18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/4


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

В проекторешението по член 14, параграф 2 от Регламента за сливанията (2) по същество се заключава, че Marine Harvest ASA („Marine Harvest“), е нарушило изискването за предварително уведомяване и „задължението за изчакване“, произтичащи съответно от член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията, като е привело в действие сделка, равносилна на придобиване на самостоятелен контрол върху Morpol ASA („Morpol“), преди да уведоми Европейската комисия за нея.

2.

На 9 август 2013 г. Marine Harvest е уведомило Комисията, че е придобило самостоятелен контрол над Morpol. С решение от 30 септември 2013 г. Комисията обяви тази концентрация за съвместима с общия пазар, при условие че са спазени ангажиментите, предложени от Marine Harvest. В решението се споменава възможността за отделна процедура във връзка с евентуалното нарушение на член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията (3).

3.

С писмо от 30 януари 2014 г. Комисията уведоми Marine Harvest за провежданото разследване на тези възможни нарушения и за откриването на отделна преписка във връзка с това разследване.

4.

На 31 март 2014 г. Комисията прие изложение на възраженията (ИВ), в което излага своето предварително становище, че Marine Harvest е нарушило член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията.

5.

В писмото, придружаващо изложението на възраженията, Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) предложи на Marine Harvest възможността да получи достъп до преписката на Комисията.

6.

По искане на Marine Harvest ГД „Конкуренция“ удължи срока за отговор на ИВ от 24 април 2014 г. до 30 април 2014 г. Marine Harvest отговори на изложението на възраженията на 30 април 2014 г.

7.

Официалното устно изслушване се състоя на 6 май 2014 г. На него присъстваха Marine Harvest и неговите адвокати, служители от отделите и службите на Комисията, работещи по това дело, и представители на органите за защита на конкуренцията от осем държави — членки на ЕС.

8.

Съгласно член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали проекторешението се отнася само до възражения, по отношение на които на Marine Harvest е била дадена възможност да изрази своето становище. Стигнах до извода, че това е така.

9.

Като цяло считам, че в хода на настоящото производство е спазено ефективното упражняване на процесуалните права.

Брюксел, 10 юли 2014 г.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29) („Решение 2011/695/ЕС“).

(2)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1) (Регламент за сливанията).

(3)  Решение от 30 септември 2013 г. по дело M.6850 Marine Harvest/Morpol, точка 9.