29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 92/32


Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения

( Официален вестник на Европейския съюз С 50 от 21 февруари 2014 г. )

2014/C 92/05

На страница 22 текстът относно държавна помощ SA.37549 се заличава и се заменя със следното:

„Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

Дата на приемане на решението

16.12.2013

Помощ №

SA.37549 (2013/N)

Държава-членка

Германия

Регион

SAARLAND

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Правно основание

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Вид на мярката

Схема

Цел

Агроекологични задължения

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: EUR 0,02 (в млн.)

 

Годишен бюджет: EUR 0,02 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

1.1.2014 - 31.12.2014

Икономически сектори

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm“