30.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 316/54


P8_TA(2015)0064

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г.

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. (2014/2948(RSP))

(2016/C 316/06)

Европейският парламент,

като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на статут на страна кандидатка за членство в ЕС, както и неговите заключения от 17 декември 2013 г.; като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз от 16 декември 2014 г.,

като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Съюза на страните от Западните Балкани,

като взе предвид единадесетата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между страната и ЕС от 23 юли 2014 г.,

като взе предвид доклада за напредъка (SWD(2014)0303) и съобщението на Комисията от 8 октомври 2014 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 2014—2015 г.“ (COM(2014)0700), както и индикативния стратегически документ (2014—2020 г.), приет на 19 август 2014 г.,

като взе предвид резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

като взе предвид становището на Венецианската комисия относно седемте изменения на Конституцията на страната, прието на 10—11 октомври 2014 г.,

като взе предвид заключенията на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите, проведена за президентските и предсрочните парламентарни избори,

като взе предвид 12-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС—бивша югославска република Македония, проведено на 26—27 ноември 2014 г.,

като взе предвид своите предходни резолюции,

като взе предвид работата на Иво Вайгъл като постоянен докладчик за страната на комисията по външни работи,

като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.

като има предвид, че бившата югославска република Македония е страна кандидатка за членство в ЕС от девет години и е най-напредналата страна по отношение на привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

Б.

като има предвид, че Комисията препоръча на Съвета, за шести пореден път, започването на преговори; като има предвид, че страната е готова да преговаря с ЕС; като има предвид, че през последните осем години Парламентът непрекъснато призовава за откриване на преговорите за присъединяване на страната, и като има предвид, че по-нататъшно забавяне на започването на преговорите може да окаже отрицателно въздействие върху процеса на реформи в страната и доверието в ЕС в региона;

В.

като има предвид, че Съветът блокира преминаването към следващия етап на процеса на присъединяване поради нерешения спор за името с Гърция; като има предвид, че двустранните въпроси не следва да възпрепятстват преговорите за присъединяване към Европейския съюз; като има предвид, че липсата на напредък в процеса на интеграция в ЕС може да увеличи разходите за регионална стабилност, да се отрази на доверието в ЕС и да доведе до спад в демократичните стандарти на страната;

Г.

като има предвид, че това по-нататъшно отлагане допълнително засилва нарастващото разочарование на македонското обществено мнение, предизвикано от застоя в процеса на интеграция в ЕС, и рискува да изостри вътрешните проблеми и напрежение;

Д.

като има предвид, че всяка (потенциална) страна кандидатка ще бъде оценявана според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяване;

Е.

като има предвид, че двустранните въпроси трябва да бъдат разглеждани в конструктивен дух възможно най-рано, като се вземат предвид принципите и ценностите на ООН и на ЕС;

Ж.

като има предвид, че липсата на конструктивен и приобщаващ диалог между правителството и опозицията и предприетия от опозицията бойкот след изборите пречат на работата на парламента; като има предвид, че правителството и опозицията носят споделена отговорност за гарантирането на устойчиво политическо сътрудничество, което е от съществено значение за демократичното развитие на страната и изпълнението на европейския дневен ред; като има предвид, че изборите се проведоха при пристрастно отразяване в медиите и климат на недостатъчно разделение между държавните и партийните дейности;

З.

като има предвид, че 12-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет (СПК) не успя да приеме нито една съвместна препоръка; като има предвид, че един пълноценно функциониращ СПК е необходим за осигуряване на парламентарен контрол върху процеса на присъединяване;

И.

като има предвид, че принципите на правовата държава, свободата на медиите, регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са важни елементи на процеса на разширяване на ЕС;

Й.

като има предвид, че корупцията и организираната престъпност продължават да бъдат сериозни проблеми; като има предвид, че свободата на изразяване и независимостта на медиите продължават да бъдат застрашени;

1.

Повтаря, за девети пореден път, призива си към Съвета да определи дата за започване на преговори за присъединяване без по-нататъшно отлагане, за да не се загуби набраната скорост и да се даде тласък на свързаните с достиженията на правото на ЕС реформи и да се укрепи процесът на демократизация; отново изразява становището си, че въпросът за името, който е двустранен въпрос, не трябва да представлява пречка за започването на преговори за присъединяване, но трябва да бъде решен преди края на процеса на присъединяване; подкрепя съображението на Комисията, че непостигането на компромис между страните след почти две десетилетия преговори с посредничество оказва пряко и отрицателно въздействие върху стремежа на страната и нейния народ за присъединяване към ЕС; приканва и двете правителства да предприемат конкретни стъпки за намиране на взаимно приемливо решение; изтъква отново значението и необходимостта от конструктивен подход към предизвикателства със съседите по тези двустранни въпроси;

2.

Припомня ангажимента на държавите членки отново да разгледат проблема през 2015 г. с оглед откриване на преговори за присъединяване; счита, че започването на преговори с ЕС може да има само положително въздействие върху усилията за решаване на двустранни спорове, генерирайки в същото време така необходимите по-нататъшни реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията; подчертава, че продължаването на забавянето на започването на преговори ще има все по-голяма и непредсказуема цена за страната, както и за стабилността в региона; подчертава, че по-нататъшното продължаване на статуквото подкопава доверието в политиката на разширяване на ЕС и нейната ефикасност, както и позицията му в региона;

3.

Отново изразява становището си, че двустранните спорове не следва да бъдат използвани, за да се възпрепятства процесът на присъединяване; счита, че те не следва да представляват пречка за официалното започване на преговори за присъединяване, но следва да бъдат решавани колкото е възможно по-рано в процеса на присъединяване; е загрижен от неспазването от една от страните на решението на Международния съд от 5 декември 2011 г. относно прилагането на Временното споразумение от септември 1995 г.; приканва Гърция да потвърди ангажимента си, поет в Програмата от Солун от 2003 г. и да създаде положителна среда за решаване на двустранни различия в духа на европейските ценности и принципи; призовава за по-нататъшен напредък, включително в контактите на високо равнище между правителствата и в двустранните отношения с България, с оглед договаряне на споразумение за добросъседски отношения, което да урежда въпроси от общ интерес; отново изразява своята загриженост относно използването на исторически аргументи в настоящия дебат със съседите и приветства всички усилия за съвместно честване на общи исторически събития със съседните държави — членки на ЕС; счита, че това би могло да допринесе за по-доброто разбиране на историята и за добросъседските отношения;

4.

Призовава за по-активно ангажиране на ЕС по въпроса за името, и подкрепя възприемането на проактивен подход от страна на политическите лидери на ЕС; приканва новия заместник-председател/върховен представител (ЗП/ВП) да разработи нови инициативи за преодоляване на настоящия застой и да работи, в сътрудничество със специалния представител на ООН, за намирането на взаимно приемливо решение; призовава Съвета да проведе през първата половина на 2015 г. задълбочено обсъждане на перспективата на Македония за присъединяване към ЕС; настоява по време на процеса на интеграция всички страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС да бъдат третирани съобразно със собствените си заслуги; счита, че продължаването на диалога за присъединяване на високи равнище с Комисията ще допринесе допълнително за качеството на процеса на реформи;

5.

Призовава всички държави членки на НАТО, и особено всички държави — членки на ЕС, които са членки на НАТО, да подкрепят активно присъединяването на страната към НАТО, за да се постигне по-голяма сигурност и политическа стабилност в Югоизточна Европа;

6.

Насърчава установяването на трансгранично сътрудничество в областта на историята, културата, образованието и разпространението на европейските ценности в подкрепа на усилията за демократични промени; в тази връзка призовава съседните държави — членки на ЕС, в духа на добросъседските отношения да подкрепят желанието за осъществяване на демократични промени, което означава да подкрепят откриването на преговорния процес;

7.

Насърчава страната да създаде със своите съседи съвместни експертни комисии по въпросите на историята и образованието, с цел да се допринесе за обективното тълкуване на историята, да се задълбочи академичното сътрудничество и да се подкрепи положителното отношение на младите хора към съседните държави;

8.

Силно насърчава органите и гражданското общество да предприемат подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност;

9.

Приема за сведение предложения пакет от изменения на Конституцията; е на мнение, че някои предложения, включително разпоредбите относно определението за брак и формирането на международни финансови зони, биха могли да бъдат допълнително подобрени в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; припомня също така, че е необходимо да се спазва Европейската конвенция за правата на човека, както и да се вземат под внимание достиженията на правото на ЕС; подчертава необходимостта от внимателно изготвяне на законодателството за прилагане на конституционните промени; подчертава, че процесът на дълготрайна конституционна промяна изисква широка политическа подкрепа, конструктивен диалог и сътрудничество между всички политически сили; подчертава необходимостта от всеобхватни публични дебати и внимателни консултации и от изграждането на консенсус с опозиционните партии, гражданското общество и съответните заинтересовани лица;

10.

Изразява загриженост относно вътрешния климат на поляризация; настоятелно призовава правителството да зачита ролята на парламента като предоставя достатъчно място и време за консултации, включително по промени в конституцията, в интерес на осигуряването на пълен и независим парламентарен контрол; призовава правителството и всички политически партии да работят за подобряване на отношенията, с оглед поддържане на политическа стабилност, гарантиране на устойчиво конструктивно политически сътрудничество и ускоряване на изпълнението на европейския дневен ред; припомня, че компромисите са от основно значение за функционирането на демокрацията; подчертава необходимостта да се подобри приобщаващият характер и прозрачността на присъединителния процес; подчертава, че бойкотът след изборите е проблем, който трябва да бъде решен в дух на споделена отговорност между правителството и опозицията по отношение на правилното функциониране на парламента; приканва ЗП/ВП да работи с всички партии за улесняване на политическия диалог;

11.

Е сериозно загрижен от влошаването на отношенията между правителството и опозицията, особено с оглед на неотдавнашното съобщение за обвинения, повдигнати срещу лидера на опозицията от министър-председателя, а също и на повдигнатите в отговор на това контраобвинения в престъпни деяния; осъжда всякакво незаконно следене, и призовава всички твърдения да бъдат публикувани и свободно докладвани; призовава за независимо разследване на всички твърдения и на извършеното следене, при пълно спазване на принципите на прозрачност и безпристрастност и на презумпцията за невиновност; изтъква отново значението на придържането към основния принцип на свобода на изразяване; призовава всички участници в политическия живот да започнат конструктивен диалог с цел да се запази акцентът върху стратегическите приоритети на страната и нейните граждани;

12.

Изразява съжаление за отсъствието на опозицията от редовната работа на СПК; счита, че е от съществено значение да се гарантира правилното функциониране на СПК чрез адекватно представителство на всички парламентарни партии в работата му;

13.

Е загрижен, че междуетническото съвместно съществуване остава крехко и представлява предизвикателство за страната; изразява загриженост относно растящото междуетническо напрежение, разкриващо липса на доверие между общностите; решително осъжда използването на етноцентричен и разделящ език, особено по време на предизборни кампании; подчертава, че започването на преговори за присъединяване към ЕС може да помогне на страната да се справи с това предизвикателство по-добре, като засили междуетническото сближаване около тази обща цел; осъжда всички форми на краен национализъм и етноцентризъм, които задълбочават разделението в обществото; призовава всички политически партии и организации на гражданското общество активно да подкрепят изграждането на приобщаващо и толерантно мултиетническо и мултирелигиозно общество и да защитават основните права на всички лица, принадлежащи към етнически малцинства; припомня, че образованието играе жизнено важна роля за постигането на толерантност и уважение между различните хора; призовава Комисията да засили проектите и програмите, насочени към укрепването на междуетническия диалог и взаимното разбирателство;

14.

Приветства факта, че дневният ред за присъединяване към ЕС остава стратегически приоритет за страната; насърчава страната да продължи да консолидира реформите и да промени политиките и практиките, които все още биха могли да представляват пречка пред нейното европейско бъдеще, както и да осигури напредъка в изпълнението на свързаните с ЕС приоритети за реформи, включително в контекста на диалога на високо равнище за присъединяване;

15.

Отбелязва, че президентските и предсрочните парламентарни избори през април 2014 г. бяха оценени от ОССЕ/БДИПЧ като ефикасно проведени; споделя загрижеността обаче във връзка с неясната разграничителна линия между държавни и партийни дейности, което е в разрез с международните задължения при демократични избори, както и във връзка с пристрастното медийно отразяване и твърденията за сплашване на избирателите; приветства избирателните реформи, но настоятелно призовава органите да разследват твърденията за нередности преди и по време на изборите; призовава правителството своевременно да следва всички препоръки на БДИПЧ, с цел подобряване на избирателния процес, включително управлението и точността на избирателните списъци; припомня също така в тази връзка необходимостта от съставяне на избирателни списъци, съответстващи на международните стандарти;

16.

Настоятелно призовава правителството да поправи недостатъците в прилагането на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), като системните проблеми със системата за контрол, недостатъчната вътрешна и външна координация между институциите, изоставането при държавните поръчки, недостатъчната степен на усвояване и ниският капацитет на институциите; призовава за заздравяване на връзката между помощта от ЕС и националните стратегии за реформи и за използване на средствата от ИПП като лост за постигане на много по-голяма бюджетна децентрализация в страната; призовава за предотвратяване на по-нататъшни загуби на помощи и за ускоряване на изпълнението на програмите, за да се засили въздействието на помощта от ЕС;

17.

Приветства приемането на новата законодателна рамка за държавните служители и работещите в публичния сектор през февруари 2014 г. като стъпка към постигането на единна, прозрачна и отчетна публична администрация; е загрижен, че въпреки напредъка в законодателния процес, публичната администрация остава разпокъсана и обект на политическо влияние; силно я насърчава да повишава своя професионализъм и независимост на всички равнища; насърчава усилията за прилагане на закона при надлежно зачитане на принципите на прозрачност, доказани заслуги и равнопоставено представителство; приканва правителството да приеме програма за реформа в управлението на публичните финанси;

18.

Настоятелно призовава за пълно прилагане на Охридското рамково споразумение (ОРС); призовава прегледа на изпълнението ѝ да завърши с политически препоръки; препоръчва настоятелно ОРС да се разглежда като съществен елемент за спазването на принципите на правовата държава, междуобщностните отношения и по-нататъшната децентрализация; насърчава силно развитието на местно управление и подкрепата на мерките за изграждане на доверие в дългосрочен план на политическо равнище, като провеждане на публични разисквания за обясняване на ползите от ОРС; призовава правителството и компетентните местни органи да започнат изпълнението на Стратегията за интегрирано образование и да предоставят повече средства за тази цел; счита за важно включването на организации на гражданското общество (ОГО) в този процес; препоръчва по-проактивен подход, за да се гарантира етническата, културната и езиковата идентичност на всички общности;

19.

Приветства високата степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и подобряването на ефикасността и професионализма на съдилищата в резултат на всеобхватни реформи в съдебната система;; е загрижен обаче от неправомерното политическо влияние върху определени съдебни производства и подчертава, че съдебните органи не трябва да се поддават на никакъв външен натиск от страна на парламентарната или изпълнителната власт; подчертава необходимостта от гарантиране на правилно прилагане на съдебни стандарти в съответствие с европейските норми и най-добри практики; призовава за уеднаквяване на съдебната практика с цел гарантиране на предсказуема съдебна система и обществено доверие; призовава за подобряване на качеството на правосъдието, за повече използване на извънсъдебни средства за правна защита и алтернативно разрешаване на спорове, за по-добро стратегическо планиране, за по-добър достъп до правосъдие за уязвимите членове на обществото и за по-голямо участие на професионалните организации и организациите на гражданското общество в мониторинга на независимостта на съдебната система;

20.

Отбелязва положителното развитие в изпълнението на програмите за борба с корупцията за 2011—2015 г. и в укрепването на системата за личен и институционален интегритет, както и в междуинституционалното и международното сътрудничество; отбелязва оставащите съществени проблеми, свързани с прилагането на законодателството срещу прането на пари, включително проблеми с трансгранично измерение, с провеждането на национална оценка на риска и с подобряване на оперативната ефективност; отново заявява, че една независима и пълноценно функционираща Държавна комисия за борба с корупцията следва да бъде водещата държавна институция в справянето с този проблем; призовава, с цел да се подобри работата на тази комисия, компетентните органи да засилят взаимното свързване посредством информационните технологии между съдилищата и прокурорските служби и да създадат централен регистър на длъжностните лица;

21.

Призовава за по-ефективно прилагане на политиките и законодателството за борба с корупцията, особено в областта на политиката, публичната администрация, обществените поръчки и правоприлагането, както и за засилване на административния капацитет; настоятелно призовава страната да подобри резултатите в издаването на присъди в борбата срещу корупцията, включително на високо равнище; призовава независимите ОГО и медиите да изобличават корупцията и да подкрепят независимите и безпристрастни разследвания и съдебни процеси; призовава прокуратурата да направи възможно подходящото и своевременно разследване на твърдения в тази област;

22.

Отбелязва със задоволство, че съществува правна и институционална рамка за борба с организираната престъпност; поздравява страната за активното ѝ регионално и международно сътрудничество, включително чрез Евроюст и Европол; приветства успешното провеждане на редица полицейски операции срещу организирани групи, и по-специално прекъсването на международни маршрути за трафик на наркотици и незаконен трафик на мигранти;

23.

Осъжда всички форми на политически и/или религиозен екстремизъм и счита, че е необходимо трансгранично сътрудничество с други държави от Западните Балкани и държави членки на ЕС; приветства измененията в Наказателния кодекс, които дават по-точно определение както на наказуемите деяния, така и на санкциите за лица, участващи в политически и/или религиозен екстремизъм; отново решително посочва необходимостта от обща проактивна стратегия за външната политика и политиката в областта на сигурността и отбраната, особено с оглед на настоящата международна терористична заплаха; припомня, че общественият ред следва да се бори с всички форми на екстремизъм, и че заклеймяването на която и да било религиозна група в този контекст следва да бъде старателно избягвано;

24.

Изразява съжаление за липсата на сътрудничество с ОГО и публичните заинтересовани лица в законодателния процес; отбелязва, че това сътрудничество следва да се основава на искрената воля на правителството да се консултира с различни заинтересовани лица както в рамките на законодателния процес, така и при изготвянето на политики; подчертава решаващата роля, която ОГО могат за играят за повишаване на обществената осведоменост за процеса на присъединяване и за по-голямата му прозрачност, отчетност и приобщаващ характер; насърчава правителството да подпомага развитието на гражданско общество също и в селските райони; призовава правителството да започне обсъждане по същество на реформа във висшето образование с университети, преподаватели и студенти;

25.

Насърчава органите да изтеглят от Сърбия съответните архиви на югославските тайни служби; счита, че прозрачното разглеждане на тоталитарното минало, включително отварянето на архивите на тайните служби, е стъпка към по-нататъшна демократизация, отчетност и институционална стабилност;

26.

Изразява силна загриженост от политическия и финансовия натиск, който постоянно и значително подкопава независимостта на медиите; изразява силно съжаление за продължаващото влошаване на положението със свободата на изразяване, което доведе до най-ниския рейтинг в класацията за свобода на печата в региона; изразява съжаление в тази връзка, че в индекса, изготвен от Репортери без граници страната е слязла от 34-то място през 2009 г. на 117-то през 2015 г.; отбелязва с растяща загриженост контрола на държавата над медиите, включително продължаващата зависимост от държавния бюджет, честото прибягване до автоцензура, както и ниските професионални стандарти и етика; отбелязва със загриженост използването на оклеветяване в политическия и медийния контекст; изразява съжаление, че въпреки че бяха предприети някои стъпки за възстановяване на диалога между правителството и медийната общност, законът за аудиовизуалните услуги беше изменен по бързата процедура, без да бъдат надлежно проведени консултации със заинтересованите страни от медиите;

27.

Настоятелно призовава правителството да следва политики на засилване на медийния плурализъм и разнообразието на мнения, както и да гарантира независимостта на обществените радио и телевизия и на медийния регулатор; отбелязва със загриженост, че държавните радио и телевизия са проявили значителни пристрастия в полза на управляващите партии, както по време на изборните кампании (като е съобщено в докладите на ОССЕ/БДИПЧ), така и при обстоятелства, които не са свързани с кампании (както е посочено в доклада на Комисията относно напредъка); приветства факта, че правителството е осигурило публичен достъп до данни относно правителствените реклами; призовава правителството обаче да повиши прозрачността на критериите, използвани при разпределянето на финансовите средства; препоръчва настоятелно на Комисията да бъде по-активна в мониторинга и консултирането във връзка с развитието на политиката и в насърчаването на диалога между всички заинтересовани лица от медиите;

28.

Напомня на правителството и политическите партии за тяхната отговорност за създаването на култура на приобщаване и толерантност; призовава за привеждане на закона срещу дискриминацията в съответствие с достиженията на правото на ЕС, тъй като той не забранява дискриминацията на основание сексуална ориентация; осъжда всички форми на насилие срещу общността на ЛГБТИ и призовава извършителите, включително лицата, отговорни за насилието срещу Центъра за подкрепа на ЛГБТИ в Скопие, да бъдат съдени; подчертава необходимостта от борба с предразсъдъците и дискриминацията срещу ромите и от предприемане на по-нататъшни мерки за подобряване на тяхното положение, особено в областта на жилищното настаняване, здравеопазването, образованието и заетостта; призовава органите да осигурят интегрирането на аспекта за равенството между половете във всички области на политиката, с цел гарантиране на равенството между мъжете и жените; изразява отново своята загриженост относно продължаващото съществуване на свързани с пола стереотипи в обществото и относно домашното насилие; насърчава правителството да се заеме с проблема със структурната неравнопоставеност между половете и разликата в заплащането в икономическата, политическата и социалната област; призовава Комисията да изпълни собствения си ангажимент за даване на приоритет на главата относно заетостта и социалната политика в процеса на присъединяване, като стартира инициатива в тази връзка по време на диалога на високо равнище за присъединяването със страната;

29.

Остава загрижен от високите равнища на детска бедност и липсата на капацитет на институциите, отговарящи за изпълнението на политики и стратегически действия в тази област; настоятелно призовава правителството да увеличи усилията си за прилагане на преразгледаната национална стратегия относно бедността и социалното изключване; настоятелно призовава да се отделя по-голямо внимание на осигуряването на справедлив и ефективен достъп до правосъдие за всички деца; подчертава необходимостта от допълнителни усилия от страна на правителството за подпомагане на децата с увреждания и децата от ромската общност; призовава за по-нататъшни усилия, насочени към подобряване на здравето и храненето на децата, като особена загриженост в това отношение предизвикват ромските деца;

30.

