7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/1


Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за информацията, предоставена от митническите органи на държавите членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

2014/C 352/01

Обвързващата тарифна информация престава да бъде валидна от този ден, ако стане несъвместима с тълкуването на митническата номенклатура в резултат на следните международни тарифни мерки:

Изменения в Обяснителните бележки към Хармонизираната система и Сборника мнения за класиране, одобрени от Съвета за митническо сътрудничество (док. CCC NC2004 – доклад от 53-тата сесия на Комитета по Хармонизираната система):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА И МНЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ, РЕДАКТИРАНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(53-ТА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА – МАРТ 2014 г.)

ДОК. NC2004

Изменения в Обяснителните бележки към номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС

Глави 3, 5 и 16

O/10

07.12

O/1

Глава 29

O/8

28.33

O/30

29.34

O/9

30.02

O/7

Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

1902.30/1

O/12

2005.80/1

O/13

2008.99/3

O/14

2106.90/29

O/15

3824.90/20

O/16

3913.90/1

O/17

4303.90/1

O/18

5402.20/1

O/19

6204.62/1

O/20

6206.30/1

O/21

6214.90/2

O/22

8473.30/3

O/23

8517.70/1

O/24

8517.70/2

O/25

8537.10/2

O/26

8543.70/6-7

O/27

9018.39/1

O/11

9403.20/2

O/28

9705.00/1-3

O/29

Информация за съдържанието на тези мерки може да бъде получена от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) или да бъде изтеглена от нейната интернет страница:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm