23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/20


Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2014/C 463/08)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„PONT-L’EVEQUE“

ЕО №: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение

    Наименование на продукта

    Описание на продукта

    Географски район

    Доказателство за произход

    Метод на производство

    Връзка

    Етикетиране

    Национални изисквания

    Други: контрол

2.   Вид на изменението (измененията)

    Изменение в единния документ или в резюмето

    Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не са публикувани нито единен документ, нито резюме

    Изменение в продуктовата спецификация, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ [член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006]

    Временно изменение в продуктовата спецификация като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи [член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006]

3.   Изменение/изменения

3.1.   Описание на продукта

В описанието на продукта се актуализират някои технически и органолептични данни за описване на „Pont-l’Evêque“.

За да бъдат описани всички размери на питите, теглото на сухото вещество, което преди това беше посочено само за „Pont-l’Évêque“ и за малката пита (petit) „Pont-l’Évêque“, вече е посочено и за голямата пита (grand) „Pont-l’Evêque“ и за размера половин пита (demi) „Pont l’Évêque“. С цел да бъде описан по-добре продуктът, въз основа на съществуващите практики е уточнено и нетното тегло, обозначено върху опаковката, за всеки от размерите:

обозначеното върху опаковката нетно тегло на голямата пита (grand) „Pont-l’Evêque“ е 1 200—1 600 g, а теглото на сухото вещество е 650—850 g,

обозначеното върху опаковката нетно тегло на „Pont-l’Evêque“ е 300—400 g,

обозначеното върху опаковката нетно тегло на размера половин пита (demi) „Pont-l’Evêque“ е 150—200 g,

обозначеното върху опаковката нетно тегло на малката пита (petit) „Pont-l’Evêque“ е 180—250 g.

Заличаването на оранжевия цвят от описанието на кората и заместването на златистожълтите до оранжеви оттенъци с белезникав до червеникав цвят съответстват на решението на групата да забрани използването на анато като оцветител на кората.

По отношение на кората е заличена гладкостта като нейна характеристика — това е явна грешка в продуктовата спецификация, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 година относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (3), тъй като кората на „Pont-l’Evêque“ никога не е била гладка.

Уточнени са обичайните практики с цел по-доброто им описване. Фактически кората може да бъде изчеткана (физическото действие на суха или влажна четка върху кората) или измита (разпръскване на воден разтвор под налягане). Четкането се е използвало винаги и е смятано за равностойно на миенето, въпреки че не е споменато като такова в продуктовата спецификация, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96. Затова се уточнява, че четкането може да се смята за метод на миене, като незадължителният характер на единия или другия метод се уточнява с израза „може да бъде“.

И накрая, елементите, отнасящи се до описанието на метода на производство (отцеждане и осоляване), са преместени в съответната рубрика.

3.2.   Географски район

Измененият географски район на „Pont-l’Evêque“ вече съдържа 1 365 общини, т.е. 38 % от площта на района, посочен в спецификацията, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96 (2 129 общини са изключени). Намаляването на географския район се дължи на стремежа за засилване на връзката между наименованието „Pont-l’Evêque“ и нормандските пасищни системи в млекопроизводството и за определяне на центъра на наименованието и на неговите характеристики (природна среда/обичайни практики). Така всяка от общините в преразгледания географски район спада към зона, благоприятна за отглеждането на трева, чиито граници се определят от хладен и влажен климат и/или от присъствието на блата и дъна на долини, и се характеризира с ландшафт с храстовидна растителност, свидетелстващ за запазеното традиционно пасищно отглеждане при млекопроизводството, както и с наличието на млекопроизводствени стопанства, които продължават да използват в значителна степен трева.

Това намаляване на района е свързано и с преразглеждането на продуктовата спецификация, което засилва връзката с района посредством задължението да се използва частично нормандската порода и храненето на животните да става предимно чрез паша за целите на млекопроизводството.

3.3.   Доказателство за произход

Измененията на точка 4.1 са свързани с промяна в националната нормативна уредба. Предвижда се по-специално да се издава разрешение на операторите, с което да се признава способността им да спазват изискванията на продуктовата спецификация на означението, което искат да използват.

В точка 4.2 се предвижда специална декларация, която да удостоверява ангажираността на операторите с процеса на постепенно преминаване на стадата към нормандската порода.

Една разпоредба относно декларациите, които са необходими за получаване на информация за количествата и за техния контрол, дава възможност на групата да събира данните, необходими за добрата информираност и за контрола по отношение на наименованието за произход „Pont-l’Evêque“.

Допълнени са точките, отнасящи се до воденето на регистри и до контрола на продукта.

3.4.   Метод на производство

В спецификацията се уточняват много аспекти от метода на производство, за да се опишат по-добре условията за производство на млякото и за преработка на сиренето, допринасящи за характеристиките и репутацията на „Pont-l’Evêque“:

—   Условия за производство на млякото:

„Pont-l’Evêque“ се произвежда частично от мляко, получено от крави от нормандска порода, които съставляват не по-малко от 50 % от броя на млекодайните крави във всяко стопанство. За да могат всички животновъди и производители на „Pont-l’Evêque“ да се включат и приспособят към това ново производствено условие, в спецификацията се предвижда преходен период до края на април 2017 г. Това изменение дава възможност да се засили връзката с района посредством задължението да се използват крави от нормандска порода в млекодайните стада.

За улесняване на прилагането на спецификацията е въведено определението за стадо: това е цялото млекодайно стадо от едър рогат добитък в дадено стопанство, състоящо се от дойни крави, сухостойни крави и юници за обновяване на стадото.

Млекодайните крави се извеждат на паша най-малко 6 месеца в годината. Всяко стопанство разполага с не по-малко от 0,33 ha тревна площ на дойна млекодайна крава, от които не по-малко от 0,25 ha с годна за паша трева, достъпна от доилните помещения, както и с по 2 ha ливади за всеки хектар силажна царевица, използвана за храна на животните от стадото. Това позволява да се гарантира хранене, в което преобладава консумацията на трева (паша, сено и др.), в съответствие с традицията за пасищно отглеждане в географския район.

С цел да се гарантира връзката с географския район, най-малко 80 % от сухото вещество в основната хранителна дажба на стадото (фуражи) произхожда от парцели на стопанството, разположени в географския район.

Извън периодите на паша всеки ден на млекодайните крави се дава сено. Количеството на допълващите фуражи е ограничено до 1 800 kg на крава от стадото за една календарна година. В спецификацията на продукта е включен списък на разрешените фуражи и допълващи фуражи. По този начин връзката с района се затвърждава чрез автономността на стопанствата по отношение на фуражите и чрез ограничаване на количеството допълващи фуражи, които се дават за храна.

—   Използване на млякото:

За да се избегнат в максимална степен проблемите с влошаване на качеството на суровината, са регламентирани сроковете на съхранение на млякото, използвано при производството на „Pont-l’Evêque“. Периодът на съхранение не може да бъде по-дълъг от 48 часа в стопанството и от 96 часа, считано от часа на първото доене до началото на зреенето, като този срок се намалява на 72 часа за продуктите, произведени от сурово мляко.

Освен това, за да се избегнат всички практики, които не съответстват на традиционните знания и умения, е добавено, че сгъстяването на млякото чрез частично отстраняване на водната съставка преди подсирването е забранено и че освен млечните суровини, единствените съставки, спомагателни вещества при преработката или добавки, които са разрешени за прибавяне непосредствено в млякото или след това при производството, са сирище, безвредни бактериални култури, ферменти, плесени, сол и калциев хлорид.

Последната цитирана разпоредба означава, че е забранено използването на анато: анато като оцветител на кората е бил използван за коригиране на дефекти по плесенното покритие на кората, дължащи се на хигиенното състояние на млякото. Подобряването на хигиенното качество на млякото от много години прави ненужно използването на анато. Производителите на „Pont-l’Evêque“ не го използват вече повече от 15 години.

—   Условия за производство на сиренето:

По отношение на спецификацията, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96, са уточнени условията за изработка на „Pont-l’Evêque“ — от подсирването на млякото до узряването. Посредством целеви стойности са описани отделните етапи от процеса на производство на „Pont-l’Evêque“, които съответстват на автентичните и неизменни местни практики.

По този начин са уточнени:

съдът за мляко: вана с максимална вместимост 600 l, която осигурява едновременното поставяне във формите и дава възможност да се гарантира еднаква продължителност на подсирване на млякото за цялото поставено във формите сирене,

условията за зреене: по-малко от 26 часа при температура под 40 °C, за да се регламентират свързаните с този етап параметри,

условията за подсирване: по традиция само със сирище от животински произход и при температура на подсирване 32—40 °C,

методът за получаване на сиренината: нарязване във вид на средно големи зърна с размери под 25 mm и разбъркване с цел да се осигури значителна степен на отцеждане във ваните,

частично отстраняване на суроватката преди поставянето във форми, в резултат на размесването на сиренната маса и принудителното отцеждане,

интервалът между подсирването и поставянето във форми: поставянето във форми се извършва по-малко от 2 часа след подсирването, за да се ограничи подкиселяването на сиренината,

