30.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/67


Становище на Европейския комитет на регионите — Реформа на общата европейска система за убежище — Вторият пакет и рамка на ЕС за презаселването

(2017/C 207/13)

Докладчик:

Vincenzo Bianco (ПЕС/IT), кмет на Катания

Отправни документи:

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст)

COM(2016) 465 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите, чрез които граждани на трети страни или лица без гражданство се определят за ползватели на международна закрила, относно уеднаквения статут на бежанците или на лицата, имащи право на субсидиарна закрила, и относно съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

COM(2016) 466 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща процедура за международна защита в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

COM(2016) 467 final

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

COM(2016) 468 final

I.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

COM(2016) 466 final (Стандартите за условията за предоставяне на закрила)

Изменение 1

Член 8.3 — Вътрешна закрила

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

При разглеждането на обстоятелството дали кандидатът има основателно опасение от преследване или дали е изложен на реална опасност от тежки посегателства, или дали има достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства в част от страната на произход в съответствие с параграф 1, решаващите органи вземат под внимание в момента, в който се произнасят по молбата, общите условия в тази част на държавата и личното положение на кандидата в съответствие с член 4. За тази цел решаващите органи гарантират, че се получава точна и актуална информация от всички съответни източници, включително наличната информация на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], както и информацията и насоките, издадени от Върховния комисар за бежанците на Организацията на обединените нации.

При разглеждането на обстоятелството дали кандидатът има основателно опасение от преследване или дали е изложен на реална опасност от тежки посегателства, или дали има достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства в част от страната на произход в съответствие с параграф 1, решаващите органи вземат под внимание в момента, в който се произнасят по молбата, общите условия в тази част на държавата и личното положение на кандидата в съответствие с член 4. За тази цел решаващите органи гарантират, че се получава точна и актуална информация от всички съответни източници, включително наличната информация на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], както и информацията и насоките, издадени от Върховния комисар за бежанците на Организацията на обединените нации. Ще могат да се оценяват също сведения и насоки, предоставяни от независими източници и експерти.

Изложение на мотивите

Счита се, че независимите сведения и оценки могат да допринесат за осигуряването на данни, които не винаги могат да се получат от официалните източници.

Изменение 2

Член 15 — Преразглеждане на статут на бежанец

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

За да приложи член 14, параграф 1, решаващият орган преразглежда статута на бежанец по-специално:

За да приложи член 14, параграф 1, решаващият орган преразглежда статута на бежанец по-специално:

(1)

когато в информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], се съобщава за значителна промяна в страната на произход, имаща отношение към нуждите на кандидата от закрила,

а)

когато в информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], се съобщава за значителна промяна в страната на произход, имаща отношение към нуждите на кандидата от закрила,

(2)

когато подновява за първи път разрешението за пребиваване, издадено на бежанец.

б)

когато подновява за първи път разрешението за пребиваване, издадено на бежанец , по опростената процедура: в случай че в хода на опростената процедура бъдат установени елементи, каквито са предвидени в буква а) и които могат да доведат до отказ от подновяване на разрешението, опростената процедура трябва незабавно да бъде преобразувана в обикновена процедура и това да бъде съобщено на заинтересованата страна; във всички случаи остава възможността за обжалване на решението за неподновяване на разрешението .

Изложение на мотивите

С предложението на Комисията се въвежда преразглеждане на предоставения на бежанците статут; това се прави a) служебно всеки път, когато Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) съобщи за значителни промени на положението в страните на произход; б) периодично във всички случаи, дори когато не са докладвани промени; счита се обаче, че в този случай подновяването може и трябва да се извършва по опростената процедура, за да не се създава прекомерна тежест за бежанците и да не се поражда чувство на прекалена нестабилност.

COM(2016) 467 final (Обща процедура за международна закрила)

Изменение 3

Член 7, параграф 4 — Задължения на кандидатите

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Кандидатът информира решаващия орган на държавата членка, в която той трябва да се намира, за мястото си пребиваване или адреса си или за телефонния номер, на който решаващият орган или други компетентни органи могат да се свържат с него. Той уведомява решаващия орган за всякакви промени. Кандидатът получава всички съобщения на последното си място на пребиваване или на последния си адрес, който съответно е посочил, особено когато подава молба в съответствие с член 28.

Кандидатът информира решаващия орган на държавата членка, в която той трябва да се намира, за мястото си пребиваване или адреса си и за телефонния номер, на който решаващият орган или други компетентни органи могат да се свържат с него. Той уведомява решаващия орган за всякакви промени. Кандидатът получава всички съобщения на последното си място на пребиваване или на последния си адрес, който съответно е посочил, особено когато подава молба в съответствие с член 28.

Изложение на мотивите

Кандидатът би трябвало да съобщи на властите също така мястото си на пребиваване и адреса си, а не само телефонния номер, за да може да бъде своевременно информиран относно решенията, които засягат процедурата.

Изменение 4

Член 15.5 — Безплатна правна помощ и представителство (в процедурата по обжалване)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Предоставянето на безплатна правна помощ и представителство в процедурата по обжалване може да се изключи, ако:

Предоставянето на безплатна правна помощ и представителство в процедурата по обжалване може да се изключи, ако:

(1)

кандидатът разполага с достатъчно средства;

а)

кандидатът разполага с достатъчно средства;

(2)

се счита, че обжалването няма реални изгледи за успех;

 

(3)

обжалването или преразглеждането е на второ или по-високо ниво на обжалване в зависимост от предвиденото в националното право, в това число повторни изслушвания или преразглеждания на жалби.

 

Ако решението да не бъде предоставена безплатна правна помощ и представителство е взето от орган, който не е съд или правораздавателен орган, на основание, че се счита, че обжалването няма реални изгледи за успех, кандидатът разполага с право на ефективна правна защита пред съд или правораздавателен орган срещу това решение, като за тази цел той има право да поиска безплатна правна помощ и представителство.

Ако се окаже, че обжалването е по чисто инструментални съображения или е явно неоснователно, съдията може да реши да откаже безплатната помощ и безплатното представляване на интересите, да ги ограничи или да отмени изплащането от държавата на хонорара на специалиста (ако това е било предвидено).

Изложение на мотивите

Счита се, че особено по отношение на обжалването (както на първа, така и на втора инстанция и/или на по-горните инстанции), отказът на правото на правна помощ трябва да се основава на строг критерий, който да зависи минимално от случайността и свободата на преценка, и решението трябва непременно да се взема от съдията.

Изменение 5

Член 32, параграф 2 — Разглеждане на молбите

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

2.   Решаващият орган взема решения по молбите за международна закрила след извършването на подходящо разглеждане за допустимост или основателност на молбата. Решаващият орган разглежда молбите обективно, безпристрастно и на индивидуална основа. За целите на разглеждането на молбата той взема предвид следното:

2.   Решаващият орган взема решения по молбите за международна закрила след извършването на подходящо разглеждане за допустимост или основателност на молбата. Решаващият орган разглежда молбите обективно, безпристрастно и на индивидуална основа. За целите на разглеждането на молбата той взема предвид следното:

(a)

релевантните изявления и документи, представени от кандидата, включително информация за това дали кандидатът е бил или може да е обект на преследване или тежко посегателство;

а)

релевантните изявления и документи, представени от кандидата, включително информация за това дали кандидатът е бил или може да е обект на преследване или тежко посегателство;

б)

цялата релевантна, точна и актуална информация относно положението в страната на произход на кандидата към момента на вземането на решение по молбата, включително законовите и подзаконовите актове на страната на произход и начина, по който те се прилагат, както и всяка друга релевантна информация, получена от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, от Върховния комисар на ООН за бежанците и от съответните международни организации за защита на правата на човека, или от други източници;

б)

цялата релевантна, точна и актуална информация относно положението в страната на произход на кандидата към момента на вземането на решение по молбата, включително законовите и подзаконовите актове на страната на произход и начина, по който те се прилагат, както и всяка друга релевантна информация, получена от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, от Върховния комисар на ООН за бежанците и от съответните международни организации за защита на правата на човека, или от други източници;

в)

общия анализ на информацията относно страната на произход, посочен в член 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището);

в)

общия анализ на информацията относно страната на произход, посочен в член 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището);

г)

индивидуалното положение и личните обстоятелства на кандидата, включително фактори като произход, пол, възраст, сексуална ориентация и полова идентичност, за да може въз основа на личните обстоятелства на кандидата да се прецени дали действията, на които той е бил или може да бъде изложен, биха могли да се считат за преследване или тежко посегателство;

г)

индивидуалното положение и личните обстоятелства на кандидата, включително фактори като произход, пол, възраст, сексуална ориентация и полова идентичност, за да може въз основа на личните обстоятелства на кандидата да се прецени дали действията, на които той е бил или може да бъде изложен, биха могли да се считат за преследване или тежко посегателство;

д)

дали дейностите, в които кандидатът е участвал след напускането на страната на произход, са били извършени от него единствено или основно с цел създаване на необходимите условия, за да кандидатства за международна закрила, така че да може да се прецени дали тези дейности биха изложили кандидата на преследване или тежко посегателство, ако бъде върнат в тази страна;

д)

дали дейностите, в които кандидатът е участвал след напускането на страната на произход, са били извършени от него единствено или основно с цел създаване на необходимите условия, за да кандидатства за международна закрила, така че да може да се прецени дали тези дейности биха изложили кандидата на преследване или тежко посегателство, ако бъде върнат в тази страна;

е)

дали разумно би могло да се очаква кандидатът да се ползва от закрилата на друга държава, чието гражданство той би могъл да твърди, че притежава.

е)

дали разумно би могло да се очаква кандидатът да се ползва от закрилата на друга държава, чието гражданство той би могъл да твърди, че притежава;

 

ж)

декларациите, в случай че са подкрепени от официални документи, и документите, представени от кандидата като доказателство за неговите предпочитания, семейни връзки, връзки с общността в държавата на произход, езикови или професионални умения, които могат да улеснят интеграцията в една или повече държави членки на местоназначение.

Изложение на мотивите

Изменението е в съзвучие с текста на становището относно преразглеждането на Регламента „Дъблин“ (….), което комисия CIVEX вече прие и според което трябва да се отчитат предпочитанията и връзките на кандидатите, включително и при определянето на държавата членка, която ще поеме отговорност.

Изменение 6

Член 34 — Продължителност на процедурата по разглеждане

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Разглеждането за допустимост на дадена молба в съответствие с член 36, параграф 1 не може да отнема повече от един месец от подаването на молбата.

1.   Разглеждането за допустимост на дадена молба в съответствие с член 36, параграф 1 не може да отнема повече от един месец от подаването на молбата.

Срокът за извършването на такова разглеждане е десет работни дни, когато в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) държавата членка на първата молба прилага понятието за първа страна на убежище или за сигурна трета страна, посочени в член 36, параграф 1, букви а) и б).

 

2.   Решаващият орган осигурява процедурата по разглеждане на основателността да приключи във възможно най-кратък срок и не по-късно от шест месеца след подаването на молбата, без да се засягат точността и пълнотата на разглеждането.

2.   Решаващият орган осигурява процедурата по разглеждане на основателността да приключи във възможно най-кратък срок и не по-късно от шест месеца след подаването на молбата, без да се засягат точността и пълнотата на разглеждането.

3.   Решаващият орган може да удължи този шестмесечен срок със срок, не по-дълъг от три месеца , когато:

3.   Решаващият орган може да удължи този шестмесечен срок със срок, не по-дълъг от още шест месеца, когато:

а)

несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство кандидатстват едновременно за международна закрила, с което на практика се затруднява приключването на процедурата в шестмесечния срок;

а)

несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство кандидатстват едновременно за международна закрила, с което на практика се затруднява приключването на процедурата в шестмесечния срок;

б)

са засегнати сложни фактически или правни въпроси.

б)

са засегнати сложни фактически или правни въпроси.

Изложение на мотивите

Различията в сроковете могат да затруднят упражняването на правото на защита, като увеличат тежестта върху адвокатите, свързана с проверката и актуализирането на положението на техните подзащитни.

С оглед на възможни кризисни ситуации или прекалено голям наплив, въпреки извънредната подкрепа на EASO и другите държави членки, се препоръчва максималната продължителност на процедурата да се повиши от девет месеца до една година (като цяло).

Изменение 7

Член 36, параграф 2 — Решение по допустимостта на молбата

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Не се разглежда основателността на молба, когато молбата не се разглежда в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“), включително когато друга държава членка е предоставила международна закрила на кандидата или когато молбата е отхвърлена като недопустима в съответствие с параграф 1.

Не се разглежда основателността на молба, когато молбата не се разглежда в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“), включително когато друга държава членка е предоставила международна закрила на кандидата или когато молбата е отхвърлена като недопустима в съответствие с параграф 1 или когато въз основа на член 7 от Регламент (ЕС) XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) кандидатът е изразил предпочитание към една или повече държави членки на местоназначение, в които, съгласно данните, предоставяни от EASO на всяко тримесечие, не е достигнат таванът, предвиден в член 7 и член 35 от горепосочения регламент .

Изложение на мотивите

И в този случай изменението е в съзвучие със становището относно предложението за преразглеждане на Регламента „Дъблин“, което комисия CIVEX вече прие; в упоменатия по-горе случай, въз основа на критерия за предпочитания/връзки, отговорността за разглеждането на заслугите на кандидата е на посочената държава членка, а не на страната на първо пристигане, която ще трябва да осигури само превоза на заинтересованото лице до компетентната държава.

Изменение 8

Член 39 — Мълчаливо оттегляне на молби

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Решаващият орган отхвърля дадена молба поради отказ от нея, ако:

1.   Решаващият орган отхвърля дадена молба поради отказ от нея, ако:

[…]

[…]

2.   При обстоятелствата по параграф 1 решаващият орган преустановява разглеждането на молбата и изпраща писмено известие на кандидата на мястото на пребиваване или на адреса, посочени в член 7, параграф 4, като го информира, че разглеждането на молбата му е преустановено и че тя ще бъде окончателно отхвърлена поради отказ от нея, освен ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в срок от един месец от датата на изпращане на писменото известие.

2.   При обстоятелствата по параграф 1 решаващият орган преустановява разглеждането на молбата и изпраща писмено известие на кандидата на мястото на пребиваване или на адреса, посочени в член 7, параграф 4, като го информира, че разглеждането на молбата му е преустановено и че тя ще бъде окончателно отхвърлена поради отказ от нея, освен ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в срок от два месеца от датата на изпращане на писменото известие.

3.   Ако кандидатът се свърже с решаващия орган в този едномесечен срок и докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства, решаващият орган подновява разглеждането на молбата.

3.   Ако кандидатът се свърже с решаващия орган в този двумесечен срок и докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства, решаващият орган подновява разглеждането на молбата.

4.   Ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в този едномесечен срок и не докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства, решаващият орган счита, че молбата е била мълчаливо оттеглена.

4.   Ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в този двумесечен срок и не докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства, решаващият орган счита, че молбата е била мълчаливо оттеглена.

Изложение на мотивите

Счита се, че поради затруднения в комуникацията, с които може да се сблъска заинтересованото лице, трябва да се въведе по-дълга гаранция.

Изменение 9

Член 43 — Изключение от правото на оставане при последващи молби

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Без да се засяга принципът на забрана за връщане, държавите членки могат да предвидят изключение от правото на оставане на територията им чрез дерогация от член 54, параграф 1, когато:

Без да се засяга принципът на забрана за връщане, държавите членки могат да предвидят изключение от правото на оставане на територията им чрез дерогация от член 54, параграф 1, когато:

(1)

последваща молба е била отхвърлена от решаващия орган като недопустима или явно неоснователна;

(a)

последваща молба е била отхвърлена от решаващия орган като недопустима или явно неоснователна;

(2)

втора или по-нататъшна последваща молба е отправена в някоя държава членка след постановяването на окончателно решение за отхвърляне на предишна последваща молба като недопустима, неоснователна или явно неоснователна.

б)

втора или по-нататъшна последваща молба е отправена в някоя държава членка след постановяването на окончателно решение за отхвърляне на предишна последваща молба като недопустима, неоснователна или явно неоснователна;

разпоредбата в буква б) не се прилага, в случай че предходната молба е представена преди влизането в сила на настоящия регламент и в конкретния случай, ако заинтересованата страна не е получила правна помощ;

Изложение на мотивите

Като се има предвид, че задълженията за информиране, представляване на интересите и помощ на всички равнища се въвеждат едва с настоящия пакет от предложения на Комисията, се счита, че държавите членки трябва да предоставят правото на оставане на тяхна територия, ако кандидатът не се е ползвал от правна помощ при подаването на първата си молба.

Изменение 10

Член 45, параграф 3 — Понятие за сигурна трета страна

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

След индивидуално разглеждане на молбата, решаващият орган счита дадена трета страна за сигурна трета страна за конкретен кандидат едва когато се увери в сигурността ѝ за конкретния кандидат в съответствие с критериите, определени в параграф 1, и установи, че:

След индивидуално разглеждане на молбата, решаващият орган счита дадена трета страна за сигурна трета страна за конкретен кандидат едва когато се увери в сигурността ѝ за конкретния кандидат в съответствие с критериите, определени в параграф 1, и установи, че:

(1)

съществува връзка между кандидата и въпросната трета страна, въз основа на която би било разумно кандидатът да отиде в тази страна, включително защото кандидатът е минал транзитно през тази трета страна, която е географски близо до страната на произход на кандидата ;

а)

съществува връзка между кандидата и въпросната трета страна, въз основа на която би било разумно кандидатът да отиде в тази страна, включително защото кандидатът е прекарал в нея значителен период от време или има връзки с хора от своето семейство или от своята националност ;

(2)

кандидатът не е посочил сериозни причини, за да се счита, че страната не е сигурна трета страна с оглед на неговите конкретни обстоятелства.

б)

кандидатът не е посочил сериозни причини, за да се счита, че страната не е сигурна трета страна с оглед на неговите конкретни обстоятелства.

Изложение на мотивите

Обикновеното преминаване през трета страна по пътя към ЕС (или оставането в нея само за времето, необходимо за подготовка на заминаването) не може да се разглежда като достатъчен критерий за изпращане на кандидата в съответната държава.

Изменение 11

Член 53, параграф 6 — Право на ефективна защита

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Кандидатите могат да подават жалби срещу всяко решение по параграф 1:

Кандидатите могат да подават жалби срещу всяко решение по параграф 1:

(1)

в срок от една седмица в случай на решение за отхвърляне на последваща молба като недопустима или явно неоснователна;

(1)

в срок от две седмици в случай на решение за отхвърляне на последваща молба като недопустима или явно неоснователна;

(2)

в срок от две седмици в случай на решение за отхвърляне на молба като недопустима или в случай на решение за отхвърляне на молба поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, или в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила вследствие на ускорената процедура по разглеждане или процедура на границата, или докато кандидатът е задържан;

(2)

в срок от две седмици в случай на решение за отхвърляне на молба като недопустима или в случай на решение за отхвърляне на молба поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, или в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила вследствие на ускорената процедура по разглеждане или процедура на границата, или докато кандидатът е задържан;

(3)

в срок от един месец в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, ако разглеждането не е ускорено, или в случай на решение за отнемане на международната закрила.

