Брюксел, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Комисията (Евростат) събира данни за цените на природния газ и електроенергията за промишлените крайни потребители (крайни небитови клиенти). Цените за промишлените крайни потребители са уредени със законодателство от 1990 г. и понастоящем се регулират от Директива 2008/92/ЕО, която отмени Директива 90/377/ЕИО. Националните органи събират данни за цените за битовите клиенти въз основа на доброволно споразумение. Националните органи са уведомили Комисията, че поради финансови ограничения и такива, свързани с човешките ресурси, няколко доставчици на данни (дружества за доставка на природен газ и електроенергия) поставят под въпрос продължаването на събирането на такива данни.

На заседанието на Европейския съвет от 22 май 2013 г., посветено на енергетиката и данъчното облагане, държавните и правителствените ръководители заявиха, че енергийната политика на ЕС следва да цели осигуряване на домакинствата и предприятията на енергия на достъпни и конкурентни цени по безопасен и устойчив начин. Поради това Комисията беше приканена да представи анализ на „състава и определящите фактори на енергийните цени и разходи в държавите членки“. Този анализ трябваше да се съсредоточи върху въздействието на цените на енергията върху домакинствата, малките и средните предприятия и енергоемките отрасли и в по-общ план да разгледа конкурентоспособността на ЕС спрямо глобалните му икономически партньори.

Комисията, след като установи, че за този анализ са необходими допълнителни подробни данни за ценообразуването, събра необходимата информация от всички 28 държави членки на ЕС, на базата на доброволно споразумение. През януари 2014 г. на Съвета беше представен доклад, съдържащ подробен анализ на компонентите на цените на природния газ и електроенергията.

През 2014 г. създателите на политики отправиха няколко искания за по-подробна официална статистика на цените на природния газ и електроенергията. На заседанието си от 13 юни 2014 г. Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика (ТТЕ) призна отрицателното въздействие на високите и растящи енергийни цени и разходи върху конкурентоспособността на Европа в световен план и върху стандарта на живот на отделните клиенти. По тази причина Съветът по ТТЕ призова за „изготвянето до 2016 г. на последващ преглед от страна на Комисията на енергийните цени и разходи и на клиентите“.

На 25 февруари 2015 г. Европейската комисия прие пакета за енергиен съюз. Едно от действията в пакета за енергиен съюз в главата за вътрешния енергиен пазар определя анализ на енергийните цени и разходи, който да бъде направен през 2016 г. и след това, на всеки 2 години.

Беше изготвен допълнителен набор от подкомпоненти на данъците и налозите, и цените за мрежата за природния газ и електроенергията, за да се отразят целите на пакета за енергиен съюз и по-специално, за да се отговори на необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на енергийните цени и разходи, посочена в точка 8 за действие от пакета.

Съгласуваност със съществуващата политика в областта

През юни 2014 г. Европейският съвет отново потвърди необходимостта от укрепване на единния пазар на ЕС, засилване на конкуренцията и прозрачността на газовия пазар и завършване на интеграцията на европейския енергиен пазар. Съветът настоя също така за допълнителен анализ на интеграцията на пазара по отношение на енергийната ефективност и сигурност.

Съгласуваност с други политики на ЕС

Пакетът за енергиен съюз беше приет от Комисията на 25 февруари 2015 г. В този контекст, от 2016 г. Комисията ще предоставя данни за енергийните цени и разходи (включително данъците и субсидиите). Тази разбивка на енергийните цени и разходи ще позволи на Комисията да следи ситуацията на енергийния пазар.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Субсидиарност (за неизключителни отговорности)

Комисията (Евростат) събира национални данни за цените на природния газ и електроенергията по методика, която позволява сравняване на цените между държавите членки. Тези ценови данни трябва да се събират на равнището на ЕС, за да се гарантира, че данните са надеждни и съпоставими между всички държави членки на ЕС, и за да могат да се обобщават данни за ЕС и за еврозоната. На национално равнище, ценовите данни се събират от съответните национални органи, след което се разпространяват от Евростат.

Пропорционалност

Предложеният законодателен акт ще обхване събирането на данни за цените на електроенергията и природния газ за сектора на домакинствата и недомакинския сектор. В миналото, ценовите данни за промишления сектор се събираха в съответствие с Директива 2008/92/ЕО, а ценовите данни за сектора на домакинствата се събираха въз основа на доброволно споразумение. Нарастващата сложност на вътрешния енергиен пазар прави все по-трудно получаването на надеждни и актуални ценови данни за природния газ и електроенергията при отсъствието на правнообвързващи задължения за предоставяне на такива данни, по-специално за сектора на домакинствата. Предложените промени в сравнение със ситуацията по Директива 2008/92/ЕО се състоят в обхващането от предложения правен акт на данните, които понастоящем се събират на доброволен принцип. Това не надхвърля необходимото за постигането на определените цели.

Избран правен инструмент

Използването на правния инструмент регламент на Европейския парламент и на Съвета следва да гарантира бързо, правилно и хармонизирано изпълнение в целия ЕС.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКИТЕ EX-POST, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Оценки ex-post/проверки за пригодност на съществуващото законодателство

Съществуващото приложимо законодателство (Директива 2008/92/ЕО) обхваща само събирането на ценови данни за природния газ и електроенергията за промишления сектор. Методиката, използвана за изготвянето на тези изследвания на цените, въведена през 2007 г., се оказа ефективна.

Консултации със заинтересованите страни

Евростат проведе писмени консултации с членовете на работната група за енергийната статистика (РГЕС) през януари 2015 г. Техните забележки и препоръки бяха взети под внимание. Писмените консултации с РГЕС доведоха до намаляване на броя на подкомпонентите на данъците и налозите (от 11 на 6 подкомпонента) и значително намаляване на данните, които трябва да бъдат отчитани, за цените за мрежата за електроенергията и природния газ. С членовете на групата „Директори на статистиките и сметките на секторите и на околната среда“ (DIMESA) бяха проведени писмени консултации през май и юни 2015 г., като консултациите доведоха до удължаване на сроковете за искане на дерогация за докладването на компонентите и/или подкомпонентите на ценовите данни. За цените на природния газ в сектора на домакинствата беше въведен праг, така че държавите, в които потреблението от домакинствата на природен газ е ниско, да могат да бъдат освободени. Така измененият проект беше представен на заседанието на групата DIMESA на 11 юни 2015 г. и на заседанието на РГЕС на 24 юни 2015 г.

Получаване и използване на експертни съвети

Евростат проведе консултации относно осъществимостта на събирането на данни с две от асоциациите, които са активни в секторите на газа и електроенергията, а именно Eurogas и Eurelectric. Техните препоръки относно наличието на информация за подкомпонентите на цените за мрежата за електроенергията и природния газ бяха взети под внимание.

Регулаторна пригодност и опростяване

Няма да има значително нарастване на административната тежест за докладващите органи и Комисията, тъй като повечето ценовите данни вече се докладват на доброволен принцип. Въпреки че някои подкомпоненти на данъците и цените за мрежата бяха добавени към списъка на данните, които трябва да бъдат събирани, честотата на докладване беше намалена от веднъж годишно на веднъж на три години. Поради това общата административна тежест вероятно ще остане непроменена.

Оценка на въздействието

За настоящото предложение не е извършвана оценка на въздействието, тъй като то няма да промени значително дейностите на докладващите органи или Комисията. Подробното обяснение на решението да не извършва оценка на въздействието е изложена в пътната карта на Комисията, публикувана на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Основни права

Не се прилага.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на ЕС. Няма да има допълнителни разходи, тъй като дейностите няма да се увеличат значително.

5.ДРУГИ АСПЕКТИ

Планове за изпълнение и условия за мониторинг, оценка и докладване

Няма.

Обяснителни документи (за директиви)

Не се прилага.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

Надеждните, навременните и пълните статистически данни за цените на природния газ и електроенергията са важен източник на информация за европейските създатели на политики. Тъй като събирането на данни за цените на газа и електроенергията за сектора на домакинствата се извършва съгласно доброволно споразумение, е възможно отделните доставчици на данни (дружества за доставка на електроенергия или газ) да решат да не продължават тази дейност в бъдеще. Понеже събирането на данни ще бъде обхванато от правна рамка, продължаването на докладването ще бъде гарантирано.

За целите на анализа на главните фактори на формиране на цените на електроенергията и природния газ не е достатъчно да се разглеждат само крайните цени на газа и електроенергията и цените за мрежата, данъците и цените на продуктите. За да се определят формиращите фактори на цените, в събирането на данните е добавен набор от променливи (подкомпоненти), който ще позволи по-подробен анализ на данните, събрани въз основа на хармонизирана методика.

Европейско икономическо пространство

Предложеният акт засяга въпроси, свързани с Европейското икономическо пространство, и поради това действието му следва да обхване ЕИП.

2015/0239 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

действайки в съответствие с обикновената законодателна процедура, 1

като имат предвид, че:

(1)Конкурентоспособността, устойчивостта и енергийната сигурност са основните цели за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.

(2)Висококачествената, съпоставима, актуална, надеждна и хармонизирана информация за цените на природния газ и електроенергията за крайните клиенти е необходима, за да се изготви политиката на енергийния съюз и за да се наблюдават енергийните пазари на държавите членки.

(3)Настоящият регламент има за цел да предостави европейска статистика в подкрепа на енергийните политики, по-специално за създаването на напълно интегриран вътрешен енергиен пазар за клиентите. За подобряване на интегрирането на пазара следва да се осигури по-голяма прозрачност на енергийните разходи и цени, както и на нивото на публичната подкрепа.

(4)Досега обща рамка за изготвянето, предаването и разпространението на съпоставима статистика за цените на дребно на природния газ и електроенергията, прилагани за промишлените клиенти в Съюза, се осигуряваше от Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 2 .

(5)Събирането на данни за цените на дребно на природния газ и електроенергията, прилагани за крайните клиенти в сектора на домакинствата, досега се извършваше въз основа на доброволно споразумение.

(6)Нарастващата сложност на вътрешния енергиен пазар прави все по-трудно получаването на надеждни и актуални ценови данни за природния газ и електроенергията при отсъствие на правнообвързващи задължения за предоставяне на такива данни, по-специално за сектора на домакинствата.

(7)За да се гарантира докладването на висококачествени ценови данни за сектора на домакинствата и недомакинския сектор, събирането и на двата вида данни следва да се обхване от правен акт.

(8)В повечето държави данни относно преносните системи са на разположение от енергийните регулатори. Много по-голям обаче е броят на тези, които изготвят данни за разходите за разпределението, и поради това в някои държави членки се счита, че докладването на данни е по-трудно. Като се имат предвид значителните разходи за разпределение на енергията и необходимостта от прозрачност по този въпрос, събирането на данни трябва да бъде хармонизирано на базата на надеждна методика.

(9)Системата с интервали на потребление, използвана от Комисията (Евростат) при публикуването ѝ на цените, следва да осигури прозрачност на пазара и широко разпространение на неповерителни ценови данни и да даде възможност за изчисляване на европейски обобщени данни.

(10)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 3 предвижда статистическите данни да бъдат събирани в съответствие с принципите на безпристрастност, прозрачност, надеждност, обективност, професионална независимост и ефективност на разходите, като в същото време се защитава поверителността на статистиката.

(11)Информацията за цените, прилагани за крайните клиенти на природен газ и електроенергия, следва да прави възможно сравняването с цените на другите енергоносители.

(12)Информацията за събирането на данни за цените и качеството следва да се предоставя като част от стандартна процедура за докладване.

(13)Подробните данни за разбивката на интервалите на потребление и съответните им пазарни дялове са съществен елемент на ценовата статистика на природния газ и електроенергията.

(14)Анализ на цените може да бъде правен единствено ако държавите членки осигуряват висококачествена официална статистическа информация по отношение на различните компоненти и подкомпоненти на цените на природния газ и електроенергията. Една преразгледана методика за изготвяне на подробна разбивка на различните компоненти и подкомпоненти на цените на природния газ и електроенергията, прилагани за крайните клиенти, ще позволи да се анализира въздействието на различните аспекти върху крайните цени.

(15)Данните, предоставяни на Комисията (Евростат), за цените и условията на продажба на крайните клиенти и разбивката на броя на крайните клиенти според потреблението във всеки интервал на потребление следва да дават на Комисията подходяща информация, за да вземе решение относно подходящи мерки или предложения във връзка с енергийната политика.

(16)Доброто разбиране на данъците и таксите на всяка от държавите членки е от съществено значение за осигуряването на прозрачност на цените. Определено е голямо значението на разбивката на данните за разходите за мрежите, таксите, данъците, налозите и вземанията.

(17)Държавите членки, в които потреблението на природен газ като дял от крайното потребление на енергия на домакинствата е нисък, следва да бъдат освободени от задължението да предоставят данни за цените на природния газ за крайните битови клиенти.

(18)За да подобри надеждността на данните, Комисията (Евростат), заедно с държавите членки, следва да оценява и ако е необходимо, внимателно да подобрява методиката за събиране и обработка на данните в съответствие с рамката за управление на статистиката. Поради това следва редовно да се изготвят доклади за качеството, както и редовно да се извършват оценки на качеството на ценовите данни.

(19)На базата на обосновано искане от страна на държава членка, Комисията може да предоставя дерогации на държавите членки във връзка с тези специфични задължения, за които прилагането на настоящия регламент по отношение на националната статистическа система на дадена държава членка изисква съществени адаптации и е вероятно да доведе до значителна допълнителна тежест за респондентите.

(20)За да се поддържа високо качество на данните, предоставяни от държавите членки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед коригиране на праговете, които могат да се прилагат за пазара на природен газ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(21)Комисията следва да гарантира, че тези делегирани актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки или за респондентите.

(22)С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на формата и условията за предаване на данните, изискванията към докладите за качеството и тяхната структура и съпоставимост, както и за предоставянето на дерогации. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(23)Директива 2008/92/ЕО се отменя.

(24)Проведени са консултации с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща рамка за разработването, изготвянето и разпространението на съпоставима европейска статистика на цените на природния газ и електроенергията за битовите и крайните небитови клиенти в ЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)понятията „домакинство“, „крайно потребление на енергия“ и „производители за собствени нужди“ имат същия смисъл като този, посочен в приложение А към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета 4 ;

(2)понятията „клиент“, „краен клиент“, „битов клиент“, „небитов клиент“, „пренос“, „разпределение“ и „снабдяване“ във връзка с електроенергията, имат същия смисъл като този, посочен в Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 5 , когато се използват във връзка с електроенергията;

(3)понятията „клиент“, „краен клиент“, „битов клиент“, „небитов клиент“, „пренос“, „разпределение“ и „снабдяване“ във връзка с природния газ, имат същия смисъл като този, посочен в Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 6 , когато се използват във връзка с природния газ;

(4)„мрежов компонент“ означава комбинацията от разходите за преносната и разпределителната мрежа, както са посочени в точка 6 от приложение I и в точка 5 от приложение II:

Член 3

Източници на данни

Прилагайки принципите за поддържане на намалена тежест за респондентите и за административно опростяване, държавите членки изготвят данни за цените на природния газ и електроенергията и за техните подкомпоненти, свързани с разходите за мрежата и с данъците, налозите, вземанията и таксите, както са посочени в приложения I и II, както и за обема на потреблението, и изготвят доклад за качеството, като използват следните източници:

а)специфични статистически изследвания, свързани с цените на дребно на природния газ и електроенергията, и насочени към производители или търговци, оператори на преносни и разпределителни системи, вносители или износители на енергийни продукти, и към снабдителни предприятия;

б)други статистически изследвания, насочени към клиентите от сектора на домакинствата и крайните клиенти в недомакинския сектор;

в)административни източници, като тези, на разположение на националните регулаторни органи на пазарите на природен газ и електроенергия;

г)други източници, които прилагат добри процедури за статистическа оценка.

Член 4

Обхват

(1)Държавите членки гарантират, че системата за събиране и изготвяне на данни е представителна.

(2)Държавите членки не са задължени да предават данни на Комисията (Евростат) за цените на природния газ за битовите клиенти, ако потреблението на природен газ в сектора на домакинствата е под прага от 1 % от общото национално потребление на енергия в сектора на домакинствата. Комисията (Евростат) редовно извършва преглед, най-малко на всеки 3 години, на държавите членки, които по силата на потреблението си на природен газ в сектора на домакинствата отговарят на условието за освобождаване от задължението за предаване на данни.

(3)На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 10 за коригирането на прага, като взема предвид икономическите и техническите тенденции.

Член 5

Предаване на данни

(1)Държавите членки предават на Комисията (Евростат) данните, определени в приложения I и II.

(2)Комисията изготвя и приема, посредством актове за изпълнение, формата и условията за предаването на данните, определени в приложенията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.Член 6

Референтен период и честота на предаване

(1)Държавите членки изготвят всички данни, посочени в приложенията на настоящия регламент, от началото на календарната година, която следва приемането на настоящия регламент, и предоставят статистически данни на Комисията (Евростат) в срок от три месеца след края на референтния период.

(2)Честотата на предаване е:

а)веднъж годишно (от януари до декември) за данните, посочени в точка 6, буква а) и точка 7 от приложение I и точка 5, буква а) и точка 6 от приложение II;

б)два пъти годишно (от януари до юни и от юли до декември) за данните, посочени в точка 6, буква б) от приложение I и точка 5, буква б) от приложение II.

Член 7

Оценка на качеството и доклади

(1)Държавите членки осигуряват качеството на данните в съответствие с критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

(2)Държавите членки без забавяне информират Комисията (Евростат) за всякакви промени в методиката или други промени, които могат да имат значително въздействие върху статистиката на цените на природния газ и електроенергията, и във всички случаи не по-късно от един месец след настъпването на промяната.

(3)Държавите членки представят на Комисията (Евростат) на всеки три години доклад за качеството на данните, показващ как са изчислени тези данни. Докладът включва информация относно обхвата и събирането на данните, изчислителните критерии, използваната методика и източниците на данни, както и всички промени по отношение на източниците или методиката.

(4)Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените данни и на информацията, предоставена в докладите за качеството, и подготвя и разпространява обобщен доклад за оценка на качеството.

(5)Когато Комисията (Евростат) установи статистически значими аномалии или несъответствия в предоставените данни, тя може да поиска от националните органи подходяща разбивка на данните, както и методите на изчисление или оценка, на които се основават предоставените данни, с цел да направи оценка на данните и ако е необходимо, изисква допълването и повторното изпращане от съответната държава членка на всички данни или информация, за които счита че са неточни.

(6)Комисията определя, посредством актове за изпълнение, изискванията към докладите за качеството и тяхната структура и съпоставимост, посочени в параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Разпространение

Комисията (Евростат) разпространява статистиката на цените на природния газ и електроенергията не по-късно от пет месеца след края на всеки референтен период.

Член 9

Дерогации

(1)Дерогации могат да бъдат предоставени посредством акт за изпълнение във връзка с тези специфични задължения, за които прилагането на настоящия регламент по отношение на националната статистическа система на дадена държава членка изисква съществени адаптации и е вероятно да доведе до значителна допълнителна тежест за респондентите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2, не по-късно от [xx-xx-xxx] г.

(2)За целите на параграф 1, съответната държава членка представя на Комисията надлежно обосновано искане не по-късно от девет месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(3)Дерогациите остават в сила възможно най кратко и във всички случаи не превишават три години.

(4)Държава членка, на която е предоставена дерогация в съответствие с параграф 1, продължава да прилага съответните разпоредби на Директива 2008/92/ЕО през периода на дерогацията.

Член 10

Упражняване на делегирането

(1)Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

(2)Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, се предоставя за неопределен срок, считано от [xx-xx-xxx] г. нататък.

(3)Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. Решение за оттегляне прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга валидността на делегирани актове, които вече са в сила.

