7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/13


Известие относно приложимите правила за произход и временно спиране във връзка с временното прилагане на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

2014/C 352/06

Европейският съюз и Република Фиджи са нотифицирали приключването на процедурите, необходими за временното прилагане на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (1), в съответствие с член 76, параграф 2 от посоченото споразумение.

Вследствие на това споразумението се прилага временно между Европейския съюз и Република Фиджи, считано от 28 юли 2014 г. От тази дата, съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета (2), протокол I от споразумението относно определението на понятието „продукти с произход“ заменя разпоредбите, съдържащи се в приложение II към посочения регламент.

От същата дата, съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, процедурите за временно спиране, установени в член 5, параграфи 2 — 4 от регламента, се заменят със съдържащите се в член 17 от споразумението.


(1)  ОВ L 272, 16.10.2009 г., стр. 2.

(2)  OВ L 348, 31.12.2007 г., стp. 1.