???????, 17.12.2015

COM(2015) 662 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

ОСМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2014 г.)

{SWD(2015) 295 final}


Съдържание

1.ВЪВЕДЕНИЕ

2.ОБЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕФР

2.1.Финансово изпълнение на ЕФР от държавите членки

2.2.Основни области за намеса на ЕФР

2.3.Изменение по приоритетни оси

2.4.Изпълнение на бюджета от Комисията

2.5.Използване на техническа помощ от държавите членки

2.6.Използване на техническа помощ от Комисията

2.7.Координация на ЕФР със структурните фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

2.8.Нередности, докладвани от държавите членки

3.ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕФР ПО ОСИ

3.1.Ос 1. Мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността

3.1.1.Икономическо изпълнение на риболовния флот на ЕС през 2013 г. (на база на Годишния икономически доклад за 2015 г.)

3.1.2.Окончателно преустановяване на риболовни дейности

3.1.3.Временно преустановяване на риболовни операции

3.1.4.Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

3.1.5.Дребномащабен крайбрежен риболов

3.1.6.Социално-икономически компенсации за управлението на риболовния флот

3.2.Ос 2. Аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури.

3.2.1.Риболов във вътрешни водоеми

3.2.2.Аквакултури

3.2.3.Преработка

3.3.Ос 3. Мерки от общ интерес.

3.3.1.Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки

3.3.2.Разработване на нови пазари и рекламни кампании

3.3.3.Пилотни операции

3.4.Ос 4. Устойчиво развитие на рибарските райони.

4.Първи набор от оперативни заключения относно ЕФР за периода 2007—2013 г.

1.ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 68 от Регламента за Европейския фонд за рибарство (ЕФР) 1 всяка година до 31 декември Комисията трябва да изпраща доклад относно изпълнението на ЕФР до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите. Докладът се основава на проверка и оценка от страна на Комисията на годишните доклади на държавите членки и на всякаква друга налична информация. В него е включен също така анализ на изпълнението на някои ключови мерки по линия на ЕФР.

В придружаващия работен документ на службите на Комисията са включени обобщение на изпълнението на ЕФР във всяка държава членка, както и пет таблици с подробна информация за финансовото изпълнение 2 . Настоящият последен доклад на Комисията представя обща оценка на изпълнението на ЕФР от държавите членки и от Комисията през 2014 г. Държавите членки предоставиха достатъчно данни относно поетите задължения, за да се направи анализ за по-продължителен период — до 31 май 2015 г. — като по този начин беше дадена по-цялостна картина на текущото изпълнение на ЕФР, по-малко от една година преди крайния срок за практическо изпълнение на ЕФР (31 декември 2015 г.). Тъй като съгласно Делегиран регламент № 2015/895 3 през 2016 г. не се налага държавите членки да подават годишни доклади относно изпълнението на оперативните програми през 2015 г., Комисията няма да представи годишен доклад относно изпълнението на ЕФР през съответната година,

При все това тя ще включи резюме на одитите върху въведените от държавите членки системи за управление и контрол и върху помощта от ЕФР, изисквано съгласно член 68, параграф 3, буква г) от Регламента за ЕФР, като приложение към обобщителния доклад за 2016 г. относно изпълнението на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както е предвидено в член 53 от Регламента за общоприложимите разпоредби 4 .

2.ОБЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕФР

2.1.Финансово изпълнение на ЕФР от държавите членки

Сертифицираните междинни плащания, изпратени от държавите членки през 2014 г., са на стойност 567 млн. евро, което представлява увеличение с 4 % в сравнение със стойността за 2013 г. (544 млн. евро).

За периода от 2007 г. до 31 май 2015 г. поетите задължения от ЕФР от страна на държавите членки са на стойност 3,91 млрд. евро. Това представлява увеличение с 14,5 % на поетите задължения от ЕФР спрямо 31 май 2014 г. (495 млн. евро за една година), когато равнището на поетите задължение все още беше относително ниско. Към 31 май 2015 г. са поети задължения за 90,83 % от ЕФР 5 .

Както поетите задължения, така и сертифицираните разходи на равнище държави членки все още са под очакваното ниво преди края на изпълнението на ЕФР. Към 31 май 2015 г. все още не са поети задължения за над 9 % от разпределените средства от ЕФР (около 394 млн. евро), което показва, че е необходимо спешно да се ускори поемането на задължения, което подобно на сертифицираните плащания буди безпокойство, тъй като крайната дата за допустимост на разходите е 31 декември 2015 г.

Националното публично участие към 31 май 2015 г. е 2,44 млрд. евро, което представлява увеличение с 321,62 млн. евро спрямо 31 май 2014 г. (+15,17 %).

В рамките на същия период частното участие по подпомагани от ЕФР мерки е в размер на 2,92 млрд. евро, т.е. допълнителни 375,36 млн. евро, или увеличение с 14,73 % спрямо 31 май 2014 г. Както бе видно и в предишни доклади, частното участие се отчита най-вече при преработката (45,62 %), аквакултурите (24,95 %) и инвестициите на борда на риболовни кораби (10,23 %). Сега към тях трябва да се добавят инвестициите за развитие на рибарските райони (8,57 %). Тези 4 мерки обхващат почти 90 % от частните инвестиции.

В периода от 1 януари 2007 г. до 31 май 2015 г. инвестициите в секторите на рибарството и аквакултурите възлизат на общо 9,27 млрд. евро: 42,14 % от ЕФР, 26,33 % от национално публично участие и 31,52 % от частно финансиране. Тези проценти като цяло остават стабилни и за целия период се отчита единствено лек спад (-1,5 %) в участието от ЕФР.

От гледна точка на ефекта на лоста всяко евро, за което е поето задължение за подпомагане от ЕФР, генерира 1,37 EUR поети задължения за национално участие (+2,2 % спрямо 31 май 2014 г.), от които 0,75 EUR представляват частно финансиране и 0,62 EUR — национално публично участие.

2.2.Основни области за намеса на ЕФР

В таблицата по-долу е съпоставено равнището на поетите задължения за петте най-често използвани мерки съответно до края на юли 2012 г., май 2013 г., май 2014 г. и май 2015 г.:

Таблица 1

31 юли 2012 г.

31 май 2013 г.

31 май 2014 г.

31 май 2015 г.

Окончателно преустановяване (19,61 %)

Преработка (17,41 %)

Преработка (16,65 %)

Преработка (17,53 %)

Аквакултури (12,98 %)

Окончателно преустановяване (17,25 %)

Окончателно преустановяване (15,44 %)

Аквакултури (14,33 %)

Преработка (12,79 %)

Аквакултури (14,83 %)

Аквакултури (14,43 %)

Окончателно преустановяване (13,98 %)

Рибарски пристанища (10,89 %)

Рибарски пристанища (11,46 %)

Рибарски пристанища (11,61 %)

Развитие на рибарските райони (11,47 %)

Временно преустановяване (7,67 %)

Временно преустановяване (7,40 %)

Развитие на рибарските райони (9,25 %)

Рибарски пристанища (11,15 %)

Съсредоточаването на поетите задължения по ЕФР върху тези пет мерки остава доста голямо (68,46 %); тази стойност е близка до стойността за 2013 г. и е малко над стойността за 2014 г.

Запазва се спадът в относително изражение при окончателното и временното преустановяване (вж. таблица 3), особено при второто, което с 5,83 % от поетите задължения е изпреварено от колективни дейности по ос 3 (7,36 % от поетите задължения) и което понастоящем е на седмо място сред най-често използваните мерки. Това понижение се представя в таблицата по-долу; процентът на поетите задължения по двете мерки, взети заедно, е намалял с 30 % в рамките на анализирания период.

Таблица 2

Окончателно и временно преустановяване

(% от общите поети задължения от ЕФР)

31.7.2012 г.

28,28 %

31.5.2013 г.

24,65 %

31.5.2014 г.

22,2 %

31.5.2015 г.

19,81 %

2.3.Изменение по приоритетни оси

В таблицата по-долу е показано изменението на относителното значение на общите поети задължения по приоритетни оси за периода от юли 2012 г. до май 2015 г.

Ситуацията към 31 май 2015 г. следва тенденцията от предходните години, включително понижението по ос 1, с изключение на ос 4, при която от 2012 г. насам се отчита значително увеличение на относителното значение.

Таблица 3

Приоритетна ос 6

31 юли 2012 г.

31 май 2013 г.

31 май 2014 г.

31 май 2015 г.

Ос 1

33,05 %

30,42 %

27,77 %

25,72 %

Ос 2

28,96 %

32,64 %

31,44 %

32,3 %

Ос 3

27,59 %

27,38 %

28,46 %

27,26 %

Ос 4

7,1 %

7,2 %

9,25 %

11,47 %

Ос 5

3,29 %

2,42 %

3,07 %

3,25 %

В таблицата и графиката по-долу е показана връзката между действителните поети задължения и планираните през 2007 г. разходи по приоритетни оси за периода 2012—2015 г.

Таблица 4

Приоритетна ос

31 юли 2012 г.

31 май 2013 г.

31 май 2014 г.

31 май 2015 г.

% на напредъка през 2015 г. спрямо 2012 г.

Ос 1

67,24 %

74,36 %

79,61 %

+26,78 %

Ос 2

56,6 %

77,47 %

86,77 %

98,4 %

+73,85 %

Ос 3

57,8 %

67,31 %

83,80 %

93,85 %

+62,37 %

Ос 4

28 %

44,60 %

56,89 %

80,9 %

+188,92 %

Ос 5

44,04 %

44,60 %

65,34 %

83,86 %

+90,43 %

Общо ЕФР

56,31 %

67,37 %

79,33 %

+61,3 %

Таблиците и графиките по-горе показват, че в рамките на тригодишен период настъпва сближаване в процентите на поетите задължения по отделните оси; на по-ранен етап от програмния период процентите на поетите задължения се различават значително поради различни причини като кризата с горивата от 2008 г., въздействието на икономическата и финансовата криза, нововъведенията по ос 4, преодоляването на несъответствията между целите на намесата и действителните нужди на място.

Най-ясно забележимото развитие, както се вижда още от предишните доклади на Комисията, е намаляването на публичните разходи по ос 1, което може да се обясни с два фактора: първо, вече въведените по линия на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) 7 схеми за бракуване, които продължиха да функционират през първите години от изпълнението на ЕФР, като цяло са решили проблемите със свръхкапацитета в някои сегменти на флота. В резултат на подобрената доходност за редица флотове през последните няколко години секторът стана по-уверен в своите възможности да процъфтява без публично подпомагане. Поради това напредъкът по ос 1 е доста бавен и понастоящем се отчита изоставане от средния напредък.

По оси 2 и 3 се отчита най-голям напредък от гледна точка на поетите задължения, като ос 2 е много близо до 100 %, а ос 3 е близо до 95 %. При все това напредъкът по ос 4 (и ос 5) от 2012 г. насам е по-бърз. Към май 2015 г. ос 4 почти се е изравнила с другите оси: за по-малко от три години разликата спрямо средния напредък намалява от 29 процентни пункта на 10 процентни пункта, като след май 2014 г. се отчита сериозно ускорение (+42 %).

2.4.Изпълнение на бюджета от Комисията

В съответствие с финансовото програмиране последните годишни задължения за периода 2007—2013 г. бяха поети от бюджета на ЕС през 2013 г.

През 2014 г. 13,9 % (567,25 млн. евро) от общия пакет бяха изплатени като междинни плащания; 83,8 % за региони по цел „Сближаване“ (475,49 млн. евро) и 16,2 % за другите региони (91,76 млн. евро). В приложение 1 и придружаващия работен документ на службите на Комисията е представена подробна информация.

2.5.Използване на техническа помощ от държавите членки

През 2014 г. 23 държави членки поеха задължения по бюджета за техническа помощ (ос 5). По-големи задължения бяха поети от Хърватия (100 % от средствата от ЕФР, разпределени за ос 5), Полша (8,2 %), Швеция (6,5 %), Дания (6 %), Белгия (5,8 %) и Румъния (7 %). Финансираните действия включват укрепване на административния капацитет, разработване на информационни технологии, публичност и информация, както и подпомагане на управлението и изпълнението на оперативните програми. Графиката по-горе показва значителното увеличение с начало месец май 2013 г., като процентът на поетите задължения от 45 % две години по-късно достига до 84 %.

2.6.Използване на техническа помощ от Комисията

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 8 влезе в сила на 1 януари 2014 г. и замени ЕФР. Поради това през 2014 г. Комисията вече не пое задължения за нови действия по линия на техническата помощ от ЕФР.

2.7.Координация на ЕФР със структурните фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 9

Оперативните програми (ОП) показват, че от самото начало държавите членки осъзнават необходимостта при изпълнението на ЕФР да се гарантират съгласуваност и координация със структурните фондове, както и с ЕЗФРСР. В годишните доклади за изпълнение на държавите членки не се посочват изрично фундаментални проблеми с координацията.

2.8.Нередности, докладвани от държавите членки

През 2014 г. държавите членки установиха и докладваха 102 нередности във връзка с ЕФР, които се отнасят до 8,7 млн. евро (или 1,5 % от сертифицираните разходи). 11 от тях бяха докладвани от пет държави членки като измами, които възлизат на 2,1 млн. евро 10 .

3.ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕФР ПО ОСИ

Към 31 май 2015 г. бяха поети задължения за подпомагане от ЕФР за общо 134 689 операции. В таблицата по-долу се обобщава развитието в броя на операциите в периода юли 2012—май 2015 г. Тя показва, че макар стойностите да нарастват с двуцифрена скорост, от 2012 г. насам годишният процент на увеличение намалява.

Таблица 5

Операции на ЕФР

Операции

юли 2012 г. = 100

Δ% през година спрямо година

31 юли 2012 г.

84 489

100

31 май 2013 г.

104 848

124

+24 %

31 май 2014 г.

121 073

143

+15,5 %

31 май 2015 г.

136 489

161,5

+12,7 %

Средните общи разходи на операция са 67 941 EUR, от които 46 525 EUR представляват общото публично подпомагане, а 28 635 EUR — участието на ЕФР. Частното участие възлиза на 21 416 EUR, което е малко над 30 % от общите допустими разходи. Тези суми представляват леко увеличение (+1,5 %) спрямо 2014 г.

3.1.Ос 1. Мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността

3.1.1.Икономическо изпълнение на риболовния флот на ЕС през 2013 г. (на база на Годишния икономически доклад за 2015 г. 11 )

Данните за 2013 г., на които се основава годишният икономически доклад (ГИД) за 2015 г., показват, че през 2013 г. риболовният флот на ЕС като цяло е печеливш и генерира приходи от 6,8 млрд. евро, брутна добавена стойност в размер на 3,4 млрд. евро, нетна печалба от 506 млн. евро и марж на нетната печалба от 7,8 %. Тази положителна тенденция е отразена и в положителните очаквания на отрасъла, с нарастващи инвестиции през последните години (най-вече в нови риболовни кораби и инвестиции на борда на риболовните кораби). Тази обща положителна тенденция обаче не се отнася до всички флотове в ЕС, тъй като през 2013 г. три национални флота — на Белгия, Финландия и Португалия — са натрупали загуби.

Общото подобрение в икономическите резултати на флота като цяло може да се обясни с положителното развитие на цените при първа продажба на някои важни видове риба, преминаването към риболовни съоръжения с по-ефективен разход на гориво и замяната на двигатели (с подпомагане от ЕФР в някои случаи), консолидирането на флота, както и с промени в риболовните практики и пазарното поведение. Понижаването на цените на горивата и намаляването на потреблението на гориво с около 10 % в периода 2008—2013 г. също допринесоха за укрепване на икономическите резултати на повечето флотове в ЕС. Намаляването на потреблението на гориво, което започна в момент на високи цени на горивата, се запазва като тенденция въпреки по-ниските цени на горивата.

Данните в ГИД показват значителни различия между регионите (особено в района на Средиземно море) и отделните сегменти на флота. В периода 2008—2013 г. резултатите от дребномащабния крайбрежен риболов като цяло са се влошили, докато тези на промишления флот са се подобрили значително.

3.1.2.Окончателно преустановяване на риболовни дейности

Към 31 май 2015 г. ЕФР е подпомогнал 4267 операции по окончателно преустановяване на риболовни дейности (+4 % спрямо 31 май 2014 г.), с общи публични разходи в размер на 935,81 млн. евро, от които 546,34 млн. евро от ЕФР.

Не се наблюдават значителни изменения в разходите на операция спрямо предходните години. Общите разходи на операция са в размер на 219 313 EUR, 128 038 EUR от които представляват финансиране от ЕФР (на пето място по разходи от гледна точка на поетите задължения за финансиране от ЕФР).

Посочените по-горе стойности включват малък брой операции по пренасочване (48). Разходите за едно пренасочване (383 131 EUR, от които 237 249 EUR от ЕФР) са със 73 % по-големи от разходите за бракуване.

3.1.3.Временно преустановяване на риболовни операции

Подобно на предходни години временното преустановяване на риболовни операции остава най-често използваната мярка от гледна точка на броя операции (63 152 операции или 46,27 % от общия брой). В относително изражение обаче значението на подпомагането за временно преустановяване на риболовни операции е намаляло с 10 % между май 2014 г. и май 2015 г.

Средните разходи на операция по тази мярка остават най-ниските в ЕФР (общи разходи в размер на 6109 EUR, разходи на ЕФР в размер на 3608 EUR) и продължават да намаляват от юли 2012 г. насам.

3.1.4.Инвестиции на борда на риболовните кораби и в селективност

Инвестициите в селективност и на борда на риболовните кораби остават вторият най-често използван набор от мерки на ЕФР (13 019 операции); тяхното относително значение обаче намалява от май 2013 г. насам (от 10,8 % на 9,54 %).

Общите инвестиции са 509,6 млн. евро, а общият публичен дял в тях отговаря на 210,53 млн. евро. Участието от ЕФР в публичния дял е 121,93 млн. евро (3,12 % от общите поети задължения от ЕФР спрямо 2,86 % за предходната година).

Разходите на операция са 39 143 EUR, а публичното участие в тях е 16 171 EUR (9366 EUR от ЕФР). Частното участие на операция е доста голямо: 23 000 EUR.

Посочените по-горе стойности включват замяна на двигатели в 1509 случая и замяна на риболовни съоръжения в 954 случая. Замяната на двигатели обхваща малко над 1 % от общия брой операции, но само 0,31 % от общите поети от ЕФР задължения. Общите разходи на операция са 32 753 EUR, от които 8057 EUR се осигуряват от ЕФР, а 5890 EUR — от националното публично участие.

Дванадесет държави членки са използвали тази мярка. На Франция (516), Испания (348), Португалия (220), Италия (111), Гърция (102) и Обединеното кралство (92) се падат 99 % от общия брой операции. Ако обаче се вземе предвид размерът на флота, трите най-интензивни потребители са Белгия (замяна на двигатели, която отговаря на 24,39 % от флота), Франция (7,3 %) и Кипър (4,9 %).

Що се отнася до замяната на съоръжения, общите разходи на операция са по-ниски: 21 495 EUR, от които 4873 EUR се осигуряват от ЕФР, а допълнителни 4600 EUR — от националното публично участие. Общо 13 държави членки са използвали тази мярка, като на Кипър (429), Испания (139), Гърция (118), Италия (88) и Обединеното кралство се падат 80 % от общия брой операции.

3.1.5.Дребномащабен крайбрежен риболов

Операциите в полза на дребномащабния крайбрежен риболов остават малко на брой и представляват само 4,21 % от общия брой операции, но едва 0,97 % от общите поети от ЕФР задължения. Общите разходи на операция са в размер на 11 808 EUR, а публичното участие в тях е 9586 EUR. Дялът на ЕФР в размер на 6620 EUR е с втория наймалък размер след временното преустановяване. Частното участие е 2222 EUR.

3.1.6.Социално-икономически компенсации за управлението на риболовния флот

Броят операции по тази мярка е твърде сходен с този от предишната: 4,17 % от общия брой операции и само 1,82 % от поетите задължения от ЕФР. Общите разходи на операция са в размер на 36 991 EUR, 20 961 EUR от които се покриват от публично участие (12 499 EUR от ЕФР). Частното участие, в размер на 16 000 EUR, е много по-голямо, отколкото при дребномащабния крайбрежен риболов.

Като цяло броят операции и разходите на операция по ос 1 също потвърждават относителния спад по нея с течение на годините.

3.2.Ос 2. Аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури

3.2.1.Риболов във вътрешни водоеми

Риболовните операции във вътрешни водоеми остават малко на брой и много малки от гледна точка на общите разходи. Броят операции обаче се увеличи с 41 % между 31 май 2014 г. и 31 май 2015 г. Към 31 май 2015 г. операциите бяха 1327 (0,97 % от всички операции). Стойността им отговаря на 0,44 % от общите поети задължения от ЕФР — позицията на второ място по най-малко поети задължения. Те са също така четвъртите най-евтини операции от гледна точка на поети от ЕФР задължения на операция, с размер 12 892 EUR, което е по-малко от половината от средните разходи от ЕФР на операция. Общите разходи на операция са в размер на 33 089 EUR, което е третата най-ниска стойност. Националното публично участие е 9390 EUR, а частното участие на операция е 10 800 EUR.

3.2.2.Аквакултури

Както е посочено по-горе, мерките за аквакултури са втората по големина област за инвестиции по линия на ЕФР. Броят операции е относително малък (8358 операции, 6,12 % от общия брой), но за тях се изразходват 14,33 % от поетите от ЕФР задължения. Общите разходи на операция са в размер на 186 042 EUR (+4 % спрямо май 2014 г.), от които 87 261 EUR представляват частно участие (+8,3 %), 31 783 EUR произхождат от национални публични ресурси (+5,7 %), а 66 998 EUR — от ЕФР (-2 %). Общите поети задължения възлизат на 1554,9 млн. евро, от които 559,97 млн. евро представляват финансиране от ЕФР, 265,6 млн. евро е размерът на националното публично участие и 729,3 млн. евро — частно финансиране.

Около 60 % от операциите са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващи стопанства, 19 % са мерки, свързани с водната околна среда, и 17,6 % — за нов производствен капацитет. Последните са операциите с най-голямо усвояване на ЕФР (155 727 EUR), следвани от операции, свързани с люпилни (130 802 EUR), и мерки за здравето на животните (106 628 EUR). За останалите мерки участието от ЕФР е под 60 000 EUR.

Подпомагане от ЕФР в размер на едно евро генерира 1,78 EUR национални ресурси, от които 1,31 EUR са частни, а 0,47 EUR са публични.

