29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 92/35


Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения

( Официален вестник на Европейския съюз С 50 от 21 февруари 2014 г. )

2014/C 92/08

На страница 24 текстът относно държавна помощ SA.37588 се заличава и се заменя със следното:

„Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

Дата на приемане на решението

19.12.2013

Помощ №

SA.37588 (2013/N)

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Правно основание

articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Вид на мярката

Схема

Цел

Други

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 12 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

01.01.2014 - 31.12.2015

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm“