52015PC0157

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно търговията с определени стоманени продукти между Европейския съюз и Република Казахстан (кодифициран текст) /* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           В контекста на Европа на гражданите Комисията отдава голямо значение на опростяването и яснотата на правото на Съюза с оглед по-голямата му разбираемост и достъпност за гражданите, на които по този начин осигурява широки възможности да упражняват предоставените им специфични права.

Тази цел не може да бъде постигната, докато съществуват множество разпоредби, които след като са били изменяни неколкократно и често съществено, продължават да се намират отчасти в първоначалния акт, отчасти в последващите го изменящи актове. Необходимо е проучване и сравнение на голям брой актове, за да се установи кои са действащите разпоредби.

Поради това кодификацията на разпоредби, претърпели чести изменения, е от съществено значение за яснотата и прозрачността на правото.

2.           На 1 април 1987 г. Комисията реши[1] да инструктира своите служби да извършват кодификация на всички актове най-късно след десетото им изменение, като подчерта, че това е минимално изискване и че в интерес на яснотата и разбираемостта на разпоредбите, службите следва да положат усилия да кодифицират текстовете, за които са отговорни, в още по-кратки срокове.

3.           Заключенията на Председателството на Европейския съвет в Единбург от декември 1992 г. потвърдиха това[2], като в тях беше подчертано значението на кодификацията, която осигурява правна сигурност по отношение на правото, приложимо към даден момент по даден въпрос.

Кодификацията трябва да се извършва при стриктно спазване на обичайния процес за приемане на актове на Съюза.

Предвид невъзможността за въвеждане на изменения по същество в актовете, предмет на кодификация, Европейският парламент, Съветът и Комисията решиха с междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г., че може да се прилага ускорена процедура за бързо приемане на кодифицираните актове.

4.           Целта на настоящото предложение е да се извърши кодификация на Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан[3]. Новият регламент ще замести различните актове, които са инкорпорирани в него[4], като запази напълно съдържанието на кодифицираните актове и се ограничава до тяхното обединяване, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране.

5.           Настоящото предложение за преработка беше изработено на основата на предварителна консолидация на текста, на 23 официални езика, на Регламент (ЕО) № 1340/2008 и изменящия го акт, с помощта на информационна система от Службата за публикации на Европейския съюз. При промяна на номерацията на членовете съответствието между старата и новата номерация е посочено в таблица на съответствието, която се съдържа в приложение VІІ към кодифицирания регламент.

ê 1340/2008 (адаптиран)

2015/0082 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно търговията с определени стоманени продукти между Европейския Ö съюз Õ и Република Казахстан (кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Ö функционирането на Европейския съюз Õ, и по-специално член Ö 207, параграф 2 Õ от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[5],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ê

(1)       Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета[6] е бил съществено и многократно изменян[7]. С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

ê 1340/2008, съображение 1 (адаптиран)

(2)       В член 17, параграф 1 от Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки и Република Казахстан[8] се предвижда, че търговията с определени стоманени продукти е предмет на специално споразумение относно количествените договорености.

ê 1340/2008, съображение 2 (адаптиран)

(3)       Срокът на действие на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Казахстан за търговия с определени стоманени продукти[9], сключено на 19 юли 2005 г., изтече на 31 декември 2006 г.

ê 1340/2008, съображение 3 (адаптиран)

(4)       До подписването и влизането в сила на новото споразумение или присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация (СТО) с Ö Регламенти (ЕО) № 1870/2006[10], (ЕО) № 1531/2007[11] и (ЕО) № 1340/2008 на Съвета бяха Õ установени количествени ограничения, които да се прилагат от Ö 2007 Õ г.

ê 1340/2008, съображение 5 (адаптиран)

(5)       Необходимо е да се осигурят средства за администриране на този режим в рамките на Ö Съюза Õ, така че да се улесни прилагането на новото споразумение, като се вземат предвид колкото се може повече подобни разпоредби.

ê 1340/2008, съображение 6

(6)       Необходимо е да се гарантира, че произходът на въпросните продукти е проверен и че за тази цел са установени подходящи методи на административно сътрудничество.

ê 1340/2008, съображение 7 (адаптиран)

(7)       Продуктите, поставени в свободна зона или внесени съгласно разпоредбите, регулиращи митническите складове, временния внос или активното усъвършенстване (режим с отложено плащане), не следва да се отчитат спрямо Ö количествените Õ ограничения, въведени за въпросните продукти.

ê 1340/2008, съображение 8 (адаптиран)

(8)       Ефективното прилагане на настоящия регламент налага Ö използването Õ на лиценз за внос в Ö Съюза Õ за пускането в свободно обращение в Ö Съюза Õ на въпросните продукти.

ê 1340/2008, съображение 9 (адаптиран)

(9)       За да се гарантира, че Ö приложимите Õ количествените ограничения не са надхвърлени, е необходимо да се въведе процедура, при която компетентните органи на държавите-членки няма да издават лицензи за внос, преди да получат предварително потвърждение от Комисията, че съответните количества са разрешени в рамките на въпросните количествени ограничения.

ê 38/2014, член 1 и приложението, точка 7  (адаптиран)

(10)     За да се позволи ефикасното администриране на някои ограничения, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с измененията на приложение V към Ö настоящия Õ регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета,

ê 1340/2008 (адаптиран)

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Настоящият регламент се прилага за вноса в Ö Съюза Õ на стоманените продукти, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан.

2. Продуктите, Ö указани в параграф 1 Õ, се класират в продуктови групи, както е посочено в приложение I.

3. Класификацията на продуктите, изброени в приложение I, се основава на комбинираната номенклатура (КН), установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета[12].

4. Произходът на продуктите, посочени в параграф 1, се определя в съответствие с действащите правила на Ö Съюза Õ.

Член 2

1. Вносът в Ö Съюза Õ на стоманените продукти, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан, подлежи на количествените ограничения, посочени в приложение V. Пускането за свободно обращение в Ö Съюза Õ на продуктите, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан е възможно при представянето на сертификат за произход, описан в приложение II, и на лиценз за внос, издаден от органите на държава-членка в съответствие с член 4.

2. За да се гарантира, че количествата, за които се издават лицензи за внос, не надвишават в нито един момент количествените ограничения за всяка продуктова група, компетентните органи, изброени в приложение IV, издават лицензи за внос само след потвърждение от страна на Комисията, че все още има свободни количества в рамките на количествените ограничения за съответната продуктова група стоманени продукти по отношение на държавата доставчик, за която вносителят(ите) е(са) подал(и) заявления пред посочените органи.

3. Разрешеният внос се отчита спрямо съответното количествено ограничение, Ö установено Õ в приложение V. Изпращането на продуктите се счита за осъществено от датата, на която са били натоварени на превозното средство с цел износ.

Член 3

1. Количествените ограничения, Ö установени Õ в приложение V, не се прилагат по отношение на продукти, поставени в свободни зони или свободни складове, или внесени съгласно разпоредбите, регулиращи митническите складове, временния внос или активното усъвършенстване (режим с отложено плащане).

2. Когато продуктите, посочени в параграф 1, впоследствие се пускат в свободно обращение било в непроменено състояние или след обработка или преработка, се прилага член 2, параграф 2 и така освободените продукти се отчитат спрямо съответните количествени ограничения, Ö установени Õ в приложение V.

Член 4

1. За целите на прилагането на член 2, параграф 2, преди да издадат лицензи за внос, компетентните органи, изброени в приложение IV, уведомяват Комисията за количествата, съдържащи се в заявленията за лицензи за внос, придружени от оригиналните лицензи за износ, които са получили. В отговор на това Комисията ги уведомява дали поисканите количества са допустими за внос, като това става в хронологичен ред на получаването на нотификациите от държавите-членки (на принципа „първи дошъл, първи обслужен“).

2. Исканията, включени в нотификациите до Комисията, са валидни, ако за всеки отделен случай посочват ясно държавата на износ, кода на разглеждания продукт, количествата за внос, номера на лиценза за износ, квотната година и държавата-членка, в която продуктите ще бъдат пуснати в свободно обращение.

3. Доколкото това е възможно, Комисията потвърждава пред Ö компетентните Õ органи, Ö изброени в приложение IV Õ, пълното количество, посочено в исканията, за които е уведомена, по отношение на всяка продуктова група.

