15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 434/58


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)“

[COM(2016) 683 final — 2016/0336 (CNS)]

„Предложение за Директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък“

[COM(2016) 685 final — 2016/0337 (CNS)]

(2017/C 434/09)

Докладчик:

Michael MCLOUGHLIN

Консултация

Съвет на Европейския съюз, 21.11.2016 г.

Правно основание

член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Компетентна секция

„Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“

Приемане от секцията

7.9.2017 г.

Приемане на пленарна сесия

20.9.2017 г.

Пленарна сесия №

528

Резултат от гласуването

(„за“/„против“/„въздържал се“)

182/2/11

1.   Заключения и препоръки

1.1.

ЕИСК одобрява целите на предложенията на Комисията в областта на ОКООКД.

1.2.

ЕИСК препоръчва да бъдат положени максимални усилия за постигане на консенсус относно въвеждането на ОКООКД, като се отчита чувствителният характер на въпросите, свързани със субсидиарността и суверенитета на държавите.

1.3.

ЕИСК разбира основанията за двуетапния подход, възприет от Комисията, но настоятелно призовава за бързо въвеждане на втория етап след постигането на споразумение по общата основа, тъй като основните ползи ще бъдат усетени от дружествата едва след като бъде извършена консолидация. На първия етап ще има ползи, свързани с борбата срещу агресивното данъчно планиране, но задачата приключва с консолидацията.

1.4.

ЕИСК признава, че Комисията е подновила предложението за ОКООКД както с цел подпомагане на единния пазар, така и с цел борба срещу агресивното данъчно планиране, като доходът се свързва с мястото, където се създава стойността. ЕИСК настоятелно призовава държавите членки да осъществят и двата етапа като ефективна мярка за борба с измамите и насърчаване на растежа.

1.5.

Както и през 2011 г. ЕИСК препоръчва формулата за разпределяне за ОКООКД да бъде преразгледана. Комисията и държавите членки би трябвало да помислят дали да изключват интелектуалната собственост от формулата за разпределяне. Може да са необходими и промени в продажбите по местоназначение, за да се гарантира справедливо прилагане. Комитетът е сериозно обезпокоен от факта, че използването на предложения фактор продажби ще доведе до това, че много от по-малките държави членки износителки ще загубят значителни облагаеми приходи в полза на по-големите държави членки потребителки. ЕИСК счита, че с предложението би трябвало да се цели справедлива формула и избягване на системно небалансираните въздействия.

1.6.

Във връзка с предложенията за амортизация ЕИСК настоятелно предупреждава да се гарантира, че те отразяват реалния опит на предприятията. Амортизационните отчисления може да бъдат твърде ограничени за някои класове активи, които остаряват морално много бързо поради скоростта на технологичните промени.

1.7.

ЕИСК приветства признаването на данъчното третиране на финансирането със собствен капитал за корпоративните инвестиции, изразено чрез предложението за равнопоставеност при третирането на финансирането чрез дълг и чрез собствен капитал. Въпреки това на дружествата, изправени пред икономически затруднения, не следва да бъде налагана по-голяма данъчна тежест.

1.8.

ЕИСК препоръчва предложенията да доведат до справедлив баланс между държавите членки и затова следва да се проучи подробно тяхното въздействие във всяка една държава членка по отношение на инвестиционната привлекателност, запазването и създаването на работни места. ЕИСК изтъква, че за да стане това, държавите членки трябва да предоставят съответната информация.

1.9.

ЕИСК препоръчва чрез предложенията за ОКООКД да се намали сложността там, където това е възможно, предвид заявената цел за осигуряване на сигурност и опростеност. Това е особено важно за третирането на нематериалните активи в счетоводните баланси на дружествата.

1.10.

ЕИСК настоятелно призовава Комисията да обърне внимание на необходимостта от гъвкавост и да гарантира, че държавите и дружествата са в състояние да реагират на променящата се глобална или национална икономическа обстановка, като спазват процедурите на ЕС и си сътрудничат.

1.11.

ОКООКД ще бъде по-ефективна и с по-голяма вероятност ще бъде приета с необходимото единодушие, ако се обърне внимание на редица ключови опасения, изложени в настоящото становище.

2.   Предложението на Комисията

2.1.

Подновеното предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) представлява единен набор от правила за изчисляване на облагаемата печалба на дружествата в ЕС, насочен към осигуряването на сериозен принос за растежа, конкурентоспособността и справедливостта в рамките на единния пазар. С въвеждането на ОКООКД за изчисляването на данъчно облагаемите си доходи/приходи дружествата с трансгранична дейност ще се съобразяват с една единна система на ЕС, а не с различни национални правила. Дружествата ще подават една данъчна декларация за всички свои дейности в ЕС и ще компенсират загубите, реализирани в една държава членка, от печалбите, генерирани в друга. Вътрешногруповите трансакции вече няма да се облагат с данък на равнището на отделния субект, което ще премахне проблемите с трансферното ценообразуване в областта на ОКООКД. Консолидираната облагаема печалба ще се разпределя между държавите членки, в които групата извършва дейност, като се използва формула за разпределяне. След това всяка държава членка ще облага разпределения ѝ дял от печалбата със своята собствена национална ставка на корпоративния данък.

2.2.

Предвидени са също нови разпоредби в сравнение с предложението от 2011 г. Първо, в предложенията от 2016 г. се призовава за задължителни, а не за факултативни правила за управление на консолидираните групи с годишен оборот, равен на или по-голям от 750 милиона евро; второ, съществуват правила за насърчаване на дружествата да набират собствен капитал за финансиране на инвестициите, за да се противодейства на изкривяванията, свързани с финансиране с дълг, и трето, въведено е свръхприспадане на разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). В предложението за обща основа се предлага и временно трансгранично компенсиране на загубите с последващо възстановяване, докато не бъде въведена общата консолидирана основа. Към втората стъпка в предложенията ще се премине, след като бъде постигнато политическо споразумение по предложенията за общата основа. Дотогава вторият етап ще продължи да се обсъжда от Съвета.

2.3.

Настоящото предложение на Комисията всъщност се състои от две отделни предложения за директиви на Съвета. Едното предложение е за „обща основа за облагане с корпоративен данък“ или ОООКД, а другото е за „обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък“ или ОКООКД. Разделянето на двата елемента в две отделни предложения е ключова разлика между предложенията от 2016 и 2011 г. Комисията предлага поетапен подход, като първият етап включва определянето на общата основа за облагане с данък и впоследствие ще бъде последван от етап на консолидация.

2.4.

Комисията поднови също предложението за ОКООКД за борба срещу агресивното данъчно планиране, като и предложението за подпомагане на единния пазар, признавайки, че „е малко вероятно то да бъде прието в своята цялост, без да бъде възприет поетапен подход“. Комисията обаче подчертава, че консолидацията е неделима част от предложенията. Задължителният характер на ОКООКД за дружествата с оборот от над 750 милиона евро е част от стратегия за подобряване на перспективите за растеж и борба с агресивното данъчно планиране. Комисията счита, че предложенията са по-привлекателни за бизнеса като цяло, що се отнася до спазването на изискванията и сложността, както и до насърчаването на финансирането със собствен капитал пред финансирането с дълг, когато става въпрос за данъчни облекчения. Трансграничното компенсиране на загубите в една държава членка с печалбите, реализирани в друга държава членка, също се разглежда от Комисията като предимство на предложенията.

2.5.

Комисията заявява, че съществуващата система на международно корпоративно данъчно облагане „вече не се вписва в съвременния контекст“. Според Комисията, когато националните правила се разработват без оглед на въпросите от международен характер, това може да доведе до несъответствия. Макар и да са задължителни за по-големите групи, предложенията от 2016 г. предвиждат и система за доброволно участие на субекти, които подлежат на корпоративно данъчно облагане в ЕС, но са под границата за оборот от 750 милиона евро. Комисията счита, че с тези предложения доходите се обвързват с мястото, където се създава стойността.

2.6.

