21.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 66/68


P8_TA(2016)0146

Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2018/C 066/14)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0641),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0301/2013),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

като взе предвид становището на Европейската централна банка от 7 януари 2014 г. (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 21 януари 2014 г. (2),

като взе предвид поетия с писмо от 9 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 59 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (А8-0131/2015),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене (3);

2.

Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 42.

(3)  Тази позиция заменя измененията, приети на 19 май 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0195).


P8_TC1-COD(2013)0314

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 28 април 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1011.)