12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 375/4


Тълкувателно известие относно обозначенията за произход на стоките от териториите, окупирани от Израел от юни 1967 г.

(2015/C 375/05)

(1)

В съответствие с международното право Европейският съюз не признава израелския суверенитет върху териториите, окупирани от Израел от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа и Западния бряг, включително Източен Йерусалим, и не ги счита за част от територията на Израел (1), независимо от правния им статут съгласно израелското национално законодателство (2). Съюзът ясно заяви позицията си, че няма да признае никакви промени на границите от преди 1967 г., различни от договорените между страните в Близкоизточния мирен процес (БИМП) (3).

(2)

Прилагането на съществуващото законодателство на ЕС относно обозначението за произход на продукти, произхождащи от окупираните от Израел територии, вече е било обект на известия или насоки, приети от съответните органи на няколко държави членки. От страна на потребителите, стопанските субекти и националните органи определено се настоява за яснота относно съществуващото законодателство на Съюза във връзка с информацията за произход на продуктите от окупираните от Израел територии (4). Целта е да се гарантира също така спазването на позициите на Съюза и на поетите от него в съответствие с международното право ангажименти относно непризнаването от страна на Съюза на суверенитета на Израел над териториите, окупирани от него от юни 1967 г. нататък. С настоящото известие също така се цели да се запази открита и гладко протичаща търговия, с него не се възпрепятстват търговските потоци и то не следва да се тълкува в този смисъл.

(3)

С настоящото известие не се създават нови законодателни норми. Въпреки че настоящото известие отразява разбирането на Комисията на съответното законодателство на Съюза, прилагането на съответните норми остава отговорност най-вече на държавите членки. В съответствие със съдебната практика макар изборът на санкции да е дискреционно правомощие на държавите членки, те са длъжни да гарантират, че санкциите за нарушения на разпоредбите на правото на Съюза са ефективни, пропорционални и възпиращи (5). Като пазителка на Договорите Комисията гарантира изпълнението на тези задължения на държавите членки, ако е необходимо и чрез производства за установяване на нарушения. Настоящото известие не засяга другите изисквания, определени в законодателството на Съюза, и тяхното евентуално тълкуване от страна на Съда.

(4)

Понастоящем в няколко законодателни акта на Съюза се предвижда задължително обозначение за произход на съответния продукт. Често изискването е свързано с наименованието на „страната на произход“ (6), но понякога се използват и други изрази, например „място на произход“ за храни (7). Освен ако в съответните разпоредби от законодателството на Съюза конкретно е предвидено противното, по принцип определянето на страната на произход на храните се основава на непреференциалните правила за произход на Съюза, установени в митническото законодателство (8).

(5)

Когато нанасянето на обозначение за произход на съответния продукт се изисква изрично в съответните разпоредби на правото на Съюза, това обозначение трябва да бъде правилно и да не подвежда потребителя.

(6)

Когато обозначението за произход не е задължително и ако произходът се указва по желание, информацията трябва да бъде правилна и да не подвежда потребителя (9).

(7)

Тъй като Голанските възвишения и Западният бряг (включително Източен Йерусалим) (10) не са част от територията на Израел съгласно международното право, обозначението „продукт от Израел“ (11) се счита за неправилно и подвеждащо по смисъла на посоченото законодателство.

(8)

Доколкото нанасянето на обозначение за произход е задължително, ще бъде необходимо да се използва друг израз, който отчита начина, по който често са познати тези територии.

(9)

За продукти от Палестина (12), които не произхождат от селища на заселници, обозначение, което не е подвеждащо по отношение на географския произход и същевременно съответства на международната практика, би могло да бъде „продукт от Западния бряг (палестински продукт)“ (13), „продукт от ивицата Газа“ или „продукт от Палестина“.

(10)

За продукти от Западния бряг или от Голанските възвишения, които произхождат от селища на заселници, обозначение, което се ограничава до „продукт от Голанските възвишения“ или „продукт от Западния бряг“ не би било приемливо. Въпреки че чрез тях се назовава по-широката териториална област, от която произхожда продуктът, изпускането на допълнителната географска информация, че продуктът произхожда от израелски селища би подвела потребителя по отношение на истинския произход на продукта. В подобни случаи трябва да се добавя изразът „израелско селище“ или друг израз, еквивалентен на него, поставен например в скоби. Следователно би могло да се използват изрази като „продукт от Голанските възвишения (израелско селище)“ или „продукт от Западния бряг (израелско селище)“.