3.2.3.Преработка

Мерките за преработка остават позицията с най-много разходи от гледна точка на участието от ЕФР. Относителното значение на операциите по преработка се увеличава от края на юли 2012 г. насам (+37 %). Макар че въпросните 5016 операции представляват едва 3,68 % от общия брой операции, те съответстват на 17,53 % от поетите от ЕФР задължения.

Общите разходи за операциите възлизат на 2,39 млрд. евро, от които 1,33 млрд. евро представляват частни ресурси, а 1,06 млрд. евро — публични ресурси, от които съответно 685 млн. евро се отпускат от ЕФР, а останалата част представлява публично национално участие.

Общите разходи на операция са в размер на 476 314 EUR (два пъти повече от размера за операция за окончателно преустановяване на риболовни дейности). Частното участие е 265 822 EUR, а публичното участие е 210 492 EUR, от които 136 605 EUR са ресурси от ЕФР (на трето място по големина).

Около 75 % от операциите са свързани с изграждане на нови съоръжения за преработка или с модернизиране или разширяване на съществуващи такива; 20 % са свързани с модернизиране на търговски обекти, а останалата част — с изграждане на търговски обекти. Разходите на ЕФР на операция надхвърлят 160 000 EUR в случай на съоръженията за преработка, 155 000 EUR в случай на изграждането на търговски обекти и 49 500 EUR в случай на модернизирането на търговски обекти.

Подпомагане от ЕФР в размер на едно евро генерира национално участие от 2,49 EUR, от което 1,95 EUR са частни, а останалите са публични ресурси.

3.3.Ос 3. Мерки от обществен интерес

3.3.1.Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки

Към 31 май 2015 г. ЕФР подпомага 1702 инфраструктурни проекта (1,25 % от общия брой). Инвестициите възлизат на общо 815,3 млн. евро (+17 % спрямо май 2014 г.), с публично участие в размер на 745 млн. евро (+16,5 %), от които 435,96 млн. евро са финансирани от ЕФР (+10 %).

Инфраструктурните проекти са най-скъпи от гледна точка на общите инвестиции на проект (479 043 EUR), от гледна точка на финансирането от ЕФР (256 141 EUR, -6,5 %) и от гледна точка на националното публично участие (181 600 EUR, +8,4 %).

3.3.2.Разработване на нови пазари и рекламни кампании

Макар че към 31 май 2015 г. броят на финансираните операции в тази област е относително малък (2363, 1,73 % от общия брой), за тях се изразходват 3,63 % от общите поети от ЕФР задължения.

Общите разходи възлизат на 245,2 млн. евро, от които 228,14 млн. евро представляват публично участие (141,73 млн. евро от ЕФР), а едва 17 млн. евро — частно финансиране.

Общите разходи на операция са в размер на 103 758 EUR (+4,2 % спрямо май 2014 г.), от които 59 979 EUR се отпускат от ЕФР (+2,5 %), 36 570 EUR произхождат от националните публични ресурси (+10,5 %), а 7210 EUR (-9,8 %) — са частно участие.

3.3.3.Пилотни операции

Пилотните операции включват експерименталната употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически знания и осъществявани от компетентен орган, определен за тази цел от държавата членка, в партньорство с научен или технически орган.

Стойностите остават скромни към 31 май 2015 г. — 716 операции или едва 0,52 % от общия брой, което независимо от това представлява значително увеличение спрямо 31 май 2014 г. (+20,5 %), като за тях се изразходват 2,64 % от ресурсите на ЕФР и 3,87 % от националните публични ресурси.

Общите разходи възлизат на 234,6 млн. евро, от които 197,6 млн. евро са публични разходи (103,2 млн. евро от ЕФР).

Общите разходи на операция са в размер на 327 691 EUR, от които 275 976 EUR са публични (144 164 EUR от ЕФР, позицията на второ място по големина), а 51 716 EUR са частни ресурси.

Подпомагането от ЕФР в размер на едно евро генерира национални ресурси от 1,27 EUR, от които само 25 % са частни ресурси. Тук ефектът на лоста е от най-слабите и поради това трябва да се подчертае необходимостта от публично финансиране за насърчаване на иновациите.

3.4.Ос 4. Устойчиво развитие на рибарските райони

Бързият напредък по изпълнението на ос 4 от предходните години се запази и в периода от май 2014 г. до май 2015 г. Изпълняващите ос 4 общо 21 държави членки избраха своите местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и към месец май 2015 г. броят на групите беше достигнал 312.

МИРГ и организаторите на проекти, както и управляващите и междинните звена активно подготвяха, подбираха, одобряваха и изплащаха проекти. Съответните числа показват стабилно увеличение на одобрението на проекти: докато в края на 2012 г. действително са били подбрани едва 2756 проекта, това число само за една година е скочило на 6353 проекта. Тази тенденция продължи и към 31 май 2015 г. бяха одобрени 11 299 проекта (+28,4 %), което представлява 8,28 % от общия брой проекти и съответно 11,47 % от общите поети задължения по ЕФР.

Общите разходи по ос 4 възлизат на 912,1 млн. евро, от които 661,7 млн. евро представляват публично участие. ЕФР участва в публичния дял с 448,34 млн. евро.

Общите разходи на проект възлизат на 80 728 EUR, от които 22 165 EUR представляват частно, а 58 562 EUR — публично участие (39 680 EUR от ЕФР).

Подпомагането от ЕФР в размер на едно евро генерира национални ресурси от 1,03 EUR (55 % са частни ресурси, а останалите са публични национални ресурси).

4.Първи набор от оперативни заключения относно ЕФР за периода 2007—2013 г.

В годишния доклад за изпълнението за 2014 г. се потвърждават следните тенденции, подчертани в предишните доклади:

Постепенното намаляване през последните години на подпомагането от ЕФР за мерки по ос 1 (по-специално окончателно и временно преустановяване на риболовни дейности) е по-ясно изразено в периода 2014—2015 г. Това намаляване може да се обясни със следните фактори: въведените в миналото схеми за бракуване отчасти са решили проблема със свръхкапацитета в някои сегменти на флота; секторът стана по-уверен в своето бъдеще поради подобрената доходност на някои флотове.

Ос 2: мерките за аквакултури са втората по големина област за инвестиции по линия на ЕФР след преработката.

Ос 3 продължава да бележи напредък, макар и с относително по-малка скорост.

Ос 4 напредва бързо и понастоящем отговаря на 11,47 % от общите поети задължения от ЕФР.

Ако се сравнят ситуациите съответно в края на май 2015 г. и края на май 2014 г., става видно, че за много мерки (по-специално аквакултури, преработка, пилотни проекти и мерки за предлагане на пазара) средното национално публично участие се увеличава по-бързо, отколкото участието от ЕФР. В допълнение към това, като се има предвид относителното понижение при схемите за държавна помощ, може да се твърди, че националното подпомагане се насочва по-скоро към съфинансиране на мерки от ЕФР, отколкото към отпускане на държавна помощ.

Съществуват някои доказателства за увеличение на частното участие на операция. Отчасти това може да се обясни с понижение в интензитета на помощта при подпомагани от ЕФР операции, особено в печелившите сектори на дейност (най-вече аквакултурите и преработката), което е в съответствие с фискалното консолидиране през последните години.

Както поетите задължения, така и сертифицираните разходи на равнище държави членки са се подобрили, но все още са под нивото, очаквано преди края на изпълнението на ЕФР. Към 31 май 2015 г. все още не са поети задължения за над 9 % от разпределените от ЕФР средства (около 394 млн. евро), което показва, че е необходимо плащанията спешно да се ускорят, за да се гарантира пълното използване на всички налични средства до крайния срок (31 декември 2015 г.).


ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕФР ОТ КОМИСИЯТА В РЕГИОНИ ПО ЦЕЛ „СБЛИЖАВАНЕ“ И ДРУГИ РЕГИОНИ

Държава

Решени
а

Поети задължения
б

Платени
в

%
(б) / (а)

%
(в) / (а)

Белгия

Период 2007—2013 г.

26 261 648

26 261 648

19 168 499,99

100 %

72,99 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

3 312 272,66

България

Период 2007—2013 г.

62 783 169

62 783 169

40 409 056,31

100 %

64,36 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

9 986 093,35

Чешка република

Период 2007—2013 г.

27 106 675

27 106 675

19 509 468,35

100 %

71,97 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

0,00

Дания

Период 2007—2013 г.

133 675 169

133 675 169

83 947 337,37

100 %

62,80 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

703 841,35

Германия

Период 2007—2013 г.

132 253 458

132 253 458

93 631 371,14

100 %

70,80 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

11 800 128,31

Естония

Период 2007—2013 г.

84 568 039

84 568 039

69 771 197,49

100 %

82,50 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

15 434 669,72

Ирландия

Период 2007—2013 г.

42 266 603

42 266 603

33 467 120,83

100 %

79,18 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

0,00

Гърция

Период 2007—2013 г.

202 554 357

202 554 357

152 710 751,91

100 %

75,39 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

7 010 048,52

Испания

Период 2007—2013 г.

1 055 250 968

1 055 250 968

849 911 777,01

100 %

80,54 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

183 145 255,98

Франция

Период 2007—2013 г.

207 096 020

207 096 020

155 655 960,43

100 %

75,16 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

24 039 286,49

Хърватия

Период 2007—2013 г.

8 700 000

8 700 000

2 175 000,00

100 %

25,00 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

0,00

Италия

Период 2007—2013 г.

387 646 899

387 646 899

288 717 023,71

100 %

74,48 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

47 721 421,32

Кипър

Период 2007—2013 г.

19 724 418

19 724 418

18 541 677,89

100 %

94,00 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

2 995 629,13

Латвия

Период 2007—2013 г.

125 015 563

125 015 563

118 634 206,03

100 %

94,90 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

16 211 375,11

Литва

Период 2007—2013 г.

54 713 408

54 713 408

45 722 592,94

100 %

83,57 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

5 928 308,26

Люксембург

Период 2007—2013 г.

0

0

0,00

0,00 %

0,00 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

0,00

Унгария

Период 2007—2013 г.

34 743 470

34 743 470

28 805 751,06

100 %

82,91 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

3 149 813,47

Малта

Период 2007—2013 г.

8 372 329

8 372 329

6 254 113,69

100 %

74,70 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

1 760 768,20

Нидерландия

Период 2007—2013 г.

43 282 778

43 282 778

27 186 099,98

100 %

62,81 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

0,00

Австрия

Период 2007—2013 г.

5 249 497

5 249 497

4 996 352,10

100 %

95,18 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

274 079,34

Полша

Период 2007—2013 г.

734 092 574

734 092 574

522 607 848,80

100 %

71,19 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

132 430 235,90

Португалия

Период 2007—2013 г.

225 864 267

225 864 267

175 162 077,61

100 %

77,55 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

29 046 260,61

Румъния

Период 2007—2013 г.

178 273 115

178 273 115

112 008 165,34

100 %

62,83 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

24 331 634,79

Словения

Период 2007—2013 г.

21 640 283

21 640 283

18 617 242,85

100 %

86,03 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

5 135 416,12

Словакия

Период 2007—2013 г.

12 868 797

12 868 797

9 637 369,63

100 %

74,89 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

1 333 295,86

Финландия

Период 2007—2013 г.

38 491 347

38 491 347

31 131 452,69

100 %

80,88 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

3 702 853,12

Швеция

Период 2007—2013 г.

54 638 257

54 638 257

40 709 427,72

100 %

74,51 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

5 542 368,16

Обединено кралство

Период 2007—2013 г.

129 620 927

129 620 927

94 591 015,74

100 %

72,98 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

32 251 658,18

Общо

Период 2007—2013 г.

4 056 754 035

4 056 754 035

3 063 679 958,61

100 %

75,52 %

Финансова година: 2014 г.

0

0

567 246 713,95

(1) Член 68 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство, ОВ L 120, 15.8.2006 г.
(2) Таблица I. Финансово изпълнение в регионите по цел „Сближаване“.Таблица II. Финансово изпълнение в регионите, които не са по цел „Сближаване“.Таблица III. Финансово изпълнение в регионите по цел „Сближаване“ и в други региони. Таблица IV. Програмирани суми по ЕФР по приоритетни оси и държави членки.Таблица V. Сертифицирани разходи по ЕФР по приоритетни оси и държави членки.
(3) Делегиран регламент (ЕС) № 2015/895 на Комисията от 2.2.2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на преходните разпоредби. ОВ L 147/1
(4) Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, ОВ L 347, 20.12.2013 г.
(5) Тази стойност отговаря на първоначалното разпределение от 2007 г. Когато се вземат предвид отменените бюджетни задължения (256,9 млн. EUR до 31.12.2014 г.), процентът на поетите задължения се увеличава на 96,3 % от изменените разпределени средства от ЕФР.
(6) Ос 1. Мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността.
Ос 2. Аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури.
Ос 3. Мерки от общ интерес.
Ос 4. Устойчиво развитие на рибарските райони.
(7) Регламент (ЕО) №  1263/1999 относно Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството, ОВ L 161, 26.6.1999 г.
(8) Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), ОВ L 149/1, 15.5.2014 г.
(9) Регламент (ЕО) №  1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ОВ L 277, 21.10.2005 г.
(10) За пълен преглед на докладваните нередности във връзка с ЕФР вж. работния документ на службите на Комисията SWD(2015) 156 final (стр. 44—47) „Статистическа оценка на нередностите, докладвани за 2014 година“ (Statistical evaluation of irregularities reported for 2014“), който придружава доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2014 г. относно борбата с измамите“, COM (2015) 386 final.
(11) Данните, събирани от държавите членки по рамката за събиране на данни, са с 2-годишно изоставане.