(4)Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

(5)Делегиран акт по силата на член 4, параграф 3 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11

Процедура на комитет

(1)Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 7 .

(2)При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 12

Отмяна на Директива 2008/92/ЕО

(1)Директива 2008/92/ЕО се отменя.

(2)Позоваването на отменената директива се разбира като позоваване на настоящия регламент.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) Становище на Европейския парламент от ... г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от ... г.
(2) Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители (ОВ L 298, 7.11.2008 г., стр. 9).
(3) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(4) Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 6—11).
(5) Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55).
(6) Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).
(7) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13—18).

Брюксел, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители


ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Настоящото приложение определя методиката за събиране и изготвяне на статистически данни за цените на природния газ за битовите и крайните небитови клиенти.

1. Цени

Цените, които се докладват, са цените за битовите и крайните небитови клиенти, които закупуват газ за собствени нужди от газоразпределителната мрежа.

2. Природен газ

Природният газ включва природен газ и други газообразни горива, смесени с природен газ в преносната и разпределителната мрежа, като например биогаз. Други газообразни горива, които се разпространяват чрез специални разпределителни мрежи, без да бъдат смесвани с природен газ (напр. газ, произведен от въглища, коксов газ, газ от доменни пещи и биогаз), се изключват.

3. Отчетни единици

Данните трябва да включват всички битови и крайни небитови клиенти, ползващи природен газ, но трябва да изключват клиенти, които използват газ само за:

производството на електроенергия в електроцентрали или в инсталации за комбинирано производство на топло- и електроенергия (КПТЕ); или

неенергийни цели (напр. за използване в химическата промишленост).

4. Измервателни единици

Цените, които се докладват, са средните национални цени за битовите и крайните небитови клиенти.

Цените се изразяват в националната парична единица за един гигаджаул (GJ). Единицата използвана енергия се измерва въз основа на горната топлина на изгаряне (GCV).

Цените трябва да бъдат претеглени според пазарните дялове на предприятията за снабдяване с природен газ във всеки интервал на потребление. Ако не е възможно да се изчислят среднотежестни цени, може да се предоставят средноаритметични цени. И в двата случая данните трябва да обхващат представителна част от националния пазар.

5. Интервали на потребление

Цените, които се докладват, трябва да се основават на система от стандартни интервали на годишно потребление на природен газ.

а) за битовите клиенти се прилагат следните интервали:

Интервал на потребление

Годишно потребление на природен газ (GJ)

Минимално

Максимално

Интервал D1

< 20

Интервал D2

≥20

<200

Интервал D3

≥ 200

б)    за крайните небитови клиенти се прилагат следните интервали:

Интервал на потребление

Годишно потребление на природен газ (GJ)

Минимално

Максимално

Интервал I1

< 1 000

Интервал I2

≥1 000

< 10 000

Интервал I3

≥10 000

< 100 000

Интервал I4

≥100 000

< 1 000 000

Интервал I5

≥1 000 000

< 4 000 000

Интервал I6

≥ 4 000 000

6. Ниво на подробност    

Въпросните цени трябва да включват всички дължими такси: таксите за мрежата плюс потребената енергия, минус всички отстъпки или премии, плюс други такси (напр. наем за измервателен уред, фиксирани такси и др.). Таксата за първоначалното включване се изключва.

Представят се подробни данни, както е посочено по-долу.

а)    Ниво на подробност, изисквано за компонентите и подкомпонентите

Предоставените цени трябва да са разделени на три главни компонента и на отделни подкомпоненти.

Цената на природния газ за крайния клиент по интервали на потребление е сбор от трите главни компонента: компонента за енергията и снабдяването, компонента за мрежата (пренос и разпределение) и компонента, състоящ се от данъци, налози, вземания и такси.

Компонент и

подкомпонент

Описание

енергия и снабдяване

Този компонент трябва да включва цената за суровината природен газ, платена от доставчика, или цената на природния газ в точката на постъпване в преносната система, включително, ако е приложимо, разходите за складиране, както и разходите, свързани с продажбата на природния газ на крайните клиенти.

мрежа

Цената за мрежата трябва да включва следните разходи: тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването.