(11)

Във всеки случай в съответствие със законодателството на Съюза за защита на потребителите обозначението за произход става задължително, когато — що се отнася до храните — изпускането на тази информация би подвело потребителя по отношение на истинския произход на продукта (14), и — що се отнася до всички останали стоки — когато се изпуска информация, която е съществена, в съответствие с контекста, за вземането на решение за сделка на база осведоменост и следователно подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за сделка, което в противен случай не би взел (15). Примерите от горната точка биха били валидни в подобни случаи.

(12)

Стопанските субекти често пъти разполагат с информация относно произхода под различни форми (16). В много случаи информация относно произхода на продуктите може да се намери в митническата документация. Ако са ползват с преференциално третиране при внос, продуктите се придружават от доказателство за преференциален произход, издадено от Израел (17) или от палестинските власти (18). Други документи като фактури, известия за доставка и транспортни документи също могат да обозначават произхода на продуктите. Ако информацията не може да бъде извлечена лесно от придружаващите документи, стопанските субекти могат да поискат информация за произхода директно от своите доставчици или от вносителите.


(1)  Вж. дело C-386/08 Brita [2010] Сборник I-1289, параграфи 47 и 53.

(2)  Съгласно израелското законодателство Източен Йерусалим и Голанските възвишения са присъединени към Държавата Израел, докато Западният бряг е наричан „териториите“.

(3)  Вж., inter alia, заключенията на Съвета по външни работи относно БИМП, приети на 14 май 2012 г., 10 декември 2012 г. и 17 ноември 2014 г.

(4)  Съдържащото се в настоящата бележка тълкуване какво съставлява информация за произход в съответствие със законодателството на Съюза ще се прилага и за евентуалните бъдещи разпоредби със съдържание, подобно на действащите в момента и обхванати от настоящата бележка разпоредби.

(5)  Вж., inter alia, дело 68/88 Комисията срещу Гърция [1989] Сборник 2965, параграфи 23 и 24; дело C-326/88 Hansen [1990] Сборник I-2911, параграф 17; съединени дела C-387/02, C-391/02 и C-403/02 Berlusconi и други [2005] Сборник I-3565, параграф 65.

(6)  Вж. например: за козметични продукти: член 19, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59); за пресни плодове и зеленчуци: Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671) и член 6 и част A, точка 4, буква Б от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1); за риба: член 38 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1); за вино: член 119, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 55 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60); за пчелен мед: член 2, параграф 4 от Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47); за маслиново масло: член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 г. относно стандартите за търговия с маслиново масло (ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 14); за телешко и говеждо месо: членове 13 — 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1); за предварително опаковано птиче месо от трети държави: член 5 от Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 46); за прясно, охладено и замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици: приложение XI към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18) и членове 5 — 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 19).

(7)  Член 2, параграф 2, буква ж) и член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(8)  Съображение 33 и член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(9)  Член 6, параграф 1 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и за изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22), в която се споменава също „географски или търговски произход“ като елемент, който може да направи практиката подвеждаща, и член 26, параграф 3 и член 36 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(10)  От 2005 г. в Газа няма израелски селища.

(11)  Или съпоставими изрази като „произхождащ от“, „продукт от“ или „произведено в“, които също могат да се използват в зависимост от контекста.

(12)  Това наименование не може да се счита за признаване на държавата Палестина и не засяга отделните позиции на държавите членки по този въпрос.

(13)  Като, ако е необходимо, се укаже и Източен Йерусалим.

(14)  Член 26, параграф 2, буква а) и член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(15)  Член 7, параграф 1 от Директива 2005/29/ЕО.

(16)  Вж. например за храните и що се отнася до отношенията между търговците на дребно и техните доставчици член 8 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(17)  Вж. по този въпрос Известие до вносителите – Внос от Израел в ЕС (ОВ C 232, 3.8.2012 г., стр. 5).

(18)  Редица продукти от Западния бряг, Газа и Източен Йерусалим са обхванати от Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и ивицата Газа, от друга, подписано в Брюксел на 24 февруари 1997 г. (ОВ L 187, 16.7.1997 г., стр. 3).