52015PC0091

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване /* COM/2015/091 final - 2015/0046 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           ПОЛИТИЧЕСКО И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

В Регламент (ЕО) № 539/2001[1] са посочени третите държави, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

Регламент (ЕО) № 539/2001 беше изменен с Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета[2] с добавянето на 19 държави към приложение II, в което се посочват третите държави, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза. Тези 19 държави са: Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тонга, Тринидад и Тобаго и Тувалу. Позоваването на всяка от тези държави в приложение II се придружава от бележка под линия, в която се уточнява, че „освобождаването от изискването за притежаване на виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за притежаване на виза, което се сключва с Европейския съюз“.

Регламент (ЕС) № 509/2014 беше приет на 20 май 2014 г. и влезе в сила на 9 юни 2014 г. През юли 2014 г. Комисията представи препоръка към Съвета да я упълномощи да започне преговори за сключване на споразумения за премахване на визите с всяка една от следните 17 държави: Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тонга, Тринидад и Тобаго и Тувалу[3]. На 9 октомври 2014 г. Съветът изпрати на Комисията указания за водене на преговорите.

Съгласно съображение 5 от Регламент № 509/2014 и съвместната декларация, изготвена по време на приемането, Колумбия и Перу са предмет на специфична процедура, която включва допълнителна оценка на изпълнението на съответните критерии, преди Комисията да представи на Съвета препоръки за решения за разрешаване започването на преговори относно споразумения за отмяна на визовия режим с тези две държави. Поради това те не бяха включени в посочената по-горе препоръка на Съвета. 

Преговорите по споразумението за премахване на визите с Обединените арабски емирства (ОАЕ) започнаха на 5 ноември 2014 г. в Брюксел. По време на това заседание целият проект на текст беше преразгледан и бе постигнато съгласие по всичките му аспекти. След няколко последващи неофициални разговори споразумението беше парафирано от главните преговарящи на 20 ноември 2014 г.

Държавите членки бяха информирани по време на заседанието на работната група „Визи“ на Съвета, проведено на 21 ноември 2014 г.

От страна на Съюза правното основание за споразумението е член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с член 218 от него.

Приложеното предложение представлява правният инструмент за подписване на споразумението. Съветът ще вземе решение с квалифицирано мнозинство.

Като се вземе предвид фактът, че ОАЕ ще могат да приключат бързо вътрешната си процедура за ратифициране и че срокът на прилагане на предварителните мерки за ОАЕ за предоставяне на виза при пристигане на гражданите на някои държави членки ще изтече през март 2015 г., в резултат на което тези граждани може да трябва да кандидатстват предварително за визи за ОАЕ, в предложеното решение относно подписването се предвижда временното прилагане на споразумението от датата на подписването му в съответствие с член 218, параграф 5 от ДФЕС. Като се вземе предвид, че е необходимо одобрението на Европейския парламент преди сключването на споразумението, Комисията ще информира Европейския парламент относно временното прилагане на споразумението.

2.           РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

Комисията счита, че целите, определени от Съвета в неговите насоки за водене на преговори, са постигнати и че проектът на споразумение за премахване на визите е приемлив за Съюза.

Окончателното му съдържание може да бъде обобщено, както следва:

Цел

Споразумението предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на ОАЕ, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни.

С цел защита на еднаквото третиране на всички граждани на ЕС в споразумението бе включена разпоредба, постановяваща, че ОАЕ може да суспендира или да прекрати споразумението само по отношение на всички държави — членки на Европейския съюз, и съответно, Съюзът също може да суспендира или да прекрати споразумението само по отношение на всички свои държави членки.

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отразено в преамбюла.

Обхват

Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност. За тази последна категория всяка държава членка, а също и ОАЕ, остават свободни да налагат изискването за притежаване на виза за гражданите на другата страна в съответствие с приложимото право на Съюза или националното право. За да се гарантира хармонизирано изпълнение, към споразумението е приложена съвместна декларация за тълкуването на категорията лица, които пътуват с цел упражняване на доходоносна дейност.

Продължителност на престоя

Споразумението предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на ОАЕ, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Съвместна декларация относно тълкуването на този срок от 90 дни е приложена към споразумението.

Споразумението отчита положението на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Премахването на визите предоставя право на гражданите на ОАЕ да остават за период от 90 за всеки период от 180 дни на територията на всяка от тези държави членки, тъй като те не са част от Шенгенското пространство без вътрешни граници (България, Кипър, Румъния и Хърватия), без да се взима предвид периодът, изчислен за цялото Шенгенско пространство.

Териториално приложение

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: в случая на Франция и Нидерландия премахването на визите ще даде право на гражданите на ОАЕ да остават само на европейската територия на тези държави членки.

Декларации

Към споразумението са приложени други съвместни декларации:

- за пълното разпространение на информацията за съдържанието и последствията от споразумението за премахването на визите и свързаните с него въпроси като условията за влизане и

- за асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

3.           ЗАКЛЮЧЕНИЯ

С оглед на горепосочените резултати Комисията предлага Съветът:

– да вземе решение споразумението да бъде подписано от името на Съюза и да упълномощи председателя на Съвета да посочи лице(а), надлежно оправомощено(и) да го подпише(ат) от името на Съюза,

– да одобри временното прилагане на споразумението до неговото влизане в сила.

2015/0046 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)       С Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета[4] озоваването на Обединените арабски емирства (ОАЕ) се прехвърля от приложение I в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета[5].

(2)       Позоваването на тази държава се придружава от бележка под линия, в която се уточнява, че освобождаването от изискването за притежаване на виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за притежаване на виза, което се сключва с Европейския съюз.

(3)       С решението си от 9 октомври 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и ОАЕ за премахването на визите за краткосрочно пребиваване.

(4)       Преговорите по споразумението започнаха на 5 ноември 2014 г.

(5)       Споразумението, парафирано с обмен на писма на 20 ноември 2014 г., следва да бъде подписано и приложените декларации одобрени. Споразумението следва да се прилага временно до приключване на процедурите за неговото официално сключване.

(6)       В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, потвърждава, че разпоредбите на Споразумението не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейския съюз подписването на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване (наричано по-нататък „Споразумението“), при условие че то бъде сключено.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Декларациите, приложени към настоящото решение, се одобряват от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза при условие на сключването му.

Член 4

Споразумението се прилага временно, считано от датата на подписването му, до приключване на процедурите за сключването му.

Съставено в Брюксел на  година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

[1]               Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр.1.

[2]               Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67.

[3]               COM (2014) 467, 17.7.2014 г.

[4]               Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67.

[5]               Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

предложение за решение на Съвета

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“, и

ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА, наричани по-нататък „ОАЕ“,

наричани заедно по-нататък „договарящи се страни“,

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите се страни и желаейки да улеснят пътуването чрез осигуряване на безвизово влизане и краткосрочно пребиваване за своите граждани,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 509/2014 на Европейския парламент и Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, чрез — inter alia — прехвърляне на 19 трети държави, включително ОАЕ, в списъка с трети държави, чиито граждани са освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в държавите — членки на Европейския съюз (ЕС),

КАТО ОТЧИТАТ, че член 1 от Регламент (ЕС) № 509/2014 постановява, че за тези 19 държави освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което трябва да се сключи с Европейския съюз,

ЖЕЛАЕЙКИ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своето краткосрочно пребиваване, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните правила на правото на Съюза и националното право на държавите членки и националното право на ОАЕ във връзка със задължението за виза или освобождаването от изискването за виза и във връзка с достъпа до трудова заетост,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Настоящото споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на ОАЕ, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а) „държава членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия,

б) „гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на държава членка съгласно определението в буква а),

в) „гражданин на Обединените арабски емирства“ означава гражданин на ОАЕ,

г) „Шенгенско пространство“ означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

Член 3

Приложно поле

1.         Гражданите на Европейския съюз, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от държава членка, могат да влизат и пребивават без виза на територията на ОАЕ за срока на престоя съгласно установеното в член 4, параграф 1.

Гражданите на ОАЕ, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от ОАЕ, могат да влизат и остават без виза на територията на държавите членки за срока на престоя съгласно определението в член 4, параграф 2.

2.         Параграф 1 не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за виза за гражданите на ОАЕ или да го оттегли в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001.

За тази категория лица ОАЕ може да реши да наложи изискването за виза или да отмени визовия режим за гражданите на всяка държава членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3.         Премахването на визите, предвидено с настоящото споразумение, се прилага, без да се засягат законите на договарящите се страни във връзка с условията за влизане и краткосрочно пребиваване. Държавите членки и ОАЕ си запазват правото да откажат влизане и краткосрочен престой на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4.         Премахването на визите се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на гранично-пропускателните пунктове на договарящите се страни.

5.         Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от правото на Съюза, националното право на държавите членки и националното право на ОАЕ.

Член 4

Продължителност на престоя

1.         Гражданите на Европейския съюз могат да остават на територията на ОАЕ за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

2.         Гражданите на ОАЕ могат да останат на територията на държавите членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Този период се изчислява независимо от всякакъв престой в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на ОАЕ могат да пребивават за период до 90 дни за всеки период от 180 дни на територията на всяка от държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на престоя, изчислена за територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

3.         Настоящото споразумение не засяга възможността ОАЕ и държавите членки да удължат периода на пребиваване над 90 дни в съответствие с националното право и правото на Съюза.

Член 5

Териториално приложение

1.         По отношение на Френската република разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Френската република.

2.         По отношение на Кралство Нидерландия разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

Член 6

Съвместен ръководен комитет за Споразумението

1.         Договарящите се страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейския съюз и представители на ОАЕ. Съюзът се представлява от Европейската комисия.

2.         Задачите на този комитет са : a)

а) наблюдение на прилагането на настоящото споразумение,

б) представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение,

в) уреждане на спорове, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение,

г) всички други задачи, взаимно договорени от договарящите страни.

3.         Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите се страни.

4.         Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 7

Връзка между настоящото споразумение и съществуващите двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между държавите членки и ОАЕ

Настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави членки и ОАЕ, доколкото техните разпоредби уреждат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.

Член 8

Заключителни разпоредби

1.         Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите се страни се уведомят една друга относно приключването на посочените по-горе процедури.

2.         Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако не се прекрати в съответствие с параграф 5.

3.         Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите се страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите се страни са се уведомили една друга за приключването на необходимите им за тази цел вътрешни процедури.

4.         Всяка договаряща се страна може  да суспендира изцяло или частично изпълнението на настоящото споразумение, по-специално по причини, свързани с публичната политика, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на задължението за виза от която и да е договаряща се страна. Другата договаряща се страна се уведомява за решението за суспендиране на изпълнението не по-късно от 2 месеца преди неговото влизане в сила. Договарящата се страна, която е суспендирала  настоящото споразумение, незабавно информира другата договаряща се страна веднага щом причините за това суспендиране престанат да съществуват.

5.         Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова уведомление.

6.         ОАЕ може да суспендира или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички държави членки.

7.         Съюзът може да суспендира или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички свои държави членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

В два оригинални екземпляра на арабски, български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични. 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Договарящите се страни отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по-конкретно по силата на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства желателно е властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Обединените арабски емирства, от друга страна, незабавно да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при аналогични условия като тези на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

В желанието си да гарантират общо тълкувание договарящите се страни се съгласяват, че за целта на настоящото споразумение категорията лица, упражняващи доходоносна дейност, обхваща лицата, които влизат с цел упражняване на доходоносна дейност на територията на другата договаряща се страна като наето лице или като доставчик на услуги.

Тази категория следва да не обхваща:

— бизнес лицата, т.е. лицата, пътуващи по служба (без да са наети в държавата на другата договаряща се страна),

— спортистите и хората на изкуството, извършващи дейност по конкретен повод,

— журналистите, изпратени от медиите на своята държава по пребиваване, и

— стажантите на фирми.

Изпълнението на настоящата декларация се следи от Съвместния комитет в рамките на отговорностите му съгласно член 6 от настоящото споразумение, който може да предложи изменения, когато въз основа на опита на договарящите се страни счита това за необходимо.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПЕРИОДА ДО 90 ДНИ ЗА ВСЕКИ ПЕРИОД ОТ 180 ДНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договарящите се страни разбират, че периодът до 90 дни в рамките за всеки период от 180 дни , както е предвидено в член 4 от настоящото споразумение, означава или непрекъснато посещение, или няколко последователни посещения, чиято обща продължителност не надвишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като се гледа назад всеки ден от престоя за последния период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнявано изискването за 90 дни в рамките на всеки период от 180дни. Това означава, че липсата на непрекъснат период от 90 дни позволява нов престой до 90 дни.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ВИЗИТЕ

Като признават значението на прозрачността за гражданите на Европейския съюз и гражданите на Обединените арабски емирства, договарящите се страни се съгласяват да гарантират пълно разпространение на информацията за съдържанието и последствията от Споразумението за премахването на визите и свързаните с него въпроси, като условията за влизане.