(3)

в срок от един месец в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, ако разглеждането не е ускорено, или в случай на решение за отнемане на международната закрила.

За целите на буква б) държавите членки могат да предвидят преразглеждане ex officio на решения, взети съгласно процедурата на границата.

За целите на буква б) държавите членки могат да предвидят преразглеждане ex officio на решения, взети съгласно процедурата на границата.

Сроковете, предвидени в настоящия параграф, започват да текат от датата, на която решението на решаващия орган е нотифицирано на кандидата, или от момента на назначаване на правен или друг съветник, ако кандидатът е подал искане за безплатна правна помощ и представителство.

Сроковете, предвидени в настоящия параграф, започват да текат от датата, на която решението на решаващия орган е нотифицирано на кандидата, или от момента на назначаване на правен или друг съветник, ако кандидатът е подал искане за безплатна правна помощ и представителство.

Изложение на мотивите

Счита се, че в светлината на решенията на съда на ЕС, трябва да се въведат минимални срокове, които да са съгласувани помежду си, а не да се различават.

COM(2016) 465 final (условия на приемане)

Изменение 12

Член 7, параграф 5 Пребиваване и свобода на движение

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Държавите членки задължават кандидатите да съобщават на компетентните органи настоящото си място на пребиваване или настоящия си адрес или телефонен номер, на който може да бъде осъществена връзка с тях, и да им съобщават всяка промяна на телефонния номер или адреса в най-кратък срок.

Държавите членки задължават кандидатите да съобщават на компетентните органи настоящото си място на пребиваване или настоящия си адрес и телефонен номер, на който може да бъде осъществена връзка с тях, и да им съобщават всяка промяна на телефонния номер или адреса в най-кратък срок.

Изложение на мотивите

Кандидатът би трябвало да съобщи на властите също така мястото си на пребиваване и адреса си, а не само телефонния номер, за да може да бъде своевременно информиран относно решенията, които засягат процедурата.

Изменение 13

Член 19 — Замяна, ограничаване или отнемане на материалните условия на приемане

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   По отношение на кандидатите, които имат задължението да се намират на тяхната територия в съответствие с Регламент (EС) № XXX/XXX [Регламента „Дъблин“], държавите членки могат в ситуациите, описани в параграф 2:

1.   По отношение на кандидатите, които имат задължението да се намират на тяхната територия в съответствие с Регламент (EС) № XXX/XXX [Регламента „Дъблин“], държавите членки могат в ситуациите, описани в параграф 2:

а)

да заменят жилището, храната, облеклото и други предмети от първа необходимост, които не представляват храна, предоставяни под формата на финансова помощ или бонове, с материални условия на приемане, предоставяни в натура; или

а)

да заменят жилището, храната, облеклото и други предмети от първа необходимост, които не представляват храна, предоставяни под формата на финансова помощ или бонове, с материални условия на приемане, предоставяни в натура; или

б)

да ограничават или в изключителни и надлежно обосновани случаи да отнемат дневната финансова помощ.

б)

да ограничават дневната финансова помощ.

2.   Параграф 1 се прилага, когато даден кандидат:

2.   Параграф 1 се прилага, когато даден кандидат:

а)

напусне мястото на пребиваване, определено от компетентния орган, без да го е уведомил за това, или, ако се изисква разрешение за тази цел, без да го е получил, или се укрие; или

а)

напусне мястото на пребиваване, определено от компетентния орган, без да го е уведомил за това, или, ако се изисква разрешение за тази цел, без да го е получил, или се укрие в продължение на разумен период от време, определен от националното право ; или

б)

не спазва задължението да се свързва с органите, не отговаря на исканията за предоставяне на информация или не се явява на личните интервюта във връзка с процедурата за предоставяне на убежище в разумен срок, определен от националното право; или

б)

не спазва задължението да се свързва с органите, не отговаря на исканията за предоставяне на информация или не се явява на личните интервюта във връзка с процедурата за предоставяне на убежище в разумен срок, определен от националното право; или

в)

е подал последваща молба, както е предвидено в член [4, параграф 2, буква и)] от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ [Регламента за процедурите];

в)

е подал последваща молба, както е предвидено в член [4, параграф 2, буква и)] от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ [Регламента за процедурите];

(г)

е укрил финансови средства и следователно, без да има право, се е ползвал от материалните условия на приемане; или

(г)

е укрил финансови средства и следователно, без да има право, се е ползвал от материалните условия на приемане; или

д)

е нарушил сериозно правилника на центъра за настаняване или е имал поведение с прояви на сериозно насилие; или

д)

е нарушил сериозно правилника на центъра за настаняване или е имал поведение с прояви на сериозно насилие; или

е)

не се явява на задължителните мерки за интегриране; или

е)

не се явява на задължителните мерки за интегриране; или

(ж)

не е изпълнил задължението, предвидено в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ [Регламента „Дъблин“], и е пътувал до друга държава членка без подходящо основание и е отправил молба в тази държава членка; или

(ж)

не е изпълнил задължението, предвидено в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ [Регламента „Дъблин“], и е пътувал до друга държава членка без подходящо основание и е отправил молба в тази държава членка; или

з)

е върнат, след като се е укрил в друга държава членка.

з)

е върнат, след като се е укрил в друга държава членка.

По отношение на букви а) и б), когато кандидатът бъде намерен или се яви доброволно пред компетентния орган, едно мотивирано по съответния начин решение, основано на причините за неговото изчезване, се взима по отношение на възстановяването на правото да ползва някои или всички материални условия на приемане, които са били заменени, отнети или ограничени.

По отношение на букви а) и б), когато кандидатът бъде намерен или се яви доброволно пред компетентния орган, едно мотивирано по съответния начин решение, основано на причините за неговото изчезване, се взима по отношение на възстановяването на правото да ползва някои или всички материални условия на приемане, които са били заменени, отнети или ограничени.

3.   Решенията за замяна, ограничаване или отнемане на материалните условия на приемане се постановяват обективно и безпристрастно въз основа на всеки отделен случай и са мотивирани. Те се основават на особеното положение на съответното лице, особено по отношение на кандидатите със специални потребности за приемане , като се взема под внимание принципът на пропорционалност. Държавите членки осигуряват при всякакви обстоятелства достъп до медицински грижи в съответствие с член 18 и осигуряват достоен стандарт на живот за всички кандидати.

3.   Решенията за замяна, ограничаване или отнемане на материалните условия на приемане се постановяват обективно и безпристрастно въз основа на всеки отделен случай и са мотивирани. Те се основават на особеното положение на съответното лице, особено по отношение на кандидатите със специални потребности за приемане , като се взема под внимание принципът на пропорционалност. Държавите членки осигуряват при всякакви обстоятелства достъп до медицински грижи в съответствие с член 18 и осигуряват достоен стандарт на живот за всички кандидати.

4.   Държавите членки гарантират, че материалните условия на приемане не се заменят, отнемат или ограничават, преди да бъде взето решение в съответствие с параграф 3.

4.   Държавите членки гарантират, че материалните условия на приемане не се заменят, отнемат или ограничават, преди да бъде взето решение в съответствие с параграф 3.

Изложение на мотивите

Счита се, че дадено отсъствие трябва да се обявява за укриване само ако е достатъчно продължително, така че спорадични отсъствия или такива по необходимост да не водят до прекомерни санкции. Що се отнася до финансовата помощ, предлага се тя само да бъде намалена, тъй като нейното пълно отменяне би могло до доведе до ситуации на социална нестабилност.

Изменение 14

Член 23 — Непридружени ненавършили пълнолетие

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Непридружени ненавършили пълнолетие лица

Непридружени ненавършили пълнолетие лица

Държавите членки взимат веднага щом е възможно и не по-късно от пет работни дни от момента, в който непридружен ненавършил пълнолетие отправи молба за международна закрила, необходимите мерки, за да гарантират, че настойник/попечител представлява и помага на непридружения ненавършил пълнолетие, за да може той да се възползва от правата и да изпълнява задълженията, предвидени в настоящата директива.

Държавите членки взимат не по-късно от пет работни дни от момента, в който непридружен ненавършил пълнолетие отправи молба за международна закрила , или при първа възможност необходимите мерки, за да гарантират, че представител или гарант представлява и помага на непридружения ненавършил пълнолетие, за да може той да се възползва от правата и да изпълнява задълженията, предвидени в настоящата директива.

 

Държавите членки извършват необходимото с цел, през преходен период в изчакване назначаването на представител или гарант, всяка подходяща форма на представляване, предвидена в националното законодателство и на която може да се направи позоваване по смисъла на закона, в състояние да защити висшия интерес на ненавършилия пълнолетие за неотложните проблеми и в състояние да му нанесат непоправима вреда, да бъде достатъчна също и за целите на настоящата директива.

Изложение на мотивите

Във време, когато се приемат многобройни непридружени ненавършили пълнолетие, може би не е разумно да се въвеждат задължителни срокове за определянето на гарант. Понятието „настойник/попечител“ и самият термин могат да бъдат подвеждащи и несъвместими със законите в много държави членки: отправяме искане вместо него да се използва думата „гарант“.

II.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Общи бележки

1.

подчертава необходимостта от всеобхватен и глобален подход, който да насърчава устойчивостта на политиките в областта на убежището и интеграцията на търсещите убежище лица и да приобщава целия ЕС в рамките на една система на ефективна солидарност, включително между държавите членки;

2.

освен това подчертава изключително големия интерес на местните и регионалните власти — необходимите партньори на държавите членки и на Европейския съюз в управлението и приема на търсещите убежище лица, към справедливо и прозрачно регламентиране в тази област, при което се спазват условията за обществено съжителство и основните права на личността; освен това подчертава, че местните власти, които по принцип са гаранти на правата на гражданите, биха могли да изпълняват тази функция по-добре, ако разполагат с нормативни разпоредби на ЕС, на които да се позовават, и подходящи средства, с които да гарантират сигурността на гражданите и основните права на кандидатите за убежище;

3.

отново изтъква, както вече беше подчертано в становището относно първия пакет от предложения, необходимостта от трайни решения, които да подхождат към въпроса по структуриран начин, изоставяйки илюзията, че се касае за единични спешни случаи; поради това, въпреки че оценява усилията на Комисията да предложи решения за спешната ситуация и произтичащия от нея политически натиск, счита, че е необходим по-задълбочен размисъл, който да достига до корените на проблема, като отчита международните задължения, правата на мигрантите и изискванията на различните управленски равнища във всички географски области на ЕС, без да възлага поради формални или принципни съображения прекомерна тежест на пограничните държави, на най-силно изложените държави или на най-желаните от кандидатите държави;

4.

приветства доближаването и хармонизирането на условията за предоставяне на помощ на кандидатите, включително с цел възпиране на вторични движения в рамките на Европейския съюз; счита обаче, че подход, който се основава само на осигуряването на еднакви материални условия и санкции за неразрешени вторични движения, е неефективен;

5.

счита, че за да се насърчи интеграцията и за да се отстранят, доколкото е възможно, първопричините за вторичните движения, е важно и необходимо да се отчитат действителните връзки, професионалните умения и предпочитанията на кандидатите към една или повече държави членки, както вече беше подчертано в становището относно първия пакет от предложения на Комисията и подчертава, че за тази цел е от значение в сътрудничество със заинтересованите лица да се събират съответните данни, които да улеснят тяхната социална и професионална интеграция;

6.

въпреки че приветства ускоряването на процедурите за разглеждане на молбите за международна закрила, подчертава, че това не трябва да води до ограничаване на основните права и че съкратените процедури, предвидени в пакета от предложения, които трябва да се използват извънредно внимателно и след внимателна проверка на условията, които позволяват тяхното използване;

7.

изразява сериозна загриженост относно регулаторното решение, прието по отношение на Общата рамка за презаселването — COM(2016) 468 final — (приемане на референтна рамка с акт на Съвета и изпълнението с решение на Комисията), което изключва Европейския парламент и е рядкост в тази област, за разлика от външната политика и политиката на сигурност;

8.

приветства предложенията на Комисията, насочени към улесняване на достъпа до пазара на труда и обучение, включително професионално обучение, на лицата, ползващи се с международна закрила. Настоява също така Комисията и държавите членки да приемат гъвкави и ефективни механизми за признаване на дипломи и професионална квалификация, които да улеснят достъпа на кандидатите за международна закрила до пазара на труда;

9.

приветства засилването на ролята на EASO в подкрепа на държавите членки;

10.

приветства изричната разпоредба относно общото право на правна помощ, като подчертава нейното потенциално положително въздействие, включително върху намаляването на продължителността и броя на обжалванията в Съда;

11.

препоръчва прилагането на мерки по отношение на условията за приемане да се подкрепя посредством предоставяне на по-добър достъп до финансови средства от ЕС и на повече такива средства, като се улеснява достъпът на регионите и местните власти, за които се налага да осигурят съответните условия за адекватно приемане на кандидатите за убежище и новопристигналите граждани;

12.

приветства факта, че предложенията на Комисията по принцип отчитат интересите и благосъстоянието на непридружените ненавършили пълнолетие и, между другото, предвижда назначаването във възможно най-кратък срок на представител или гарант. Във време, когато ЕС приема голям брой непридружени ненавършили пълнолетие все пак може да се окаже необходимо да е се определят точни срокове за назначаването, което в много държави членки се извършва в рамките на съдебна процедура. Тази процедура е придружена от съответните процесуални гаранции, като назначаването на устен преводач, и от определени изисквания, наложени от разследването, които е възможно да не могат да бъдат спазени в сроковете, предложени от Комисията;

13.

признава, че предложенията са в съответствие с принципа на субсидиарност, като в тях са разгледани изчерпателно проблеми от трансгранично естество, като солидарността между държавите членки, изграждането на по-интегрирана система за убежище и засилването на обмена на информация между държавите членки: цели, които държавите членки не биха могли да постигнат сами; признава, че предложените мерки, с които се установяват еднакви правила, приложими в целия Европейски съюз, зачитат и принципа на пропорционалност; изразява желание за постоянен мониторинг по време на целия процес на вземане на решения, така че да се проверява спазването на горепосочените принципи;

COM(2016) 467 final

14.

препоръчва понятието „настойник/попечител“ (член 4, параграф 2, буква е) да подчертава независимостта от администрацията на лицето или организацията, на които е възложено да подпомагат и представляват непридруженото непълнолетно лице при предвидените от регламента процедури;

15.

препоръчва непълнолетното лице винаги да бъде подпомагано и от адвокат в разговорите с административния орган, който разглежда неговата молба (член 22);

16.

препоръчва също (отново по отношение на член 22) представителят на непълнолетното лице по време на разговорите да бъде лице или орган, независим от администрацията и назначен въз основа на закона от съдебен орган единствено в интерес на ненавършилото пълнолетие лице;

17.

препоръчва, във връзка с последващите молби (член 42), при предварителното разглеждане на допустимостта на молбите да се предвиди проверка дали заинтересованото лице е получило действителна информация и правна помощ във връзка с предходните молби и липсата на такава информация и правна помощ да се счита за основание за подаване на повторна молба;

18.

препоръчва да се преразгледа разпоредбата, съдържаща се в член 22, параграф 4 от предложението за регламент, съгласно която лицето, изпълняващо функцията на настойник/попечител, се сменя само ако компетентните органи счетат, че то не е изпълнило задоволително задачите си като настойник/попечител. Така например и при промяна на мястото на пребиваване на ненавършилото непълнолетие лице може да бъде необходимо да се избере друг настойник/попечител на място;

19.

по отношение на понятието „първа страна на убежище“, изразът „ползвал се е от защита“ да се тълкува в смисъл, че тази защита е била официално призната, а не просто предоставена;

20.

по отношение на първата инстанция за обжалване (член 55), се подчертава и препоръчва крайните срокове да не се разглеждат като абсолютно задължителни (както е посочено изрично в този член) и да не изключват точното и пълното разглеждане на молбата;

COM(2016) 466 final

21.

категорично се противопоставя на въвеждането на периодичните прегледи и процедурите за отнемане на международна закрила: те могат не само да увеличат тежестта върху администрациите (включително местните и регионалните) при прилагането на практики и изпълняването на задачи, свързани с интеграцията на бежанците, но да бъдат и източник на несигурност за заинтересованите лица. Във връзка с това осъжда политически, ксенофобски и популистки изказвания, пораждащи насилие и инкриминиране на търсещите убежище лица, което създава ненужно социално напрежение, и призовава за отговорност от страна на управляващи и политици;

22.

изразява сериозна загриженост във връзка с въвеждането на срок, определящ максималната продължителност на международна закрила и законосъобразността на това въведение, като приканва съзаконодателите да проведе допълнително разискване на този въпрос;

23.

препоръчва да се разгледа възможността в случай на отнемане на международна закрила да се предоставя по-дълъг срок от предвидения в предложението на Комисията (например шест месеца) за получаване на разрешение за пребиваване по други причини (например търсене на работа) предвид факта, че предложението предвижда сравнително кратък срок (три месеца);

COM(2016) 465 final

24.

препоръчва да се преразгледа разпоредбата на член 17а от предложението на Комисията, съгласно която в държавите членки, различни от тази, която е отговаря за него, кандидатът да няма право на нито едно от основните материални условия на предвидената от регламента помощ, и предвижда, че когато той обосновава своето отсъствие със съображения за необходимост или поради непреодолима сила, тези условия могат да му се осигуряват за ограничен срок, евентуално с орязванията, предвидени в член 19.

25.

препоръчва да се преразгледа разпоредбата, съдържаща се в член 23, параграф 1 от предложението за регламент, съгласно която лицето, изпълняващо функцията на настойник/попечител, се сменя „само при необходимост“. Така например и при промяна на мястото на пребиваване на ненавършилото непълнолетие лице може да бъде необходимо да се избере друг настойник/попечител на място;

26.

препоръчва да се преразгледа разпоредбата, съдържаща се в член 17а от предложението на Комисията, според която държавите членки трябва да гарантират достоен стандарт на живот на всички кандидати, като Европейският съюз и държавите членки се задължават да подкрепят, включително и финансово, местните власти, допринасящи за гарантирането на достоен стандарт на живот на всички кандидати;

COM(2016) 468 final

27.

препоръчва да се преразгледа решението за изключване от презаселването на кандидати, влезли нередовно на територията на Европейския съюз през последните пет години; предвид често срещаните обстоятелства на нелегалност, свързани с напускането на съседните страни, това решение несъмнено е в ущърб на кандидатите, които често са жертви на това явление.

Брюксел, 8 февруари 2017 г.

Председател на Европейския комитет на регионите

Markku MARKKULA