Брюксел, 16.12.2015

COM(2015) 648 final

2015/0295(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Понятието „дилър на стоки“ обхваща широк спектър от участници на енергийните и стоковите пазари. Някои дилъри търгуват изключително със стокови деривати и по функция и рискове наподобяват инвестиционни посредници, а при други търговията със стокови деривати е дейност, която е съвсем второстепенна спрямо стоковото производство. Предвидените в Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламент за капиталовите изисквания — РКИ) и Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания — ДКИ) изисквания се прилагат както към кредитните институции, така и към инвестиционните посредници. Приложимият към инвестиционните посредници пруденциален режим се основава на съответните задължения на кредитните институции, като е приспособен към предоставяните от тези посредници инвестиционни услуги.

Член 493, параграф 1 и член 498, параграф 1 от РКИ освобождават от спазване на изискванията във връзка с големите експозиции и на капиталовите изисквания дилърите на стоки („инвестиционните посредници, чиято основна дейност се състои изключително в предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности във връзка с финансовите инструменти, посочени в раздел В, точки 5, 6, 7, 9 и 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО, и спрямо които Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа не се е прилагала към 31 декември 2006 г.“).

Срокът на действие на освобождаването и от двата вида изисквания изтича на 31 декември 2017 г. Тази клауза за изтичане на срока на действие беше първоначално включена в РКИ, за да се позволи на регламентиращите органи да определят пруденциална рамка, която да отразява профила на риска на дилърите на стоки 1 . За тази цел член 493, параграф 2 и член 498, параграф 2 изискват от Комисията да изготви доклади до края на 2015 г. Въз основа на тези доклади Комисията може да представи предложения за изменения на РКИ. Комисията има и задължението да изготви до същата дата доклад за подходящия режим на пруденциален надзор върху инвестиционните посредници като цяло. Тук също докладът може да бъде придружен от законодателно предложение.

Предвид връзката между горепосочените доклади Комисията реши да пристъпи само към един преглед (т.нар. „преглед на инвестиционните посредници“) и да обхване двата въпроса в общ доклад. Това бе преценено за необходимо с оглед разработването на съгласувана пруденциална рамка за всички инвестиционни посредници. По прегледа на инвестиционните посредници вече се работи: Комисията поиска от Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) техническо становище по въпроса. Очаква се то да бъде предоставено до края на септември 2015 г. Комисията ще го използва при изготвянето на своя доклад. Ако Комисията реши да измени действащата пруденциална рамка за инвестиционните посредници, в доклада ще бъдат посочени следващите етапи от прегледа на инвестиционните посредници и ще бъде дадена обща картина на замислените мерки.

Прегледът на инвестиционните посредници е комплексна дейност, която няма да бъде завършена до края на тази година, поради което е почти изключено преди изтичането на настоящия срок на действие на освобождаванията (т.е. в края на 2017 г.) да бъде подготвено, прието и приложено каквото и да е законодателство, което този преглед би наложил. Последиците за дилърите на стоки са, че ако до изтичането на настоящия срок на действие на освобождаванията не бъде въведена специална пруденциална рамка в резултат на прегледа, от 1 януари 2018 г. към тях ще започнат в пълна степен да се прилагат изискванията в РКИ/ДКИ.

Такъв сценарий поражда два проблема. Първо, дилърите на стоки ще бъдат подвластни в пълна степен на изискванията в РКИ/ДКИ, без законодателят съзнателно (и обосновано) да е решил, че такъв режим е най-подходящият за тях. Второ, ако се допусне, че прегледът на инвестиционните посредници ще доведе до специфична пруденциална рамка за дилърите на стоки, по този начин те биха били лишени от стабилна нормативна уредба: от действащия режим, в който са освободени от спазване на изискванията във връзка с големите експозиции и на капиталовите изисквания, те биха преминали към временен режим с прилагане в пълна степен на изискванията в РКИ/ДКИ, а след него (при това в сравнително кратки срокове — в рамките на една-две години) — към горепосочената специфична рамка. Това не е желателно. .

За да се предотврати подобно развитие е следователно уместно срокът на действие на понастоящем предвидените в РКИ освобождавания да бъде удължен. При това удължаване следва да се прецени времето, което е необходимо, за да бъде приключен прегледът на инвестиционните посредници и подготвено, прието и приложено евентуално законодателство, което този преглед би наложил.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политика

Настоящото предложение е в пълно съответствие с действащите разпоредби в РКИ, тъй като с него се удължава срокът на действие на предвидени в него освобождавания. То също така е в пълно съответствие с предвидената в посочения регламент обща цел на прегледа на инвестиционните посредници — намирането на подходящата за тях пруденциална рамка, тъй като ще запази действащия за дилърите на стоки режим до приключване на прегледа и до прилагането на евентуалните законодателни предложения в резултат на този преглед.

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Настоящото предложение е свързано с предвидените в Директива 2014/65/ЕС („ДПФИ II“) норми за прилагане, които определят кои дилъри на стоки ще бъдат категоризирани като инвестиционни посредници 2 . То е свързано и с политиката в областта на енергийните пазари, тъй като дилърите на стоки развиват дейност на тези пазари (някои могат дори да бъдат част от големи енергийни групи) 3 .

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Тъй като предложението изменя РКИ, правното му основание е същото.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Текущите освобождавания са предвидени в правото на Съюза и в частност в РКИ. РКИ не позволява на държавите членки да удължават срока на действие на освобождаванията, поради което това може да бъде направено единствено на равнище Съюза.

Пропорционалност

Настоящото предложение спазва принципа на пропорционалност, тъй като въвежда много ограничена промяна в съществуващото законодателство с цел да се преодолее изложения в част 1 проблем.

Избор на инструмент

Избраният инструмент е регламент, тъй като удължаването на срока на действие изисква изменение на РКИ.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Както бе споменато по-горе, създадената с РКИ и ДКИ и приложима към инвестиционните посредници (в т.ч. дилърите на стоки) пруденциална рамка понастоящем се преразглежда. Резултатът от този преглед ще определи какви са подходящите пруденциални изисквания към дилърите на стоки. Целта на настоящото предложение е да се удължи срокът на действие на настоящия режим за дилърите на стоки до приключването на прегледа на инвестиционните посредници и въвеждането на евентуални промени в пруденциалната рамка в резултат на този преглед.

Консултации със заинтересованите страни

Не са провеждани консултации със заинтересованите страни.

Събиране и използване на експертни становища

Не са търсени или използвани становища на външни експерти.

Оценка на въздействието

За настоящото предложение не се предвижда оценка на въздействието, тъй като то няма съществено социално-икономическо отражение или въздействие върху околната среда. По-скоро, съществени последици биха били породени, ако не бъде удължен срокът на действие на освобождаването на дилърите на стоки от заложените в РКИ и ДКИ изисквания, тъй като тези изисквания биха започнали да се прилагат към тях в пълна степен без да е било проучено дали това е подходящо.

Пригодност и опростяване на законодателството

Предложението не променя нормативната тежест за дилърите на стоки в сравнение с настоящото положение. При допускането, че прегледът на инвестиционните посредници ще доведе до създаването на нова пруденциална рамка за дилърите на стоки, целта на настоящото предложение е да ги предпази от прилагане в пълна степен към тях на заложените в РКИ и ДКИ изисквания (със съответната нормативна тежест) и да ги включи направо в тази нова рамка.

С други думи, с настоящото предложение се цели да се предотврати временно увеличаване на нормативната тежест за дилърите на стоки.

Основни права

Предложението не оказва въздействие върху защитата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма никакво отражение върху бюджета.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Целта на настоящото предложение е да се удължи срокът на действие на освобождаването на дилърите на стоки от някои от предвидените в РКИ изисквания. Удължаването на срока на действие е пряко приложимо и позволява да се запази настоящото положение, поради което специални планове за прилагане не са необходими. Поради същата причина не се налага въвеждането на специален механизъм за мониторинг, оценка и докладване. Такъв механизъм ще е необходим по-скоро при промени в приложимата към дилърите на стоки пруденциална рамка, ако тяхното въвеждане е наложително в резултат на прегледа на инвестиционните посредници.

