2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/23


Известие относно искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС — за прекъсване на срок

Искане, подадено от възложител

(2015/C 217/09)

На 16 януари 2015 г. Комисията получи искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (1). Първият работен ден след получаването на искането е 19 януари 2015 г.

Искането е подадено от Flughafen Wien („Летище Виена“) и се отнася за дейности, свързани с използването на географски район за целите на осигуряване на летища и други терминални съоръжения за въздушни превозвачи на територията на Австрия. Съответното известие бе публикувано в ОВ C 93 от 20 март 2015 г., страница 22.

Съгласно точка 1, буква б) от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС Комисията разполага със срок от 130 работни дни, за да вземе решение по въпросното искане. Този първоначален срок изтича на 30 юли 2015 г.

Съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС Комисията може да поиска от държавата членка, от възложителя, от независимия национален орган или от всеки друг компетентен национален орган да представи цялата необходима информация или да допълни или изясни предоставената информация в рамките на подходящ срок. На 27 февруари 2015 г. Комисията поиска от Flughafen Wien да предостави допълнителна информация до 13 март 2015 г. На 20 април 2015 г. Комисията поиска от австрийските органи да предоставят допълнителна информация до 18 май 2015 г.

Съгласно второто изречение от точка 2 от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС в случай на закъснели или непълни отговори на искането на Комисията за разяснения или допълнителна информация, срокът от 130 дни, както е посочено по-горе, спира да тече от момента на изтичане на срока, поставен в искането за информация, до получаването на пълната и точна информация.

Следователно крайният срок ще изтече след 90 работни дни, считани след получаването на пълна и точна информация.


(1)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.