7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/17


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

2014/C 352/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението за изменение в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

EО №: PL-PDO-0105-01189 — 19.12.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение

    Наименование на продукта

    Описание на продукта

    Географски район

    Доказателство за произход

    Метод на производство

    Връзка с географския район

    Етикетиране

    Национални изисквания

    Друго (да се посочи)

2.   Вид на изменението/измененията

    Изменение в единния документ или в резюмето

    Изменение в спецификацията на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван нито единен документ, нито резюме

    Изменение на спецификацията, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

    Временно изменение в спецификацията като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Изменение/изменения

Променя се теглото на масата от хиляда зърна. Посоченото в точка 3.2 (Описание на продукта) тегло в диапазона от 1 100 до 1 500 g за маса от хиляда зърна е очевидна печатна грешка. Големите зърна са основната отличителна черта на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, a теглото за маса от хиляда зърна е в диапазона от 2 000 до 2 800 g. Съответно към текста в точка 3.2 се добавя следното изречение: „Този фасул е с едни от най-едрите зърна от сорта Phaseolus multiflorus или Phaseolus coccineus“. Това изречение е допълнителен аргумент в подкрепа на промяната на теглото за маса от хиляда зърна „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“.

Точка 7 от спецификацията, отнасяща се до метода на производство, се допълва, като се посочва използването на стебла от слънчоглед (Helianthus annuus) като колци за подпори. Слънчогледовите стебла се използват като подпори за дългостебления сорт фасул „Piękny Jaś“, откакто дългостебленият сорт фасул се отглежда в долината на Dunajec. Понастоящем, предвид усилията в областта на екологията и нарастващата роля на ландшафта, популярността на този метод сред земеделските стопани нараства. За да могат те да ползват обозначението ЗНП, заявлението трябва да се допълни, като се добави информация за посочения вид подпори.

Освен това в точка 7 от спецификацията на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ бяха актуализирани агротехническите данни относно нормите, свързани със сеитбата и широчината на редовете при отглеждането на фасула. Внасянето на тези промени се наложи поради масовата подмяна през последните години на машинния парк, използван от земеделските стопани в Малополско воеводство. Съвременните селскостопански трактори са с по-голямо междуосово разстояние и по-широки гуми в сравнение със старите модели, следователно изискват промени в агротехническите стандарти.

Предложените промени не оказват влияние върху специфичните характеристики на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, посочени в точка 5.2 от единния документ, или на високото качество и характерния вкус на продукта, но ще позволят защитата на ЗНП да стане достъпна за производителите, които прилагат модернизираните агротехнически стандарти.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (3)

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

EО №: PL-PDO-0105-01189 — 19.12.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“

2.   Държава членка или трета държава

Полша

3.   Описание на земеделския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6.– Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Под наименованието „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ могат да се продават само изсушени бобови зърна, предназначени за консумация от човека. Този фасул е с едни от най-едрите зърна от сорта Phaseolus multiflorus/Phaseolus coccineus.

Физични характеристики:

масата от хиляда зърна има тегло в диапазона от 2 000 до 2 800 g, в зависимост от почвените условия на насажденията и от метеорологичните условия по време на растежния период,

зърната са здрави, зрели, гладки, добре развити и пълни, с еднаква бъбрековидна форма, сплескани по дължина и без примеси или увреждания от насекоми. Характеризират се с лъскава ципа на кълновете и с еднакво бял цвят. Притежават характерен мирис на добре изсушени бобови зърна, без мирис на плесен или други странични миризми. Влажността на зърната не надвишава 18 %. Зърната имат деликатен, мек и слабо сладникав вкус, характерен за този сорт фасул.

Преди опаковане фасулът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

начупени зърна: до 0,1 %,

набръчкани зърна: до 0,1 %,

бели зърна от други сортове: до 2 %,

цветни зърна: до 1 %,

гнили или плесенясали зърна: до 1 %,

части от стъбла, шушулки, листа, дърво, опаковки, семена на плевели, които не са опасни за здравето: до 0,3 %,

минерални примеси: до 0,2 %.

Зърната, които не отговарят на горните изисквания, не трябва да надвишават 1,05 % от общото количество.

Химични характеристики:

общо белтъчини 20—24 %,

сурови мазнини 1,0—2,5 %,

сурови фибри 3,3—4,8 %,

пепел 3,8—4,4 %.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

За да се осигури най-високо качество на продукта, всеки етап от производството на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ трябва да се осъществява в географския район, дефиниран в точка 4. Това е необходимо, тъй като наред с останалото специфичните природни условия в този район са благоприятни за отглеждане на фасул. Освен това целият производствен процес се основава на методи, които са традиционни за този район, и по-голямата част от работата се извършва ръчно. По тази причина значителна роля имат уменията на местните производители.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

4.   Кратко определение на географския район

Районът на отглеждане на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ обхваща 11 общини по долината на река Dunajec: Gródek nad Dunajcem (област Nowosądecki), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (област Tarnowski), Czchów (област Brzeski) и Gręboszów (област Dąbrowski) в Малополско воеводство.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Долината на Dunajec се оформя от река Dunajec. Характеризира се с разнообразна топография. Надморската височина на терена постепенно намалява от Gródek nad Dunajcem към Wietrzychowice, като последната е най-ниската община в долината на Dunajec. Главната ос на ландшафта е широка терасовидна долина, която се простира от югозапад на североизток. Лъкатушещото корито на река Dunajec с широчина между 50 и 150 m е частично регулирано и укрепено. По дължината му се простират скалисти пояси, над които се намира алувиална тераса, която е с ясно очертани краища и заема по-голямата част от дъното на долината. Арктическите въздушни маси преминават през долината в посока на юг, а топлите въздушни маси се движат от юг на север. До долината достига и фьон. През пролетта и есента сутрешните мъгли ограничават резките разлики между дневните и нощните температури. Характерната форма на долината е причина и за притока на топли въздушни маси през пролетта и лятото.