Обяснителни документи (за директивите)

Не се прилага.

Подробно разяснение на конкретни разпоредби на предложението

Съдържащите се в предложението разпоредби се отнасят само до удължаването на срока на действие на освобождаването за дилърите на стоки от предвидените в РКИ изисквания във връзка с големите експозиции и капиталови изисквания. Основанията и логиката на настоящото предложение и неговите разпоредби бяха подробно обяснени в предишните части на настоящия обяснителен меморандум.

2015/0295 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 4 ,

Като взеха предвид становището на Европейската централна банка 5 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета 6 освобождава от спазване на изискванията във връзка с големите експозиции и на капиталовите изисквания т.нар. „дилъри на стоки“, т.е. инвестиционните посредници, чиято основна дейност се състои изключително в предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности във връзка с финансовите инструменти, посочени в раздел В, точки 5, 6, 7, 9 и 10 от приложение I към Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета 7 , и спрямо които Директива 93/22/ЕИО на Съвета 8 не се е прилагала към 31 декември 2006 г. Тези освобождавания се прилагат до 31 декември 2017 г.

(2)Регламент (ЕС) № 575/2013 задължава Комисията да изготви до 31 декември 2015 г. доклад за подходящия режим на пруденциален надзор върху дилърите на стоки, както и доклад за подходящия режим на пруденциален надзор върху инвестиционните посредници като цяло. Където е целесъобразно, тези доклади трябва да бъдат последвани от законодателни предложения.

(3)Понастоящем пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници, в това число — дилърите на стоки, се преразглеждат („преглед на инвестиционните посредници“), но процесът все още е в ход. Неговото приключване, както и като евентуален резултат — приемането на ново законодателство, няма да настъпят преди 31 декември 2017 г.

(4)По силата на действащия режим, след 31 декември 2017 г. дилърите на стоки ще бъдат обхванати от изискванията във връзка с големите експозиции и от капиталовите изисквания. Това би им наложило значително да увеличат размера на собствени средства, за да могат да продължат дейността си, което от своя страна би увеличило разходите за упражняването ѝ.

(5)Решението дилърите на стоки да бъдат обхванати от изискванията във връзка с големите експозиции и от капиталовите изисквания не следва да бъде резултат от изтичането на срока на действие на освобождаването. Такова решение следва да е надлежно обосновано от заключенията на прегледа на инвестиционните посредници и да е ясно изразено в законодателството.

(6)Поради това следва да бъде определен нов срок за прилагане на освобождаванията. Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя както следва:

1) В член 493, параграф 1 второто изречение се заменя със следното:

„Това изключение важи до по-ранната от следните две дати: 31 декември 2020 г. или датата на влизане в сила на всяко изменение съгласно параграф 2 от настоящия член.“;

2) В член 498, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Това изключение важи до по-ранната от следните две дати: 31 декември 2020 г. или датата на влизане в сила на всяко изменение съгласно параграфи 2 и 3.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) Фактически, поради недостига на време за разработването на подходяща пруденциална рамка за дилърите на стоки, в РКИ бе удължен срокът на действие на предвидените в Директива 2006/48/ЕО освобождавания.
(2) Връзката между ДПФИ II и РКИ/ДКИ е следната: ако даден дилър на стоки бъде категоризиран като инвестиционен посредник по силата на ДПФИ II, той бива обхванат от изискванията в РКИ/ДКИ.
(3) Удължаването на срока на действие на освобождаването би предпазило тези пазари от възможни трусове и би предоставило достатъчно време за намирането на подходяща пруденциална рамка за дилърите на стоки.
(4) ОВ C , , стр. .
(5) ОВ C , , стр. .
(6) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.)
(7) Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
(8) Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27).