условията за отцеждане във формите: най-малко 10 часа при температура 17—31 °C, с неколкократно обръщане — тези температурни условия са по-точни от понятията „температура на околната среда“ и „затоплено помещение“, посочени в спецификацията, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96,

осоляването: то се извършва 1—4 дни след подсирването — това е минималното време, необходимо за развитие на повърхностната флора,

етапът и условията на изсушаване: изсушаването представлява етапът между осоляването и началото на зреенето, за който са уточнени температурните условия (10—22 °C) с цел да се регламентира този параметър,

забраната за съхраняване при отрицателна температура на млечните суровини, незавършената продукция, сиренината и прясното сирене, с цел да се избегнат всички практики, несъответстващи на традиционните знания и умения.

—   Зреене на сиренето:

Условията на зреене са изменени с цел да се оптимизират органолептичните качества на сиренето. Минималната продължителност на зреенето, която преди това беше 14 дни за всички размери на питите, е увеличена на 18 дни, считано от подсирването, с изключение на големия размер пита (grand) „Pont-l’Evêque“, за който тя е определена на 21 дни. Зреенето продължава най-малко 8—9 дни в зависимост от размерите на питите, при температура 11—19 °C. За да може да се понижи бавно температурата на питите сирене, излизащи от етапа на изсушаване след осоляването (за който, както беше посочено, температурата може да бъде 10—22 °C), максималната температура на зреене е повишена от 14 на 19 °C. След евентуално опаковане сиренето „Pont-l’Evêque“ може да бъде подложено на допълнително зреене при температура 4—15 °C. От спецификацията на продукта е заличено споменаването на червените бактерии (Brevibactеrium linens), тъй като развитието им не е нито систематично, нито непременно желано. Поради необходимото при транспорта охлаждане, което прекъсва процеса на зреене, е уточнено също така, че минималната продължителност на зреенето не включва периодите на прехвърляне от производствения цех в цеха за зреене, и е определено, че тези периоди на прехвърляне не могат да надвишават 72 часа.

3.5.   Връзка

Тази част от спецификацията е преработена в съответствие с разпоредбите, съставляващи основата на продуктовата спецификация за продукти със ЗНП. В нея са описани специфичната характеристика на географския район, специфичната характеристика на продукта и причинно-следствената връзка между физическите и човешките фактори на географския район и характеристиките на продукта. По този начин са по-добре изяснени направените уточнения относно присъщите знания и умения, свързани с производството на млякото и с метода на производство и преработка на сиренето, които допринасят за характеристиките и за специфичното качество на „Pont-l’Evêque“. Освен това се утвърждава присъствието на нормандската порода, която в наши дни е конкурирана от други, по-продуктивни млечни породи.

3.6.   Етикетиране

За да бъде приведена спецификацията в съответствие с националната нормативна уредба, разпоредбата относно задължителното поставяне на логото „INAO“ е заличена. Посочено е, че обозначението „Appellation d’Origine Protégée“ („Защитено наименование за произход“) или „AOP“ („ЗНП“) е задължително, както и символът „ЗНП“ на Европейския съюз.

3.7.   Други

Посочени са органите, отговарящи за контрола на спецификацията на продукта, като към спецификацията са добавени таблица с основните точки, подлежащи на контрол, и методът за оценката им.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (4)

„PONT-L’EVEQUE“

ЕО №: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Pont-l’Evêque“

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.3. Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

С „Pont-l’Evêque“ се обозначава сиренето, произведено от краве мляко, с мека вътрешност и покрита с плесен кора, която може да бъде изчеткана или измита, с квадратна или правоъгълна форма и с минимална масленост 45 g мазнини на 100 g сирене след пълно изсушаване. Кората има белезникав до червеникав цвят, вътрешността е еластична, незалепваща и нетечлива, с цвят от слонова кост до сламеножълт, еднородна, тук-там с дупки, вкусът е мек, с различни аромати (растителни, млечни, сметанови или леко опушени).

„Pont-l’Evêque“ се произвежда в следните форми:

голяма пита (grand) „Pont-l’Evêque“ с квадратна повърхност с дължина на страната 190—210 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 1 200—1 600 g и тегло на сухото вещество 650—850 g,

„Pont-l’Evêque“ с квадратна повърхност с дължина на страната 105—115 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 300—400 g и минимално тегло на сухото вещество 140 g,

половин пита (demi) „Pont-l’Evêque“ с правоъгълна повърхност с дължина 105—115 mm и ширина 52—57 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 150—200 g и минимално тегло на сухото вещество 70 g,

малка пита (petit) „Pont-l’Evêque“ с квадратна повърхност с дължина на страната 85—95 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 180—250 g и минимално тегло на сухото вещество 85 g.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

От 1 май 2017 г. най-малко 50 % от броя на млекодайните крави в стопанствата са крави от нормандска порода.

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход)

С цел да се осигури тясна връзка между района и продукта чрез характерно за географския район хранене, млекодайните крави се извеждат на паша най-малко 6 месеца в годината, а стопанството разполага с не по-малко от 0,33 ha тревна площ на дойна млекодайна крава, от които не по-малко от 0,25 ha с годна за паша трева, достъпна от доилните помещения, както и с по 2 ha ливади за всеки хектар силажна царевица, използвана за храна на животните от стадото.

Най-малко 80 % (в сухо вещество) от основната хранителна дажба на стадото, състояща се от фуражи, се произвежда в парцели на стопанството, разположени в географския район. Количеството на допълващите фуражи е ограничено до 1 800 kg на крава от стадото за една календарна година.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Производството на млякото, производството и зреенето на сиренето се извършват в географския район, определен в точка 4.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Всяка предлагана на пазара пита сирене със ЗНП „Pont-l’Evêque“ има отделен етикет с името на наименованието за произход, изписано с букви с размери, равни най-малко на две трети от размерите на най-големите букви, фигуриращи върху етикета, обозначението „Appellation d’Origine Protégée“ („Защитено наименование за произход“) или „AOP“ („ЗНП“) и символа „ЗНП“ на Европейския съюз.

4.   Кратко определение на географския район

Списък на кантоните и общините в географския район на производство на ЗНП „Pont-l’Evêque“.

В департамента Calvados

Целите кантони Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, Le Bény-Bocage, Blangy-le-Château, Cambremer, Caumont-l’Eventé, Condé-sur-Noireau, Dozulé, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Trévières, Trouville-sur-Mer, Vassy, Vire.

Кантонът Cabourg, с изключение на общините Colombelles, Escoville, Hérouvillette, Ranville. Кантонът Falaise-Nord, с изключение на общините Aubigny, Bons-Tassilly, Falaise, Potigny, Saint-Pierre-Canivet, Soulangy, Soumont-Saint-Quentin, Ussy, Villers-Canivet. Кантонът Villers-Bocage, с изключение на общините Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage.

Общините Airan, Argences, Barou-en-Auge, Bazenville, la Caine, Canteloup, Cléville, Courcy, Commes, Curcy-sur-Orne, Goupillières, Grimbosq, Hamars, La Hoguette, Janville, Jort, Longues-sur-Mer, Louvagny, Magny-en-Bessin, Le Manoir, Manvieux, Montigny, Moult, Les Moutiers-en-Auge, Les Moutiers-en-Cinglais, Norrey-en-Auge, Ouffières, Préaux-Bocage, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Martin-de-sallen, Sommervieu, Tracy-sur-Mer, Troarn, Trois-Monts, Vaux-sur-Aure, Vendeuvre, Vienne-en-Bessin.

В департамента Eure

Целите кантони Bernay-est, Beuzeville, Cormeilles, Thiberville.

Кантонът Bernay-Ouest, с изключение на общините Plasnes, Valailles. Кантонът Broglie, с изключение на общината Mesnil-Rousset. Кантонът Pont-Audemer, с изключение на общините Colletot, Corneville-sur-Risle. Кантонът Quillebeuf-sur-Seine, с изключение на общините Aizier, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville, Vieux-Port. Кантонът Saint-Georges-du-Vièvre, с изключение на общините Saint-Benoît-des-Ombres, Saint-Christophe-sur-Condé, Saint-Grégoire-du-Vièvre, Saint-Pierre-des-Ifs.

Общините Morsan, Notre-Dame-d’Epine, Saint-Victor-d’Epine.

В департамента La Manche

Целите кантони Barenton, Barneville-Carteret, Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Lessay, Marigny, Montebourg, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Percy, Périers, Sourdeval, Saint-Clair-sur-l’Elle, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Ovin, Saint-Pois, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Le Teilleul, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Valognes, Vesly, Villedieu-les-Poêles.

Кантонът Avranches, с изключение на общините Avranches, Marcey-les-Grèves, Saint-Martin-des-Champs, Vains, Le Val-Saint-Père. Кантонът Quettehou, с изключение на общината Octeville-l’Avenel.

Общините Les Chéris, Marcilly, Le Mesnil-Ozenne.