Насажденията с „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ са разположени на относително ниско ниво, което защитава терените от вятъра. Алувиалните глинести почви, върху които са разположени насажденията, са много благоприятни за тези видове както по отношение на наличното съдържание на минерали и киселинността, така и по отношение на количеството и профила на валежите по време на растежния период. Почвите в земеделските стопанства в долината на Dunajec имат много високо съдържание на магнезий (12,2 — 15 mg на 100 g почва).

Районът на Tarnów в центъра на долината на Dunajec е един от най-топлите в Полша. Дните, когато средната дневна температура достига определените топлинни прагови равнища, а именно > 0, > 5, > 10 и > 15 °C, са много благоприятни в долината на Dunajec и изпреварват с няколко до над дванадесет дни тези в останалите райони на Полша. Освен това стойностите за дългосрочната средна температура на въздуха за Tarnów са с 0,8 °C по-високи от тези за Краков, който е на разстояние приблизително 90 km.

5.1.1.   Човешки фактори

Уменията, които са необходими за правилното отглеждане и прибиране на реколтата от фасул с подходящите характеристики, са усъвършенствани от земеделските стопани, които отглеждат „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, от няколко поколения насам. Особено важно е следното: възпроизвеждането на семената в собствените стопанства на земеделските стопани; подбирането на подходящото време за засаждане, като по този начин се предотвратяват загубите в резултат от замръзване; подготовката на почвата за сеитба; поставянето на съответния брой семена (от 3 до 5) в отделните гнезда в почвата; подборът на подходящи колци и методът на насочване на растежа на фасула по тях; и изборът на най-добрия момент за отрязване на растенията, за да може фасулът да изсъхне преди първите слани. Само умелото манипулиране през целия производствен процес може да осигури добра и балансирана реколта от фасул с високо качество на зърната. Отглеждането на фасул става предимно на основата на ръчен труд и изисква значителни грижи, отдаденост и навременно изпълнение на всяка задача, в зависимост от атмосферните условия през съответната година.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Отличителните характеристики на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ са следните:

—   съдържание на магнезий (Mg): средно с 80 mg/kg по-високо от това на фасул с произход от географски район извън дефинирания в точка 4,

—   съдържание на влага: не надвишава 18 %,

—   сладък вкус: потвърден чрез органолептичен анализ в лаборатория,

—   структура и консистенция: деликатна, „топяща се в устата“ тъкан с много слаба сипкавост,

—   дебелина на ципата: оценява се като тънка чрез сетивен анализ в лаборатория,

—   мекота на ципата: оценява се като мека чрез сетивен анализ в лаборатория,

—   време за варене: 10 минути по-малко от това за фасул с произход от географски район извън дефинирания в точка 4.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ е продукт, който се получава изключително поради съчетанието на специфичния набор от природни фактори (напр. климатични и почвени условия) и уменията на местните производители. Именно тази комбинация осигурява уникалното качество на продукта.

Високото съдържание на магнезий (Mg) в почвите в района, където се отглежда „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, повишава съдържанието на този елемент в зърната и когато реколтата се прибира в подходящото време, това придава на продукта характерния сладък вкус.

Плодородните алувиални глинести почви и климатът в долината на Dunajec са подходящи за фасула и осигуряват много добри условия за растежа и развитието му. Температурите на въздуха по време на растежния период и количеството и профилът на валежите са много благотворни за правилното развитие на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ и за добра реколта. Неразделната връзка между тези географски характеристики и уменията за подбиране на подходящото време за засаждане, подготовка на почвата за сеитба, поставяне на съответния брой семена в отделните гнезда в почвата и избиране на най-добрия момент за отрязване на растенията осигурява богата реколта от едър фасул. Избирането на подходящо време за отрязване на растенията и оставянето им достатъчно дълго на чист въздух, съчетано с благоприятните температурни условия в района, осигуряват по-ниско съдържание на влага и по-тънка ципа на зърната от тези на сорта Phaseolus multiflorus, който е с произход извън долината Dunajec. Ръчното сортиране на зърната позволява да се поддържат строгите изисквания за качество на зърната от „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“.

Естественото изсушаване на зърната без форсиране или ускоряване на този процес води до равномерно намаляване на разстоянието между клетъчните стени, без зърната да се деформират. Тази обработка осигурява краткото време за варене на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, деликатната му структура и консистенция и много меката ципа в сравнение с тази на сорта Phaseolus multiflorus, който е с произход от географски район извън дефинирания в точка 4.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (4))

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  OВ L 343, 14.12.2012 г., стp. 1.

(2)  OВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)  Вж. бележка под линия 3.