Комисията признава амбициозността на предложенията, откъдето идва и поетапният характер на тяхното прилагане. Всъщност тя посочва, че затрудненията при обсъжданията относно елемента за данъчната консолидация може да забавят напредъка в други важни области, където може да бъде постигнат по-голям консенсус. Двете предложения обаче са представени заедно като част от една и съща инициатива. Комисията посочва също, че консолидацията се запазва като основен елемент на инициативата и че основните данъчни пречки пред съответните групи могат да бъдат преодолени само чрез консолидация.

3.   Предимствата на предложенията

3.1.

Предложенията съдържат значителни предимства за предприятията и гражданите. Те предвиждат намаляване на разходите за привеждане в съответствие и сложността за големите предприятия, както и за тези, които изберат предложената система и търгуват в целия ЕС. Това е и ключов въпрос с оглед на доизграждането на единния пазар и създаването на равнопоставени условия за всички. Ако бъде въведена правилно, ОКООКД може да играе ключова роля в борбата срещу агресивното данъчно планиране и за възстановяване на доверието сред гражданите в данъчната система. Един общ подход към данъчната основа ще гарантира, че всички държави — членки на ЕС, възприемат сходни подходи, отчитат критично едни и същи неща и позволяват едни и същи данъчни облекчения. Понастоящем многонационалните дружества могат да използват различни данъчни основи и различни данъчни ставки в различните държави членки и понякога използват офшорни субекти, за да плащат много ниски ефективни ставки. ОКООКД решава тези въпроси.

3.2.

Агресивното данъчно планиране води до по-ниски данъчни приходи. Нивото на данъчно планиране буди сериозна загриженост у гражданите на ЕС. ЕС предприе множество мерки за справяне с този проблем и прие план за действие. Една от целите на ОКООКД е да се проучи как да се доразвие този подход, за да се гарантира ефективно корпоративно данъчно облагане в целия ЕС.

3.3.

Посредством значителното намаляване на трансферното ценообразуване в рамките на ЕС, което се постига с ОКООКД, ще се води борба с практиките, водещи до агресивно данъчно планиране. Например активи като интелектуалната собственост се използват често, тъй като стойността им се определя трудно или се фиксира от самото дружество по начин, който отразява слабо пазарната стойност. Те често са предмет на вътрешна търговия между структурите на дружеството.

3.4.

С ОКООКД може да се води борба срещу агресивното данъчно планиране, като се определя къде се извършва реалната икономическа дейност. Дружествата могат да имат определен брой служители и/или да притежават значителни активи в дадена държава членка и същевременно да не реализират никакви или почти никакви печалби в тази държава членка. Понастоящем дружествата, които имат структури в целия ЕС, могат да организират стопанската си дейност така, че основната част от печалбите им там да стигат до европейска централа в юрисдикцията с най-ниските данъчни ставки и/или най-щедрите данъчни облекчения. Това в съчетание с използването на трансферно ценообразуване за нематериалните активи може да доведе до изключително ниски равнища на действителния корпоративен данък за многонационалните дружества с много големи обороти в множество юрисдикции. Предложението за ОКООКД може да разреши тези въпроси. Съдържащата се в предложенията формула е насочена към мястото, където се осъществява икономическата дейност, като продажбите, работната сила и активите са нейни ключови компоненти. Националните данъчни власти също имат своята роля във връзка с тези въпроси.

3.5.

След като бъде приета, ОКООКД трябва да се използва за решаването на въпроса за конкурентоспособността на всички дружества. В предложението следва да се отчетат различните проблеми както пред МСП, така и пред големите фирми.

4.   Общи бележки

4.1.

ЕИСК приветства предложенията за обща основа за облагане с корпоративен данък и обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък като средство за укрепване на единния пазар чрез опростяване на данъчното положение на по-големите дружества и справяне с агресивното данъчно планиране. От 2011 г. насам има значителни промени в по-широкия европейски и световен икономически и политически контекст. Предишното предложение за ОКООКД не доведе до значителен напредък. Комитетът се надява, че новите предложения, които отчитат световните развития, ще имат по-голям успех.

4.2.

С напредъка на дебата относно ОКООКД е важно консолидацията да остане първостепенна цел. Предложението би станало по-добро, ако се намали сложността му там, където това е възможно. ЕИСК насърчава Комисията да се стреми към постигане на максимален консенсус за придвижването на двата аспекта на предложението.

4.3.   Системата за разпределяне на ОКООКД

4.3.1.

Съществуват редица въпроси, свързани с формулата за разпределяне. ЕИСК изразява загриженост относно факта, че не беше направен никакъв опит да се обясни и определи разумно как общата формула (1/3 активи, 1/3 труд и 1/3 продажби по местоназначение) представя по подходящ начин икономическата реалност на предприятието с оглед на разпределянето на облагаемата печалба между държавите членки. Съществуващото предложение би могло да предизвика значителни промени по отношение на мястото на реализиране на печалбата за данъчни цели, което ще окаже значително и неизвестно въздействие върху дружествата и държавите членки. Данъчните приходи са основен елемент на икономическото управление и това може да доведе до сериозно въздействие. ЕИСК счита, че с предложението би трябвало да се цели по-справедлива формула и избягване на системно небалансираните въздействия.

4.3.2.

Поставянето на акцент върху въпроси като оборудването, машините и персонала, макар и да е уместно, не отразява цялата картина в съвременната промишленост. В стратегията за цифров единен пазар например се подчертава значението на интелектуалната собственост. По сходен начин развитията във връзка със съюза на капиталовите пазари могат да поставят акцент върху финансовите активи.

4.3.3.

Безпокойствата на Комитета се дължат до голяма степен на:

(1)

предложението за изключване на интелектуалната собственост от активите. Интелектуалната собственост е икономически фактор, който лесно се трансферира при изчисляването на печалбите. ЕИСК признава, че той е труден за оценяване и поради това не е включен в предложението на Комисията, и призовава държавите членки да помислят как най-добре да подходят към този важен въпрос. Това е особено важно предвид факта, че интелектуалната собственост като такава е важен двигател за създаване на икономическа стойност и във все по-голяма степен диктува посоката на развитие на съвременните икономики. Това решение е в разрез и с непрестанното внимание, което Комисията отделя на стратегията за цифров единен пазар;

(2)

предложението за включване на фактора „продажби по местоназначение“. Комитетът е сериозно обезпокоен от факта, че използването на предложения фактор продажби ще доведе до това, че много от по-малките държави членки износителки ще загубят значителни облагаеми приходи в полза на по-големите държави членки потребителки. Неговото икономическото и социалното въздействие е неизвестно, би било от полза то да се изрази количествено, и ако е необходимо, факторът продажби да бъде преразгледан.

(3)

Въвеждането на цялостна система в целия ЕС за изчисляване и консолидация на основата за облагане с корпоративен данък ще представлява съществена промяна за бизнес средата в ЕС и може да насърчи развитието на единния пазар. Следователно това трябва да бъде анализирано внимателно и да се отправи призив за национални оценки на въздействието. Един от съществуващите и значими набори от правила за всички големи международни дружества са международните финансови и счетоводни стандарти. Всяко отклонение от тях в процеса на планиране на стопанската дейност създава допълнителна тежест за предприятията, а не възможност за спестявания. Тъй като формулата за разпределяне на ОКООКД е разработена от Комисията единствено за тази конкретна цел, тя на пръв поглед противоречи на някои от международните счетоводни стандарти.

(4)

Тъй като яснотата и последователността при употребата на термините е от решаващо значение, особено в сферата на данъчното облагане, Комитетът препоръчва всички основни елементи и по-специално определенията да бъдат разгледани в директивата.

4.4.   Финансиране с дълг или финансиране със собствен капитал

4.4.1.

В предложенията на Комисията се поставя силен акцент върху въпроса за третирането на финансирането с дълг спрямо третирането на финансирането със собствен капитал в областта на корпоративните финанси. Като важен елемент от индустриалната стратегия насърчаването на финансирането със собствен капитал може да се счита за полезно, тъй като диверсифицира риска в дадено дружество и така се избягват множество променливи аспекти при планирането.

4.4.2.

