28.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 72/9


Резюме на решение на Комисията

от 21 октомври 2014 година

(Дело AT.39924 — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове)

(CHF LIBOR)

(нотифицирано под номер C(2014) 7605)

(Само текстът на английски език е автентичен)

(2015/C 72/07)

На 21 октомври 2014 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договора“) и член 53 от Споразумението за Европейско икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“). В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) , с настоящото Комисията публикува наименованията на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията с оглед на опазване на търговските им тайни

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Решението се отнася до единично и продължително нарушение. Адресатите на решението са участвали в нарушение на член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП. Предметът на нарушението е бил ограничението и/или нарушаването на конкуренцията по отношение на лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове (наричани по-нататък „CHIRDs“), базирани на LIBOR за швейцарския франк („CHF LIBOR“).

(2)

През периода на нарушението CHF LIBOR е бил референтният лихвен процент за голям брой финансови инструменти, деноминирани в швейцарски франкове. CHF LIBOR е бил определян от Асоциацията на британските банкери (BBA) (2). Лихвеният процентът е определян ежедневно за различни матуритети (матуритет на заема) въз основа на данни от банките, които са били членове на групата за CHF Libor. Тези банки са били помолени да представят всеки работен ден преди определен час прогнози за лихвените проценти, при които те смятат, че могат да получат необезпечени кредити в разумен пазарен размер на лондонския междубанков паричен пазар за различни матуритети. Оценителят на BBA — Thomson Reuters, впоследствие е изчислявал дневния процент на CHF Libor за всеки матуритет въз основа на средната стойност на тези данни, с изключение на трите най-високи и трите най-ниски стойности. Така получените лихвени проценти са били публикувани незабавно и са били публично достояние всеки работен ден. Към момента на нарушението групата за CHF Libor е включвала дванайсет банки, включително двете банки, които са участвали в нарушението.

(3)

Лихвените проценти на CHF Libor, inter alia, са отразени в ценообразуването на CHIRDs, които представляват финансови продукти, използвани от корпорации, финансови институции, хедж фондове и други световни предприятия за управлението на своята експозиция на лихвен риск (хеджиране както за кредитополучателите, така и за инвеститорите), за определяне на такси като посредници или със спекулативна цел (3).

(4)

Най-често срещаните CHIRDs включват: i) форуърдни сделки с лихвено плащане; ii) суап върху лихвени проценти, iii) опции върху лихвени проценти, и iv) фючърси върху лихвени проценти. CHIRDs се търгуват в рамките на ЕИП и могат да се търгуват на извънборсовия пазар (OTC) или, в случай на фючърси върху лихвени проценти — на фондовата борса.

(5)

Адресати на решението са следните предприятия (по-нататък наричани „адресатите“):

The Royal Bank of Scotland Group plc и The Royal Bank of Scotland plc (наричани по-нататък „RBS“); както и

JPMorgan Chase & Co. и JPMorgan Chase Bank, National Association (наричани по-нататък „JPMorgan“).

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(6)

Процедурата по делото беше открита на 9 август 2011 г. вследствие на заявление за получаване на снизходителност от страна на RBS. На […] г. JPMorgan внесе официално заявление за намаляване на глобата в съответствие с Известието за получаване на снизходителност.

(7)

На 24 юли 2013 г. Комисията образува производство в съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 срещу адресатите на решението с оглед на започване на разговори за постигане на споразумение с тях. Проведоха се разговори за постигане на споразумение със страните и впоследствие страните представиха на Комисията своите официални заявления за постигане на споразумение съгласно член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (4) с единствената цел да постигнат споразумение с Комисията по настоящото производство и без да се засягат каквито и да е други производства (наричани по-нататък „заявленията за постигане на споразумение“).

(8)

На 23 септември 2014 г. Комисията прие изложение на възраженията и двете страни потвърдиха, че неговото съдържание отразява техните заявления за постигане на споразумение и че те продължават да се ангажират с процедурата за постигане на споразумение. На 17 октомври 2014 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище, а на 21 октомври 2014 г. Комисията прие решението.

2.2.   Адресати и продължителност

(9)

Четиримата адресати на решението са участвали в картел в периода от 6 март 2008 г. до 13 юли 2009 г. и следователно те са нарушили член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2.3.   Резюме на нарушението

(10)

Страните по нарушението са участвали в следните антиконкурентни практики: в периода от 6 март 2008 г. до 13 юли 2009 г. дилър на JPMorgan е обсъждал с дилър на RBS по различни поводи главно три- и шестмесечните бъдещи данни за CHF Libor на RBS, съзнавайки, че това може да благоприятства търговската позиция по отношение на CHIRD на поне единия от дилърите, участвали в тези контакти. За тази цел дилърът на RBS се е свързал, или е заявил желание да се свърже с предоставящия данните за CHF LIBOR в RBS, с цел да поиска предоставените на BBA данни да бъдат в определена посока или, в няколко случая, да бъдат на определено равнище. Освен контактите между дилъра на RBS и дилъра на JPMorgan понякога се е състоял и обмен на информация относно настоящите и бъдещите търговски позиции и планирани цени.

(11)

Географският обхват на нарушението е обхващало цялата територия на ЕИП.

2.4.   Корективни мерки

(12)

Решението е в приложение на Насоките за глобите от 2006 г. (5) С решението се налагат глоби на двете образувания на JPMorgan, посочени в точка 5 по-горе.

2.4.1.   Основен размер на глобата

(13)

Основният размер на глобата, която ще бъде наложена на засегнатите предприятия, се определя въз основа на стойността на продажбите, факта, че нарушението поради самото си естество е сред най-вредните ограничения на конкуренцията, продължителността и географския обхват на картела, факта, че съгласуваните действия са били свързани с финансови показатели, и допълнителна сума с цел възпиране на предприятията от встъпване в подобни незаконни практики.

(14)

Обикновено Комисията използва продажбите, реализирани от предприятията през последната пълна финансова година на тяхното участие в нарушението (6). Тя обаче може да се отклони от тази практика, ако друг референтен период е по-подходящ с оглед на характеристиките на въпросния случай (7).

(15)

По отношение на това нарушение Комисията изчисли годишната стойност на продажбите за JPMorgan и RBS въз основа на паричните потоци, получени от всяка банка от съответния портфейл с CHIRDs, базирани на CHF LIBOR и сключени с контрагенти в ЕИП, за месеците, съответстващи на тяхното участие в нарушението, които впоследствие са изчислени на годишна основа. Тези стойности на продажбите бяха сконтирани с еднакъв фактор с цел да бъдта взети предвид особеностите в областта на CHIRDs, като например присъщото нетиране, което означава, че банките едновременно продават и купуват деривати, така че постъпващите плащания се нетират спрямо изходящите плащания.

2.4.2.   Корекция на основния размер: утежняващи или смекчаващи обстоятелства

(16)

Комисията не приложи никакви утежняващи или смекчаващи обстоятелства.

2.4.3.   Прилагане на ограничението за 10 % от оборота

(17)

По силата на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 глобата, наложена на всяко от предприятията за всяко нарушение, не може да надвишава 10 % от общия му оборот за стопанската година, предхождаща датата на решението на Комисията.

(18)

В този случай нито една от глобите не надвишава 10 % от общия размер на оборота на предприятието за предходната стопанска година преди датата на настоящото решение.

2.4.4.   Прилагане на Известието от 2006 г. за получаване на снизходителност

(19)

Комисията предостави пълно освобождаване от глоби на RBS. Освен това Комисията намали с 40 % глобата на JPMorgan поради неговото сътрудничество по време на разследването.

2.4.5.   Прилагане на Известието за постигане на споразумение

(20)

В резултат на прилагането на Известието за постигане на споразумение размерът на глобите, които ще бъдат наложени на двете страни, беше намален с 10 % и това намаление беше добавено към евентуалната компенсация за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(21)

В съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 бяха наложени следните глоби:

Предприятие

Глоби (в EUR)

RBS

0

JPMorgan

61 676 000


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  Въз основа на прегледа на Wheatley от 2012 г. (Wheatley Review) правителството на Обединеното кралство е препоръчало нов набор от институции за администриране и надзор над Libor.

(3)  Различните матуритети за CHF LIBOR са отразени в ценообразуването на CHIRDs. Съответният CHF LIBOR матуритет, който се занулява на определена дата, може да засегне паричния поток, който банката получава от контрагента по CHIRD, или паричния поток, който банката трябва да плаща на контрагента по CHIRD.

(4)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО, ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(5)  ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2.

(6)  Точка 13 от Насоките за определяне на глобите.

(7)  Решение от 16 ноември 2011 г. по дело Plasticos Españoles, SA (ASPLA)/Европейска комисия (T-76/06, все още непубликувано), точки 111—113.