В департамента Orne

Целите кантони Athis-de-l’Orne, Briouze, Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Flers-Nord, Flers-Sud, Gacé, Juvigny-sous-Andaine, Le Merlerault, Messei, Passais, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tinchebray, Vimoutiers.

Кантонът Carrouges, с изключение на общината Ciral. Кантонът Courtomer, с изключение на общините Bures, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe. Кантонът Ecouché, с изключение на общините Goulet, Sentilly. Кантонът Exmes, с изключение на общината Silly-en-Gouffern. Кантонът Ferté-Frênel, с изключение на общините Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Marnefer, Saint-Nicolas-de-Sommaire. Кантонът Mortrée, с изключение на общините Boissei-la-Lande, Marcei, Médavy, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs.

Общините Boitron, Bursard, Chambois, Coudehard, Ecorches, Essay, Louvières-en-Auge, Mont-Ormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Trun.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Районът на наименованието „Pont-l’Evêque“ обхваща част от територията на трите департамента на Долна Нормандия (Calvados, Manche и Orne), както и западния край на департамента Eure. Този район се характеризира с умерен климат от океански тип и с обилни валежи (над 700 mm), равномерно разпределени през цялата година. Пасищните ландшафти със заоблен релеф се характеризират с преобладаващо храстовидна растителност и с наличието на гъста речна мрежа и свързаните с нея многобройни блата. Ливадите, които в миналото са представлявали огромен дял от земеделските площи в географския район, и днес продължават да заемат повече от половината от тях.

Този район с традиционно говедовъдство е люлката на нормандската порода, която, макар и конкурирана от по-продуктивната порода Prim’Holstein, винаги е присъствала в географския район, с едно ясно изразено желание за запазване и увеличаване на броя на животните от тази порода. И днес режимът на хранене на млекодайните крави се отличава с преобладаващ дял на тревата в хранителната дажба на животните и с консумацията ѝ във вид на паша в продължение на най-малко 6 месеца годишно. Във връзка с това за стопанствата е определена минимална тревна площ на млекодайна крава. Освен това, за да се утвърди приоритетното място на тревата, особено спрямо царевицата, стопанствата разполагат с два пъти повече тревни площи от площите с царевица, използвана за храна на стадото.

От тази много стара традиция в пасищното отглеждане и млекопроизводството, която се е запазила и до днес, са възникнали признати знания и умения за изработката на сирене с мека вътрешност. Преработката в сирене, при която се използват сиренарски вани с ограничена вместимост, използваното сирище е само от животински произход, а сиренината се нарязва на много дребни до средно големи зърна, представлява продължение на тези отдавнашни знания и умения.

Известността на това сирене, което се консумира след сравнително кратък период на зреене, е документирана от 1622 г.: нормандският писател Hélie le Cordier публикува в чест на „Pont-l’Évêque“ поема от 16 песни, откъдето идва известната фраза: „Всички го обичат, защото е произведено с такова умение, че независимо дали е прясно или узряло, е като сметана“. Така от началото на XVIII в., за да се отличава от останалите сирена, „Pont l’Evêque“ придобива квадратна форма с използването на дървени калъпи.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

„Pont-l’Evêque“ е сирене от краве мляко, с мека вътрешност, което от началото на използването на дървени калъпи през XVIII в. има квадратна или правоъгълна форма с остри ръбове и ъгли. Кората му, оцветена в белезникав до червеникав цвят, обгръща еластична, незалепваща вътрешност с цвят от слонова кост до сламеножълт. Вкусът му е мек, с аромати, които често пъти са млечни, растителни, а понякога и леко опушени.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Благодарение на дъждовния и мек климат на географския район могат да се произвеждат значителни количества трева през цялата година. Това производство дава възможност да се добива мляко от животни, хранени главно с трева. Млякото от крави, които пасат продължително време, е с много добри сиренарски качества. Наличието на животни от нормандската порода още повече засилва тази специфична характеристика.

Заедно със знанията и уменията, свързани с пасищното отглеждане и млекопроизводството, са се развили също така знания и умения, свързани с производството на сирене, благодарение на които много отдавна е възникнала известността на „Pont L’Evêque“. Тези сиренарски знания и умения са част от така наречените технологии за „сирена с мека вътрешност“, със сравнително кратък период на зреене. Те са много подходящи в отсъствието на климатични и топографски ограничения, които не налагат твърде дългото съхранение на млякото във вид на сирене. В резултат се получава меко и ароматно сирене с много високо качество, признато от столетия.

Препратка към публикуваната спецификация

[член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (5)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPontl-Eveque.pdf


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(4)  Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(5)  Вж. бележка под линия 4.