подкомпонент

Мрежовият компонент трябва да бъде допълнително разделен на разходи за пренос и разходи за разпределителната мрежа, както следва:

1. Общ среден относителен дял на разходите за пренос (изразени като процент от общите разходи за мрежата и въз основа на интервалите на потребление, определени в точка 5).

2. Общ среден относителен дял на разходите за разпределение (изразени като процент от общите разходи за мрежата и въз основа на интервалите на потребление, определени в точка 5).

данъци, вземания, налози и такси 

Този компонент е сбор от всички подкомпоненти (данъци, вземания, налози и такси), изброени по-долу.

Подкомпоненти

Следните подкомпоненти се докладват като отделни позиции за всеки интервал на потребление, определен в точка 5.

1. Данъкът върху добавената стойност, както е описан в Директива 2006/112/ЕО на Съвета 1 относно общата система на данъка върху добавената стойност.

2. Данъци, вземания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и комбинираното производство на топло- и електроенергия.

3. Данъци, вземания, налози или такси, свързани със стратегическите запаси, плащанията за капацитет и енергийната сигурност; данъци върху разпределението на газ; невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара.

4. Данъци, вземания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и околната среда; данъци върху емисиите на CO2 или други парникови газове.

5. Всички други данъци, вземания, налози или такси, които не са обхванати от никоя от четирите предходни категории: подкрепа за районно централно отопление; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите, и такси за заемането на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.

б)    Ниво на подробност въз основа на данъчното облагане

Ценовите данни се разпределят на следните три нива:

Ниво

Описание

цени с изключени всички данъци, вземания, налози и такси.

Това ценово ниво включва само компонента на енергията и снабдяването и мрежовия компонент.

цени без ДДС и други възстановими данъци,

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и данъците, вземанията, налозите и таксите, които се считат за невъзстановими за крайните небитови клиенти. За битовите клиенти това ценово ниво включва компонентите на енергията и мрежата и данъците, вземанията, налозите и таксите, но не включва ДДС.

цени с включени всички данъци

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и всички възстановими и невъзстановими данъци, вземания, налози и такси.

7. Обеми на потребление

Държавите членки трябва да предоставят информация за относителния дял на природния газ във всеки интервал на потребление въз основа на общия обем, за които се отнасят цените.

Годишните обеми на потребление за всеки интервал на потребление трябва да се докладват веднъж годишно по същото време, когато се докладват ценовите данни за второто полугодие.

Данните трябва да не са отпреди повече от две години.ПРИЛОЖЕНИЕ II — ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Настоящото приложение определя методиката за събирането и изготвянето на статистически данни за цените на електроенергията за битовите и крайните небитови клиенти.

1. Цени

Цените, които се докладват, са цените за битовите и крайните небитови клиенти, които закупуват електроенергия за собствени нужди.

2. Отчетни единици

Данните трябва да включват всички битови и крайни небитови клиенти на електроенергия, но електроенергията, генерирана и потребявана от производители за собствени нужди, се изключва от задължението за докладване.

3. Мерна единица

Цените, които се докладват, са средните национални цени за битовите и крайните небитови клиенти.    
   
Цените се изразяват в националната парична единица за един киловатчас (kWh).

Цените трябва да бъдат претеглени според пазарните дялове на предприятията за снабдяване с електроенергия във всеки интервал на потребление. Ако не е възможно да се изчислят среднотежестни цени, може да се предоставят средноаритметични цени. И в двата случая данните трябва да обхващат представителна част от националния пазар.

4. Интервали на потребление

Цените, които се докладват, трябва да се основават на система от стандартни интервали на годишно потребление на електроенергия.

а)    за битовите клиенти се прилагат следните интервали:

Интервал на потребление

Годишно потребление на електроенергия (kWh)

Минимално

Максимално

Интервал DA

< 1 000

Интервал DB

≥1 000

< 2 500

Интервал DC

≥2 500

< 5 000

Интервал DD

≥5 000

< 15 000

Интервал DE

≥15 000

б)    за крайните небитови клиенти се прилагат следните интервали:

Интервал на потребление

Годишно потребление на електроенергия (MWh)

Минимално

Максимално

Интервал IA

<20

Интервал IB

≥20

<500

Интервал IC

≥500

< 2 000

Интервал ID

≥2 000

< 20 000

Интервал IE

≥20 000

< 70 000

Интервал IF

≥70 000

< 150 000

Интервал IG

≥150 000

5. Ниво на подробност    

Въпросните цени трябва да включват всички дължими такси: таксите за мрежата плюс потребената енергия, минус всички отстъпки или премии, плюс други такси (напр. наем за измервателен уред, фиксирани такси и др.). Таксата за първоначалното включване се изключва.

Представят се подробни данни, както е посочено по-долу.

а)    Ниво на подробност, изисквано за компонентите и подкомпонентите

Предоставените цени трябва да са разделени на три главни компонента и на отделни подкомпоненти.

Цената на електроенергията за крайния клиент по интервали на потребление е сбор от трите главни компонента: компонента за енергията и снабдяването, компонента за мрежата (пренос и разпределение) и компонента, състоящ се от данъци, налози, вземания и такси.

Компонент и

подкомпонент

Описание

енергия и снабдяване

Този компонент трябва да включва следните разходи: генериране, агрегиране, балансираща енергия, разходи за доставената енергия, обслужване на клиенти, управление на услугите след продажбата и други разходи при снабдяването.

мрежа

Цената за мрежата трябва да включва следните разходи: тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването.

подкомпонент

Мрежовият компонент трябва да бъде допълнително разделен на разходи за пренос и разходи за разпределителната мрежа, както следва:

1. Общ среден относителен дял на разходите за пренос (изразени като процент от общите разходи за мрежата и въз основа на интервалите на потребление, определени в точка 4).

2. Общ среден относителен дял на разходите за разпределение (изразени като процент от общите разходи за мрежата и въз основа на интервалите на потребление, определени в точка 4).

данъци, вземания, налози и такси 

Този компонент е сбор от всички данъци, вземания, налози и такси, изброени по-долу.

подкомпонент

Следните подкомпоненти се докладват като отделни позиции за всеки интервал на потребление, определен в точка 4.

1. Данъкът върху добавената стойност, както е определен в Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.

2. Данъци, вземания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и комбинираното производство на топло- и електроенергия.

3. Данъци, вземания, налози или такси, свързани с плащанията за капацитет, енергийната сигурност и адекватността на производството на електроенергия; данъци върху преструктурирането на въглищната промишленост; данъци върху разпределението на електроенергия; Невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара.

4. Данъци, вземания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и екологични цели, с емисиите на CO2 или на други парникови газове.

5. Данъци, вземания, налози или такси, свързани с ядрения сектор, включително извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, проверки и такси за ядрени съоръжения.

6. Всички други данъци, вземания, налози или такси, които не са обхванати от никоя от петте предходни категории: подкрепа за районно централно отопление; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите и такси за заемането на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.

б)    Ниво на подробност въз основа на данъчното облагане

Ценовите данни се разпределят на следните три нива:

Ниво

Описание

цени с изключени всички данъци, вземания, налози и такси.

Това ценово ниво включва само компонента на енергията и снабдяването и мрежовия компонент.

цени без ДДС и други възстановими данъци

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и данъците, вземанията, налозите и таксите, които се считат за невъзстановими за крайните небитови клиенти. За битовите клиенти това ценово ниво включва компонентите на енергията и мрежата и данъците, вземанията, налозите и таксите, но не включва ДДС.

цени с включени всички данъци

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и всички възстановими и невъзстановими данъци, вземания, налози и такси.

6. Обеми на потребление

Държавите членки трябва да предоставят информация за относителния дял на електроенергията във всеки интервал на потребление въз основа на общия обем, за които се отнасят цените.

Годишните обеми на потребление за всеки интервал на потребление трябва да се докладват веднъж годишно по същото време, когато се докладват ценовите данни за второто полугодие.

Данните трябва да не са отпреди повече от две години.

(1) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347/1, 11.12.2006 г., стр. 1)