Брюксел, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ОСМИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО


ФИНАНСОВА ГОДИНА 2014

{SWD(2015) 172 final}


СЪДЪРЖАНИЕ

1.БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА

2.КАСОВА ПОЗИЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2014 г.

4.КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2014 г.

5.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ

6.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4-I

Приложение 4-II

Приложение 5

Приложение 6

Бюджетна процедура за 2014 г. — Бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ

Дял на бюджета на ЕФГЗ в бюджета на ЕС за периода 2008—2014 г.

Анализ на изпълнението на бюджета на ЕФГЗ — 2014 финансова година.

Анализ на изпълнението на бюджета на ЕФГЗ — 2014 финансова година. Целеви приходи. C 4

Анализ на изпълнението на бюджета на ЕФГЗ — 2014 финансова година. Целеви приходи. C 5

Изпълнение на бюджета на ЕФГЗ по статии и държави членки — 2014 финансова година

Динамика на разпределението на разходите на ЕФГЗ — финансови години 2008—2014    

Забележка: Настоящият доклад е придружен от подробен работен документ на службите на Комисията. Пълният текст на този работен документ (на английски език) и приложените таблици (на английски език) ще бъдат публикувани и на уебсайта на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в интернет портала „Европа“ (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 1

1.1.Бюджетна процедура 2014 г. — Проектобюджет за 2014 г. и писмо за внасяне на корекции № 2/2014

Проектобюджетът за 2014 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 28 юни 2013 г. Проектобюджетът (ПБ) за 2014 г. бе приет по-късно отколкото в предишните години поради продължаващите преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. Предложените бюджетни кредити за поети задължения за ЕФГЗ възлизаха на 43 778,1 милиона евро.

Съветът и Европейският парламент приеха своята позиция относно ПБ за 2014 г. съответно на 2 септември 2013 г. и 23 октомври 2013 г. Съветът запазва равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за ЕФГЗ, докато ЕП го увеличава с 28 милиона евро както за бюджетните кредити за поети задължения, така и за бюджетните кредити за плащания.

На 15 октомври 2013 г. Комисията прие писмо № 2 за внасяне на корекции в проектобюджета за 2014 г., като запази изискванията за бюджетни кредити за поети задължения по линия на ЕФГЗ на равнището от 2014 г. — 43 778,1 милиона евро.

В съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 бюджетът за ЕФГЗ следва да включва през финансови години 2014—2020 резерва за кризи в селскостопанския сектор. Освен това равнището на бюджетните кредити, необходими за покриване на нуждите на ЕФГЗ, в проектобюджета на Комисията и писмото за внасяне на корекции за 2014 г. е превишило заложения в МФР нетен таван за свързаните с пазара разходи и преките плащания. Следователно, за да се създаде кризисният резерв за 2014 финансова година и да се спази нетният таван за ЕФГЗ, Комисията определи в съответствие с член 26 от същия регламент ставка за корекция на директните плащания посредством механизма на финансова дисциплина 2 . Въз основа на новата информация, налична в писмото за внасяне на корекции, тази ставка за корекция е била впоследствие изменена от Съвета 3 .

1.2.Приемане на бюджета за 2014 г.

Споразумение относно бюджета за 2014 г. бе постигнато чрез помирителна процедура през ноември 2013 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие относно компромисен пакет на 12 ноември 2013 г. Бюджетът за 2014 г. бе приет от Европейския парламент на 20 ноември 2013 г. Бюджетът за 2014 г. включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 43 778,1 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 43 776,96 милиона евро за мерки на селскостопанските пазари и преки помощи (област на политиката 05 — „Земеделие и развитие на селските райони“). Разликата между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания се дължи на факта, че за някои мерки, прилагани директно от Комисията, се използват многогодишни бюджетни кредити. Тези мерки са свързани главно с насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и с мерките за политическа стратегия и координиране на селското стопанство.

По-конкретно, в рамките на гласуваните за ЕФГЗ бюджетни кредити за поети задължения за област на политиката 05, за пазарни мерки по глава 05 02 бяха предвидени 2 233,4 милиона евро, а за преки помощи по глава 05 03 — 41 447,3 милиона евро. Освен това бяха предвидени 60,2 милиона евро за одит на разходите за селско стопанство по глава 05 07, както и 29,3 милиона евро за политическа стратегия и координиране по глава 05 08.

За подробности вж. приложение 1.

1.3.Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ 4

В съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции по силата на решения за уравняване по съответствие, от възстановявания във връзка с нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се смятат за целеви приходи, предназначени за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. Съгласно посочените правила целевите приходи могат да се използват за финансиране на всички разходи по линия на ЕФГЗ. Ако част от тези приходи не е усвоена, тя автоматично се пренася към следващата финансова година.

При съставянето на бюджета за 2014 г. бе направена прогноза за приходите — както за сумата, която се очакваше да бъде събрана през 2014 финансова година, така и за сумата, която се очакваше да бъде пренесена от 2013 към 2014 финансова година. Прогнозната сума възлизаше на 1 464 милиона евро и бе взета предвид от бюджетния орган при приемането на бюджета за 2014 г. По-специално:

Прогнозираните приходи от корекции при уравняването по съответствие и от възстановявания във връзка с нередности бяха съответно 638 милиона евро и 165 милиона евро, а постъпленията от налога в сектора на млякото и млечните продукти — 46 милиона евро. Така общата сума от целевите приходи, която се очакваше да постъпи през 2014 финансова година, възлизаше на 849 милиона евро.

Сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от 2013 към 2014 финансова година, бе 615 милиона евро.

В бюджета за 2014 г. Комисията разпредели тези първоначално разчетени целеви приходи от 1 464 милиона евро по две схеми, по-специално:

464 милиона евро по оперативните фондове за организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, а

1000 милиона евро по схемата за единно плащане (преки помощи).

За тези две схеми бюджетният орган в крайна сметка гласува бюджетни кредити съответно в размер на 285 милиона евро и 30 083 милиона евро съгласно предложенията на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на горепосочените целеви приходи съответства на общата оценка на наличните бюджетни кредити от 749 милиона евро за оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и на 31 083 милиона евро за схемата за единно плащане.

1.4.Дял на бюджета на ЕФГЗ в общия бюджет на ЕС

Делът на окончателния бюджет на ЕФГЗ (бюджетни кредити за поети задължения) в общия бюджет на ЕС по години за периода 2008—2014 г. е представен в приложение 2.

2.КАСОВА ПОЗИЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ 

2.1.Управление на бюджетните кредити

2.1.1.Разполагаеми бюджетни кредити за 2014 финансова година

в EUR

Разходна част на

бюджета (1)

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Приходна част на бюджета (ЦП) (2)

Прогнози

1. Първоначални бюджетни кредити за ЕФГЗ, от които:

43 778 100 000

43 776 956 403

1. Уравняване по съответствие

638 000 000

1а. Бюджетни кредити при споделено управление

43 732 575 640

43 732 575 640

2. Нередности

165 000 000

1б. Бюджетни кредити при пряко управление

45 524 360

44 380 763

3. Допълнителен налог от млекопроизводителите

46 000 000

2. Коригиращ бюджет

-308 029

Общо прогнозирани ЦП

849 000 000

3. Прехвърляне към/от ЕФГЗ през годината

-568 429

4. Окончателни бюджетни кредити за ЕФГЗ, от които:

43 778 100 000

43 776 079 945

4a. Бюджетни кредити при споделено управление

43 732 725 640

43 732 725 640

4б. Бюджетни кредити при пряко управление

45 374 360

43 354 305

(1)    Бюджетни кредити, вписани в бюджета за 2014 г. след приспадане на целевите приходи, които се е очаквало да постъпят за 2014 г., и сумите, които се е очаквало да бъдат пренесени от 2013 към 2014 г. в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(2)    ЦП: Целеви приходи, които се очаква да постъпят. В ред „Приходи“ (p.m.) 5 не са вписани суми от приходи, но прогнозираната сума е посочена в коментарите по бюджетните редове.

2.1.2.Усвояване на разполагаемите бюджетни кредити за 2014 финансова година

в EUR

Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

Усвояване на бюджетните кредити за плащания

Споделено управление (1)

44 247 498 686,51

44 247 498 686,51

Разходи при пряко управление

45 154 328,55

39 190 101,47

Общо

44 292 653 015,06

44 286 688 787,98

(1) Суми, за които е поето задължение. Поети задължения и извършени плащания минус целеви приходи, получени за споделено управление: 43 233 320 312,15 евро.

За 2014 финансова година действително усвоените бюджетни кредити за поети задължения възлизат на 44 292 653 015,06 евро, а действително усвоените бюджетни кредити за плащания — на 44 286 688 787,98 евро.

2.1.3.Усвояване на гласуваните бюджетни кредити — разходи при пряко управление, извършени от Комисията

в EUR

Разходи при пряко управление

Бюджетни кредити за поети задължения

Отмяна на поети бюджетни задължения

Бюджетни кредити за плащания

Пренасяне към 2015 г. (2)

Бюджетни кредити (C1) (1)

45 374 360,00

-

43 354 305,00

-

Усвояване (C1)

45 154 328,55

-

26 986 218,54

16 114 870,92

Освободени бюджетни кредити

220 031,45

-

253 215,54

-

(1) С1 означава гласувани бюджетни кредити. Тази сума включва прехвърляне към „споделено управление“ на 150 000,00 евро за бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания и изменение на бюджет и прехвърляне от ЕФГЗ на -876 458,00 евро за бюджетни кредити за плащания.

(2) Пренасяне към 2015 г. единствено на едногодишни бюджетни кредити.

В бюджета за 2014 г. за разходи при пряко управление бяха предвидени кредити за поети задължения в размер на 45,4 милиона евро. През 2014 г. бяха поети задължения в размер на 45,2 милиона евро. Остатъкът от тези бюджетни кредити (0,2 милиона евро) бе освободен.

По-голямата част от усвоените бюджетни кредити за поети задължения за ЕФГЗ във връзка с разходите при пряко управление, извършени от Комисията, представляват едногодишни бюджетни кредити. Автоматичното пренасяне към 2015 г., което се отнася само за едногодишни бюджетни кредити, възлиза на 16,1 милиона евро.

2.2.Месечни плащания

2.2.1.Месечни плащания в полза на държавите членки при споделено управление

2.2.1.1.Месечни плащания за покриване на разходите

В член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 6 се посочва, че „Комисията извършва месечни плащания за разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции на държавите членки през съответния месец“. Месечните плащания се извършват за всяка държава членка най-късно на третия работен ден от втория месец, следващ този, през който са направени разходите.

Месечните плащания представляват възстановяване на вече извършени нетни разходи (след приспадане на приходите) и се предоставят въз основа на месечните декларации, изпращани от държавите членки 7 . Ежемесечното осчетоводяване на разходите и приходите подлежи на проверки и корекции въз основа на подробната декларация 8 . Освен това, след като Комисията извърши проверките съгласно процедурата за счетоводно уравняване на сметките, тези плащания стават окончателни.

Плащанията, извършени от държавите членки от 16 октомври 2013 г. до 15 октомври 2014 г., са обхванати от системата за месечни плащания. Останалите плащания се извършват пряко от Комисията за ограничен брой мерки.

За 2014 финансова година общата нетна сума на извършените месечни плащания след приспадане на уравняването и на други корекции е 43 233 320 312,15 евро.

2.2.1.2.Решения относно месечните плащания за 2014 г.

За 2014 финансова година Комисията прие дванадесет решения относно месечни плащания. Освен това през декември 2014 г. бе прието решение за допълнително месечно плащане, коригиращо вече отпуснатите плащания спрямо общия размер на разходите за посочената година.

3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2014 г.

3.1.Усвояване на бюджетните кредити за ЕФГЗ

Изпълнението на бюджета възлезе на 44 292,7 милиона евро. Тези разходи бяха финансирани от първоначалните бюджетни кредити, като бяха използвани целевите приходи по област на политиката 05 — „Земеделие и развитие на селските райони“, състоящи се от целия размер (710,2 милиона евро), пренесени от 2013 г., и част от постъпилите през 2014 г. целеви приходи (възлизащи на 672,9 милиона евро от общо 1 014,2  милиона евро).

В рамките на област на политиката 05 — „Селско стопанство и развитие на селските райони“, разходите за пазарни мерки възлязоха на 2 478,7 милиона евро, а за преки помощи — на
41 659,7 милиона евро. Направените разходи за определени пазарни мерки и преки помощи превишиха гласуваните бюджетни кредити и част от тях бе покрита чрез прехвърляне на кредити от други бюджетни позиции, а друга част — от приходите, предназначени за бюджета на ЕФГЗ.

За подробности относно изпълнението на бюджета по области на политиката вж. приложение 3.

В приложение 5 се представя разпределението на разходите за пазарни мерки, преки помощи и одит на разходите за селско стопанство по позиции и по държави членки.

4.КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2014 г.

Въз основа на информацията, включена в приложение 3, по-долу е представен кратък коментар за най-важните сектори относно изпълнението на бюджетните кредити за ЕФГЗ за 2014 г., както и относно усвояването на разполагаемите целеви приходи през 2014 г.

4.1.Глава 05 02: Интервенции на селскостопанските пазари

4.1.1.Въведение

Общите плащания по тази глава от бюджета за 2014 г. възлязоха на 2 478,7 милиона евро и бяха финансирани чрез гласуваните бюджетни кредити и чрез целеви приходи в размер на 302,7 милиона евро. Последните бяха използвани за покриване на разходите, извършени в сектора на плодовете и зеленчуците (за подробна информация виж точка 4.1.4). Бюджетни кредити в размер на 57,4 милиона евро бяха прехвърлени към други части на бюджета на ЕФГЗ. Останалите целеви приходи, които бяха събрани през 2014 г. и възлизаха на 291,6 милиона евро, бяха пренесени към 2015 г. При позициите, в които бюджетните кредити не стигнаха за пълното задоволяване на нуждите, допълнителните разходи бяха покрити чрез прехвърлянето на средства от други бюджетни позиции. Аналогично, при пазарните мерки и преките помощи, разполагаемите бюджетни кредити по които не са били усвоени изцяло, останалите в резултат на това налични бюджетни кредити бяха прехвърлени към други бюджетни позиции за покриване на допълнителни разходи, където това бе необходимо.

4.1.2.Хранителни програми

Следва да се отбележи, че 2013 г. бе последната година от изпълнението на хранителните програми по ЕФГЗ. Въз основа на Регламент (ЕС) № 223/2014, считано от 1 януари 2014 г. тези програми се осъществяват чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, финансиран в рамките на функция 3 от МФР.

По тази причина липсваха бюджетни кредити за ЕФГЗ, предвидени за тези програми в бюджета за 2014 г. Сметките на ЕФГЗ обаче показват, че държавите членки са възстановили и декларирали пред ЕФГЗ сума в размер на 7,2 милиона евро, платени преди 2014 г.

4.1.3.Маслиново масло

Неусвоената сума в размер на 2,3 милиона евро е свързана главно с помощта за финансиране на работните програми за подобряване на качеството. Организациите на одобрените оператори не съумяха да приложат своите работни програми за 2013/2014 година в степента, предвидена за тези програми в бюджета за 2014 г. Освен това бе отчетено минимално неизпълнение при плащанията по неприключените досиета, отнасящи се до предходни схеми в сектора на маслиновото масло, в размер на 0,2 милиона евро, тъй като държавите членки декларираха по-ниски разходи в сравнение с бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2014 г. за тези схеми.

4.1.4.Плодове и зеленчуци

В бюджета за 2014 г. бяха предвидени общи разполагаеми бюджетни кредити в размер на 1 140,7 милиона евро за покриване на нуждите по всички мерки за този сектор. Бюджетният орган одобри бюджетни кредити в размер на 676,7 милиона евро, отчитайки прогнозираните целеви приходи за този сектор, възлизащи на 464 милиона евро. Разходите, направени от държавите членки през 2014 г., възлизаха на 1 010,5 милиона евро. Средствата по всички схеми, финансирани по тази статия, не бяха усвоени изцяло в сравнение с предвиденото в бюджета за 2014 г. Остатъкът от неизползваните целеви приходи в размер на 291,6 милиона евро беше прехвърлен в бюджета за 2015 г. за покриване на бюджетните нужди за посочената година.

Необходимият размер на оперативните средства за организациите на производители, които имат за цел да финансират програми за подобряване на качеството на продукцията си, както и програми, свързани с нейното популяризиране и пазарна реализация, бе оценен на 749 милиона евро за 2014 г. От тази обща сума бюджетният орган гласува бюджетни кредити в размер на 285 милиона евро, вземайки предвид прогнозираните приходи в размер на 464 милиона евро, предназначени за финансиране на тази схема. В крайна сметка направените от държавите членки разходи възлязоха на 724,4 милиона евро, като тази сума бе по-малка в сравнение с общия размер на разполагаемите бюджетни кредити, най-вече защото авансовите плащания за 1-вия транш от плановете на организациите на производители, одобрени през 2014 г., бяха по-малки от първоначално предвидените.

Освен това разходите, направени от държавите членки за помощи за групи производители с оглед на тяхното предварително признаване, бяха с около 56,7 милиона евро по-малки от разполагаемите бюджетни кредити за 2014 г. Въздействието на преходните разпоредби 9 , с които бе ограничено годишното увеличаване на одобрените програми, се оказа по-значително от първоначално предвиденото от Комисията.

Накрая, по бюджета за схемата за предлагане на плодове в училищата за 2014 г. остават неусвоени около 48,3 милиона евро — основната причина е, че някои държави членки са направили разходи под равнището на заделените бюджетни средства. На практика, в бюджета за 2014 г. бе прието, че предвижданият увеличен пакет, в размер на150 милиона евро, за тази схема ще бъде вече приложен частично за учебната 2013/2014 година, което в крайна сметка обаче се случи едва през учебната 2014/2015 година.

4.1.5.Продукти от лозаро-винарския сектор

Разходите, направени от държавите членки за националните програми за подпомагане през 2014 г., възлизаха на 1 019,5 милиона евро спрямо предвидените в бюджета за 2014 г бюджетни кредити в размер на 1 083 милиона евро. Тази неусвоена сума се дължи на по-ниските разходи, направени от някои държави членки през първата година от новите програми за 2014—2018 г., чието изпълнение бе леко забавено, особено по отношение на мерките за „насърчаване“ и „инвестиции в предприятия“.

И накрая, държавите членки декларираха разходи в размер на 2,9 милиона евро за различни схеми за помощи, датиращи от пазарната 2007/2008 година и от по-рано.

4.1.6.Мляко и млечни продукти

По отношение на помощта за частно складиране на масло, бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2014 г., възлизаха на 6 милиона евро, докато направените разходи бяха в размер на 4,1 милиона евро поради по-краткия среден срок на съхранение за количествата масло.

По отношение на схемата за предлагане на мляко в училищата, разходите, направени от почти всички засегнати държави членки, бяха по-ниски от предвидените в бюджета за 2014 г. бюджетни кредити за учебната 2013/2014 година, което доведе до неусвояването на около 7,4 милиона евро.

4.1.7.Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти

Разходите, направени от държавите членки за покриване на дължимите оставащи средства от възстановяванията при износ на преработени продукти от свинско месо, птиче месо и яйца, възлязоха на около 1,2 милиона евро, докато направените разходи за специфични помощи за пчеларство бяха почти на равнището на бюджетните кредити, заложени в бюджета за 2014 г. Накрая, следва да се отбележи помощта на ЕС за извънредни мерки за подпомагане на пазара в Полша и Литва в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 324/2014 и (ЕО) № 428/2014 на Комисията, възлизаща на 0,8 милиона евро, както е посочено в позиция 05 02 15 99.

4.2.Глава 05 03: Преки помощи

Гласуваните бюджетни кредити за тази глава възлязоха на 41 447,3 милиона евро, а направените плащания — на приблизително 41 659,7 милиона евро. Това очевидно надхвърляне на предвидените средства се дължеше главно на факта, че бе предвидено част от схемата за единно плащане да се финансира чрез целеви приходи.

4.2.1.Статия 05 03 01: Отделени от производството преки помощи

Основните схеми, финансирани чрез бюджетни кредити по тази статия, са схемата за единно плащане (СЕП), схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемата за отделено от производството специфично подпомагане по член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета. Средствата по всички схеми за помощ по тази статия се изплащат независимо от производството, но при определени условия, като например съблюдаване на изискванията за кръстосано спазване. Разходите, направени за всички схеми по тази статия, възлязоха на 38 952,1 милиона евро, като по този начин надхвърлиха със 700,1 милиона евро гласуваните бюджетни кредити за 2014 г. в размер на 38 252 милиона евро, защото част от необходимите за този сектор средства бяха финансирани чрез целеви приходи (подробна информация по тази точка е представена в работния документ на службите на Комисията).

4.2.2.Статия 05 03 02: Други преки помощи

Бюджетните кредити по тази статия покриват разходи за други преки помощи, по отношение на които държавите членки са решили в определен брой сектори да обвържат донякъде изплащането на тези помощи с производството при точно определени условия и в определени граници с цел да се предотврати изоставянето на това производство. По тази статия се финансират тринадесет схеми.

Съгласно предварителните изчисления на Комисията за тези схеми са необходими през 2014 г. бюджетни кредити в размер на 2 770,2 милиона евро. Държавите членки направиха разходи, възлизащи на 2 707,6 милиона евро (подробна информация по тази точка е представена в работния документ на службите на Комисията).

4.2.3.Статия 05 03 09: Възстановяване на преки помощи във връзка с финансовата дисциплина

По тази статия бюджетният орган не е разпределил бюджетни кредити. Тази статия бе създадена за първи път през 2014 финансова година, за да се улесни събирането на гласувани бюджетни кредити, за които няма поети задължения. Прехвърлянето на тези бюджетни кредити, ограничено до 2 % от първоначалните бюджетни кредити за ЕФГЗ при споделено управление, бе направено с цел през 2015 г. да се финансира възстановяването във връзка с финансовата дисциплина, прилагано по отношение на преките помощи в рамките на календарната 2013 година 10 .

Сумата по механизма за финансова дисциплина, приложена на практика за референтната 2013 година, възлиза на 868,2 милиона евро. Тази сума е в рамките на ограничението от 2 % от първоначалните бюджетни кредити при споделено управление на ЕФГЗ. Сумата беше покрита чрез прехвърляне на бюджетни кредити, за които няма поети задължения, възлизащи на 424,5 милиона евро, от статия 05 03 10, включваща резерва за кризи в селскостопанския сектор (вж. точка 4.2.4), и допълнена с прехвърляне на бюджетни кредити, за които няма поети задължения, в размер на 398,9 милиона евро от позиция 05 03 01 01 и на 44,8 милиона евро от позиция 05 03 01 02.

4.2.4.Статия 05 03 10: Резерв за кризи в селскостопанския сектор

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на разходите за мерки, необходими за преодоляване на сериозни кризи, които засягат производството и разпространението на земеделски продукти. Резервът се създава, като в началото на всяка година се прилага намаляване на преките плащания, което се извършва чрез механизма за финансова дисциплина в съответствие с членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и с член 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Този резерв не може да надхвърля максималния годишен размер от 400 милиона евро (по цени от 2011 г.). За 2014 финансова година еквивалентният размер на резерва за кризи по текущи цени бе 424,5 милиона евро. През финансовата 2014 година резервът не е бил използван.

Поради това в края на финансовата година неизползваният размер на резерва бе прехвърлен към бюджетна статия 05 03 09 с цел пренос за следващата финансова година и окончателно възстановяване, както е описано в точка 4.2.3 по-горе.

4.3.Глава 05 07: Одит на разходите за селско стопанство

4.3.1.Статия 05 07 01: Контрол на разходите за селско стопанство

Тази статия включва мерките, предприети за засилване на средствата за контрол на място и за подобряване на системите за проверка, така че да се ограничи рискът от измами и нередности в ущърб на бюджета на Съюза. Тя включва и разходи, които биха могли да бъдат необходими за финансиране на евентуални счетоводни корекции и корекции във връзка с привеждане в съответствие в полза на държавите членки (подробна информация по тази точка е представена в работния документ на службите на Комисията).

4.3.2.Статия 05 07 02: Уреждане на спорове

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на разходи, за които Комисията може да се окаже отговорна вследствие на съдебно решение, включително на разходи за изплащане на обезщетения и лихви. На 27 септември 2012 г. Съдът на Европейския съюз произнесе решението си по съединени дела C-113/10, C-147/10 и C-234/10 (решение Jüllich-II). В бюджета за 2014 г. бяха предвидени бюджетни кредити в размер на 53,4 милиона евро за изплащането на компенсаторна лихва на операторите по силата на това решение. Понесените и декларираните от държавите членки разходи обаче бяха в размер на около 92,3 милиона евро, с което надхвърлиха предвидените в бюджета за 2014 г. бюджетни кредити. Поради това от други позиции на бюджета за 2014 г. бяха прехвърлени бюджетни кредити в размер на 38,9 милиона евро, за да се финансира възстановяването на пълния размер на компенсаторната лихва, деклариран от съответните държави членки.

5.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ 

5.1.Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ

Действително пренесените от 2013 г. към 2014 г. целеви приходи възлязоха на 710,2 милиона евро и в съответствие с член 14 от Финансовия регламент бяха изцяло използвани за финансиране на разходите за 2014 финансова година. Както е видно от приложение 4-II, в тази сума се включват разходи в размер на 270,3 милиона евро за оперативни средства за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и 439,9 милиона евро за схемата за единно плащане.

От приложение 4-I става ясно, че размерът на постъпилите през 2014 г. целеви приходи е 1 014,2 милиона евро, като те произхождат от:

корекциите по процедурата за уравняване по съответствие, които възлизат на 815,6 милиона евро,

постъпленията във връзка с нередности, които постъпления възлизат на 150,3 милиона евро,

събрания налог в сектора на млякото и млечните продукти, който възлиза на 48,3 милиона евро.

От постъпилите през 2014 г. целеви приходи една част в размер на 672,9 милиона евро бе използвана за покриване на направените разходи за оперативни средства за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците (32,4 милиона евро), както и за схемата за единно плащане (640,5 милиона евро).

Остатъкът от постъпилите през 2014 г. целеви приходи в размер на 341,3 милиона евро автоматично бе пренесен към бюджета за 2015 г. за финансиране на бюджетните нужди за посочената година.

За подробности вж. приложения 4-I и 4-II.

6.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ 

Общите разходи по линия на ЕФГЗ възлизат на 44 292,7 милиона евро. По-долу е представено разпределението на тези разходи по основни категории заедно с техния дял в общите разходи по линия на ЕФГЗ за 2014 г.:

Складиране

Разходите за складиране възлизат на 5,1 милиона евро, т.е.: 0,01 % от общите разходи. Тази сума представлява основно разходите, направени за частното складиране на масло.

Възстановявания при износ

Разходите за възстановявания при износ възлязоха на 4,5 милиона евро, т.е. 0,01 % от общите разходи, като бяха свързани основно с изплащане на дължимите оставащи средства за изнесени в миналото зърнени култури и птиче месо.

Други пазарни мерки

Разходите за други пазарни мерки, освен складирането и възстановяванията при износ, възлязоха на 2 579,6 милиона евро, т.е.: 5,8 % от общите годишни разходи. Тази категория обхваща разходи, свързани главно с програмите за маслиново масло, плодове и зеленчуци, вино, влакнодайни растения, програмите POSEI, мерките за насърчаване, мляко и млечни продукти и пчеларство. Тези разходи включват и други, по-малки суми, както и корекциите вследствие уравняването на сметки и уреждане на спорове.

Преки помощи

Разходите за преки помощи възлязоха на 41 659,7 милиона евро, т.е.: 94 % от общите разходи.

Разходи при пряко управление

Тези разходи възлязоха на 45,2 милиона евро (в бюджетни кредити за поети задължения), т.е.: 0,1 % от общия размер и бяха изплатени пряко от Комисията. Те обхващаха главно разходите, свързани със системата за земеделска счетоводна информация, проучвания на структурата на земеделските стопанства и информация относно ОСП, техническа помощ и т.н.

Развитие на селските райони, финансирано от секция „Гарантиране“ на бившия ФЕОГА

За тези програми повече не могат да се предоставят бюджетни кредити за поети задължения. Понастоящем държавите членки приключват програмите и възстановяват неправомерно изплатените суми. Окончателната нетна сума, възстановена по тази статия, възлиза на около 1,4 милион евро.

Динамиката на разпределението по вид на разходите по линия на ЕФГЗ за периода 2008―2014 г. е представена в приложение 6.

(1)  Процедурата е представена в приложение 1.
(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2013 на Комисията (OВ L 268, 10.10.2013 г., стр. 5)
(3)  Регламент (ЕС) № 1181/2013 на Съвета (ОВ L 313, 22.11.2013 г., стр. 13).
(4) Тези суми не са вписани в бюджетните редове „Приходи“ (статия 670 за целевите приходи, предназначени за ЕФГЗ), но те се споменават в коментарите по бюджетните редове относно тази статия.
(5) p.m. — символичен запис: „pour mémoire“.
(6) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.
(7) Месечните декларации за разходите се изпращат от държавите членки с декларацията на 10-о число на месец N+1.
(8) Подробните декларации се изпращат всеки месец от държавите членки (под формата на таблица 104) на 20-о число на месец N+1.
(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2012 на Комисията от 4 април 2012 г.
(10)  Тези бюджетни кредити могат да бъдат пренесени в съответствие с член 169, параграф 3 от Финансовия регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, като в съответствие с член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки възстановяват бюджетните кредити на крайните получатели, подлежащи на прилагане на механизма за финансова дисциплина през финансовата година, към която са пренесени бюджетните кредити, в съответствие с член 26, параграфи 1—4 от посочения регламент.

Брюксел, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА

ОСМИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТОФИНАНСОВА ГОДИНА 2014

{SWD(2015) 172 final}