2.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 34/182


Становище на Европейски икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества

[COM(2016) 547 final — 2016/0261 (COD)]

(2017/C 034/31)

Консултация

Съвет, 7.9.2016 г.

Правно основание

Член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз

[COM(2016) 547 final — 2016/0261 (COD)]

Компетентна секция

„Заетост, социални въпроси и гражданство“

Приемане на пленарна сесия

19.10.2016 г.

Пленарна сесия №

520

Резултат от гласуването

(„за“/„против“/„въздържал се“)

228/2/5

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и тъй като вече е изразил мнението си по този въпрос в становището си относно „Новите психоактивни вещества“ (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA), прието на 21 януари 2014 г. (1), на 520-ата си пленарна сесия, проведена на 19 и 20 октомври 2016 г. (заседание от 19 октомври 2016 г.), Комитетът реши да приеме положително становище по предложения текст и да се позове на позицията, изразена в горепосочения документ.

Брюксел, 19 октомври 2016 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Georges DASSIS


(1)  Становище относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества“, COM(2013) 619 final — 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final — 2013/0304 (COD) (ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 52).