По-специално Комитетът е обезпокоен от факта, че този подход може да бъде процикличен, в смисъл че намаляването на собствения капитал при неблагоприятни условия или прибягването до дълг поради липса на алтернативи, ще доведат до увеличаване на облагаемите приходи и по този начин ще влошат положението на дружеството в момента, в който то е изправено пред най-големи затруднения. Това ще окаже съпътстващо въздействие върху работните места и растежа. Поради тази причина според ЕИСК е необходимо обмисляне на избрания подход.

5.   Конкретни бележки

5.1.

Според Комисията силните страни на нейните предложения са, че те подкрепят предприятията и създават по-лесен и по-ефективен режим за спазване на изискванията и облекчаване на осъществяването на стопанска дейност. Въпреки че насърчаването на единния пазар и подкрепянето на потребностите на предприятията може да се счита за една от основните цели на ЕС, на екзистенциално ниво ЕС е създаден от своите държави членки, за да обслужва техните нужди. Най-малкото Комисията трябва системно да оценява въздействието на предложените промени върху всяка държава членка по отношение на данъчните приходи, инвестициите и заетостта, като използва анализи на международните бази данни и данните на държавите членки. ЕИСК настоятелно призовава държавите членки да дадат на Комисията достъп до всички съответни данни и предлага да се извършват оценки на въздействието и за двата етапа на ОКООКД.

5.2.

Въпреки че премахването на трансферното ценообразуване е ключов елемент от предложенията, е ясно, че концепцията ще продължи да съществува, когато групите осъществяват дейност както в рамките на ЕС, така и извън него. Това неизбежно ще доведе до различни и отделни режими за много дружества. Поради това трябва да се обърне внимание на установяването на групи във и извън ЕС и на смесени структури. Тогава възможностите за избягване на данъци може да се прехвърлят от данъчната основа или договореността, използваща несъответствията при хибридни субекти и инструменти, към дружествените структури и групи.

5.3.

ЕИСК призовава за това дебатът за ОКООКД да се проведе съгласно европейските процедури веднага щом бъде постигнато споразумение. И докато политиката трябва да бъде гъвкава по отношение на променящите се условия, трябва да има и организиран механизъм за адаптиране на политиката към икономическите обстоятелства.

5.4.

Силно приветства начина на третиране на научноизследователската и развойната дейност. Едно свръхприспадане на разходите в тази област по естествен път ще доведе до съществено увеличаване на дейността и ще допринесе за конкурентоспособността. Ще бъде важно предложените мерки да се разглеждат в контекст, като бъдат сравнени с мерките, които вече са предвидени от държавите членки (и които са от най-разнообразен характер). И макар данъчното облекчение за растеж и инвестиции да е важно, от жизненоважно значение е също то, както и свръхприспадането на разходите за научноизследователска и развойна дейност, в качеството си на нов стимул да не се превръща в нова форма на данъчна злоупотреба, след като бъде въведено.

5.5.

Комисията трябва да обмисли възможните спорове, които може да възникнат между данъчните органи и главния данъчен орган. Съвсем възможно е да възникнат спорове относно данъчното облагане на дъщерните дружества в дадена група, както и относно разпределянето на печалбата, което ще отнеме времето, спестено от премахването трансферното ценообразуване.

5.6.

Следва да има яснота относно провеждането на проверки от държавите членки на дъщерното дружество на дадена група, ако приходните органи на съответната държава членка желаят да извършат проверка.

5.7.

Разпоредбите за периодите на амортизация може да се окажат в противоречие с някои стопански практики; тук следва да се разгледа възможността за известна гъвкавост. Много дружества заменят своето оборудване (например компютрите) всяка година или на всеки две години, за да изпреварят тяхното морално остаряване, а през следващите години този процес само ще се ускорява за редица класове активи поради голямата скорост на технологичните промени.

5.8.

Все още е важно да се води борба с избягването на данъци посредством арбитраж на счетоводните кодекси, доколкото тази дейност остава възможна преди консолидацията.

5.9.

Освен това предложенията дават възможност на многонационалните дружества да изключват междинните структури, включително тези в данъчните убежища, тъй като те са извън ЕС. Това трябва да бъде направено с различни методи като правила за трансферното ценообразуване и контролираните чуждестранни корпорации и общ принцип, насочен срещу избягването на данъци.

Брюксел, 20 септември 2017 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Georges DASSIS