4. Компетентните органи, Ö изброени в приложение IV Õ, уведомяват незабавно Комисията, когато получат информация за количество, което не е било използвано през периода на валидност на лиценза за внос. Такива неизползвани количества автоматично се добавят към оставащите количества от общото ограничение на Ö Съюза Õ за всяка продуктова група.

5. Нотификациите, посочени в параграфи 1—4, се изпращат по електронен път в рамките на интегрираната мрежа, изградена за тази цел, освен ако поради непреодолими технически причини не се налага временно да бъдат използвани други средства за връзка.

6. Лицензите за внос или равностойни на тях документи се издават в съответствие с членове 12—16.

7. Компетентните органи на държавите-членки уведомяват Комисията за всяко отнемане на лицензи за внос или равностойни документи, които вече са издадени, в случаите, когато съответните лицензи за износ са били оттеглени или отнети от компетентните органи в Република Казахстан. Същевременно ако Комисията или компетентните органи на държава-членка са били информирани от компетентните органи в Република Казахстан за оттеглянето или отнемането на лиценза за износ, след като съответните продукти са внесени в Ö Съюза Õ, въпросните количества се отчитат спрямо количествените ограничения, посочени в приложение V.

Член 5

1. Когато Комисията има данни, че продуктите, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан са били претоварени, маршрутът им е бил променен или по друг начин са били внесени в Ö Съюза Õ чрез заобикаляне на количествените ограничения, посочени в член 2, и че е необходимо извършването на корекции, тя изисква започването на консултации за постигането на споразумение за необходимите корекции в съответните количествени ограничения.

2. До приключване на консултациите, посочени в параграф 1, Комисията може да поиска от Република Казахстан да предприеме необходимите предпазни мерки, за да гарантира, че могат да бъдат извършени корекции на количествените ограничения, приети след тези консултации.

ê 38/2014, член 1 и приложението, точка 7, параграф 1 (адаптиран)

3. Ако Съюзът и Република Казахстан не успеят да постигнат задоволително решение и ако Комисията констатира, че съществуват ясни доказателства за заобикаляне, тя е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 17 с цел да приспадне от количествените ограничения еквивалентен обем продукти с произход от Република Казахстан и да измени съответно приложение V.

В случай че забавяне на действията за справяне с констатираното заобикаляне по достатъчно бърз начин би причинило трудно поправима вреда и следователно наложителни причини за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 18, се прилага за делегираните актове, приети съгласно първата алинея.

ê 1340/2008 (адаптиран)

Член 6

1. Лицензът за износ, който трябва да бъде издаден от компетентните органи на Република Казахстан, се изисква по отношение на всяка пратка с продукти от стомана, предмет на количествените ограничения, установени в приложение V, до размера на посочените ограничения.

2. Вносителят представя оригинала на лиценза за износ с цел издаване на лиценза за внос, посочен в член 12.

Член 7

1. Лицензът за износ при количествени ограничения съответства на образеца, даден в приложение II, и удостоверява, inter alia, че количеството на въпросните стоки, е било отчетено спрямо количествените ограничения, установени за съответната продуктова група.

2. Всеки лиценз за износ обхваща само една продуктова група от изброените в приложение I.

Член 8

Износът се отчита спрямо съответните количествени ограничения, Ö установени Õ в приложение V, и се изпраща по смисъла на член 2, параграф 3.

Член 9

1. Лицензът за износ, посочен в член 6, може да съдържа допълнителни екземпляри, надлежно обозначени като такива. Лицензът за износ и копията от него, както и сертификатът за произход и копията от него, се изготвят на английски език.

2. Ако документите, посочени в параграф 1, се попълват на ръка, това следва да се направи с мастило и с печатни букви.

3. Лицензите за износ или равностойните им документи следва да са с размер 210 × 297 mm. Хартията е бяла, оразмерена, несъдържаща механична маса и с тегло не по-малко от 25 g/m2. Всяка част има фон във вид на плетеница (гийош), така че всякаква подправка с механични или химически средства да е видима.

4. За целите на вноса в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент компетентните органи в Ö Съюза Õ приемат като валиден само оригинала на лиценза за износ.

5. Всеки лиценз за износ или равностоен документ съдържа стандартизиран сериен номер, независимо дали е отпечатан или не, чрез който може да бъде идентифициран.

ê 1012/2014, член 1, точка 1 (адаптиран)

6. Серийният номер, посочен в параграф 5, съдържа следните елементи:

– две букви, обозначаващи държавата износител, както следва:

KZ = Република Казахстан,

– две букви, обозначаващи държавата членка по местоназначение, както следва:

BE = Белгия

BG = България

CZ = Чешка република

DK = Дания

DE = Германия

EE = Естония

IE = Ирландия

GR = Гърция

ES = Испания

FR = Франция

HR = Хърватия

IT = Италия

CY = Кипър

LV = Латвия

LT = Литва

LU = Люксембург

HU = Унгария

MT = Малта

NL = Нидерландия

AT = Австрия

PL = Полша

PT = Португалия

RO = Румъния

SI = Словения

SK = Словакия

FI = Финландия

SE = Швеция

GB = Обединено кралство,

– едноцифрен номер, обозначаващ квотната година, съответстващ на последната цифра на съответната година, „9“ за 2009 г.;

– двуцифрен номер, обоцначаващ издаващото учреждение в държавата износител;

– петцифрен номер, при който се следва последователна номерация от 00 001 до 99 999, определен за конкретната държава членка по местоназначение

ê 1340/2008 (адаптиран)

Член 10

Лицензът за износ и сертификатът за произход могат да бъдат издадени след изпращането на продуктите, за които се отнасят. В такива случаи на тях се отбелязва „издадено впоследствие“.

Член 11

В случай на кражба, загуба или унищожаване на лиценза за износ износителят може да поиска от компетентния орган, издал документа, да състави дубликат на основата на документите за износ, с които Ö износителят Õ разполага.

Дубликатът на лиценза, издаден по такъв начин, носи обозначението „дубликат“. Дубликатът носи датата на оригиналния лиценз.

Член 12

1. До степента, до която Комисията в съответствие с член 4 е потвърдила, че поисканото количество е допустимо в рамките на съответните количествени ограничения, компетентните органи на държавите-членки издават лиценз за внос в рамките на максимум пет работни дни след представянето от вносителя на оригинала на съответния лиценз за износ. Това представяне трябва да стане не по-късно от 31 март на годината, следваща тази, през която са били изпратени стоките, обхванати от лиценза за износ. Лицензите за внос се издават от компетентните органи на всяка държава-членка, независимо от държавата-членка, посочена на лиценза за износ, когато Комисията в съответствие с член 4 е потвърдила, че въпросното количество е допустимо в рамките на съответните количествени ограничения.

2. Лицензите за внос са валидни четири месеца, считано от датата на тяхното издаване. При надлежно обосновано искане от страна на вносителя компетентните органи на държавата-членка могат да удължат валидността за период не по-дълъг от четири месеца.

3. Лицензите за внос се изготвят в съответствие с образеца, даден в приложение III, и важат за цялата митническа територия на Ö Съюза Õ.

4. Декларацията или искането на вносителя за получаване на лиценз за внос съдържа:

а)           пълното име и адрес на износителя;

б)           пълното име и адрес на вносителя;

в)           точно описание на стоките и техния(те) код(ове) по ТАРИК;

г)           държавата на произход на стоките;

д)           държавата на доставката;

е)           съответната продуктова група и количеството на въпросните продукти;

ж)          нетното тегло по позиция по ТАРИК;

з)            стойността CIF на продуктите на границата на Ö Съюза Õ по позиция по ТАРИК;

и)           информация дали разглежданите продукти са второ качество или по-ниско от обичайното качество;

й)           когато е целесъобразно, датите на плащане и доставка и копие от товарителницата и от договора за покупко-продажба;

к)           дата и номер на лиценза за износ;

л)           всеки вътрешен код, използван за административни цели;

м)           дата и подпис на вносителя.

5. Вносителите не са задължени да внасят цялото количество, обхванато от лиценза за внос, с една пратка.

Член 13

Валидността на лицензите за внос, издадени от Ö компетентните Õ органи на държавите-членки, зависи от валидността на лицензите за износ и количествата, посочени в тях, издадени от компетентните органи на Република Казахстан, на основата на които се издават лицензите за внос.

Член 14

Лицензите за внос или равностойните им документи се издават от компетентните органи на държавите-членки в съответствие с член 2, параграф 2 и без дискриминация по отношение на вносителите Ö в Съюза Õ, където и да се намира седалището в Ö Съюза Õ, без това да влиза в противоречие с други условия, изисквани съгласно действащите правила.

Член 15

1. Ако Комисията установи, че общите количества по лицензите за износ, издадени от Република Казахстан за конкретна продуктова група, надвишават количествените ограничения за тази продуктова група, тя информира незабавно компетентните органи на държавите-членки, за да спрат по-нататъшното издаване на лицензи за внос. В такъв случай Комисията незабавно започва консултации.

2. Компетентните органи на държавите-членки отказват издаването на лицензи за внос по отношение на продукти с произход от Република Казахстан, които не са обхванати от лицензи за износ, издадени в съответствие с членове 6—11.

Член 16

1. Формулярите, използвани от компетентните органи на държавите-членки за издаване на лицензите за внос, посочени в член 12, следват образеца на лиценза за внос, даден в приложение III.

2. Лицензите за внос и извлечения от тях се изготвят в два екземпляра, един обозначен като „Екземпляр за притежателя“ и носещ номер 1, който се издава на заявителя, и друг, обозначен като „Екземпляр за издаващия орган“ и носещ номер 2, който се съхранява от органа, издаващ лиценза. Компетентните органи могат да прилагат допълнителни копия към формуляр 2 за административни цели.

3. Формулярите се отпечатват на бяла хартия, несъдържаща механична маса, оразмерена за писане и тежаща между 55 и 65 g/m2. Размерът на формуляра е 210 × 297 mm; разстоянието между редовете е 4,24 mm (една шеста от инча); формата на формулярите се следва точно. И двете страни на екземпляр № 1, който е самият лиценз, имат в допълнение отпечатан червен фон с плетеници (гийош), което прави видима подправката с механични или химически средства.

4. Държавите-членки отговарят за отпечатването на формулярите. Формулярите могат да бъдат отпечатани и от печатници, определени от държавата-членка, в която са установени. В последния случай всеки формуляр трябва да посочва, че печатницата е определена от държавата-членка. Всеки формуляр съдържа наименованието и адреса на печатницата или знак, позволяващ нейното идентифициране.

5. Към момента на издаването на лиценза за внос или на части от него той(те) получава(т) номер на издаване, определен от компетентните органи на държавата-членка. Номерът на лиценза за внос се съобщава на Комисията по електронен път в рамките на интегрираната мрежа, създадена съгласно член 4.

6. Лицензите и извлеченията от тях се съставят на официалния език или официалните езици на държавата-членка на издаване.

7. В клетка 10 компетентните органи посочват групата стоманени продукти.

8. Знаците на издаващите служби се полагат посредством печати. Същевременно печатът на издаващия орган върху лиценза може да бъде заменен от графичен знак, комбиниращ букви или цифри, получени чрез перфорация или отпечатване. Издаващите органи използват всякакви методи, непозволяващи подправка, за да записват разрешеното количество по такъв начин, че да е невъзможно в него да се добавят цифри или допълнителни препратки.

9. Гърбът на екземпляри № 1 и № 2 съдържа поле, в което могат да се вписват количества, било от митническите органи при приключване на процедурата по внос, или от компетентните административни органи при издаване на извлечение. Ако полето върху лиценза или извлечението от него, предвидено за дебити, е недостатъчно, компетентните органи могат да добавят една или повече допълнителни страници, съдържащи графи, съвпадащи с тези на гърба на екземпляри № 1 и № 2 на лиценза или извлечението от него. Издаващите органи поставят своя печат така, че едната му половина да е върху лиценза или извлечението от него, а другата — върху допълнителната страница. Ако допълнителните страници са повече от една, се поставят допълнителни печати, които по подобен начин са разположени върху всяка нова страница и предхождащата я страница.

10. Лицензите за внос и извлеченията от тях, вписванията и отбелязванията в тях, направени в една държава-членка, имат във всяка друга държава-членка същото правно действие, както и издадените документи, вписванията и отбелязванията в тях, направени от органите на такава държава-членка.

11. Компетентните органи на съответните държави-членки могат, когато това е необходимо, да поискат съдържанието на лицензите и извлеченията от тях да бъде преведено на официалния език или на един от официалните езици на тази държава-членка.

ê 38/2014, член 1 и приложението, точка 7, параграф 2 (адаптиран)

Член 17

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 20 февруари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета за него.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 3, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18

1. Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на Европейския парламент и Съвета за делегиран акт се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

ê

Член 19

Регламент (ЕО) № 1340/2008 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VІІ.

ê 1340/2008 (адаптиран)

Член 20

Настоящият регламент влиза в сила Ö на двадесетия Õ ден Ö след Õ публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. В случай че Казахстан се присъедини към СТО, действието на настоящият регламент се прекратява от датата на присъединяването[13].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                Председател

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Вж. приложение 3 към Част А от Заключенията.

[3]               Включено в законодателната програма за 2015 г.

[4]               Вж. приложение VІ към настоящото предложение.

[5]               OB C […], […] г., стр. […].

[6]               Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан (OB L 348, 24.12.2008 г., стр. 1).

[7]               Вж. приложение VІ.

[8]               ОВ L 196, 28.7.1999 г., стр. 3.

[9]               ОВ L 232, 8.9.2005 г., стр. 64.

[10]             Регламент (ЕО) № 1870/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година относно търговията с някои продукти от стомана между Общността и Република Казахстан (OB L 360, 19.12.2006 г., стр. 1).

[11]             Регламент (ЕО) № 1531/2007 на Съвета от 10 декември 2007 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан (OB L 337, 21.12.2007 г., стр. 2).

[12]             Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

[13]             Датата на прекратяване на действието ще бъде публикувана от Европейската комисия в Официален вестник на Европейския съюз.

ê 1340/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ I

SA ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ

SA1.      На рулони

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225301000

7225303010

7225309000

7225401510

7225502010

SA2.      Тежки плоскости

7208400010

7208512000

7208519100

7208519800

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3.      Други плосковалцувани продукти

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЛИЦЕНЗ ЗА ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЛИЦЕНЗ ЗА ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

______________

ê 1012/2014 (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale Ö des Analyses économiques et de l'Economie internationale Õ

Service des licences

Rue Ö du Progrès 50 Õ

B Ö 1210 Õ Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Ö Economische Analyses en Internationale Economie Õ

Dienst Vergunningen

Ö Vooruitgangstraat 50 Õ

B Ö 1210 Õ Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

тел.: (359-2) 940 70 01

факс: (359-2) 987 21 90, (359-2) 981 99 70

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

Ö ΕΛΛΑΣ Õ

Υπουργείο Ö Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Õ

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Ö και Εμπορικής Õ Πολιτικής

Ö Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Õ

Ö Τμήμα Β΄: Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Οδός Õ Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Ö Τηλ. (30-210) 328 60 41-43 Õ

Φαξ (30-210) 328 60 94

Ö Email: e3a@mnec.gr Õ

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8,

10000 Zagreb

Tel: (385) 1 6444626

Fax: (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Ö Investicijų ir eksporto Õ departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tulli Ö (Finnish Customs) Õ

PL 512

FI-00101 Helsinki

Ö P. +358 295 52 00 Õ

Ö F. Õ +358-20-492 28 52

Ö Tullen Õ

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Ö Tfn +358 295 52 00 Õ

Fax +358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69

_______________

ê 1340/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ V

КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Продукти || Тонове за година

SA. Плосковалцувани продукти ||

SA1. На рулони || 87125

SA2. Тежки плоскости || 0

SA3. Други плосковалцувани продукти || 117875

_______________

é

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (EО) № 1340/2008 на Съвета (OВ L 348, 24.12.2008 г., стp. 1) ||

Регламент (EС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 18, 21.1.2014 г., стp. 52) || Единствено т. 7 от приложението

Регламент (EО) № 1012/2014 на Съвета (OВ L 283, 27.9.2014 г., стp. 2) ||

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1340/2008 || Настоящият регламент

Членове 1 - 16 || Членове 1 - 16

Член 16а || Член 17

Член 16б - || Член 18 Член 19

Член 17 || Член 20

Приложения I – V - - || Приложения I – V Приложение VI Приложение VII

_____________