Приветства факта, че страната продължава да бъде регионален лидер по отношение на условията за стопанска дейност, както и изкачването ѝ в световната класацията на Световната банка от 31-во място през 2013 г. на 30-то през 2014 г. отбелязва обаче, че трудностите при принудителното изпълнение на договорни задължения и честите промени в законодателството без подходящи консултации поставят сериозни предизвикателства пред стопанския климат; подчертава същевременно значението на постигането на напредък по отношение на трудовото право и засилването на социалния диалог; подчертава необходимостта от по-нататъшно подобрение на стопанската среда чрез подкрепа за МСП, намаляване на различията между регионите и свързване на институциите, извършващи научноизследователска и развойна дейност с бизнеса и сектора на заетостта;

31.

Приветства факта, че притокът на преки чуждестранни инвестиции остана стабилен и позволи по-голяма диверсификация на износа; отбелязва, че 80 % от общия обем на преките чуждестранни инвестиции са с произход от дружества от ЕС, а търговските потоци на стоки и услуги с ЕС са нараснали още повече; отново посочва значението на привличането на чуждестранни инвестиции и счита, че забавянето на процеса на присъединяване към ЕС може да се превърне в пречка за по-задълбочената икономическа интеграция; признава необходимостта от увеличаване на публичните приходи и създаване на работни места в секторите с висока производителност, тъй като цялостната структура на икономиката продължава да бъде съсредоточена върху дейности с ниска производителност; подчертава, че всички правила, които обхващат международните финансови зони, следва да са в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международните изисквания;

32.

Приветства намаляването на общото равнището на безработицата от 29,9 % през първото тримесечие на 2013 г. на 27,9 % през третото тримесечие на 2014 г.; призовава правителството да поднови усилията си за по-нататъшно намаляване на структурната и дългосрочната безработица, по-специално сред младите хора (при които равнището надхвърля 50 %) и уязвимите лица, включително ромите; призовава за предприемането на реформи за увеличаване на относителния дял на икономически активните лица и трудовата мобилност, както и за намаляване на големия неформален сектор, който продължава да възпрепятства конкуренцията; изразява загриженост, че степента на образование и обучение на работната сила често не отговаря на действителните нужди на икономиката, и че голям брой млади квалифицирани работници са принудени да имигрират поради трудности с намирането на подходяща работа в страната; изразява загриженост относно неотдавнашните законодателни промени, в които се оспорва правото на стачка, и призовава органите да ги преразгледат в съответствие със стандартите на Международната организация на труда (МОТ);

33.

Отбелязва предприетите стъпки за намаляване на безработицата сред жените, но призовава правителството да направи повече, тъй като безработицата при жените все още е много по-висока, отколкото средната за ЕС;

34.

Посочва, че са необходими значителни усилия, в сътрудничество с гражданското общество и съответните заинтересовани лица, в областта на околната среда и по-специално в областта на качеството на въздуха и водата, опазване на природата и управление на отпадъците; изразява загриженост относно замърсяването на въздуха и водата; отбелязва със загриженост концентрацията на вредни частици, която е няколко пъти над допустимите норми, особено в Скопие, Тетово, Битоля, Кичево и Кавадарци; призовава компетентните органи да засилят сътрудничеството си с оглед на прилагане на съответното законодателство, укрепване на административния капацитет и разпределяне на достатъчно средства за инвестиране в инфраструктури, като пречиствателни станции за отпадъчни води;

35.

Изразява съжаление, че енергийните цели за 2013 г. не са изпълнени, по-специално по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници; призовава във връзка с това за приемането на съответните планове за действие и за привеждането в съответствие с политиката на ЕС в областта на климата;

36.

Приветства продължаващата активна и конструктивна роля на страната в регионалното сътрудничество и липсата на нерешени гранични спорове със съседите; приветства предстоящото председателство на Македония на Централната европейска инициатива; приканва правителството да подобри общото ниво на привеждане в съответствие с декларациите и решенията на ОВППС; подчертава значението на прогресивното привеждане в съответствие с позициите на външната политика на ЕС;

37.

Приветства постигнатия напредък, както и желанието за окончателно довършване на железопътната връзка между страната и България, което ще доведе до по-добри икономически и социални отношения;

38.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на страната.