52015PC0022

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Временния комитет, създаден по силата на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, във връзка със замяната на протокол 2 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход /* COM/2015/022 final - 2015/0014 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход[1] („Конвенцията“) се определят разпоредби относно произхода на стоките, които се търгуват по силата на съответните споразумения, сключени между договарящите страни. ЕС и Босна и Херцеговина подписаха Конвенцията съответно на 15 юни 2011 г. и на 24 септември 2013 г.

ЕС и Босна и Херцеговина депозираха своя документ за приемане при депозитаря на Конвенцията съответно на 26 март 2012 г. и на 26 септември 2014 г. В резултат на това и съгласно член 10, параграф 3 от Конвенцията, тя влезе в сила за ЕС на 1 май 2012 г., а за Босна и Херцеговина — на 1 ноември 2014 г.

В член 6 от Конвенцията се предвижда всяка договаряща страна да вземе подходящи мерки, за да гарантира нейното ефективно прилагане. С оглед на това Временният комитет, създаден по силата на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна[2], следва да приеме решение за замяна на протокол 2 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Конвенцията. Позицията на ЕС в рамките на Временния комитет следва да бъде определена от Съвета.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

На 13 май 2013 г. държавите — членки на ЕС, бяха информирани относно проекта на решение на Съвета в рамките на секция „Произход“ на Комитета по Митническия кодекс. Договарящите страни по Конвенцията предоставиха своите последни становища на 22 и 23 октомври 2014 г. по време на заседанието на Паневросредиземноморската работна група.

Не бе необходимо използването на външни експертни мнения. Не се наложи и извършването на оценка на въздействието, тъй като предложените изменения са от техническо естество и не засягат същността на сега действащия протокол относно правилата за произход.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Правното основание за решението на Съвета е член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза. Поради това не се прилага принципът на субсидиарност.

Предлаган инструмент: решение на Съвета.

2015/0014 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Временния комитет, създаден по силата на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, във връзка със замяната на протокол 2 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)       Протокол 2 към Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна[3](„Споразумението“), се отнася до определението на понятието „стоки с произход“ и до методите на административно сътрудничество („протокол 2“).

(2)       В Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход[4] („Конвенцията“) се определят разпоредби относно произхода на стоките, които се търгуват по силата на съответните споразумения, сключени между договарящите страни. В съответствие с Програмата от Солун, приета от Европейския съвет през юни 2003 г., Босна и Херцеговина и другите участници в процеса на стабилизиране и асоцииране от Западните Балкани бяха поканени да се присъединят към системата на паневропейската диагонална кумулация на произход. Те бяха поканени да се присъединят към Конвенцията с решение на Евро-средиземноморската министерска конференция, проведена през октомври 2007 г.

(3)       Съюзът и Босна и Херцеговина подписаха Конвенцията съответно на 15 юни 2011 г. и на 24 септември 2013 г.

(4)       Съюзът и Босна и Херцеговина депозираха своя документ за приемане при депозитаря на Конвенцията съответно на 26 март 2012 г. и на 26 септември 2014 г. В резултат на това и съгласно член 10, параграф 3 от Конвенцията, тя влезе в сила за Съюза на 1 май 2012 г., а за Босна и Херцеговина — на 1 ноември 2014 г.

(5)       В член 6 от Конвенцията се предвижда всяка договаряща страна да вземе подходящи мерки, за да гарантира нейното ефективно прилагане. С оглед на това Временният комитет, създаден по силата на Споразумението, следва да приеме решение за замяна на протокол 2 с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Конвенцията.

(6)       Следователно позицията на Съюза в рамките на Временния комитет следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Временния комитет, създаден по силата на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, във връзка със замяната на протокол 2 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход, се основава на проекта на решение на Временния комитет, приложен към настоящото решение.

Внасянето на незначителни промени в проекта на решение на Временния комитет може да бъде одобрено от представителите на Съюза във Временния комитет, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Решението на Временния комитет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на […] година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

[1]               ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.

[2]               ОВ L 233, 30.8.2008 г., стр. 6.

[3]               ОВ L 233, 30.8.2008 г., стр. 6.

[4]               ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.

Проект на Решение № ... на Временния комитет EС – Босна и Херцеговина

от […] година

за замяна на протокол 2 към Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна,  относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

Временният комитет „EС – Босна и Херцеговина“,

като взе предвид Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна[1], и по-специално член 27 от него,

като взе предвид протокол 2 към Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество,

като има предвид, че:

(1) Член 27 от Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна („Споразумението“), се отнася до протокол 2 към Споразумението („протокол 2“), в който се определят правилата за произход и се предвижда кумулация на произход между Европейския съюз, Босна и Херцеговина, Турция и всички държави или територии, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране на Европейския съюз.

(2) В член 39 от протокол 2 се посочва, че предвиденият в член 40 от Споразумението Временен комитет може да реши да измени разпоредбите на посочения протокол.

(3) Целта на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход[2] („Конвенцията“) е да замени протоколите относно правилата за произход, които са в сила между държавите от паневросредиземноморския регион, с единен правен акт. В съответствие с Програмата от Солун, приета от Европейския съвет през юни 2003 г., Босна и Херцеговина и другите участници в процеса на стабилизиране и асоцииране от Западните Балкани бяха поканени да се присъединят към системата на паневропейската диагонална кумулация на произход. Те бяха поканени да се присъединят към Конвенцията с решение на Евро-средиземноморската министерска конференция, проведена през октомври 2007 г.

(4) Европейският съюз и Босна и Херцеговина подписаха Конвенцията съответно на 15 юни 2011 г. и 24 септември 2013 г.

(5) Европейският съюз и Босна и Херцеговина депозираха своите документи за приемане при депозитаря на Конвенцията съответно на 26 март 2012 г. и на 26 септември 2014 г. Вследствие на това, в изпълнение на член 10, параграф 3 от Конвенцията, Конвенцията влезе в сила по отношение на Европейския съюз и Босна и Херцеговина съответно на 1 май 2012 г. и на 1 ноември 2014 г.

(6) Поради това протокол 2 следва да бъде заменен с нов протокол, който съдържа препратка към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протокол 2 към Временното споразумението относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила деня на приемането му.

То се прилага от …

Съставено в [...] на [...] година.

                                                                       За Временния комитет

                                                                       Председател

Приложение

Протокол 2

относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

Член 1

Приложими правила за произход

1.         За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход[3] („Конвенцията“).

2.         Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I и в съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход се тълкуват като препратки към настоящото споразумение.

Член 2

Уреждане на спорове

1.         При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 32 от допълнение I към Конвенцията, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи, отговорни за извършването на тази проверка, тези спорове се отнасят до Временния комитет.

2.         Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на държавата вносител се извършва съгласно законодателството на посочената държава.

Член 3

Изменения на протокола

Временният комитет може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия протокол.

Член 4

Оттегляне от Конвенцията

1.         Ако Европейският съюз или Босна и Херцеговина изпрати писмено предизвестие до депозитаря на Конвенцията относно намерението си да се оттегли от Конвенцията съгласно член 9 от нея, Европейският съюз и Босна и Херцеговина започват незабавно преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на настоящото споразумение.

2.         До влизането в сила на договорените нови правила за произход приложимите към момента на оттеглянето правила за произход, които се съдържат в допълнение I и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Конвенцията, продължават да се прилагат към настоящото споразумение. Независимо от това от момента на оттеглянето правилата за произход, които се съдържат в допълнение I и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Конвенцията, се тълкуват така, че да позволяват двустранна кумулация единствено между Европейския съюз и Босна и Херцеговина.

Член 5

Преходни разпоредби – кумулация

Независимо от разпоредбите на член 16, параграф 5 и член 21, параграф 3 от допълнение I към Конвенцията, когато кумулацията обхваща само държави от ЕАСТ, Фарьорските острови, Европейския съюз, Турция и участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране, доказателството за произход може да бъде сертификат за движение EUR.1 или декларация за произход.

[1]               ОВ L 233, 30.8.2008 г., стр. 6.

[2]               ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.

[3]               ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.