Брюксел, 10.5.2016

COM(2016) 246 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Коригиране с цел отчитане на инфлацията на минималните застрахователни суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка


Коригиране с цел отчитане на инфлацията на минималните суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка 1

В съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка, през 2015 г. бяха преразгледани сумите в евро, посочени в член 9, параграф 1, за да бъдат взети предвид промените в публикувания от Евростат европейски индекс на потребителските цени, включващ всички държави членки.

В резултат на извършеното преразглеждане сумите в евро са, както следва:

   в случай на телесно увреждане — минималната застрахователна сума се увеличава на 1 220 000 EUR за пострадал или 6 070 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите;

   в случай на имуществени вреди — минималната застрахователна сума се увеличава на 1 220 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите.

(1)