои от категориите дейности, за чието извършване те са били определени съгласно член 72, параграф 1, или да предоставят извършването на тези дейности на свое поделение.

2.Когато техническа служба възлага конкретни задачи от категориите дейности, за които е била определена, на подизпълнители или на поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в членове 73 и 74, и информира органа по одобряването на типа за това.

3.Техническите служби поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, независимо от това къде е тяхното място на стопанска дейност.

4.Техническите служби съхраняват на разположение на органа по одобряването на типа съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно задачите, изпълнени от тях.

Член 76
Собствени технически служби на производителя

1.Възможно е собствена техническа служба на производител да бъде определена за дейности от категория А, посочени в член 72, параграф 1, буква а), единствено по отношение на регулаторните актове, изброени в приложение XV. Собствената техническа служба представлява отделна, обособена част от предприятието на производителя и не участва в проектирането, производството, доставката или техническото обслужване на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които тя оценява.

2.Собствената техническа служба отговаря на следните изисквания:

а)тя е акредитирана от национален орган по акредитация съгласно определението в член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и в съответствие с допълнения 1 и 2 към приложение V към настоящия регламент;

б)собствената техническа служба и нейният персонал са организационно обособена единица, която разполага с методи за докладване в рамките на предприятието на производителя, от което тя е част, чрез което се осигурява и доказва пред съответния национален орган по акредитация нейната безпристрастност;

в)собствената техническа служба и нейните служители не изпълняват никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с тяхната независимост или почтено поведение при изпълнение на дейностите, за които са определени;

г)тя предоставя услугите си изключително на предприятието на производителя, от което е част.

3.Не е необходимо собствената техническа служба да се нотифицира до Комисията по смисъла на член 78, но производителят, към чието предприятие принадлежи тази служба, или националният орган по акредитация предоставят информация за акредитацията на тази служба на органа по одобряването на типа по негово искане.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение ХV така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени посредством актуализиране на списъка на регулаторните актове и ограниченията, които те съдържат.

Член 77
Определяне и нотификация на техническите служби

1.Преди да определи дадена техническа служба, органът по одобряването на типа я оценява в съответствие с контролен списък за оценка, който обхваща най-малко изискванията, изброени в допълнение 2 към приложение V. Оценката включва оценка на място на помещенията на кандидатстващата техническа служба, и, когато е уместно, на всяко дъщерно дружество или подизпълнител, разположени на територията на Съюза или извън нея.

Представители на органите по одобряване на типа от най-малко две други държави членки, съгласувано с определящия орган по одобряване на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, и заедно с представител на Комисията, формират група за съвместна оценка и участват в оценката на кандидатстващата техническа служба, включително в оценката на място. Определящият орган по одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, предоставя на тези представители навременен достъп до документите, необходими за оценка на кандидатстващата техническа служба.

2.Групата за съвместна оценка прави констатации относно наличието при кандидатстващата техническа служба на несъответствия с изискванията, посочени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V, в процеса на оценката. Тези констатации се обсъждат между определящия орган по одобряване и групата за съвместна оценка, като целта е да се достигне до съгласие по отношение на оценката на заявлението.

3.Групата за съвместна оценка представя в срок от 45 дни след оценката на място доклад, посочващ до каква степен заявителят отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент.

4.Този доклад трябва да съдържа обобщение на установените несъответствия. В доклада трябва да бъдат отразени различията в становищата между членовете на групата за съвместна оценка, заедно с препоръка дали заявителят може да бъде определен за техническа служба.

5.Държавите членки нотифицират до Комисията имената на представителите на органа по одобряване на типа, които да бъдат призовавани за всяка съвместна оценка.

6.Компетентността на дадена техническа служба се оценява съгласно разпоредбите на допълнение 2 към приложение V.

7.Органът по одобряване на типа нотифицира доклада за оценката до Комисията и до определящите органи на другите държави членки заедно с документни доказателства за компетентността на техническата служба и мерките, осигуряващи редовен мониторинг на техническата служба и гарантиращи, че тя продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Освен това нотифициращият орган по одобряване на типа представя доказателства за наличието на компетентен персонал за мониторинг на техническата служба в съответствие с член 71, параграф 6.

8.Органите по одобряване на типа на другите държави членки и Комисията могат да преразгледат доклада за оценката и документните доказателства, да повдигнат въпроси или да изразят опасения и да поискат допълнителни документни доказателства в срок от един месец след нотифицирането на доклада за оценката и на документните доказателства.

9.Органът за одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, отговаря на тези въпроси, опасения и искания за допълнителни документни доказателства в срок от четири седмици след постъпването им.

10.Органите за одобряване на типа на другите държави членки или Комисията могат поотделно или заедно да отправят препоръки до органа за одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба в рамките на четири седмици след получаването на отговора, посочен в параграф 9. Този орган за одобряване на типа отчита препоръките, когато взема решението относно определянето на техническата служба. Когато органът за одобряване на типа реши да не се придържа към препоръките, отправени от други държави членки или от Комисията, той посочва причините за това в срок от две седмици след решението си.

11.Валидността на определянето на техническите служби се ограничава най-много на пет години.

12.Органът по одобряването, който желае да бъде определен като техническа служба в съответствие с член 72, параграф 2, следва да докаже съответствие с изискванията на настоящия регламент посредством оценка, извършена от независими одитори. Тези одитори не трябва да принадлежат към същия орган по одобряването и трябва да отговарят на критериите, посочени в допълнение 2 към приложение V.

Член 78
Нотифициране на Комисията относно техническите служби

1.Държавите членки нотифицират до Комисията името, адреса (включително електронния адрес), отговарящите лица и категорията дейности за всяка определена от тях техническа служба. В нотификацията ясно се посочва сферата на компетентност, дейностите и процедурите за оценката на съответствието, видът на продуктите и темите, изброени в приложение IV, за които са били определени техническите служби, както и всякакви последващи изменения на тези данни.

Това нотифициране се извършва преди провеждането на каквато и да било дейност, посочена в член 72, параграф 1, от определени за целта технически служби.

2.В срок до 28 дни от нотифицирането държавите членки или Комисията могат да направят писмени възражения, като изтъкнат аргументите си по отношение на техническата служба или на нейния мониторинг от страна на органа по одобряване на типа. Когато държава членка или Комисията отправи възражения, действието на нотификацията временно се преустановява. В този случай, Комисията се консултира със засегнатите страни и взема решение посредством акт за изпълнение, дали временното преустановяване на нотифицирането може да бъде отменено или не. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Когато не са повдигнати възражения или когато Комисията е на мнение, че нотификацията може напълно или частично да се приеме, Комисията публикува нотификацията в съответствие с параграф 5.

3.Една и съща техническа служба може да бъде определена от няколко органа по одобряване на типа и нотифицирана на Комисията от държавите членки на тези органи по одобряване на типа, независимо от категорията или категориите дейности, които тя ще извършва в съответствие с член 72, параграф 1.

4.Когато в някой от регулаторните актове, изброени в приложение IV, се изисква орган по одобряването на типа да определи конкретна организация или компетентен орган да извършва дейност, която не е включена в категории дейности, упоменати в член 72, параграф 1, държавата членка извършва нотифицирането, посочено в параграф 1.

5.Комисията публикува на своята интернет страница актуализиран списък и подробни данни за техническите служби и конкретните организации и компетентни органи, които са били нотифицирани в съответствие с настоящия член.

Член 79
Промени и подновяване на определянето на техническите служби

1.Когато даден орган по одобряване на типа е констатирал или е бил информиран, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, този орган ограничава, преустановява временно или отменя правомощията, както е целесъобразно, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания.

Националният орган, отговарящ за нотифицираните органи, незабавно информира Комисията и другите държави членки за всяко спиране на действието, ограничаване или оттегляне на нотификация.

Комисията актуализира съответно публикуваната информация, посочена в член 78, параграф 4.

2.В случай на ограничаване, временно преустановяване на действието или отменяне на правомощията или в случай че техническата служба преустанови дейността си, определящият орган по одобряването прехвърля досиетата от тази техническа служба на друга техническа служба за бъдеща обработка или ги съхранява на разположение на органите по одобряване или на органите за надзор на пазара.

3.Органът по одобряването на типа уведомява органите по одобряването на типа от другите държави членки и Комисията, в случай че дадено несъответствие на техническата служба засяга сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на докладите от инспекции и изпитвания, изготвени от техническата служба, обект на промяната в нотификацията.

В срок от два месеца след нотифициране на промените в нотификацията органът по одобряването предоставя доклад за констатациите си относно несъответствието на Комисията и на останалите органи по одобряване на типа. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, определящият орган за одобряване на типа указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да отменят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.

4.Другите сертификати, издадени въз основа на доклади от инспекции и изпитвания, издадени от техническата служба, за които нотификацията е временно преустановена, ограничена или отменена, остават валидни при следните обстоятелства:

a)в случай на временно преустановяване на нотифицирането, когато в срок до три месеца след спиране на действието, органът по одобряване на типа, издал сертификата за одобрение на типа, потвърди писмено на органите по одобряване на типа на другите държави членки и на Комисията, че поема функциите на техническата служба за периода на преустановяване на действието;

б)в случай на ограничаване или отменяне на нотифициране, за период от три месеца след ограничаването или отменянето. Органът по одобряването на типа, издал сертификатите, може да удължава срока на валидност на сертификатите с допълнителни периоди от три месеца, като общото удължаване не надхвърля дванадесет месеца, при условие че той поеме през този период функциите на техническата служба, чиято нотификация е била ограничена или отменена.

Органът по одобряване на типа, поемащ функциите на техническа служба, незабавно уведомява за това другите засегнати органи по одобряване на типа, другите технически служби и Комисията.

5.Разширяване на обхвата на компетентност на техническата служба може да се предоставя в съответствие с процедурата, изложена в член 77, при условие че е направена нотификацията, посочена в член 78.

6.Определянето като техническа служба може да бъде подновено единствено след като органът по одобряване на типа е проверил дали техническата служба продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Тази оценка се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 77.

Член 80
Мониторинг на техническите служби

1.Органът по одобряване на типа извършва непрекъснат мониторинг на техническите служби, за да се гарантира съответствието с изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент.

Техническите служби предоставят при поискване цялата съответна информация и документация, необходима на органа по одобряване на типа, за да може да провери съответствието с тези изисквания.

Техническите служби незабавно информират органа по одобряване на типа за всякакви промени, отнасящи се по-конкретно до техния персонал, съоръжения, поделения или подизпълнители, които могат да повлияят на съответствието с изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент, или тяхната способност да изпълняват задачите по оценяване на съответствието, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, за които са били определени.

2.Техническите служби отговарят без забавяне на запитвания от страна на органа по одобряване на типа или Комисията относно оценките на съответствието, които са извършили.

3.Органът по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническата служба, гарантира, че техническата служба изпълнява своите задължения, предвидени в член 21, освен ако има основателна причина да не го направи.

Когато органът по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническата служба, се позовава на основателна причина, той информира Комисията за това.

Комисията се консултира незабавно с държавите членки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение чрез акт за изпълнение дали основателната причина се счита за оправдана, или не. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Техническата служба или органът по одобряване на типа могат да изискат всяка информация, предоставена на органите на друга държава членка или Комисията, да се обработва поверително.

3.Най-малко на всеки 30 месеца органът по одобряване на типа оценява дали всяка техническа служба под негова отговорност продължава да отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V. Тази оценка включва посещение на място във всяка техническа служба под негова отговорност.

В срок от два месеца след приключване на това оценяване на техническата служба държавите членки докладват на Комисията и на другите държави членки относно тези дейности по мониторинг. Докладите съдържат обобщение на оценката, което се прави публично достъпно.

4.Пет години след нотифицирането на дадена техническа служба, и на всеки пет години след това, от органа по одобряване на типа на държавата членка, в която е създадена техническата служба, и от групата за съвместна оценка се извършва оценка дали техническата служба продължава да отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V, определена съгласно процедурата, описана в член 77, параграфи 1—4.

Член 81
Оспорване на компетентността на техническите служби

1.Комисията разследва всички случаи, в които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на дадена техническа служба или нейното продължаващо съответствие с изискванията и отговорностите, на които тя е предмет съгласно настоящия регламент. Комисията може да започне такова проучване и по собствена инициатива.

Комисията разследва отговорността на дадена техническа служба, когато бъде доказано или са налице основателни причини да се смята, че дадено одобрение на типа е предоставено въз основа на неверни данни, или са фалшифицирани резултати от изпитвания, или са укрити данни или технически спецификации, които биха довели до отказ за предоставяне на одобрение на типа.

2.Комисията се консултира с органа по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническа служба, като част от процеса на разследването, посочено в параграф 1. По искане на Комисията органът по одобряване на тази държава членка ѝ предоставя цялата информация, свързана с работата на въпросната техническа служба и спазването на изискванията за нейната независимост и компетентност.

3.Комисията следи за това цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде третирана като поверителна.

4.Когато Комисията констатира, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията за определянето или че тя е отговорна за някоя от нередностите, посочени в параграф 1, тя информира за това държавата членка на органа по одобряването на типа.

Комисията отправя искане към тази държава членка да предприеме ограничителни мерки, включително временно преустановяване, ограничаване или отменяне на правомощията, когато е необходимо.

Когато държавата членка не предприеме необходимите ограничителни мерки, Комисията може посредством актове за изпълнение да преустанови, ограничи или отмени определянето на въпросната техническа служба. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. Комисията уведомява съответната държава членка за решението си и актуализира съответно публикуваната информация, посочена в член 78, параграф 4.

Член 82
Обмен на информация относно оценката, определянето и мониторинга на техническите служби

1.Органите по одобряване на типа се консултират помежду си и с Комисията по въпроси от общ интерес по отношение на изпълнението на изискванията, установени в настоящия регламент във връзка с оценяването, определянето и мониторинга на техническите служби.

2.Органите по одобряване на типа съобщават едни на други и на Комисията, в срок до две години след влизането в сила на настоящия регламент, образеца на контролен списък за оценка, използван в съответствие с член 77, параграф 1, а в последствие — и съответните изменения в този контролен списък, докато Комисията не приеме хармонизиран контролен списък за оценка. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение, с които да установява образец на контролния списък за оценка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

3.Когато от докладите за оценка, посочени в член 77, параграф 3, става видно, че са налице различия в обичайната практика на органите по одобряване на типа, държавите членки или Комисията могат да поискат размяна на информация.

4.Обменът на информация се координира от форума, посочен в член 10.

Член 83
Сътрудничество с национални органи по акредитация

1.Когато определянето на техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008, държавите членки се уверяват, че националният орган по акредитация, акредитирал конкретна техническа служба, се уведомява от органите по одобряване на типа за доклади за инциденти и друга информация, които се отнасят до въпроси, които са под управлението на техническата служба, когато тази информация е от значение за оценката на качеството на работата на техническата служба.

2.Държавите членки се уверяват, че националният орган по акредитация, който отговаря за акредитацията на конкретна техническа служба, се уведомява от органа по одобряване на типа на държавата членка, където е установена техническата служба, за констатациите, които са от значение за акредитацията. Националният орган по акредитация информира органа по одобряване на типа на държавата членка, където е установена техническата служба, за своите констатации.

Член 84
Задължения на техническите служби при осъществяване на дейността им

1.Техническите служби осъществяват дейности, за чието изпълнение са били определени в съответствие с член 72, параграф 1.

2.Техническите служби отговарят във всеки един момент на всяко от следните изисквания:

а)дават възможност на своя орган по одобряването да наблюдава дейността на техническата служба по време на оценяването на съответствието;

б)осигуряват на своя орган по одобряването, по негово искане, информация относно категориите дейности, за които са били определени.

3.Когато една техническа служба констатира, че даден производител не спазва изискванията, установени в настоящия регламент, тя съобщава това на органа по одобряването, за да може органът по одобряването да изиска от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки. Органът по одобряването отказва да издаде сертификат за одобряване на типа, когато не са били взети тези подходящи коригиращи мерки.

Член 85
Задължения на техническите служби за предоставяне на информация

1.Техническите служби информират своя орган по одобряването за следното:

а)всякакво констатирано несъответствие, което може да наложи отказ, ограничаване, временно преустановяване на действието или отменяне на сертификата за одобряване на типа;

б)всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията на тяхното определяне;

в)всякакви искания за информация, които те са получили от органите за надзор на пазара, във връзка със своите дейности.

2.При поискване от техния орган по одобряването техническите служби предоставят информация относно дейности, попадащи в обхвата на тяхното определяне, и относно всякакви други извършени дейности, включително трансгранични дейности и възлагане на подизпълнители.

Член 86
Национални такси за разходите, свързани с дейности, упражнявани от органите по одобряване на типа

1.Държавите членки събират такси от техническите служби, кандидатстващи да бъдат определени на тяхна територия, чрез които да покриват изцяло или частично разходите във връзка с дейностите на националните органи, отговарящи за техническите служби в съответствие с настоящия регламент.

2.Комисията може да приема актове за изпълнение, чрез които да установява структурата и размера на таксите по параграф 1, като взема предвид целите в областта на безопасността на хората, опазването на околната среда и човешкото здраве, подпомагането на иновациите и икономическата ефективност. При определянето на подходящото ниво на таксите се обръща особено внимание на техническите служби, които са представили валиден сертификат, издаден от националния орган по акредитация, посочен в член 83, и на техническите служби, които са малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 29 .. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

ГЛАВА ХVI
ПРАВОМОЩИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ

Член 87
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от Техническия комитет „Моторни превозни средства“ (ТКМПС). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 88
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.Делегирането на правомощия, посочени член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 5, член 10, параграф 3, параграф 2, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА ХVII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 89
Санкции

1.Държавите членки определят правилата за налагане на санкции на стопански субекти и технически служби, когато те нарушават своите задължения, определени в членовете на настоящия регламент, по-специално в членове 11—19, 72—76, 84 и 85, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното спазване. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.Видовете нарушения от страна на стопанските субекти и техническите служби, които подлежат на санкции, включват най-малко следното:

а)подаване на декларации с невярно съдържание, докато траят процедурите по одобряване, или по време на процедурите, водещи до изземване;

б)фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;

в)укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изземване на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, или за отказ или отменяне на сертификат за одобряване на типа;

3.В допълнение към видовете нарушения, посочени в параграф 2, видовете нарушения, извършвани от стопански субекти, които също подлежат на санкции, са най-малко следните:

а)отказ да се предостави достъп до информация;

б)предоставяне на пазара на превозни средства, системи, компонентни или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без да имат такова одобрение, или фалшифициране на документи или маркировки с такава цел.

4.Държавите членки нотифицират до Комисията разпоредбите, с които се прилагат параграфи 1—3, не по-късно от дд/мм/гггг [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което засяга тези разпоредби.

5.Държавите членки ежегодно докладват на Комисията за санкциите, които са наложили.

Член 90
Административни глоби

1.Ако удостоверяването на съответствието от Комисията, посочено в член 9, параграфи 1 и 4 или в член 54, параграф 1, разкрие, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изискванията, посочени в настоящия регламент, Комисията може да наложи административни глоби на съответния стопански субект за нарушаване на настоящия регламент. Предвидените административни глоби трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на Съюза, или на броя на несъответстващите на изискванията системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на Съюза.

Административните глоби, наложени от Комисията, не трябва да са в допълнение към санкциите, наложени от държавите членки в съответствие с член 89 за същото нарушение, и не трябва да надвишават 30 000 EUR за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

2.Комисията може да приема делегирани актове съгласно член 88, с които да определя методите за изчисляване и събиране на административните глоби, посочени в параграф 1.

3Сумите, събрани като административни глоби, се разглеждат като приходи в общия бюджет на Европейския съюз.

Член 91
Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007

1.Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

(1)    Заглавието на регламента се заменя със следното:

„Регламент (ЕО) 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6)“;

(2)    В член 1 параграф 2 се заменя със следното:

„2.    Освен това, настоящият регламент предписва правила за съответствие при експлоатация, за надеждност на устройствата за регулиране на замърсяването, за системите за БД и измерване на разхода на гориво на превозните средства.“;

(3)    В член 3 параграфи 14 и 15 се заличават;

(4)    Членове 6—9 се заличават;

(5)    В член 13, параграф 2 буква д) се заличава.

(6)    Вмъква се следният член 11а:

Член 11a

1.    Въз основа на подходящи и представителни проби органите по одобряването се уверяват, че

a)    емисиите на CO2 и разходът на гориво на пуснатите в употреба превозни средства отговарят на съответните стойности, вписани в сертификатите за одобряване на типа и сертификатите за съответствие;

б)    стойностите за емисиите на CO2 и за разхода на гориво, определени чрез приложимата процедура за изпитване, са представителни за емисиите, измервани в реални условия на шофиране.

2.    Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя процедурите за проверка, посочени в букви а) и б), и всякакви действия, които са необходими, за да се вземат предвид резултатите от тези проверки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член […].“

2.Позоваванията на заличени разпоредби от Регламент (ЕО) № 715/2007 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в точка 1 от приложение XVIII към настоящия регламент.

Член 92
Изменения на Регламент (ЕО) № 595/2009

1.Регламент (ЕО) № 595/2009 се изменя, както следва:

(1)    В член 1 параграф 2 се заменя със следното:

„2.    Освен това настоящият регламент установява правила за съответствие в експлоатация на превозните средства и техните двигатели, за надеждност на устройствата за регулиране на замърсяването, системите за БД, за измерване на разхода на гориво и емисиите на CO2 и за достъпност на информацията за БД.“

(2)    В член 3 параграфи 11 и 13 се заличават;

(3)    Член 6 се заличава;

(4)    В член 11, параграф 2 буква д) се заличава.

2.Позоваванията на заличени разпоредби от Регламент (ЕО) № 595/2009 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в точка 2 от приложение XVIII към настоящия регламент.

Член 93
Изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008

1.Приложение ХІV към Регламент (ЕО) № 692/2008 се заличава.

2.Позоваванията на заличени разпоредби от Регламент (ЕО) № 692/2008 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в точка 3 от приложение XVIII към настоящия регламент.

Член 94
Изменения на Регламент (ЕС) № 582/2011

1. Регламент (ЕС) № 582/2011 се изменя, както следва:

(1)    Членове 2а—2з се заличават;

(2)    Приложение XVII се заличава.

2.Позоваванията на заличени разпоредби от Регламент (ЕС) № 582/2011 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в точка 4 от приложение XVIII към настоящия регламент.

Член 95
Отмяна на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се отменя, считано от 1 януари 201Х г.

Позоваванията на Директива 2007/46/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в точка 5 от приложение XVIII към настоящия регламент.

Член 96
Преходни разпоредби

1.Настоящият регламент не обезсилва никое от одобренията на типа за цяло превозно средство или ЕС одобренията на типа, издадени за превозни средства или за системи, компоненти или отделни технически възли преди [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98].

2.Органите по одобряването издават разширения и ревизии на одобренията на типа на цялото превозно средство и ЕС одобренията на типа на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в параграф 1, в съответствие с членове 31 и 32 от настоящия регламент.

3.Валидността на одобренията на типа на цялото превозно средство, посочени в параграф 1, изтича най-късно на [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 98 + 5 years] и органите по одобряването могат да възобновят тези одобрения на типа на цялото превозно средство само в съответствие с разпоредбите на член 33 от настоящия регламент.

4.Техническите служби, определени преди влизането в сила на настоящия регламент, са предмет на оценката, посочена в член 77.

Определянето на техническите служби, които са били вече определени към момента на влизане в сила на настоящия регламент, се подновява в рамките на две години след влизането в сила на настоящия регламент, ако тези технически служби отговарят на съответните изисквания, определени в настоящия регламент.

Валидността на определянето на технически служби, извършено преди влизане в сила на настоящия регламент, изтича най-късно две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 97
Докладване

1.До 31 декември 20ХХ г. [PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 98 + 5 years] държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за одобрение на типа и надзор на пазара, предвидени в настоящия регламент.

2.Въз основа на информацията, предоставена съгласно параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането на настоящия регламент, включително относно функционирането на удостоверяването на съответствието по член 9, до 31 декември 20yy г. [PO: please insert the year, which should be the year 20xx as mentioned in paragraph 1 + 1 year]

Член 98
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 201X г.

От [...] [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] обаче националните органи не могат да отказват да издадат ЕС одобрение на типа или национално одобрение на типа за нов тип превозно средство или да забраняват регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на ново превозно средство, когато въпросното превозно средство е в съответствие с настоящия регламент, делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и когато производителят е поискал това.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 30

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП – вътрешен пазар на стоки и услуги

1.3.Естество на предложението/инициативата

Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 31

Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Предназначението на това предложение е да допринесе за постигането на общата цел за гарантиране на отворен вътрешен пазар на стоки и услуги, който подпомага растежа и работните места

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 1: Да се преразглеждат редовно действащите правила в областта на вътрешния пазар в конкретни сектори и да се предлагат нови инициативи, когато е уместно

Конкретна цел № 2: Да се осигури правилното прилагане на законодателството на Съюза

Конкретна цел № 3: Да се даде възможност на предприятията в ЕС да се възползват от регулаторна равнопоставеност и стабилен достъп до международния пазар

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Вътрешен пазар на стоки

1.4.3.Очаквани резултати и въздействие

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

   Европейските граждани (ползвателите на превозни средства, както и останалите участници в движението по пътищата) следва да могат да се възползват от мерките, насочени към предотвратяването на случаи, в които поради използването на опасни и несъответстващи автомобилни продукти се стига до неудовлетворителни характеристики на превозните средства по отношение на безопасността на хората и опазването на околната среда, което от своя страна допринася за пътнотранспортни произшествия и лошо качество на въздуха и по този начин уврежда личното здраве.

   Стопанските субекти във веригата на автомобилните доставки следва да могат да се възползват от мерките, насочени към премахването на неравностойните условия и нелоялната конкуренция от страна на участници, които не спазват правилата на играта. Малките и средните предприятия в автомобилния сектор са най-уязвими за неефективностите на пазара и недостатъците на регулирането, поради което особено внимание се обръща на потенциалното въздействие, което предвидените мерки могат да имат върху тях.

   Когато отстраняват тези регулаторни недостатъци, като предприемат коригиращи действия спрямо несъответстващите и опасните продукти на своите пазари, националните правоприлагащи органи следва да могат да се възползват от мерките за преодоляване на тези недостатъци и премахване на допълнителната административна тежест върху тях.

1.4.4.Показатели за резултатите и за въздействието

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

   промени в становищата на потребителите или в техните жалби, постъпили при правоприлагащите органи във връзка с моторни превозни средства и техни компоненти;

   промени в броя/процента на несъответстващи и опасни продукти на автомобилната промишленост, налични на пазара на ЕС (например в сравнение със съществуващи проучвания);

   промени в броя/процента на защитните мерки, предприети от органите на ЕС срещу несъответстващи и опасни продукти, предоставяни от производители/вносители както от ЕС, така и извън него (т.е. като се вземат предвид засилените изисквания за проследимост на продуктите на автомобилната промишленост);

   промени в тенденциите при нотификациите за превозни средства, направени чрез RAPEX; и

   промени в тенденциите при доброволните изземвания на моторни превозни средства (като показател за ефективността на избраните варианти на политиката относно намаляването на броя на наличните на пазара продукти на автомобилната промишленост, които представляват риск за безопасността или околната среда).

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Действащата понастоящем регулаторна рамка бе критикувана за това, че не гарантира достатъчно надеждни предварителни оценки на съответствието и ефективни проверки след пускането на пазара. Критиките се появиха след като през септември 2015 г. бе установено, че VW в продължение на няколко години е манипулирал проверките на устройствата за третиране на отработилите газове.

В отговор на тези критики и на слабостите, установени при оценката на рамката за одобряване на типа, настоящото предложение съдържа широк набор от мерки във връзка с:

   проследимостта на продуктите и ролята и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки;

   отговорностите на различните национални органи, участващи в правоприлагането на законодателството за техническа хармонизация на моторните превозни средства, и сътрудничеството между тези органи;

   качеството, с което техническите служби изпълняват задачите по одобряване на типа и оценяване на съответствието;

   защитните процедури след въвеждането на пазара и разпоредбите за изземване на превозни средства; и

   процедурите за осигуряване на съответствие на производството.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Независимо че държавите членки са отговорни за изпълнението на законодателството на своята територия, осигуряването на хармонизиран и съгласуван подход, основан на широко приложими критерии и единно прилагане от страна на държавите членки, е от съществено значение за поддържането на равнопоставеност в целия ЕС чрез хармонизирано тълкуване, прилагане и правоприлагане на изискванията за одобряване на типа и е подсигурено с хармонизирани разпоредби за надзор на пазара, с цел да бъдат предоставени на държавите членки адекватни средства за извършване на проверки след пускане на пазара и за предприемане на ефективни и общи коригиращи действия срещу присъствието на несъответстващи и опасни продукти на пазара.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Действащата директива относно одобряването на типа на моторни превозни средства бе преразгледана през 2007 г. Опитът, натрупан при нейното прилагане показва, че механизмите за гарантиране на хармонизираното прилагане и правоприлагане не са достатъчно надеждни. Възникнали са значителни различия в тълкуването и прилагането на правилата, подкопаващи основните цели на директивата, т.е. постигането на характеристики на превозните средства, осигуряващи подходящо равнище на безопасност на хората и опазване на околната среда.

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Очаква се по-добра съгласуваност с други законодателни актове в областта на одобряването на типа (напр. по отношение на селскостопанските трактори и мотоциклети), които бяха преразгледани през 2013 г.

Очакват се синергии в областта на надзора на пазара, основаващи се на принципите и стандартните базови разпоредби на Регламент № 765/2008 (регламент за НЗР) и Решение 768/2008.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

◻ Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

⌧ Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Изпълнение с въвеждащ период от 2017 до 2020 г.,

последван от период на функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 32

Пряко управление от Комисията

⌧ от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

Споделено управление с държавите членки

Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ трети държави или органите, определени от тях;

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

◻ органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Бележки

Комисията възнамерява да осигури изпълнението на съответните мерки чрез пряко централизирано управление посредством службите си, по-конкретно чрез JRC по отношение на техническата и научната подкрепа, като това ще се регулира чрез инструмента на административното споразумение.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Техническият комитет по моторните превозни средства (TCMV), създаден с настоящия регламент, както и форумът, предвиден в член 10, ще предоставят платформа за редовно обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на по-строга регулаторна рамка за одобряване на типа и надзор на пазара на моторни превозни средства.

Държавите членки ще трябва да докладват ежегодно на Комисията за санкциите, които са приложили.

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за одобряване на типа и надзор на пазара, установени в него. Въз основа на тази информация Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на новия регламент.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Предложените мерки за ограничаване на срока на валидност на определянето на технически служби биха могли да доведат до временен недостиг на технически служби и до забавяния за производителите при одобряването на типа на техните продукти.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

Въвеждането на координиран надзор на техническите служби ще бъде придружено от подходящи преходни разпоредби, за да се даде възможност на техническите служби, определени съгласно Директива 2007/46/ЕО, да получат подновяване на определянето си в съответствие с разпоредбите на новия регламент в рамките на две години от датата на влизане в сила на регламента. Комисията ще изготви насоки за гарантиране на пропорционално и надеждно функциониране на новия надзорен механизъм.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Разходите за надзорния механизъм за контрол ще се образуват от разходите за участие в съвместните одити на техническите служби на експерти от държавите — членки на ЕС, и на представител на Комисията. Ползата от това ще бъде гарантирането на високо ниво на надеждност при изпълнението на дейностите по оценка на съответствието, извършвани от техническите служби.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Освен прилагането на всички регулаторни механизми за контрол службите на Комисията ще изготвят стратегия за борба с измамите в съответствие с новата стратегия на Комисията за борба с измамите (CAFS), приета на 24 юни 2011 г., за да гарантира, наред с другото, че нейните вътрешни механизми за контрол, свързани с борбата с измамите, изцяло съответстват на CAFS, и че нейният подход за управление на риска от измами позволява откриването на области, в които съществува риск от измами, по-специално по отношение на финансирането на дейностите по изпълнението на настоящия регламент. По-конкретно, ще бъдат въведени редица мерки, например:

– в решенията, споразуменията и договорите, произтичащи от изпълнението на финансови дейности по регламента, изрично ще се дава право на Комисията, включително на Европейската служба за борба с измамите, и на Сметната палата, да извършват одити, проверки на място и инспекции;

– на етапа на оценяване на дадена покана за представяне на предложения/търг представящите предложенията и участниците в търга ще се проверяват съгласно публикуваните критерии за изключване въз основа на декларации и чрез системата за ранно предупреждение.

Освен това Комисията ще следи за стриктното прилагане на правилата относно конфликти на интереси при действията за изпълнение съгласно настоящия регламент.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид
разход

Вноска

Глава 02.03
Вътрешен пазар на стоки и услуги

Многогод./едногод. 33

от държави от ЕАСТ 34

от държави кандидатки 35

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1a

02.03.01 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар на стоки и услуги

Многогод.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Действията, предвидени в настоящото проектопредложение за регламент, няма да имат отражение върху бюджета на ЕС извън вече предвидените в официалното финансово планиране на Комисията бюджетни кредити, тъй като всички необходими финансови ресурси ще трябва да бъдат набавени чрез целеви приходи и преразпределяне.

3.2.2.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка 

1a

Конкурентоспособност за растеж и заетост

ГД: „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

ОБЩО за 2017–2020 г.

Следващи години 36

Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред: 02.03.01

Поети задължения

(1)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Плащания

(2)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 37

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

Поети задължения

=1+1а +3

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Плащания

=2+2а

+3

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Плащания

(5)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 1а
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Плащания

=5+ 6

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

ОБЩО за 2017–2020 г.

Следващи години 38

ГД: „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

• Човешки ресурси

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

• Други административни разходи

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

ОБЩО ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

Бюджетни кредити

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

ОБЩО за 2017–2020 г.

Следващи години

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

10,891

10,731

10,470

8,012

40,104

8,054

Плащания

7,041

11,281

10,620

11,262

40,104

1,460

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

ОБЩО за 2017–2020 г.

Следващи години

РЕЗУЛТАТИ

Вид 39

Среден разход

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общ брой

Общо разходи

Разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 40

Създаване на механизми за осигуряване на хармонизирано прилагане и правоприлагане на правилата за одобряване на типа и надзор на пазара от страна на държавите членки, като същевременно се осигури устойчиво, ефикасно и надеждно управление на равнището на ЕС и достъп до вътрешен и външен технически и научен експертен опит, което ще позволи задълбочаване на координацията, сътрудничеството и споделянето на ресурси между органите по правоприлагане в държавите членки

- Резултат

Заседания на Техническия комитет по моторните превозни средства и на форума за правоприлагане

20 дни заседания

0,500

20 дни заседания

0,510

20 дни заседания

0,520

20 дни заседания

0,530

2,060

20 дни заседания

0,541

- Резултат

Техническа и научна подкрепа (JRC)

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

4,700

- Резултат

Одити/съвместни оценки на технически служби

1,250

1,275

1,300

1,327

5,152

1,353

Междинен сбор за конкретна цел № 1

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

ОБЩО РАЗХОДИ

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

3.2.4.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Година 2017

Година 2018

Година 2019

Година 2020

ОБЩО за 2017–2020 г.

Следващи години

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси (ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“)

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

Други административни разходи (ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“)

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

Междинен сбор по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Извън ФУНКЦИЯ 5 41
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или са преразпределени в рамките на тази ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.4.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

Следващи години 42

 Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

02 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

9 (ГД „Вътрешен пазар“)

9 (ГД „Вътрешен пазар“)

9 (ГД „Вътрешен пазар“)

9 (ГД „Вътрешен пазар“)

9 (ГД „Вътрешен пазар“)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 43  

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  44

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

9

9

9

9

9

XX е съответната област на политиката или съответният дял от бюджета.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонал на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, който вече е разпределен за управление на сегашната рамка за одобряване на типа и/или който е бил преразпределен в рамките на генералната дирекция, или от външни ресурси (очаквани нужди: 6 AD/ЕПРВ и 3 AST/ЕПРВ).

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Контрол на правилното прилагане и правоприлагане на настоящия регламент; изготвяне на делегирани актове/актове за изпълнение и насоки; организиране и ръководство на съвместните оценки на техническите служби и контрол на определянето и мониторинга от държавите членки; координация на дейностите за надзор на пазара на равнище ЕС

Външен персонал

3.2.5.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.6.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

⌧Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

Общо

Следващи години

Да се посочи съфинансиращият орган: Държавите членки, чрез своите национални структури за събиране на такси, финансират своите дейности по одобряване на типа и надзор на пазара и участват в покриването на разходите за независими изпитвания за удостоверяване на съответствието от Комисията

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

xx

3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи (вноски от държавите членки, както е посочено в раздел 3.2.5)

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Въздействие на предложението/инициативата 45

година
2017

година
2018

година
2019

година
2020

Член 6600

7,700

7,500

7,200

4,700

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

02.0301 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар на стоки и услуги

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(2) COM/2012/0636 окончателен.
(3) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
(4) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_en.htm  
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_en.pdf  
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_en.pdf  
(8) SWD(2013) 466 окончателен
(9) OJ C , г., стр. .
(10) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
(11) Работен документ на службите на Комисията „Проверка на пригодността на законодателната рамка на ЕС за одобряване на типа на моторните превозни средства“ (SWD (2013) 466 окончателен).
(12) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(13) Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 г.“) ( ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 81).
(14) Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
(15) Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).
(16) Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).
(17) Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1).
(18) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).
(19) Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 167, 25.6.2011 г., стр. 1).
(20) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).
(21) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(22) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(23) Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (OВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).
(24) Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).
(25) Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).
(26) Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1—96).
(27) Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 8, 12.1.2011 г., стр. 1).
(28) Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).
(29) Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(30) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(31) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(32) Подробна информация за методите на управление и позовавания на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(33) Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(34) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(35) Държави кандидатки и ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(36) За периода след 31 декември 2020 г. сумата ще се управлява съгласно многогодишната финансова рамка за периода, започващ през 2021 г., в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(37) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(38) За периода след 31 декември 2020 г. сумата ще се управлява съгласно многогодишната финансова рамка за периода, започващ през 2021 г., в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(39) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(40) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“
(41) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(42) Вж. бележка под линия 38.
(43) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(44) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(45) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

Брюксел, 27.1.2016

COM(2016) 31 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложението за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно одобряването и надзора на пазара на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложението за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно одобряването и надзора на пазара на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

Списък на приложенията

Приложение I

Информационен документ — Пълен списък на информацията за целите на ЕС одобряването на типа на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

Приложение II

Общи определения, критерии за категоризиране на превозните средства, типове превозни средства и типове каросерии

Допълнение 1:

Процедура за проверка дали дадено превозно средство може да бъде категоризирано като превозно средство с повишена проходимост

Допълнение 2:

Цифри, употребявани за допълване на кодовете, които трябва да се използват за различните видове каросерии

Приложение III

Информационен документ за целите на ЕС одобряване на типа на превозни средства

Приложение IV

Изисквания във връзка с ЕС одобряването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

Част I

Регулаторни актове за ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в неограничени серии

Допълнение 1:

Регулаторни актове за ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии по силата на член 39

Допълнение 2:

Изисквания относно индивидуалното ЕС одобряване на превозно средство по силата на член 42

Част II

Списък на правилата на ИКЕ на ООН, които се признават като алтернатива на директивите или регламентите, посочени в част І

Част III

Списък на регулаторните актове, определящи изисквания във връзка с ЕС одобряването на типа на превозни средства със специално предназначение

Допълнение 1:

Къмпинг-автомобили, линейки и катафалки

Допълнение 2:

Бронирани превозни средства

Допълнение 3:

Превозни средства, достъпни за инвалидни колички

Допълнение 4:

Други превозни средства със специално предназначение (включително превозни средства от специалната група, превозни средства за заменяемо оборудване и къмпинг-ремаркета)

Допълнение 5:

Автокранове

Допълнение 6:

Ремаркета за превоз на извънредни товари

Приложение V

Процедури, които трябва да бъдат спазвани по отношение на ЕС одобряването на типа

Допълнение 1:

Стандарти, на които трябва да отговарят организациите, посочени в член 72

Допълнение 2:

Процедура за оценка на техническите служби

Допълнение 3:

Общи изисквания към формàта на протоколите от изпитвания

Приложение VI

Образец на ЕС сертификат за одобряване на типа

Допълнение:

Списък на регулаторните актове, на които отговаря типът превозно средство

Приложение VII

Система за номериране на ЕС сертификати за одобряване на типа

Допълнение:

Маркировка за ЕС одобряване на компонент или отделен технически възел

Приложение VIII

Резултати от изпитвания

Приложение IX

Сертификат за съответствие

Приложение X

Процедури за съответствие на производството

Приложение XI

Образец и система за номериране на сертификатите, разрешаващи пускането на пазара на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи

Допълнение:

Образец на ЕС сертификат за разрешаване

Приложение XII

Ограничения за малки серии

Приложение XIII

Списък на части или оборудване, които могат да изложат на значителен риск правилното функциониране на системи, които са от основно значение за безопасността на превозното средство или за неговото въздействие върху околната среда, експлоатационни характеристики на тези части и оборудване, подходящи процедури за изпитвания, разпоредби за маркиране и опаковка

Приложение XIV

Списък на ЕС одобрения на типа, издадени, отказани или оттеглени в съответствие с регулаторни актове

Приложение XV

Регулаторни актове, за които производител може да бъде определен за техническа служба

Допълнение:

Определяне на производител като техническа служба и възлагане на подизпълнители

Приложение XVI

Условия за използването на виртуални методи на изпитване от производителя или техническата служба

Допълнение 1:

Общи условия за използването на методи за виртуално изпитване

Допълнение 2:

Специфични условия за използването на методи за виртуално изпитване

Допълнение 3:

Процедура за проверка

Приложение XVII

Процедури, които трябва да бъдат следвани по време на многоетапно ЕС одобряване на типа

Допълнение:

Образец на допълнителна табела на производителя

Приложение XVIII

Достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

Допълнение 1:

Сертификат на производителя за достъпа до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство

Допълнение 2:

Информация за СБД на превозно средство

Приложение ХIX

Таблица на съответствиетоПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ — ПЪЛЕН СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СИСТЕМИ, компоненти или отделни технически възли (a)

ЧАСТ I

Информационните документи, използвани за целите на ЕС одобряването на типа на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с изискванията на настоящия регламент и регулаторните актове, посочени в приложение IV, се състоят само от документи, посочени в този пълен списък, като се запазва номерирането на точките в списъка.

Посочената по-долу информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Чертежите се представят в подходящ мащаб и с достатъчно подробности, във формат А4 или в папка с формат А4. На снимките, ако има такива, трябва да се виждат достатъчно подробности.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящото приложение, имат електронни устройства за управление, се предоставя информация за техните характеристики.

1.    ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.    Марка (търговско наименование на производителя): …

1.2.    Тип: …

1.2.0.1.    Шаси: …

1.2.0.2.    Каросерия/комплектувано превозно средство: …

1.2.1.    Търговско наименование(я) (когато има): …

1.2.2.    За превозните средства с многоетапно одобряване на типа — информация за одобряването на типа на базовото превозно средство/превозното средство от предишния етап (посочва се информацията за всеки етап. Това може да се направи посредством матрица)

Тип: …………………………………………………………………………

Вариант(и): …………………………………………………………………..

Версия(и): …………………………………………………………………...

Номер на одобрението на типа, включително номер на разширението …................................

1.3.    Средства за идентифициране на типа, ако са маркирани върху превозното средство / компонента / отделния технически възел (1) (б): …

1.3.0.1.    Шаси: …

1.3.0.2.    Каросерия/комплектувано превозно средство: …

1.3.1.    Местоположение на тази маркировка: …

1.3.1.1.    Шаси: …

1.3.1.2.    Каросерия/комплектувано превозно средство: …

1.4.    Категория превозно средство (в): …

1.4.1.    Класификация(и) в зависимост от опасните товари, за чийто превоз е предназначено превозното средство: …

1.5.    Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

1.5.1.    За превозни средства с многоетапно одобряване — наименование на дружеството и адрес на производителя на базовото превозно средство/превозното средство от предишния(те) етап(и)….......

1.6.    Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели и местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

1.6.1.    На шасито: …

1.6.2.    На каросерията: …

1.7.    (Не е зададена)

1.8.    Наименование(я) и адрес(и) на монтажния завод(и): …

1.9.    Наименование и адрес на представителя на производителя (когато има): …

2.    ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.    Фотографии и/или чертежи на представително превозно средство/компонент/отделен технически възел (1): …

2.2.    Схема с обозначени размери на цялото превозно средство: …

2.3.    Брой на осите и колелата: …

2.3.1.    Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.3.2.    Брой и местоположение на управляваните оси: …

2.3.3.    Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): …

2.4.    Шаси (ако има) (сборен чертеж): …

2.5.    Използван материал за страничните елементи (г): …

2.6.    Местоположение и разположение на двигателя: …

2.7.    Кабина на водача (разположена над двигателя или зад двигателя) (д): …

2.8.    Място на управление: ляво/дясно (1).

2.8.1.    Превозното средство е оборудвано за дясно/ляво движение (1).

2.9.    Да се посочи дали теглещото превозно средство е предвидено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич: …

2.10.    Да се посочи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на товари при контролирана температура: …

3.    МАСИ И РАЗМЕРИ (е) ( ж ) ( 6 ) 

   (в kg и mm) (препратка към чертеж, когато е приложимо)

3.1.    Междуосово(и) разстояние(я) (при пълно натоварване) (ж1): 

3.1.1.    Превозни средства с две оси: …

3.1.2.    Превозни средства с три или повече оси

3.1.2.1.    Междуосово разстояние между последователни оси, като се започне от най-предната ос и се стигне до най-задната ос: …

3.1.2.2.    Общо междуосово разстояние: …

3.2.    Седлово устройство

3.2.1.    В случай на полуремаркета

3.2.1.1.    Разстояние между цапфата за свързване със седловото устройство и най-задния край на полуремаркето: …

3.2.1.2.    Максимално разстояние между цапфата за свързване със седловото устройство и всяка точка в предната част на полуремаркето: …

3.2.1.3.    Базово междуосово разстояние на полуремарке (съгласно точка 3.2 от част Г на приложение I към Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията 1 : …

3.2.2.    В случай на превозни средства, теглещи полуремарке

3.2.2.1.    Надвес на седловото устройсво (максимум и минимум; да се посочат допустимите стойности при некомплектувано превозно средство (ж2): …

3.2.2.2.    Максимална височина на седловото устройство (стандартизирана) (ж3): …

3.3.    Колеи и широчини на осите

3.3.1.    Колея на всяка управляема ос (ж4): …

3.3.2.    Колея на всички останали оси (ж4): …

3.3.3.    Широчина на най-широката задна ос: …

3.3.4.    Широчина на най-предната ос (измерена между най-външните части на гумите, изключвайки деформациите на гумите в близост до точката на контакт с пътя): …

3.4.    Размери на превозното средство (габаритни)

3.4.1.    За шаси без каросерия

3.4.1.1.    Дължина (ж5): …

3.4.1.1.1.    Максимална допустима дължина: …

3.4.1.1.2.    Минимална допустима дължина: …

3.4.1.1.3.    При ремаркета — максимална допустима дължина на теглича (ж6): …

3.4.1.2.    Широчина (ж7): …

3.4.1.2.1.    Максимална допустима широчина: …

3.4.1.2.2.    Минимална допустима широчина: …

3.4.1.3.    Височина (в готовност за движение) (ж8) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

3.4.1.4.    Преден надвес (ж9): …

3.4.1.4.1.    Преден ъгъл на проходимост (ж10): … градусa.

3.4.1.5.    Заден надвес (ж11): …

3.4.1.5.1.    Заден ъгъл на проходимост (ж12): … градусa.

3.4.1.5.2.    Минимален и максимален допустим надвес на точката на прикачване (ж13): …

3.4.1.6.    Пътен просвет (както е измерен в съответствие с точка 3 от допълнение 1 към приложение II)

3.4.1.6.1.    Между осите: …

3.4.1.6.2.    Под предната(ите) ос(и): …

3.4.1.6.3.    Под задната(ите) ос(и): …

3.4.1.7.    Ъгъл на надлъжна проходимост (ж14): … градусa.

3.4.1.8.    Допустими гранични положения на центъра на тежестта на каросерията и/или вътрешните приспособления и/или оборудването и/или полезния товар: …

3.4.2.    За шаси с каросерия

3.4.2.1.    Дължина (ж5): …

3.4.2.1.1.    Дължина на товарната площ: …

3.4.2.1.2.    При ремаркета — максимална допустима дължина на теглича (ж6): …

3.4.2.2.    Широчина (ж7): …

3.4.2.2.1.    Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура): …

3.4.2.3.    Височина (в готовност за движение) (ж8) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

3.4.2.4.    Преден надвес (ж9): …

3.4.2.4.1.    Преден ъгъл на проходимост (ж10): … градусa.

3.4.2.5.    Заден надвес (ж11): …

3.4.2.5.1.    Заден ъгъл на проходимост (ж12): … градусa.

3.4.2.5.2.    Минимален и максимален допустим надвес на точката на прикачване (ж13): …

3.4.2.6.    Пътен просвет (както е измерен в съответствие с точка 3 от допълнение 1 към приложение II)

3.4.2.6.1.    Между осите: …

3.4.2.6.2.    Под предната(ите) ос(и): …

3.4.2.6.3.    Под задната(ите) ос(и): …

3.4.2.7.    Ъгъл на надлъжна проходимост (ж14): … градусa.

3.4.2.8.    Допустими гранични положения на центъра на тежестта на полезния товар (при неравномерно разпределен товар): …

3.4.2.9.    Местоположение на центъра на тежестта на превозното средство (М2 и М3) при неговата технически допустима максимална маса в надлъжна, напречна и вертикална посока: …

3.4.3.    За каросерия, одобрена без шаси (превозни средства М2 и М3)

3.4.3.1.    Дължина (ж5): …

3.4.3.2.    Широчина (ж7): …

3.4.3.3.    Номинална височина (в готовност за движение) (ж8) за предвидения(ите) тип(ове) шаси(та) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

3.5.    Минимална маса върху управляемата(ите) ос(и) при некомплектувани превозни средства:

3.6.    Маса в готовност за движение (з):

a)    минимум и максимум за всеки вариант: …

б)    маса на всяка версия (трябва да се предостави матрица): …

3.6.1.    Разпределение на тази маса между осите и — в случай на полуремарке, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич — масата в точката на прикачване: …

a)    минимум и максимум за всеки вариант: …

б)    маса на всяка версия (трябва да се предостави матрица): …

3.6.2.    Маса на незадължителното оборудване (съгласно предвиденото в точки 4 и 5 на член 2 от Регламент (ЕС) № 1230/2012): …

3.7.    Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство, както е посочена от производителя, в случай на некомплектувано превозно средство: …

3.7.1.    Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке с централна ос — натоварване в точката на прикачване: …

3.8.    Технически допустима максимална маса на превозно средство по данни на производителя (и) (3): …

3.8.1.    Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке с централна ос — натоварване в точката на прикачване (3): …

3.9.    Технически допустима максимална маса върху всяка ос:

3.10.    Технически допустима маса на всяка група оси:

3.11.    Технически допустима максимална теглена маса за теглещото превозно средство 

в случай на:

3.11.1.    Ремарке с теглич: …

3.11.2.    Полуремарке: …

3.11.3.    Ремарке с централна ос: …

3.11.3.1.    максимално отношение на надвеса на теглително-прикачното устройство (й) към междуосовото разстояние: …

3.11.3.2.    максимална стойност V: … kN.

3.11.4.    Ремарке с твърд теглич: …

3.11.5.    Технически допустима максимална маса на състава (3): …

3.11.6.    Максимална маса на ремарке без спирачна уредба: …

3.12.    Технически допустима максимална маса в точката на прикачване:

3.12.1.    на теглещо превозно средство: …

3.12.2.    на полуремарке, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич: …

3.12.3.    максимална допустима маса на прикачното устройство (ако не е монтирано от производителя): …

3.13.    Описвана повърхност върху пътя при завиване (точки 6 и 7 от част В на приложение I към Регламент (ЕС) № 1230/2012): …

3.14.    Съотношение мощност на двигателя/максимална маса: …… kW/kg.

3.14.1.    Съотношение мощност на двигателя/технически допустима максимална маса в на състава (точка 5 от част В на приложение I към Регламент (ЕС) № 1230/2012): ……kW/kg.

3.15.    Способност за потегляне по наклон (самостоятелно превозно средство)(4): …… %.

3.16.    Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси (незадължително) 

3.16.1.    Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: …

3.16.2.    Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка ос, а в случай на полуремарке или ремарке с централна ос — предвиденото натоварване в точката на прикачване, посочено от производителя, когато е по-малко от технически допустимата максимална маса в точката на прикачване: …

3.16.3.    Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка група оси: …

3.16.4.    Регистрационна/експлоатационна допустима максимална теглена маса: …

3.16.5.    Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: …

3.17.    Превозно средство, представено за многоетапно одобряване на типа (само когато става въпрос за некомплектувани или напълно комплектувани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007): да/не (1)

3.17.1.    Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: …kg.

3.17.2.    Предварително определена маса, изчислена в съответствие с точка 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008: …kg.

4.    СИЛОВА УРЕДБА (к) 

4.1.    Производител на двигателя:  

4.1.1.    Определен от производителя код на двигателя (както е маркиран върху двигателя) или друго средство за идентификация: …

4.1.2.    Номер на одобрението (когато е приложимо), включително маркировка за идентификация на горивото: …

(само за тежкотоварни превозни средства)

4.2.    Двигател с вътрешно горене

4.2.1.    Специфична информация за двигателя 

4.2.1.1.    Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез самовъзпламеняване /работа с два вида гориво (1)

Цикъл: четиритактов/двутактов/цикли при ротационен двигател (1)

4.2.1.1.1.    Тип двигател, работещ с два вида гориво: тип 1A/тип 1В/тип 2A/тип 2В/тип 3В (1) (ч1)

4.2.1.1.2.    Дял на енергията от газ за частта на изпитвателен цикъл WHTC (за преходни режими), провеждана при горещ двигател: … %

4.2.1.2.    Брой и разположение на цилиндрите: …

4.2.1.2.1.    Диаметър (л): …… mm

4.2.1.2.2.    Ход на буталото (л): …… mm

4.2.1.2.3.    Ред на запалване: …

4.2.1.3.    Работен обем на двигателя (м): …… cm3 

4.2.1.4.    Степен на сгъстяване (2): …

4.2.1.5.    Чертежи на горивната камера и на челото на буталото, а при двигатели с принудително запалване — и на буталните пръстени: …

4.2.1.6.    Нормална честота на въртене (обороти) на празен ход на двигателя (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Висока честота на въртене (обороти) на празен ход на двигателя (2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Празен ход на двигателя с дизелово гориво: да/не (1) (ч1)

4.2.1.7.    Съдържание на въглероден окис на единица обем отработил газ при празен ход на двигателя (2): …… %, обявено от производителя (само за двигатели с принудително запалване)

4.2.1.8.    Максимална полезна мощност (н): … kW при … min-1 (стойност, обявена от производителя)

4.2.1.9.    Максимална допустима честота на въртене на двигателя по предписание на производителя: …… min-1 

4.2.1.10.    Максимален полезен/ефективен въртящ момент (н): … Nm при … min-1 (стойност, обявена от производителя)

4.2.1.11.    (само Евро VI) Позовавания на производителя на комплекта документи, изискван по членове 5, 7 и 9 от Регламент (ЕС) № 582/2011, който дава възможност на одобряващия орган да оценява стратегиите за контрол на емисиите и интегрираните в двигателя системи, за да се гарантира правилното действие на мерките за контрол на NOx

4.2.2.    Гориво 

4.2.2.1.    Лекотоварни превозни средства: дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (ВНГ)/природен газ (ПГ) или биометан/етанол (E 85)/дизелово биогориво/водород/H2NG (1) (6)

4.2.2.2.    Тежкотоварни превозни средства: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ-H/ПГ-L/ПГ-HL/етанол (ED95)/етанол (E85)/ВПГ/ВПГ20/ (1)(6)

4.2.2.2.1.    (само Евро VI) Горива, които двигателят може да използва, заявени от производителя в съответствие с точка 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011 (когато е приложимо)

4.2.2.3.    Гърловина на горивния резервоар: стеснен отвор/етикет (1)

4.2.2.4.    Тип на превозното средство според горивото: едногоривно, двугоривно, с гъвкав горивен режим (1)

4.2.2.5.    Максимално допустимо количество биогориво в горивото (стойност, обявена от производителя): … %, обемни

4.2.3.    Резервоар(и) за гориво 

4.2.3.1.    Работен резервоар(и) за гориво

4.2.3.1.1.    Брой резервоари и вместимост на всеки един от тях: …

4.2.3.1.1.1.    Материал: …

4.2.3.1.2.    Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички съединения и всички тръбопроводи на уредбата за вентилация и обезвъздушаване, ключалки, клапани, закрепващи устройства: …

4.2.3.1.3.    Чертеж, ясно показващ местоположението на резервоара(ите) в превозното средство: …

4.2.3.2.    Резервни резервоари за гориво

4.2.3.2.1.    Брой резервоари и вместимост на всеки един от тях: …

4.2.3.2.1.1.    Материал: …

4.2.3.2.2.    Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички съединения и всички тръбопроводи на уредбата за вентилация и обезвъздушаване, ключалки, клапани, закрепващи устройства: …

4.2.3.2.3.    Чертеж, ясно показващ местоположението на резервоара(ите) в превозното средство: …

4.2.4.    Подаване на гориво 

4.2.4.1.    Чрез карбуратор(и): да/не (1)

4.2.4.2.    Чрез впръскване на гориво (само за двигателите със самовъзпламеняване или за двигателите, работещи с два вида гориво): да/не (1)

4.2.4.2.1.    Описание на системата: …

4.2.4.2.2.    Принцип на работа: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (1)

4.2.4.2.3.    Горивонагнетателна помпа

4.2.4.2.3.1.    Марка(и): …

4.2.4.2.3.2.    Тип(ове): …

4.2.4.2.3.3.    Максимално количество подавано гориво (1) (2): …… mm3 за ход или цикъл при честота на въртене на двигателя от: … min-1 или, като алтернатива, графика на зависимостта: …

   (Ако има възможност за регулиране на компресора, се посочва графичната зависимост на подаването на горивото и на нарастването на налягането във функция от честотата на въртене на двигателя)

4.2.4.2.3.4.    Статичен ъгъл на впръскването (2): …

4.2.4.2.3.5.    Крива на изпреварване на впръскването (2): …

4.2.4.2.3.6.    Процедура на калибриране: стенд за изпитване/двигател (1)

4.2.4.2.4.    Регулатор

4.2.4.2.4.1.    Тип: …

4.2.4.2.4.2.    Точка на прекратяване на впръскването

4.2.4.2.4.2.1.    Честота на въртене на коляновия вал, при която започва прекратяването на впръскването на гориво под товар: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.2.    Максимална честота на въртене без товар: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.3.    Честота на въртене на празен ход: …… min-1 

4.2.4.2.5.    Нагнетателен тръбопровод (само за тежкотоварни превозни средства)

4.2.4.2.5.1.    Дължина: …… mm

4.2.4.2.5.2.    Вътрешен диаметър: …… mm

4.2.4.2.5.3.    Акумулираща горивна система с високо налягане, марка и тип: … …

4.2.4.2.6.    Впръсквач(и)

4.2.4.2.6.1.    Марка(и): …

4.2.4.2.6.2.    Тип(ове): …

4.2.4.2.6.3.    Отварящо налягане (2): …… kPa или графична зависимост (é): …

4.2.4.2.7.    Уредба за пускане при студен двигател

4.2.4.2.7.1.    Марка(и): …

4.2.4.2.7.2.    Тип(ове): …

4.2.4.2.7.3.    Описание: …

4.2.4.2.8.    Спомагателно пусково устройство

4.2.4.2.8.1.    Марка(и): …

4.2.4.2.8.2.    Тип(ове): …

4.2.4.2.8.3.    Описание на системата: …

4.2.4.2.9.    Марка(и): да/не (1)

4.2.4.2.9.1.    Марка(и): …

4.2.4.2.9.2.    Тип(ове):

4.2.4.2.9.3.    Описание на уредбата (в случай на уредби, различни от уредбите с непрекъснато впръскване, да се посочат еквивалентни данни): …

4.2.4.2.9.3.1.    Марка и тип на електронния блок за управление (ECU): …

4.2.4.2.9.3.2.    Марка и тип на дебитомера: …

4.2.4.2.9.3.3.    Марка и тип на горивния разпределител: …

4.2.4.2.9.3.4.    Марка и тип на горивния разпределител: …

4.2.4.2.9.3.5.    Марка и тип на датчика за температурата на водата: …

4.2.4.2.9.3.6.    Марка и тип на датчика за температурата на водата: …

4.2.4.2.9.3.7.    Марка и тип на датчика за температурата на въздуха: …

4.2.4.2.9.3.8.    Марка и тип на датчика за налягането на въздуха: …

4.2.4.2.9.3.9.    Номер(а) на софтуерното калибриране: …

4.2.4.3.    Чрез впръскване на гориво (само за двигатели с принудително запалване): да/не (1)

4.2.4.3.1.    Принцип на работа: всмукателен колектор (едноточково/многоточково/директно впръскване (1) / друго (посочва се): …

4.2.4.3.2.    Марка(и): …

4.2.4.3.3.    Тип(ове): …

4.2.4.3.4.    Описание на уредбата (в случай на системи, различни от системите с непрекъснато впръскване, да се посочат еквивалентни данни): …

4.2.4.3.4.1.    Марка и тип на електронния блок за управление (ECU): …

4.2.4.3.4.2.    Марка и тип на регулатора за налягане на горивото: …

4.2.4.3.4.3.    Марка и тип на дебитомера: …

4.2.4.3.4.4.    Марка и тип на горивния разпределител: …

4.2.4.3.4.5.    Марка и тип на регулатора на налягането: …

4.2.4.3.4.6.    Марка и тип на микропрекъсвача: …

4.2.4.3.4.7.    Марка и тип на регулиращия винт за празния ход: …

4.2.4.3.4.8.    Марка и тип на корпуса на дроселната клапа: …

4.2.4.3.4.9.    Марка и тип на датчика за температурата на водата: …

4.2.4.3.4.10.    Марка и тип на датчика за температурата на въздуха: …

4.2.4.3.4.11.    Марка и тип на датчика за налягането на въздуха: …

4.2.4.3.4.12.    Номер(а) на софтуерното калибриране: …

4.2.4.3.5.    Впръсквачи: отварящо налягане (2): …… kPa или графична зависимост: …

4.2.4.3.5.1.    Марка: …

4.2.4.3.5.2.    Тип: …

4.2.4.3.6.    Регулировка на момента на впръскване: …

4.2.4.3.7.    Уредба за пускане при студен двигател

4.2.4.3.7.1.    Принцип(и) на работа: …

4.2.4.3.7.2.    Работни граници/параметри (1) (2): …

4.2.4.4.    Горивоподаваща помпа

4.2.4.4.1.    Налягане (2): .... kPa или графична зависимост (2): …

4.2.5.    Електрическа уредба 

4.2.5.1.    Номинално напрежение: ...... V, положителна/отрицателна маса (1)

4.2.5.2.    Генератор

4.2.5.2.1.    Тип: …

4.2.5.2.2.    Номинална мощност: …… VА

4.2.6.    Запалителна уредба (само за двигатели с искрово запалване) 

4.2.6.1.    Марка(и): …

4.2.6.2.    Тип(ове): …

4.2.6.3.    Принцип на работа: …

4.2.6.4.    Крива на изпреварване на запалването (2): …

4.2.6.5.    Статичен ъгъл на изпреварване на запалването (2): …… градуса преди ГМТ

4.2.6.6.    Запалителни свещи

4.2.6.6.1.    Марка: …

4.2.6.6.2.    Тип: …

4.2.6.6.3.    Разстояние между електродите на свещите: …… mm

4.2.6.7.    Индукционна(и) бобина(и)

4.2.6.7.1.    Марка: …

4.2.6.7.2.    Тип: …

4.2.7.    Охладителна уредба: течност/въздух (1)

4.2.7.1.    Номинални настройки на устройството за регулиране на температурата на двигателя: …

4.2.7.2.    Течност

4.2.7.2.1.    Вид на течността: …

4.2.7.2.2.    Циркулационна(и) помпа(и): да/не (1)

4.2.7.2.3.    Характеристики: ……….или

4.2.7.2.3.1.    Марка(и): …

4.2.7.2.3.2.    Тип(ове): …

4.2.7.2.4.    Предавателно(и) отношение(я): …

4.2.7.2.5.    Описание на вентилатора и неговия задвижващ механизъм: …

4.2.7.3.    Въздух

4.2.7.3.1.    Вентилатор: да/не (1)

4.2.7.3.2.    Характеристики: …….или

4.2.7.3.2.1.    Марка(и): …

4.2.7.3.2.2.    Тип(ове): …

4.2.7.3.3.    Предавателно(и) отношение(я): …

4.2.8.    Всмукателна уредба 

4.2.8.1.    Компресор: да/не (1)

4.2.8.1.1.    Марка(и): …

4.2.8.1.2.    Тип(ове): …

4.2.8.1.3.    Описание на уредбата (например, максимално налягане на нагнетяване: …… kPa; изпускателен клапан, ако е приложимо): …

4.2.8.2.    Междинен охладител: да/не (1)

4.2.8.2.1.    Тип: въздух–въздух/въздух–вода (1)

4.2.8.3.    Разреждане във всмукателния колектор при номинална честота на въртене (обороти) на двигателя и при 100 % натоварване (само за двигатели със самовъзпламеняване)

4.2.8.3.1.    Минимална допустима стойност: ………. kPa

4.2.8.3.2.    Максимална допустима стойност: ……… kPa

4.2.8.3.3.    (само Евро VI) Действително разреждане във всмукателната уредба при номинални обороти на двигателя и при 100 % натоварване на превозното средство: … kPa

4.2.8.4.    Описание и чертеж на всмукателните тръби и техните принадлежности (нагнетателна камера, нагревателно устройство, допълнителни всмукатели на въздух и т.н.): …

4.2.8.4.1.    Описание на всмукателния колектор (включително чертежи и/или снимки): …

4.2.8.4.2.    Въздушен филтър, чертежи: …или

4.2.8.4.2.1.    Марка(и): …

4.2.8.4.2.2.    Тип(ове): …

4.2.8.4.3.    Шумозаглушител на всмукателната уредба, чертежи: …или

4.2.8.4.3.1.    Марка(и): …

4.2.8.4.3.2.    Тип(ове): …

4.2.9.    Изпускателна уредба 

4.2.9.1.    Описание и/или чертеж на изпускателния колектор: …

4.2.9.2.    Описание и/или чертеж на изпускателната уредба: …

4.2.9.2.1.    (само ЕВРО VI) Описание и/или чертеж на елементите на изпускателната уредба, които са част от системата на двигателя

4.2.9.3.    Максимално допустимо противоналягане в изпускателната уредба при номинална честота на въртене на двигателя и при товар 100 % (само за двигатели със самовъзпламеняване): …… kPa

4.2.9.3.1.    (само Евро VI) Действително противоналягане на отработилите газове при номинални обороти на двигателя и 100 % натоварване на превозното средство (само за двигатели със самовъзпламеняване): … kPa

4.2.9.4.    Тип и маркировка на шумозаглушителя(ите) на изпускателната уредба: …

   Когато това е приложимо за външен шум, мерки за намаляване на шума в отделението за двигателя и от двигателя: …

4.2.9.5.    Местоположение на изпускателния отвор: …

4.2.9.6.    Шумозаглушител на изпускателната уредба, съдържащ влакнести материали: …

4.2.9.7.    Пълен обем на изпускателната уредба: …… dm3

4.2.9.7.1.    (само Евро VI) Допустим обем на изпускателната уредба: … dm3 

4.2.9.7.2.    (само ЕВРО VI) Обем на изпускателната уредба, която е част от системата на двигателя: … dm3

4.2.10.    Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори:

4.2.11.    Газоразпределение или еквивалентни данни 

4.2.11.1.    Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне или подробности за газоразпределението при алтернативни системи за газоразпределение, по отношение на мъртвите точки. За системи с променливо газоразпределение, минимален и максимален ъгъл: …

4.2.11.2.    Основен обхват и/или обхват на настройката (1): …

4.2.12.    Мерки срещу замърсяването на въздуха 

4.2.12.1.    Устройство за рециклиране на картерните газове (описание и чертежи): …

4.2.12.1.1.    (само Евро VI) Устройство за рециклиране на картерните газове: да/не (2)

Ако е налице — описание и чертежи:

Ако не е налице, се изисква съответствие с приложение V към Регламент (ЕС) № 582/2011

4.2.12.2.    Допълнителни устройства за контрол на замърсяването (ако има такива и те не са включени в други точки)

4.2.12.2.1.    Каталитичен преобразувател: да/не (1)

4.2.12.2.1.1.    Брой на каталитичните преобразуватели и елементи (посочената по-долу информация се дава за всеки отделен възел): …

4.2.12.2.1.2.    Размери, форма и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): …

4.2.12.2.1.3.    Тип на каталитичното действие: …

4.2.12.2.1.4.    Общо количество на благородните метали: …

4.2.12.2.1.5.    Относителна концентрация: …

4.2.12.2.1.6.    Субстрат (структура и материал): …

4.2.12.2.1.7.    Плътност на клетките: …

4.2.12.2.1.8.    Тип на кожуха на каталитичния(те) преобразувател(и): …

4.2.12.2.1.9.    Местоположение на каталитичния(те) преобразуватели(и) (място и базово разстояние в изпускателния тръбопровод): …

4.2.12.2.1.10.    Топлозащитен екран: да/не (1)

4.2.12.2.1.11.    Система/метод за регенериране на системите за последваща обработка на отработилите газове, описание: …

4.2.12.2.1.11.1.    Брой на работните цикли от тип I (или еквивалентни цикли за изпитване на двигателя) между два цикъла, в които има фази на регенериране при условия, еквивалентни на изпитване от тип I (разстояние D на фигура 1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

4.2.12.2.1.11.2.    Описание на метода, използван за определяне на броя на циклите между два цикъла, в които има фаза на регенериране: …

4.2.12.2.1.11.3.    Параметри за определяне на нивото на натоварване, изисквано за настъпване на регенериране (т.е. температура, налягане и т.н.): …

4.2.12.2.1.11.4.    Описание на метода, използван за натоварване на системата при процедурата на изпитване, описана в точка 3.1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН: …

4.2.12.2.1.11.5.    Обхват на нормалната работна температура: ……… K

4.2.12.2.1.11.6.    Реагенти за еднократна употреба: да/не (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Тип и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: …

4.2.12.2.1.11.8.    Обхват на нормалната работна температура на реагента: ……… K

4.2.12.2.1.11.9.    Международен стандарт: …

4.2.12.2.1.11.10.    Честота на повторно пълнене с реагент: текущо/при техническото обслужване (1)

4.2.12.2.1.12.    Марка на каталитичния преобразувател: …

4.2.12.2.1.13.    Идентификационен номер: …

4.2.12.2.2.    Кислороден датчик: да/не (1)

4.2.12.2.2.1.    Марка: …

4.2.12.2.2.2.    Местоположение: …

4.2.12.2.2.3.    Обхват на регулиране: …

4.2.12.2.2.4.    Тип: …

4.2.12.2.2.5.    Идентификационен номер: …

4.2.12.2.3.    Впръскване на въздух: да/не (1)

4.2.12.2.3.1.    Тип (пулсиращ въздух, въздушна помпа и т.н.): …

4.2.12.2.4.    Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)

4.2.12.2.4.1.    Характеристики (марка, тип, дебит и т.н.): …

4.2.12.2.4.2.    Система с течностно охлаждане: да/не (1)

4.2.12.2.5.    Система за контрол на емисиите от изпаряване: да/не (1)

4.2.12.2.5.1.    Подробно описание на устройствата и техните настройки: …

4.2.12.2.5.2.    Чертеж на системата за контрол на емисиите от изпаряване: …

4.2.12.2.5.3.    Чертеж на корпуса на въгленовия филтър: …

4.2.12.2.5.4.    Маса на сухия въглен: …… g

4.2.12.2.5.5.    Схема на резервоара за гориво с посочване на вместимостта и материала: …

4.2.12.2.5.6.    Чертеж на термозащитния екран между резервоара и изпускателната уредба: …

4.2.12.2.6.    Филтър за прахови частици (PT): да/не (1)

4.2.12.2.6.1.    Размери, форма и капацитет на филтъра за прахови частици: …

4.2.12.2.6.2.    Конструкция на филтъра за прахови частици: …

4.2.12.2.6.3.    Местоположение (базово разстояние в изпускателната тръба): …

4.2.12.2.6.4.    Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: …

4.2.12.2.6.4.1.    Брой на работните цикли от тип I (или еквивалентни цикли за изпитване на двигателя) между два цикъла, в които има фази на регенериране при условия, еквивалентни на изпитване от тип I (разстояние D на фигура 1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

4.2.12.2.6.4.2.    Описание на метода, използван за определяне на броя на циклите между два цикъла, в които има фаза на регенериране: …

4.2.12.2.6.4.3.    Параметри за определяне на нивото на натоварване, изисквано за настъпване на регенериране (т.е. температура, налягане и т.н.): …

4.2.12.2.6.4.4.    Описание на метода, използван за натоварване на системата при процедурата на изпитване, описана в точка 3.1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН: …

4.2.12.2.6.5.    Марка на филтъра за прахови частици: …

4.2.12.2.6.6.    Идентификационен номер: …

4.2.12.2.6.7.    Обхват на нормалната работна температура: … (K) и обхват на налягането … (kPa)

   (само за тежкотоварни превозни средства)

4.2.12.2.6.8.    При периодично регенериране (само за тежкотоварни превозни средства)

4.2.12.2.6.8.1.    Брой на изпитвателни цикли за емисии (ETC) между 2 регенерирания (n1): … (не се прилага за Евро VI)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (само Евро VI) Брой на изпитвателни цикли WHTC без регенериране (n):

4.2.12.2.6.8.2.    Брой на изпитвателни цикли ЕТС по време на регенериране (n2): … (не се прилага за Евро VI) 

4.2.12.2.6.8.2.1.    (само Евро VІ) Брой на изпитвателни цикли WHTC с регенериране (nR):

4.2.12.2.6.9.    Други системи: да/не (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Описание и действие

4.2.12.2.7.1.    Система за бордова диагностика (СБД): да/не (1): …

4.2.12.2.7.1.1.    (само Евро VI) Брой на двигателите със СБД в рамките на семейството двигатели

4.2.12.2.7.1.2.    Списък на семействата двигатели със СБД (когато е приложимо)

4.2.12.2.7.1.3.    Номер на семейството двигатели със СБД, към което принадлежи основният двигател / двигателят:

4.2.12.2.7.1.4.    Позовавания от страна на производителя на документацията относно СБД, изисквана от член 5, параграф 4, буква в) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 и определена в приложение Х към посочения регламент за целите на одобряването на СБД

4.2.12.2.7.1.5.    Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на документацията за монтиране в превозно средство на двигател, оборудван със СБД

4.2.12.2.7.1.6.    Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на комплекта от документи, свързан с монтирането в превозно средство на СБД за одобрен двигател

4.2.12.2.7.2.    Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН): …

4.2.12.2.7.3.    Списък и предназначение на всички компоненти, наблюдавани от СБД: …

4.2.12.2.7.4.    Писмено описание (общи принципи на работа) на

4.2.12.2.7.4.1.    Двигатели с принудително запалване

4.2.12.2.7.4.1.1.    Следене на работата на каталитичния преобразувател: …

4.2.12.2.7.4.1.2.    Установяване на прекъсване в запалването: …

4.2.12.2.7.4.1.3.    Следене на работата на кислородния датчик: …

4.2.12.2.7.4.1.4.    Други компоненти, следени от СБД: …

4.2.12.2.7.4.2.    Двигатели със самовъзпламеняване: …

4.2.12.2.7.4.2.1.    Следене на работата на каталитичния преобразувател: …

4.2.12.2.7.4.2.2.    Следене на филтъра за прахови частици: …

4.2.12.2.7.4.2.3.    Следене на електрониката на горивната уредба: …

4.2.12.2.7.4.2.4.    Следене на системата за отстраняване на NOx (deNOx) …

4.2.12.2.7.4.2.5.    Други компоненти, следени от СБД: …

4.2.12.2.7.5.    Критерии за активиране на индикатора за неизправност (точен брой пътни цикли или статистически метод): …

4.2.12.2.7.6.    Списък на всички кодове за изходящите сигнали на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях): …

4.2.12.2.7.7.    Производителят на превозното средство предоставя следната допълнителна информация, за да е възможно производството на съвместими със СБД резервни части и оборудване за диагностика и изпитвания.

4.2.12.2.7.7.1.    Описание на типа и на броя цикли на предварителна подготовка, използвани за първоначалното одобряване на типа превозно средство.

4.2.12.2.7.7.2.    Описание на типа демонстрационен цикъл на СБД, използван за първоначалното одобряване типа на превозното средство по отношение на компонента, следен от СБД.

4.2.12.2.7.7.3.    Пълен списък на всички следени компоненти, предназначени за откриване на неизправности и задействане на индикатора за неизправност (установен брой цикли на управление или статистически метод), включително списък на съответните вторични параметри, измервани за всеки от компонентите, следени от СБД. Списък на всички изходящи кодове на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях), отнасящи се до отделните компоненти на силовото задвижване, свързани с емисиите, както и до отделните компоненти, които не са свързани с емисиите, когато от следенето на съответния компонент зависи задействането на индикатора за неизправност, включително по-специално подробно обяснение на данните, дадени в услуга $05 „Изпитване“, от ID $21 до FF, и данните, дадени в услуга $06.

При типове превозни средства, използващи комуникационна връзка в съответствие със стандарта ISO 15765-4 „Пътни превозни средства. Диагностика, използваща CAN мрежи. Част 4: Изисквания към системите във връзка с емисиите“ трябва да се осигури подробно обяснение на данните, съответстващи на услуга $06 „Изпитване“, ID от $00 до FF, за всеки поддържан от СБД идентификатор за следене.

4.2.12.2.7.7.4.    Информацията, изисквана в точка 4.2.12.2.7.7. 3 може да се предоставя чрез попълване на таблица, както е описано в точки 4.2.12.2.7.7.4.1 и 4.2.12.2.7.7.4.2.

4.2.12.2.7.7.4.1.    Лекотоварни превозни средства

Компонент

Код на неизправност

Стратегия на следене

Критерии за откриване на неизправности

Критерии за задействане на индикатора за неизправност

Вторични параметри

Предварителна подготовка

Демонстрационно изпитване

Катализатор

P0420

Сигнали от кислородни датчици 1 и 2

Разлика между сигналите от датчици 1 и 2-

3-ти цикъл

Натоварване при честота на въртене (обороти) на двигателя, режим A/F, температура на каталитичния преобразувател

Два цикъла от тип І

Тип I

4.2.12.2.7.7.4.2.    Тежкотоварни превозни средства

Компонент

Код на неизправност

Стратегия на следене

Критерии за откриване на неизправности

Критерии за задействане на индикатора за неизправност

Вторични параметри

Предварителна подготовка,

Демонстрационно изпитване

Каталитичен преобразувател със селективна каталитична редукция (СКР)

Pxxx

Сигнали за NOx от кислородни датчици 1 и 2

Разлика между сигналите от датчици 1 и 2-

3-ти цикъл

Натоварване при честота на въртене (обороти) на двигателя, температура на каталитичния преобразувател, активност на реагента

Три цикъла на изпитване на СБД (три кратки цикъла ESC)

Цикъл на изпитване на СБД (кратък цикъл ESC )

4.2.12.2.7.7.5.    (само Евро VІ) Стандарт за протокол за комуникация на СБД: (7)

4.2.12.2.7.8.    (само Евро VI) Позоваване от страна на производителя на свързаната с БД информация, изисквана съгласно член 5, параграф 4, буква г) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 за целите на съответствието с разпоредбите относно достъпа до информация за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозните средства, или

4.2.12.2.7.8.1.    Като алтернатива на позоваването на производителя, предвидено в точка 3.2.12.2.7.7, позоваване на приложението към информационния документ, посочен в допълнение 4 към приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011, което съдържа следната таблица, попълнена съгласно дадения пример:

Компонент — Код за повреда — Стратегия за следене — Критерии за откриване на повреда — Критерии за задействане на ИН — Вторични параметри — Предварителна подготовка — Демонстрационно изпитване

Каталитичен преобразувател — P0420 — Сигнали от кислородни датчици 1 и 2 — Разлика между сигналите от датчици 1 и 2 — 3-ти цикъл — Честота на въртене на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на каталитичния преобразувател — Два цикъла от тип 1 — Тип 1

4.2.12.2.7.9.    (само ЕВРО VI) Компоненти за СБД на превозното средство

4.2.12.2.7.9.1.    Алтернативно одобрение, както е предвидено в точка 2.4.1 от приложение Х към Регламент (EС) № 582/2011: да/не (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Списък на компонентите на СБД на превозното средство

4.2.12.2.7.9.3.    Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (9)

4.2.12.2.7.9.4.    Писмено описание и/или чертеж на интерфейса за извънбордова връзка на СБД(9)

4.2.12.2.8.    Други системи (описание и работа): …

4.2.12.2.8.1.    (само Евро VI) Системи за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx:

4.2.12.2.8.2.    Система за изискване на действие от водача

4.2.12.2.8.2.1    (само Евро VI) Двигател с постоянно изключена система за изискване на действие от водача, предназначен за използване от спасителните служби или в превозните средства, определени в член 2, параграф 3, буква б): да/не (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Задействане на режима на бавно движение:

„изключване след повторно пускане“/„изключване след зареждане с гориво“/„изключване след паркиране“ (1)(7)

4.2.12.2.8.3.    (само Евро VI) Брой на семействата двигатели със СБД в рамките на семейството двигатели, разглеждани във връзка с осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

4.2.12.2.8.3.1.    (само Евро VI) Брой на семействата двигатели със СБД в рамките на семейството двигатели, разглеждани във връзка с осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx (когато е приложимо)

4.2.12.2.8.3.2.    (само Евро VI) Номер на семейството двигатели със СБД, към което принадлежи основният двигател / двигателят

4.2.12.2.8.4.    (само Евро VI) Най-ниска концентрация на наличната в реагента активна съставка, която не задейства системата за предупреждение (CDmin): (%, обемни)

4.2.12.2.8.5.    (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на документацията за монтиране в превозно средство на системите за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

4.2.12.2.8.6.    (само ЕВРО VI) Монтирани на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи правилното действие на мерките за контрол на NOx

4.2.12.2.8.6.1.    Списък на монтираните на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи правилното действие на мерките за контрол на NOx

4.2.12.2.8.6.2.    Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на системата, осигуряваща правилното действие на мерките за контрол на NOx на одобрен двигател

4.2.12.2.8.6.3.    Писмено описание и/или чертеж на предупредителния сигнал (9)

4.2.12.2.8.6.4.    Алтернативно одобрение, предвидено в точка 2.1 от приложение ХIII към Регламент (EС) № 582/2011: да/не (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Подгреваеми/неподгреваеми резервоар с реагент и система за дозиране (вж. точка 2.4 от приложение 11 към Правило № 49 на ИКЕ на ООН)

4.2.12.2.9.    Ограничител на въртящ момент: да/не (1)

4.2.12.2.9.1.    Описание на активирането на ограничителя на въртящия момент (само за тежкотоварни превозни средства): …

4.2.12.2.9.2.    Описание на ограничаването на кривата на въртящия момент при пълно натоварване (само за тежкотоварни превозни средства): …

4.2.13.    Димност 

4.2.13.1.    Местоположение на обозначението на коефициента на поглъщане (само за двигатели със самовъзпламеняване): …

4.2.13.2.    Мощност в шест точки на измерване (вж. Правило № 24 на ИКЕ на ООН)

4.2.13.3.    Мощност на двигателя, измерена на изпитвателния стенд /на превозното средство (1)

4.2.13.3.1.    Заявени честоти на въртене (обороти) и мощности

Точки на измерване

Честота на въртене на двигателя (min-1)

Мощност (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Данни за всички устройства, предназначени да спомагат за намаляване разхода на гориво (ако не са включени в други точки): …

4.2.15.    Газова уредба за ВНГ: да/не (1)

4.2.15.1.    Номер на одобрението на типа съгласно Правило № 34 на ИКЕ на ООН: …

4.2.15.2.    Електронен модул за управление на двигателя при използване на гориво ВНГ

4.2.15.2.1.    Марка(и): …

4.2.15.2.2.    Тип(ове): …

4.2.15.2.3.    Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

4.2.15.3.    Допълнителна документация

4.2.15.3.1.    Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин към работа с ВНГ или обратно: …

4.2.15.3.2.    Устройство на уредбата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и др.): …

4.2.15.3.3.    Чертеж на обозначението: …

4.2.16.    Газова уредба за ПГ: да/не (1)

4.2.16.1.    Номер на одобрението на типа съгласно Правило № 34 на ИКЕ на ООН: …

4.2.16.2.    Електронен модул за управление на двигателя, при гориво ПГ

4.2.16.2.1.    Марка(и): …

4.2.16.2.2.    Тип(ове): …

4.2.16.2.3.    Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

4.2.16.3.    Допълнителна документация

4.2.16.3.1.    Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин към работа с ПГ или обратно: …

4.2.16.3.2.    Устройство на уредбата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и др.): …

4.2.16.3.3.    Чертеж на обозначението: …

4.2.17.    Специална информация, отнасяща се до двигатели на газово гориво за тежкотоварни превозни средства (при уредби, устроени по друг начин, да се предостави еквивалентна информация)

4.2.17.1.    Гориво: ВНГ/ПГ-H/ПГ-L/ПГ-HL (1)

4.2.17.2.    Регулатор(и) на налягането или регулатор(и) на изпарителя/налягането (1)

4.2.17.2.1.    Марка(и): …

4.2.17.2.2.    Тип(ове): …

4.2.17.2.3.    Брой на етапите за намаляване на налягането: …

4.2.17.2.4.    Налягане на последния етап

минимално: ….. kPa — максимално: …. kPa

4.2.17.2.5.    Брой на главните точки на регулиране: …

4.2.17.2.6.    Брой на точките за регулиране на празния ход: …

4.2.17.2.7.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.3.    Горивна уредба: смесително устройство/впръскване на газ/впръскване на течност/директно впръскване (1)

4.2.17.3.1.    Регулиране степента на насищане на сместа с гориво: …

4.2.17.3.2.    Описание на системата и/или схема и чертежи: …

4.2.17.3.3.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.4.    Устройство за смесване

4.2.17.4.1.    Брой: …

4.2.17.4.2.    Марка(и): …

4.2.17.4.3.    Тип(ове): …

4.2.17.4.4.    Местоположение: …

4.2.17.4.5.    Възможности за регулиране: …

4.2.17.4.6.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.5.    Впръскване във всмукателния колектор

4.2.17.5.1.    Впръскване: едноточково/многоточково (1)

4.2.17.5.2.    Впръскване: непрекъснато/едновременно/последователно (1)

4.2.17.5.3.    Оборудване за впръскване

4.2.17.5.3.1.    Марка(и): …

4.2.17.5.3.2.    Тип(ове): …

4.2.17.5.3.3.    Възможности за регулиране: …

4.2.17.5.3.4.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.5.4.    Горивоподаваща помпа (ако има такава)

4.2.17.5.4.1.    Марка(и): …

4.2.17.5.4.2.    Тип(ове): …

4.2.17.5.4.3.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.5.5.    Впръсквач(и) …

4.2.17.5.5.1.    Марка(и): …

4.2.17.5.5.2.    Тип(ове): …

4.2.17.5.5.3.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.6.    Директно впръскване

4.2.17.6.1.    Регулатор на помпата/налягането на впръскването (1)

4.2.17.6.1.1.    Марка(и): …

4.2.17.6.1.2.    Тип(ове): …

4.2.17.6.1.3.    Регулировка на момента на впръскване: …

4.2.17.6.1.4.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.6.2.    Впръсквач(и) …

4.2.17.6.2.1.    Марка(и): …

4.2.17.6.2.2.    Тип(ове): …

4.2.17.6.2.3.    Отварящо налягане или графична зависимост (2): …

4.2.17.6.2.4.    Номер на одобрението на типа: …

4.2.17.7.    Електронен блок за управление (ECU):

4.2.17.7.1.    Марка(и): …

4.2.17.7.2.    Тип(ове): …

4.2.17.7.3.    Възможности за регулиране: …

4.2.17.7.4.    Номер(а) на софтуерното калибриране: …

4.2.17.8.    Специфично оборудване за гориво ПГ

4.2.17.8.1.    Вариант 1 (само при одобряване на двигатели за няколко горива със специфичен състав)

4.2.17.8.1.0.1.    (само Евро VI) Саморегулиране? да/не (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (само Евро VI) Калибриране за газ със специфичен състав NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Трансформиране за газ със специфичен състав NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Състав на горивото:

метан (CH4):

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

етан (C2H6):

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

пропан (C3H8):

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

бутан (C4H10):

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

C5/C5+:

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

кислород (O2):

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

инертни съставки (N2, He и т.н.):

основа: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ..... моларни %

4.2.17.8.1.2.    Впръсквач(и)

4.2.17.8.1.2.1.    Марка(и): …

4.2.17.8.1.2.2.    Тип(ове): …

4.2.17.8.1.3.    Други (когато е приложимо): …

4.2.17.8.2.    Вариант 2 (само при одобряване на двигатели за няколко горива със специфични съставки)

4.2.17.9.    Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на документацията за монтиране на двигателя, работещ с два вида гориво, в превозно средство (ч1)

4.2.18.    Уредба за подаване на водород: да/не (1)

4.2.18.1.    Номер на ЕС одобрението на типа съгласно Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета 2 : …

4.2.18.2.    Електронно устройство за управление на двигателя при зареждане с водород

4.2.18.2.1.    Марка(и): …

4.2.18.2.2.    Тип(ове): …

4.2.18.2.3.    Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

4.2.18.3.    Допълнителна документация

4.2.18.3.1.    Описание на системата за защита на каталитичния преобразувател при преминаване от работа с бензин към работа с водород или обратно: …

4.2.18.3.2.    Устройство на уредбата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и др.): …

4.2.18.3.3.    Чертеж на обозначението: …

4.2.19.    Уредба за подаване на H2ПГ: да/не (1)

4.2.19.1.    Процентно съдържание на водород в горивото (максималната допустима стойност, определена от производителя): …

4.2.19.2.    Номер на ЕО одобрението на типа в съответствие с Правило № 110 на ИКЕ на ООН …

4.2.19.3.    Електронно устройство за управление на двигателя при зареждане с H2ПГ

4.2.19.3.1.    Марка(и): …

4.2.19.3.2.    Тип(ове): …

4.2.19.3.3.    Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

4.2.19.4.    Допълнителна документация

4.2.19.4.1.    Описание на системата за защита на каталитичния преобразувател при преминаване от работа с бензин към работа с H2ПГ или обратно: …

4.2.19.4.2.    Устройство на уредбата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и др.): …

4.2.19.4.3.    Чертеж на обозначението: …

4.3.    Електродвигател

4.3.1.    Тип (намотка, възбуждане): …

4.3.1.1.    Максимална часова мощност: …… kW

4.3.1.1.1.    Максимална полезна мощност (н) … kW

(стойност, обявена от производителя)

4.3.1.1.2.    Максимална мощност за 30 минути (н) … kW

(стойност, обявена от производителя)

4.3.1.2.    Работно напрежение: …… V

4.3.2.    Акумулатор

4.3.2.1.    Брой елементи: …

4.3.2.2.    Маса: …… kg

4.3.2.3.    Капацитет: …… Ah (амперчаса)

4.3.2.4.    Положение: …

4.4.    Двигател или комбинация от двигатели

3.4.1.    Хибридно електрическо превозно средство: да/не (1)

4.4.2.    Категория на хибридното електрическо превозно средство: със зареждане на превозното средство отвън/без зареждане на превозното средство отвън: (1)

4.4.3.    Превключвател на работния режим: със/без (1)

4.4.3.1.    Избираеми режими

4.4.3.1.1.    Изцяло електрически: да/не (1)

4.4.3.1.2.    Изцяло на гориво: да/не (1)

4.4.3.1.3.    Хибридни режими: да/не (1)

(ако „да“, да се даде кратко описание): …

4.4.4.    Описание на устройството за акумулиране на енергия: (акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор) 

4.4.4.1.    Марка(и): …

4.4.4.2.    Тип(ове): …

4.4.4.3.    Идентификационен номер: …

4.4.4.4.    Вид на електрохимичната двойка: …

4.4.4.5.    Енергия: ... (за акумулаторната батерия: напрежение и капацитет в Ah за 2 h, за кондензатора: J,…)

4.4.4.6.    Зарядно устройство: бордово/ външно/ без (1)

4.4.5.    Електродвигател (поотделно се описва всеки тип електродвигател) 

4.4.5.1.    Марка: …

4.4.5.2.    Тип: …

4.4.5.3.    Основно предназначение: тягов двигател / генератор (1)

4.4.5.3.1.    Когато се използва като тягов двигател: единичен / част от многодвигателно задвижване (брой) (1): …

4.4.5.4.    Максимална мощност: …… kW

4.4.5.5.    Принцип на работа

4.4.5.5.5.1    За постоянен ток/за променлив ток/брой на фазите: …

4.4.5.5.2.    С независимо/последователно/смесено възбуждане (1)

4.4.5.5.3.    Синхронен/асинхронен (1)

4.4.6.    Модул за управление 

4.4.6.1.    Марка(и): …

4.4.6.2.    Тип(ове): …

4.4.6.3.    Идентификационен номер: …

4.4.7.    Регулатор на мощността 

4.4.7.1.    Марка: …

4.4.7.2.    Тип: …

4.4.7.3.    Идентификационен номер: …

4.4.8.    Пробег на превозното средство в режим на електрическо задвижване … km (в съответствие с приложение 9 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН)

4.4.9.    Предписания на производителя за предварителна подготовка: …

4.5.    Емисии на СО2/разход на гориво (о) (стойност, обявена от производителя)

4.5.1.    Тегловни емисии на CO2 

4.5.1.1.    Тегловни емисии на CO2 (градски условия): ….. g/km

4.5.1.2.    Тегловни емисии на CO2 (извънградски условия): ….. g/km

4.5.1.3.    Тегловни емисии на CO2 (комбинирано): ….. g/km

4.5.2.    Разход на гориво (да се посочат данни за всяко използвано при изпитването еталонно гориво) 

4.5.2.1.    Разход на гориво (градски условия) … l/100 km или m3/100 km или kg/100 km(1)

4.5.2.2.    Разход на гориво (извънградски условия) … l/100 km или m3/100 km или kg/100 km(1)

4.5.2.3.    Разход на гориво (комбинирано) … l/100 km или m3/100 km или kg/100 km(1)

4.5.3.    Разход на електрическа енергия за електрически превозни средства

4.5.3.1.    Разход на електрическа енергия за изцяло електрически превозни средства … Wh/km

4.5.3.2.    Разход на електрическа енергия за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

4.5.3.2.1.    Разход на електрическа енергия (условие A, комбинирано) … Wh/km

4.5.3.2.2.    Разход на електрическа енергия (условие B, комбинирано) … Wh/km

4.5.3.2.3.    Разход на електрическа енергия (среднопретеглена стойност, комбинирано)… Wh/km

4.5.4.    Емисии на CO2 за двигатели за тежкотоварни превозни средства (само Евро VI)

4.5.4.1.    Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHSC (ч3): … g/kWh

4.5.4.2.    Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHSC в режим на работа с дизелово гориво (ч2): … g/kWh

4.5.4.3.    Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHSC в режим на работа с два вида гориво (ч1): … g/kWh

4.5.4.4.    Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHTC (ч3)(8): … g/kWh

4.5.4.5.    Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHTC в режим на работа с дизелово гориво (ч2)(8): … g/kWh

4.5.4.6.    Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHTC в режим на работа с два вида гориво (ч1): … g/kWh

4.5.5.    Разход на гориво за двигатели за тежкотоварни превозни средства (само Евро VI)

4.5.5.1.    Разход на гориво при изпитване WHSC (ч3): … g/kWh

4.5.5.2.    Разход на гориво при изпитване WHSC в режим на работа с дизелово гориво (ч2): … g/kWh

4.5.5.3.    Разход на гориво при изпитване WHSC в режим на работа с два вида гориво (ч1): … g/kWh

4.5.5.4.    Разход на гориво при изпитване WHTC (8)(ч3): … g/kWh

4.5.5.5.    Разход на гориво при изпитване WHTC в режим на работа с дизелово гориво (8)(ч2): … g/kWh

4.5.5.6.    Разход на гориво при изпитване WHTC в режим на работа с два вида гориво (8)(ч1): … g/kWh

4.5.6.    Превозно средство, оборудвано с екологична иновация по смисъла на член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета 3 за превозни средства от категория M1, или по смисъла на член 12 от Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета 4 за превозни средства от категория N1: да/не (1)

4.5.6.1.    Тип/вариант/версия на базовото превозно средство, както е посочено в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията 5 за превозни средства от категория M1 или в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2014 на Комисията 6 по отношение на превозни средства от категория N1 (ако е приложимо):  

4.5.6.2.    Наличие на взаимодействия между различните екологични иновации: да/не (1)

4.5.6.3.    Данни за емисиите, свързани с използването на екологични иновации (таблицата да се повтори за всяко използвано при изпитването еталонно гориво) (ц1)

Решение за одобряване на екологичната иновация (ц2)

Код на екологичната иновация (ц3)

1. Емисии на CO2 на базовото превозно средство

(g/km)

2. Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство

(g/km)

3. Емисии на CO2 на базовото превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1 (ц4)

4. Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1

(= 3.5.1.3)

5. Коефициент на използване (КИ), т.е. времеви дял на използването на технологията при нормални работни условия

Намаления на емисиите на CO2

((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

Общо намаление на емисиите на CO2 (g/km) (ц5) 

(ц) Екологични иновации.

(ц2) Номер на решението на Комисията за одобряване на екологичната иновация.

(ц3) Присвоен в решението на Комисията за одобрение на екологичната иновация.

(ц4) Ако със съгласието на органа по одобряване на типа вместо цикъл на изпитване от тип 1 се прилага методика на моделиране, това трябва да е стойността, получена по методиката на моделиране.

(ц5) Сума на намаленията на емисиите на CO2 за всяка отделна екологична иновация.

4.6.    Температури, позволени от производителя

4.6.1.    Охладителна уредба 

4.6.1.1.    Охлаждане с течност

Максимална температура на изхода: …… K

4.6.1.2.    Въздушно охлаждане

4.6.1.2.1.    Контролна точка: …

4.6.1.2.2.    Максимална температура в контролната точка: …… K

4.6.2.    Максимална температура на изхода на входния междинен охладител: …… K

4.6.3.    Максимална температура на отработилите газове в точката от изпускателната(ите) тръба(и), съседна на външния(те) фланец(ци) на изпускателния колектор или на турбокомпресора: …… K

4.6.4.    Температура на горивото 

Минимална: …… K — максимална: …… K

За дизелови двигатели — на входа на горивонагнетателната помпа, за двигатели, използващи като гориво газ — в крайното стъпало на регулатора на налягането

4.6.5.    Температура на смазочното масло 

Минимална: …. K — максимална: …… K

4.6.6.    Налягане на горивото 

Минимална: …… kPa — максимално: …… kPa

В крайното стъпало на регулатора на налягането, само за двигатели, работещи с природен газ (ПГ).

4.7.    Консумирана мощност при специфичните честоти на въртене на двигателя, използвани при изпитването за емисии

Оборудване

Празен ход

Ниски обороти

Високоскоростно изпитване

Честота на въртене А (предпочитана честота на въртене (2)

Честота на въртене Б(n95h)

Pa

Спомагателно оборудване, необходимо за функциониране на двигателя (изважда се от измерената мощност на двигателя), съгласно

допълнение 6 към приложение 4 към Правило № 49 на ИКЕ на ООН

Спомагателно оборудване, необходимо за функциониране на двигателя (изважда се от измерената мощност на двигателя).

Pb

Спомагателно оборудване / устройства,

които не са необходими в съответствие с допълнение 6 към приложение 4 към Правило № 49 на ИКЕ на ООН

4.8.    Смазочна уредба

4.8.1.    Описание на уредбата 

4.8.1.1.    Местоположение на резервоара за масло: …

4.8.1.2.    Захранваща уредба (чрез помпа/впръскване във входна тръба/смесване с горивото и т.н.) (1)

4.8.2.    Маслена помпа 

4.8.2.1.    Марка(и): …

4.8.2.2.    Тип(ове): …

4.8.3.    Смесване с горивото 

4.8.3.1.    Проценти: …

4.8.4.    Маслен охладител: да/не (1)

4.8.4.1.    Чертеж(и): …… или

4.8.4.1.1.    Марка(и): …

4.8.4.1.2.    Тип(ове): …

5.    ПРЕДАВАНЕ (п)

5.1.    Чертеж на предаването:

5.2.    Тип (механично, хидравлично, електрическо и др.):

5.2.1.    Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има): …

5.3.    Инерционен момент на маховика на двигателя:

5.3.1.    Допълнителен инерционен момент, когато предавателната кутия е в неутрално положение: …

5.4.    Съединител

5.4.1.    Тип: …

5.4.2.    Максимален предаван въртящ момент: …

5.5.    Предавателна кутия

5.5.1.    Тип (ръчно/автоматично/CVT (безстепенно изменение на предавателното отношение) (1)

5.5.2.    Местоположение спрямо двигателя: …

5.5.3.    Начин за управление: …5.6.    Предавателни отношения

Предавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (отношение на честотата на въртене на двигателя към честотата на въртене на изходния вал на предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я) на главното предаване (предавателно отношение на честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общо предавателни отношения

Максимално предавателно отношение за СVТ (*)

1

2

3

Минимално предавателно отношение за CVT (*)

Заден ход

(*) Безстепенно изменение на предавателното отношение.

5.7.    Максимална проектна скорост на превозното средство (в km/h) (р): …

5.8.    Скоростомер

5.8.1.    Начин на действие и описание на задвижващия механизъм: …

5.8.2.    Константа на уреда: …

5.8.3.    Точност на измерващия механизъм (съгласно точка 2.5.1 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН): …

5.8.4.    Общо предавателно отношение (съгласно точка 2.2.2 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН) или еквивалентни данни: …

5.8.5.    Диаграма на скалата на скоростомера или други начини на отчитане: …

5.9.    Тахограф: да/не (1)

5.9.1    Маркировка за одобряване: …

5.10.    Блокиране на диференциала: да/не/по избор (1)

5.11.    Индикатор за смяна на предавката (ИСП)

5.11.1.    Достъпни ли са звукови указания? да/не (1). Ако отговорът е „да“ — описание на звука и нивото на звуковата мощност при ухото на водача, в dB(A). (Звуковите указания винаги трябва да могат да бъдат включвани/изключвани)

5.11.2.    Информация съгласно точка 4.6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 65/2012 на Комисията 7 (стойност, обявена от производителя)

5.11.3.    Снимки и/или чертежи на прибора за индикация на смяна на предавката и кратко описание на компонентите на системата и на действието ѝ:

6.    ОСИ

6.1.    Описание на всяка ос: …

6.2.    Марка: …

6.3.    Тип: …

6.4.    Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

6.5.    Местоположение на натоварващата ос(и): …

7.    ОКАЧВАНЕ

7.1.    Чертеж на окачването: …

7.2.    Тип и конструкция на окачването на всяка ос или група оси или колело: …

7.2.1.    Регулиране на нивото: да/не/по избор (1)

7.2.2.    Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има): …

7.2.3.    Пневматично окачване на задвижващата(ите) ос(и): да/не (1)

7.2.3.1.    Окачване на задвижващата(ите) ос(и), еквивалентно на пневматично окачване: да/не (1)

7.2.3.2.    Честота и поглъщане на трептенията на обресорената маса: …

7.2.4.    Пневматично окачване на задвижваната(ите) ос(и): да/не (1)

7.2.4.1.    Окачване на задвижваната(ите) ос(и), еквивалентно на пневматично окачване: да/не (1)

7.2.4.2.    Честота и поглъщане на трептенията на обресорената маса: …

7.3.    Характеристика на еластичните елементи на окачването (конструкция, характеристики на материалите и размери): …

7.4.    Стабилизатори: да/не/по избор (1)

7.5.    Амортисьори: да/не/по избор (1)

7.6.    Гуми и колела

7.6.1.    Комбинация(и) на гума/колело: 

а)за гумите, да се посочат означението за размера, индексът на товароносимост, символът за категорията скорост, съпротивлението при търкаляне в съответствие с ISO 28580 (където е приложимо)(с);

б)за колелата, да се посочат размерът(ите) на джантата и отместването(ията).

7.6.1.1.    Оси

7.6.1.1.1.    Ос № 1: …

7.6.1.1.2.    Ос № 2: …

и т.н.

7.6.1.2.    Резервно колело, когато има: …

7.6.2.    Горни и долни граници на радиусите на търкаляне 

7.6.2.1.    Ос № 1: …

7.6.2.2.    Ос № 2: …

7.6.2.3.    Ос № 3: …

7.6.2.4.    Ос № 4: …

и т.н.

7.6.3.    Налягане(ия) в гумите, препоръчани от производителя на превозното средство: …… kPa

7.6.4.    Комбинация верига/гума/колело на предната и/или задната ос, подходяща за типа превозно средство, съгласно препоръката на производителя:

7.6.5.    Кратко описание на резервния комплект за временно ползване (ако има):

8.    КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

8.1.    Схема на управляемата ос, показваща геометричната схема на кормилното управление:

8.2.    Предаване и управление

8.2.1.    Тип на кормилното задвижване (да се посочи за предно и задно разположение, когато е приложимо): …

8.2.2.    Връзка с колелата (включително средства, различни от механичните; да се посочи за предно и задно разположение, когато е приложимо): …

8.2.2.1.    Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има): …

8.2.3.    Метод на подпомагане (ако има): …

8.2.3.1.    Начин и схема на работа, марка(и) и тип(ове): …

8.2.4.    Схема на кормилното управление като цяло, показваща местоположението в превозното средство на различните устройства, влияещи върху характеристиките на управлението: …

8.2.5.    Схема(и) на устройството(ата) за управление: …

8.2.6.    Обхват и метод на регулиране (ако има) на устройството за управление: …

8.3.    Максимален ъгъл на завиване на колелата

8.3.1.    Надясно: … градуса; брой завъртания на кормилното колело (или равностойни данни): …

8.3.2.    Наляво: … градуса; брой завъртания на кормилното колело (или равностойни данни): …

9.    СПИРАЧКИ

(Когато е приложимо, да се посочат следните данни, включително начините на установяването им)

9.1.    Тип и характеристики на спирачките, както са определени в точка 2.6 от правило № 13-H на ИКЕ на ООН, включително данни и чертеж на барабаните, дисковете, марка и тип на сглобките на челюстите/накладките и/или гарнитурите, ефективни спирачни площи, радиус на барабаните, челюстите или дисковете, маса на барабаните, устройствата за регулиране, съответни компоненти от оста/осите и окачването: …

9.2.    Работна схема, описание и/или чертеж на спирачната уредба, посочена в точка 2.3 от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, включително данни и чертежи на задвижването и управлението:

9.2.1.    Работна спирачна уредба: …

9.2.2.    Спомагателна спирачна уредба: …

9.2.3.    Ръчна спирачна уредба (за паркиране): …

9.2.4.    Друга допълнителна спирачна уредба: …

9.2.5.    Спирачна уредба за случаи на отделяне на ремаркето: …

9.3.    Управление и задействане на спирачните уредби на ремаркета при превозни средства, които са проектирани да теглят ремарке: …

9.4.    Превозно средство, съоръжено за теглене на ремарке с електрическа/пневматична/хидравлична (1) работна спирачка: да/не (1)

9.5.    Спирачна уредба против блокиране на колелата: да/не/по избор (1)

9.5.1.    За превозни средства с уредби против блокиране на колелата — описание на работата на уредбата (включително всички електронни части), схема на електрическия блок, схема на хидравличния или пневматичния кръг: …

9.6.    Изчисление и криви, съгласно приложение 5 към Правило № 13-H на ИКЕ на ООН: …

9.7.    Описание и/или чертеж на енергозахранващите устройства, да се посочи също за спирачни уредби с усилватели: …

9.7.1.    В случай на пневматични спирачни уредби, работно налягане р2 в резервоара(ите) за поддържане на налягането: …

9.7.2.    В случай на вакуумни спирачни уредби, първоначално енергийно ниво в резервоара(ите): …

9.8.    Изчисляване на спирачната уредба: определяне на отношението между общите периферни спирачни сили по обиколката на колелата и силата, приложена върху органа за управление на спирането: …

9.9.    Кратко описание на спирачната уредба съгласно точка 12 от приложение 2 към Правило № 13 на ИКЕ на ООН: …

9.10.    Когато се иска освобождаване от изпитване тип I и/или тип II, или тип III, да се посочи номерът на протокола в съответствие с допълнение 2 към приложение 11 към Правило № 13 на ИКЕ на ООН: …

9.11.    Данни за типа(овете) допълнителна(и) спирачна(и) уредба(и) (спирачка—забавител): …

10.    КАРОСЕРИЯ

10.1.    Тип каросерия, като се използват кодовете, посочени в част В от приложение II: …

10.2.    Използвани материали и методи на изработване: …

10.3.    Врати за пътниците, ключалки и панти

10.3.1.    Конфигурация и брой на вратите: …

10.3.1.1.    Размери, посока и максимален ъгъл на отваряне: …

10.3.2.    Чертеж на ключалките и пантите и на тяхното местоположение върху вратите: …

10.3.3.    Техническо описание на ключалките и пантите: …

10.3.4.    Данни, включително размери, за входове, стъпала и необходимите дръжки, където е приложимо: …

10.4.    Поле на видимост

10.4.1.    Достатъчно подробни данни за основните контролни точки, така че да е възможно бързо разпознаване и проверка на местоположението на всяка точка спрямо останалите и спрямо базовата точка на седалката (точка R): …

10.4.2.    Чертеж(и) и/или снимка(и), показващи разположението на частите на компонентите в рамките на полето на видимост напред от 180°: …

10.5.    Предно стъкло и други стъкла

10.5.1.    Предни стъкла

10.5.1.1.    Използвани материали: …

10.5.1.2.    Метод на монтаж: …

10.5.1.3.    Ъгъл на наклона: …

10.5.1.4.    Номер(а) на одобрението на типа: …

10.5.1.5.    Принадлежности за предното стъкло и мястото, на което са монтирани, както и кратко описание на всички включени електрически/електронни компоненти: …

10.5.2.    Други стъкла 

10.5.2.1.    Използвани материали: …

10.5.2.2.    Номер(а) на одобрението на типа: …

10.5.2.3.    Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има) на задвижващия механизъм на стъклата: …

10.5.3.    Остъкляване на подвижен покрив 

10.5.3.1.    Използвани материали: …

10.5.3.2.    Номер(а) на одобрението на типа: …

10.5.4.    Други стъклени плоскости

10.5.4.1.    Използвани материали: …

10.5.4.2.    Номер(а) на одобрението на типа: …

10.6.    Устройство(а) за почистване на предното стъкло 

10.6.1.    Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи): …

10.7.    Устройство за измиване на предното стъкло

10.7.1.    Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи) или, когато е одобрено като отделен технически възел, номер на одобрението на типа: …

10.8.    Устройства против обледеняване и изпотяване на стъкла

10.8.1.    Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи): …

10.8.2.    Максимална консумация на електроенергия: … kW

10.9.    Устройства за непряко виждане

10.9.1.    Огледала за виждане назад, като за всяко огледало се посочва:

10.9.1.1.    Марка: …

10.9.1.2.    Маркировка за одобряване на типа: …

10.9.1.3.    Вариант: …

10.9.1.4.    Чертеж(и) за идентифициране на огледалото, показващ(и) местоположението на огледалото спрямо конструкцията на превозното средство: …

10.9.1.5.    Подробности за метода на закрепване, включително частта от конструкцията на превозното средство, към която то е закрепено: …

10.9.1.6.    Незадължително оборудване, което може да повлияе на полето на видимост назад: …

10.9.1.7.    Кратко описание на електронните компоненти (ако има) на системата за регулиране: …

10.9.2.    Устройства за непряко виждане, различни от огледала: …

10.9.2.1.    Тип и характеристики (например пълно описание на устройството): …

10.9.2.1.1.    За устройство от тип камера-монитор, разстоянието на различаване на обекта (mm), контраст, обхват на яркостта, корекция на заслепяването, характеристика на екрана на монитора (черно-бял/цветен), кадрова честота, яркост на екрана: …

10.9.2.1.2.    Достатъчно подробни чертежи за определяне сложността на устройството, включително ръководство за монтаж: на чертежите трябва да бъде отбелязано разположението на маркировката за ЕС одобряване на типа.

10.10.    Вътрешно оборудване

10.10.1.    Вътрешна защита за пътниците 

10.10.1.1.    Общ чертеж или снимки, показващи местоположението на прикрепените части или външния им изглед: …

10.10.1.2.    Снимка или чертеж, показващ базовата зона, включително изключената зона, посочена в точка 2.3.1 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН: …

10.10.1.3.    Снимки, чертежи и/или изображение в разглобен вид на елементите на вътрешното оборудване, показващи частите от отделението за пътници и използваните материали (с изключение на вътрешните огледала за виждане назад), разположението на органите за управление, покрива и подвижния покрив, облегалката, седалките и задната част на седалките: …

10.10.2.    Разположение и обозначения на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди 

10.10.2.1.    Снимки и/или чертежи на разположението на символите и органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди: …

10.10.2.2.    Снимки и/или чертежи на обозначенията на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди, както и на частите на превозното средство, посочени в таблица 1 към Правило № 121 на ИКЕ на ООН, където е необходимо: …

10.10.2.3.    Обобщена таблица

Превозното средство е оборудвано със следните органи за управление, показващи уреди и сигнални устройства съгласно таблица 1 към Правило № 121 на ИКЕ на ООН:

Органи за управление, сигнални устройства и показващи уреди, чието означаване е задължително, когато са монтирани, както и символите, използвани за тази цел

Номер на символ

Устройство

Наличен орган за управление/показващ уред (*)

Обозначено със символ (*)

където (**)

Налично сигнално устройство (*)

Обозначено със символ (*)

където (**)

1

Главни светлини

2

Фарове за къси светлини

3

Фарове за дълги светлини

4

Габаритни (странични) светлини

5

Предни фарове за мъгла

6

Заден фар за мъгла

7

Устройство за регулиране на фаровете

8

Светлинни устройства за паркиране

9

Пътепоказатели

10

Аварийна сигнализация

11

Устройство за почистване на предното стъкло

12

Устройство за измиване на предното стъкло

13

Устройство за почистване и измиване на предното стъкло

14

Чистачка за фарове

15

Устройство против обледеняване и изпотяване на предното стъкло

16

Устройство против обледеняване и изпотяване на задното стъкло

17

Вентилатор

18

Подгряване на дизелов двигател

19

Смукач

20

Повреда в спирачната уредба

21

Ниво на горивото

22

Зареждане на акумулаторната батерия

23

Температура на охлаждащата течност в двигателя

(*)    x = да

   — = не или не е налично като самостоятелен прибор

   о = по избор

(**)    d = директно върху органа за управление, сигналното устройство или показващия уред

   c = в непосредствена близост

Органи за управление, сигнални устройства и показващи уреди, ако са монтирани, чието обозначаване не е задължително, както и използваните за тяхното обозначаване символи, ако се обозначават

Номер на символ

Устройство

Наличен орган за управление/показващ уред (*)

Обозначено със символ (*)

където (**)

Налично сигнално устройство (*)

Обозначено със символ (*)

където (**)

1

Ръчна спирачка (за паркиране)

2

Устройство за почистване на задното стъкло

3

Устройство за измиване на задното стъкло

4

Устройство за почистване и измиване