5.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 366/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 септември 2016 година

до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia

(ЕЦБ/2016/28)

(2016/C 366/01)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 27.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на сегашните външни одитори на Banca d’Italia — PriceWaterhouseCoopers SpA — изтече след одита за финансовата 2015 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2016 година.

(3)

Banca d’Italia избра BDO Italia SpA за свои външни одитори за финансовите години от 2016 до 2022,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръчва се назначаването на BDO Italia SpA за външни одитори на Banca d’Italia за финансовите години от 2016 до 2022.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 септември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI