52014PC0698

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия в Съвета по асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране, създаването на два подкомитета и делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.               КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО / ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО

Приложеното предложение представлява правният инструмент, чрез който се разрешава позицията на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия, която да бъде заета в Съвета по асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране („Споразумението“) между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и Украйна във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране, създаването на два подкомитета и делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Преговорите по това комплексно и амбициозно споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна започнаха през март 2007 г. През февруари 2008 г., след като бе прието решението за присъединяване на Украйна към СТО, ЕС и Украйна започнаха преговори за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) като централен елемент от споразумението за асоцииране.

Споразумението за асоцииране е най-развитото споразумение от този вид, договаряно някога от ЕС, по-специално по отношение на търговията и икономическата интеграция, като далеч не се изчерпва просто с отваряне на пазара. Целта е да се ускори задълбочаването на политическите и икономическите отношения между Украйна и ЕС и да се отбележи напредък по отношение на постепенната икономическа интеграция на Украйна в определени области на вътрешния пазар на ЕС, по-конкретно чрез създаване на ЗВЗСТ.

На 23 юни 2014 г. Съветът прие решението си[1] за подписване от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и временно прилагане на някои разпоредби от оставащите глави на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, включително частта му относно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ). Политическите глави от Споразумението бяха подписани преди това на 21 март 2014 г[2]. Впоследствие Споразумението беше подписано в Брюксел на 27 юни 2014 г., петък, в рамките на Европейския съвет.

Украйна ратифицира Споразумението през септември и размени с ЕС уведомления за това в рамките на същия месец, което означава, че временното прилагане може да започне от 1 ноември 2014 г. След консултации с украинската страна обаче и в контекста на цялостните усилия за прилагане на мирния процес в Украйна, беше решено да се отложи до 31 декември 2015 г. временното прилагане на свързаните с търговията разпоредби на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението за асоцииране“) (дял IV), и същевременно да продължи прилагането на автономните търговски мерки на Съюза в полза на Украйна.

Ето защо временното прилагане на съответните разпоредби на дялове III, IV, V, VI и VII и на свързаните с тях приложения и протоколи от Споразумението за асоцииране поражда действие на няколко етапа. По отношение на дялове III, V, VI и VII, както и свързаните приложения и протоколи, нотификацията, предвидена в член 486 от Споразумението за асоцииране, бе извършена в края на септември, заедно с нотификацията за разпоредбите, предвидени в член 4 от Решение 2014/295/ЕС на Съвета. По отношение на дял IV, както и свързаните приложения и протоколи, нотификацията бе извършена, така че временното прилагане може да влезе в сила на 1 януари 2016 г. след нова нотификация, както е предвидено в член 486 от Споразумението за асоцииране.

Временното прилагане се предвижда с оглед на запазването на равновесието във взаимните икономически интереси и общите ценности и на общата воля на ЕС и Украйна да започнат да прилагат и изпълняват определени части от Споразумението, за да се отбележи ранен напредък в реформите по някои специфични секторни въпроси преди сключването на Споразумението.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

В дял VII на Споразумението с Украйна се осигурява институционалната рамка, необходима за правилното функциониране и прилагане на Споразумението. Със Споразумението се създава Съвет за асоцииране (член 461, параграф 1) на равнище министри, който да упражнява надзор и контрол над прилагането и изпълнението на Споразумението.

Създава се също така Комитет за асоцииране (съгласно член 464, параграф 1 от Споразумението), който да подготвя заседанията и разискванията в рамките на Съвета за асоцииране, да изпълнява решенията на Съвета за асоцииране, ако е целесъобразно, и като цяло да гарантира приемственост в отношенията на асоцииране и правилното функциониране на Споразумението.

Съветът за асоцииране, както и Комитетът за асоцииране могат да решат да създадат други подкомитети или органи, които да ги подпомагат при изпълнението на съответните им задължения, като те определят състава, задълженията и начина на работа на тези комитети или органи. Освен това Съветът за асоцииране има правомощието да изменя или актуализира приложенията към Споразумението (член 463, параграф 3 от Споразумението). Той може да делегира всяко едно от правомощията си на Комитета за асоцииране, включително правомощието да взема решения със задължителна сила (член 465, параграф 2 от Споразумението).

Комитетът за асоцииране заседава в специален състав, когато разглежда всички въпроси, произтичащи от дял IV „Търговия и свързани с търговията въпроси“ (член 465, параграф 4 от Споразумението). Частта за ЗВЗСТ от Споразумението предвижда специфични подкомитети за санитарните и фитосанитарните мерки, за митниците, за географските означения и за търговията и устойчивото развитие, които да подпомагат Комитета за асоцииране при изпълнението на неговите задължения.

Предвидени са също форуми за сътрудничество с гражданското общество и за парламентарно сътрудничество.

С цел да се гарантира гладкото и навременно изпълнение на частта за ЗВЗСТ от Споразумението, по-специално що се отнася до актуализирането или изменянето на няколко свързани с търговията приложения към Споразумението, се предлага тези правомощия да бъдат делегирани от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“. С това делегиране ще се осигури необходимата връзка между техническите дискусии в рамките на този комитет относно изпълнението на свързаните с търговията ангажименти, включително отнасящите се до сближаването на законодателството на Украйна с достиженията на правото на ЕС, и също така ще се създадат условия за своевременното предприемане на последващи действия в отговор на тези дискусии.

С цел да се допълни институционалната рамка и да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в обхвата на временното прилагане на споразуменията, се предлага да бъдат създадени два подкомитета със следните наименования:

1) Подкомитет по правосъдие, свобода и сигурност (ПСС);

2) Подкомитет по икономическо сътрудничество и сътрудничество в други сектори.

Целта на подкомитетите е да се съсредоточат върху онези теми, по отношение на които се очакват конкретни резултати, а не непременно да имат същия дневен ред от теми всяка година.

На по-късен етап могат да бъдат създадени допълнителни подкомитети, след като страните постигнат съгласие за това.

В Споразумението за асоцииране е предвидено сътрудничество в многобройни сектори с акцент върху подкрепата за основни реформи, икономическото възстановяване и растежа, управлението и секторното сътрудничество в 28 сфери, като правосъдието, енергетиката, транспорта, статистиката, опазването и подпомагането на околната среда, сътрудничеството в областта на промишлеността и на малките и средните предприятия, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики, сътрудничеството в областта на гражданското общество, политиката относно потребителите, реформата на публичната администрация, образованието, обучението и младежта, както и сътрудничеството в сферата на културата.

Във всички посочени области засиленото сътрудничество започва въз основа на съществуващите рамки, както двустранни, така и многостранни, с цел осъществяване на по-систематичен диалог и обмен на информация и добри практики. От ключово значение за главите, посветени на секторното сътрудничество, е изложената в приложенията към Споразумението подробна програма за постепенно сближаване, когато това е уместно, с достиженията на правото на ЕС. Конкретните графици за сближаване и прилагане от Украйна на избрани части от достиженията на правото на ЕС ще допринесат за формиране на текущото сътрудничество и ще предоставят основата за програмата на Украйна за вътрешни реформи и модернизация.

Често споменаваните в Споразумението „редовни диалози“ могат да обхващат всички посочени по-горе области на политиката. Следователно вторият подкомитет може да заседава в различни състави според нуждите. Настоящото предложение се основава на опита от споразуменията за партньорство и сътрудничество с Украйна и има за цел да се оптимизира функционирането на структурата на подкомитетите в рамките на Споразумението за асоцииране.

ЕС и Украйна се ангажираха с бързото и ефективно прилагане на Споразумението. Поради това целта на настоящото предложение е да се гарантира, че институционалната рамка на Споразумението ще започне да функционира възможно най-скоро. За да се способства за това, от основно значение ще бъде бързо да се пристъпи към процеса на приемане на процедурния правилник на Съвета за асоцииране, Комитета за асоцииране и подкомитетите, за да могат те скоро да започнат работа. Намерението е първото заседание на Съвета за асоцииране с Украйна да бъде свикано възможно най-скоро след началото на временното прилагане, за предпочитане преди края на годината.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

За Съюза правното основание за разрешаване на позицията, която Съюзът да заеме в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, е Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 218, параграф 9 от него. За ЕВРАТОМ правното основание за разрешаване на позицията, която да бъде заета в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, е Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101 от него.

Предвид гореспоменатите резултати от преговорите, въз основа на член 218, параграф 9 от ДФЕС и член 101 от Договора за ЕВРАТОМ Европейската комисия предлага Съветът да приеме решението, с което се разрешава позицията, която Съюзът и Европейската общност за атомна енергия да заемат на първото заседание на Съвета за асоцииране ЕС—Украйна по отношение на:

-   процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране,

– създаването на два подкомитета,

както и

– делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия в Съвета по асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране, създаването на два подкомитета и делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) В член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), се предвижда временното прилагане на части от Споразумението.

(2) В член 4 от решенията на Съвета от 17 март 2014 г.[3] и от 23 юни 2014 г.[4] за подписване и временно прилагане на Споразумението се посочват някои разпоредби от Споразумението, които следва да се прилагат временно.

(3) Съгласно член 462, параграф 2 от Споразумението Съветът за асоцииране изготвя свой процедурен правилник.

(4) Съгласно член 464, параграф 1 от Споразумението при изпълнението на своите задължения Съветът за асоцииране се подпомага от Комитет за асоцииране, а съгласно член 465, параграф 1 в своя процедурен правилник Съветът за асоцииране определя задълженията и функциите на Комитета за асоцииране.

(5) Съгласно член 462, параграф 3 от Споразумението Съветът за асоцииране се председателства на ротационен принцип от представител на Съюза и от представител на Украйна.

(6) Съгласно член 466, параграф 2 Съветът за асоцииране може да реши да създаде подкомитет или орган в конкретни области, необходими за изпълнението на Споразумението, които могат да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения.

(7) Съветът за асоцииране отговаря за упражняването на надзор и контрол над прилагането и изпълнението на Споразумението. Съветът за асоцииране може да делегира на Комитета за асоцииране което и да е от своите правомощия, включително правомощието да взема решения със задължителна сила. Целесъобразно е Съветът за асоцииране да делегира на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, посочен в член 465, параграф 4 от Споразумението, правомощието да актуализира или изменя приложенията към това споразумение, които се отнасят до глави 1 (приложения I-В и I-Г), 3, 5, 6 и 8 от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси), съгласно член 463, параграф 3 и член 465, параграф 2 от Споразумението, доколкото в тези глави не се съдържат конкретни разпоредби, отнасящи се до актуализирането или изменянето на приложенията към Споразумението,

(8) За да се гарантира ефективното прилагане на Споразумението, процедурният правилник следва да бъде приет възможно най-скоро, включително чрез писмена процедура.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.           С настоящото се установява позицията, която да бъде заета от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с член 464 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на:

–        приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране,

–        създаването на подкомитети и приемането на техните процедурни правилници,

както и

–        делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ съгласно условията на проектите на решения на Съвета за асоцииране, приложени към настоящото решение.

2.           Внасянето на незначителни технически промени в проектите на решения може да бъде одобрено от представителите на Съюза в Съвета за асоцииране, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Съветът за асоцииране се председателства от страна на Съюза от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета                                                                        За Комисията Председател                                                                   Председател

[1]               OВ L 278, 15.9.2014 г., стр.1—8

[2]               OВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 1

[3]               OВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 1

[4]               OВ L 278, 15.9.2014 г., стр.1—8

ПРИЛОЖЕНИЕ I РЕШЕНИЕ № 1/2014 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—УКРАЙНА от ... 2014 година за приемане на неговия процедурен правилник и на процедурния правилник на Комитета за асоцииране

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—УКРАЙНА,

Като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 462 от него,

като има предвид, че:

(1)          В съответствие с член 486 от Споразумението части от Споразумението се прилагат временно, считано от 1 ноември 2014 г.

(2)          Съгласно член 462, параграф 2 от Споразумението Съветът за асоцииране изготвя своя процедурен правилник.

(3)          Съгласно член 464, параграф 1 от Споразумението при изпълнението на своите задължения Съветът за асоцииране се подпомага от Комитет за асоцииране, а съгласно член 465, параграф 1 в своя процедурен правилник Съветът за асоцииране определя задълженията и функциите на Комитета за асоцииране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

С настоящото се приемат процедурният правилник на Съвета за асоцииране и процедурният правилник на Комитета за асоцииране, посочени съответно в допълнения А и Б.

Съставено в […] на […] година.

|| За Съвета за асоцииране Председател  

ДОПЪЛНЕНИЕ A

Процедурен правилник на Съвета за асоцииране ЕС—Украйна

Член 1

Общи разпоредби

1.               Съветът за асоцииране, създаден в съответствие с член 461, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (наричано по-нататък „Споразумението“), изпълнява задачите си в съответствие с предвиденото в членове 461 и 463 от Споразумението и носи отговорност за общото прилагане на Споразумението, както и за всеки друг двустранен, многостранен или международен въпрос от общ интерес.

2.               Както е предвидено в член 5, параграф 1 от Споразумението, страните провеждат редовни срещи на върха за политически диалог. 2. Съгласно член 5, параграф 2 от Споразумението на министерско равнище политическият диалог протича, по взаимно съгласие, в рамките на Съвета за асоцииране, посочен в член 460 от Споразумението, и в рамките на редовни заседания на представителите на страните на равнище министри на външните работи.

3.               Както е предвидено в член 462, параграф 1 от Споразумението, Съветът за асоцииране се състои от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Европейската комисия, от една страна, и от членове на правителството на Украйна, от друга страна. По отношение на състава на Съвета за асоцииране се вземат под внимание специфичните въпроси, които следва да се разглеждат на дадено заседание. Съветът за асоцииране заседава на равнище министри.

 4.              Както е предвидено в член 463, параграф 1 от Споразумението, с оглед на постигането на целите на Споразумението Съветът за асоцииране разполага с правомощието да взема решения, които са задължителни за страните. Съветът за асоцииране предприема необходимите мерки за изпълнение на своите решения, включително, ако е необходимо, чрез упълномощаване на конкретни органи, създадени по силата на Споразумението, за да действат от негово име. Съветът за асоцииране може също така да отправя препоръки. Той приема своите решения и препоръки въз основа на съгласие между страните след приключване на съответните вътрешни процедури за тяхното приемане. Съветът за асоцииране може да делегира правомощията си на Комитета за асоцииране.

5.               Страните в настоящия процедурен правилник са определените в член 482 от Споразумението.

Член 2

Председателство

Страните председателстват Съвета за асоцииране на ротационен принцип за период от 12 месеца. Първият период започва от датата на първото заседание на Съвета за асоцииране и приключва на 31 декември същата година.

Член 3

Заседания

1.               Съветът за асоцииране заседава най-малко веднъж годишно, както и когато обстоятелствата го изискват по взаимно съгласие. Освен ако страните решат друго, заседанията на Съвета за асоцииране се провеждат на обичайното място за заседания на Съвета на Европейския съюз.

2.               Всяка сесия на Съвета за асоцииране се провежда на договорена от страните дата.

3.               Заседанията на Съвета за асоцииране се свикват съвместно от секретарите на Съвета за асоцииране със съгласието на председателя на Съвета за асоцииране най-късно 30 дни преди датата на заседанието.

Член 4

Представителство

1.               Членовете на Съвета за асоцииране могат да бъдат представлявани, ако не са в състояние да присъстват на заседанието. Ако член на Съвета за асоцииране желае да бъде представляван, той трябва писмено да уведоми председателя за името на своя представител преди заседанието, на което ще бъде представляван.

2.               Представителят на член на Съвета за асоцииране упражнява всички права на този член.

Член 5

Делегации

1.               Членовете на Съвета за асоцииране могат да бъдат придружавани от длъжностни лица. Преди всяко заседание председателят се уведомява чрез секретариата за предвидения състав на делегацията на всяка от страните.

2.               При съгласие на страните Съветът за асоцииране може да кани представители на други органи на страните или независими експерти в дадена тематична област да присъстват на заседанията като наблюдатели или за да предоставят информация по конкретни теми. Страните се споразумяват относно реда и условията, при които тези наблюдатели могат да присъстват на заседанията.

Член 6

Секретариат

Функциите на секретари на Съвета за асоцииране се изпълняват съвместно от едно длъжностно лице от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и едно длъжностно лице от Украйна.

Член 7

Кореспонденция

1.               Кореспонденцията, предназначена за Съвета за асоцииране, се адресира до секретаря от Съюза или от Украйна, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.               Двамата секретари осигуряват препращането на кореспонденцията до председателя, а когато е целесъобразно — и разпращането ѝ до останалите членове на Съвета за асоцииране.

3.               Разпратената кореспонденция се изпраща, според случая, до Генералния секретариат на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, постоянните представителства на държавите членки към Европейския съюз и Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, както и до Мисията на Украйна в Европейския съюз.

4.               Съобщенията от председателя на Съвета за асоцииране се изпращат до адресатите от двамата секретари от името на председателя на Съвета за асоцииране. Такива съобщения се разпространяват, когато е целесъобразно, сред членовете на Съвета за асоцииране, както е предвидено в третия параграф.

Член 8

Поверителност

Освен ако страните не са решили друго, заседанията на Съвета за асоцииране не са публични. Когато дадена страна представи на Съвета за асоцииране информация, обозначена като поверителна, другата страна третира тази информация като поверителна.

Член 9

Дневен ред на заседанията

1.               Председателят изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Предварителният дневен ред се изпраща от секретарите на Съвета за асоцииране до адресатите, посочени в член 7 от Процедурния правилник, най-късно 15 календарни дни преди заседанието.

Предварителният дневен ред включва онези точки, за чието включване в дневния ред е постъпило искане при председателя най-късно 21 календарни дни преди началото на заседанието. Тези точки не се включват в предварителния дневен ред, освен ако съответните придружаващи документи не са били изпратени до секретарите преди датата на изпращане на дневния ред.

2.               Дневният ред се приема от Съвета за асоцииране в началото на всяко заседание. Точка, която не фигурира в предварителния дневен ред, може да бъде добавена в дневния ред със съгласието на страните.

3.               След като се консултира със страните, председателят може да намали сроковете, посочени в параграф 1, за да се вземат предвид изискванията, свързани с конкретен случай.

Член 10

Протокол

1.               Двамата секретари съвместно изготвят проект на протокола от всяко заседание.

2.               Като правило протоколът съдържа следната информация по всяка точка от дневния ред:

а)        документацията, предадена на Съвета за асоцииране;

б)        изявления, чието вписване е било поискано от член на Съвета за асоцииране,

както и

в)        въпроси, по които страните са постигнали съгласие, като например приетите решения, декларациите, по които е постигнато съгласие, и евентуалните заключения.

3.               Проектът на протокол се представя на Съвета за асоцииране за одобрение. Съветът за асоцииране одобрява протокола на следващото си заседание. Друга възможност е проектът на протокол да бъде одобрен писмено.

Член 11

Решения и препоръки

1.               Съветът за асоцииране взема решения и отправя препоръки по взаимно съгласие между страните и след приключване на съответните вътрешни процедури.

2.               Съветът за асоцииране може също така да взема решения или да формулира препоръки чрез писмена процедура, ако страните се договорят за това. За тази цел председателят на Съвета за асоцииране предоставя текста на предложението в писмен вид на неговите членове в съответствие с член 7 от процедурния правилник, като се указва срок, не по-кратък от 21 календарни дни, в който членовете трябва да съобщят за евентуалните резерви или изменения, които желаят да направят. След консултация със страните председателят може да съкрати горепосочения срок, за да се вземат предвид изискванията, свързани с конкретен случай.

3.               Актовете на Съвета за асоцииране по смисъла на член 463, параграф 1 от Споразумението се именуват съответно „решение“ и „препоръка“, следвано от сериен номер, датата на тяхното приемане и описание на предмета им. Решенията и препоръките на Съвета за асоцииране се подписват от председателя и се заверяват от двамата секретари. Решенията и препоръките се изпращат до всеки от адресатите, посочени в член 7 от настоящия процедурен правилник. Всяка от страните може да реши решенията и препоръките на Съвета за асоцииране да бъдат публикувани в съответното нейно официално издание.

4.               Всяко решение влиза в сила в деня на приемането му, освен ако решението не постановява друго.

Член 12

Езици

1.               Официалните езици на Съвета за асоцииране са официалните езици на страните.

2.               Освен ако не е решено друго, разискванията в рамките на Съвета за асоцииране се основават на документация, изготвена на тези езици.

Член 13

Разходи

1.               Всяка страна поема за своя сметка всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Съвета за асоцииране, както по отношение на разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и по отношение на пощенските и телекомуникационните разходи.

2.               Разходите във връзка с устния превод по време на заседанията и писмения превод и размножаването на документи се поемат от Европейския съюз. В случай че Украйна изисква устен или писмен превод на и от езици, различни от предвидените в член 12 от настоящия процедурен правилник, свързаните с това разходи се поемат от Украйна.

 3.              Другите разходи, свързани с материалната организация на срещите, се поемат от страната домакин.

Член 14

Комитет за асоцииране

1.               В съответствие с член 464, параграф 1 от Споразумението при изпълнението на своите задължения Съветът за асоцииране се подпомага от Комитета за асоцииране. Комитетът за асоцииране се състои от представители на страните, обикновено на равнище висши държавни служители.

2.               Комитетът за асоцииране подготвя заседанията и разискванията в рамките на Съвета за асоцииране, изпълнява решенията на Съвета за асоцииране, когато е целесъобразно, и като цяло гарантира приемствеността в отношенията на асоцииране и правилното функциониране на Споразумението. Той разглежда всички въпроси, отнесени до него от Съвета за асоцииране, както и всякакви други въпроси, които могат да възникнат при непосредственото прилагане на Споразумението. Комитетът подлага на одобрение от страна на Съвета за асоцииране предложения или проекти на решения/препоръки. В съответствие с член 465, параграф 2 от Споразумението Съветът за асоцииране може да упълномощи Комитета за асоцииране да взема решения.

3.               Комитетът за асоцииране взема решенията и отправя препоръките, за които е упълномощен в Споразумението.

4.               В случаите, в които в Споразумението се предвижда задължение за консултиране или възможност за консултиране, или когато страните решат по взаимно съгласие да се консултират една с друга, такива консултации могат да бъдат проведени в рамките на Комитета за асоцииране, освен ако в Споразумението не е предвидено друго. Консултациите могат да продължат в рамките на Съвета за асоцииране, ако двете страни се споразумеят за това.

Член 15

Изменяне на процедурния правилник

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян в съответствие с разпоредбите на член 11 по-горе.

ДОПЪЛНЕНИЕ Б

Процедурен правилник на Комитета за асоцииране ЕС—Украйна и на подкомитетите

Член 1

Общи разпоредби

1.               Комитетът за асоцииране, който е създаден в съответствие с член 464, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (наричано по-нататък „Споразумението“), подпомага Съвета за асоцииране при изпълнението на неговите задължения и функции и изпълнява задълженията, предвидени в Споразумението и възложени му от Съвета за асоцииране. Съгласно член 465, параграф 1 в своя процедурен правилник Съветът за асоцииране определя задълженията и функциите на Комитета за асоцииране.

2.               Комитетът за асоцииране подготвя заседанията и разискванията в рамките на Съвета за асоцииране, изпълнява решенията на Съвета за асоцииране, когато е целесъобразно, и като цяло гарантира приемствеността в отношенията на асоцииране и правилното функциониране на Споразумението за асоцииране. Той разглежда всички въпроси, отнесени до него от Съвета за асоцииране, както и всякакви други въпроси, които могат да възникнат при текущото прилагане на Споразумението за асоцииране. Комитетът за асоцииране представя предложения или проекти на решения/препоръки за приемане от Съвета за асоцииране.

3.               В съответствие с предвиденото в член 464, параграф 2 от Споразумението Комитетът за асоцииране се състои от представители на страните, обикновено на равнище висши държавни служители, компетентни по конкретните въпроси, които следва да бъдат разгледани в рамките на дадено заседание.

4.               В съответствие с член 465, параграф 4 от Споразумението, когато Комитетът за асоцииране в състав „Търговия“ изпълнява задачите, които са му възложени съгласно дял IV от Споразумението, той се състои от висши длъжностни лица от Европейската комисия и от Украйна, отговарящи за търговията и свързаните с търговията въпроси. Представител на Европейската комисия или на Украйна, който отговаря за търговията и свързаните с търговията въпроси, изпълнява функциите на председател в съответствие с член 2 по-долу. На заседанията ще присъства също така представител на Европейската служба за външна дейност.

5.               Както е предвидено в член 465, параграф 3 от Споразумението, Комитетът за асоцииране в състав „Търговия“ разполага с правомощието да приема решения в случаите, предвидени в Споразумението, и в областите, в които Съветът за асоцииране му е делегирал правомощия. Тези решения са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за изпълнението им. Комитетът за асоцииране приема своите решения въз основа на съгласие между страните след приключване на съответните вътрешни процедури за приемането им.

6.               Страните в настоящия процедурен правилник са определени съгласно предвиденото в член 482 от Споразумението.

Член 2

Председателство

Страните председателстват Комитета за асоцииране на ротационен принцип за период от 12 месеца. Първият период започва от датата на първото заседание на Съвета за асоцииране и приключва на 31 декември същата година.

Член 3

Заседания

1.               Освен ако не е договорено друго от страните, Комитетът за асоцииране заседава на редовни интервали от време, поне веднъж годишно. По искане на някоя от страните и с тяхно съгласие е възможно провеждането на специални сесии на Комитета за асоцииране.

2.               Всяко заседание на Комитета за асоцииране се свиква от председателя на договорени от страните дата и място. Уведомлението за свикване на заседанието се изпраща от секретариата на Комитета за асоцииране най-късно 28 календарни дни преди началото на заседанието, освен ако страните не се споразумеят за друго.

3.               Комитетът за асоцииране в състав „Търговия“ заседава най-малко веднъж годишно, както и когато обстоятелствата го изискват. Всяко заседание се свиква от председателя на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ на договорени от страните дата и място и по договорен от страните начин. Уведомлението за свикване на заседанието се изпраща от секретариата на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ най-късно 15 календарни дни преди началото на заседанието, освен ако страните не се споразумеят за друго.

4.               Винаги когато това е възможно, редовното заседание на Комитета за асоцииране се свиква своевременно преди редовното заседание на Съвета за асоцииране.

5.               По изключение и при условие че страните са дали съгласието си за това, заседанията на Комитета за асоцииране могат да бъдат провеждани с помощта на всякакви съгласувани между тях технологични средства, като например видеоконферентна връзка.

Член 4

Делегации

Преди всяко заседание страните се уведомяват чрез секретариата за предвидения състав на участващите в заседанието делегации на двете страни.

Член 5

Секретариат

1.            Длъжностно лице на Съюза и длъжностно лице на Украйна изпълняват съвместно функциите на секретари на Комитета за асоцииране и съвместно изпълняват секретарските задачи, освен ако настоящият процедурен правилник предвижда друго, в дух на взаимно доверие и сътрудничество.

2.            Длъжностно лице на Европейската комисия и длъжностно лице на Украйна, отговарящи за търговията и свързаните с търговията въпроси, изпълняват съвместно функциите на секретари на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Член 6

Кореспонденция

1.               Кореспонденцията, предназначена за Комитета за асоцииране, се адресира до секретаря на една от страните, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.               Секретариатът препраща адресираната до Комитета за асоцииране кореспонденция до председателя на комитета, а когато е целесъобразно — я разпространява по реда, определен за документите, посочени в член 7 от настоящия процедурен правилник.

3.               Кореспонденцията, изходяща от председателя на Комитета за асоцииране, се изпраща на страните от секретариата от името на председателя на Комитета за асоцииране. Тази кореспонденция се разпространява, когато е целесъобразно, съгласно предвиденото в член 7 от настоящия процедурен правилник.

Член 7

Документи

1.               Документите се разпращат чрез секретарите.

2.               Всяка страна предава документите си на своя секретар. Секретарят предава тези документи на секретаря на другата страна.

3.               Секретарят на Съюза разпраща документите до отговорните представители на Съюза и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Украйна.

4.               Секретарят на Украйна разпраща документите до отговорните представители на Украйна и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Съюза.

Член 8

Поверителност

Освен ако страните не са решили друго, заседанията на Комитета за асоцииране не са публични. Когато дадена страна представи на Комитета за асоцииране информация, обозначена като поверителна, другата страна третира тази информация като поверителна.

Член 9

Дневен ред на заседанията

1.               Въз основа на направените от страните предложения секретариатът на Комитета за асоцииране изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание, както и проект на оперативни заключения съгласно предвиденото в член 10 по-долу. Предварителният дневен ред включва точките, за чието включване в дневния ред в секретариата на Комитета за асоцииране е постъпило искане от някоя от страните, подкрепено със съответните документи, най-късно 21 календарни дни преди датата на заседанието.

2.               Предварителният дневен ред, заедно със съответните документи, се разпраща съгласно предвиденото в член 7 най-късно 15 календарни дни преди датата на заседанието.

3.               Дневният ред се приема от Съвета за асоцииране в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на страните.

4.               Ако другата страна е дала съгласието си за това, председателят на заседанието на Комитета за асоцииране може да кани представители на други органи на страните или независими експерти в дадена тематична област на ad hoc принцип да присъстват на заседанията, за да предоставят информация по конкретни теми. Страните гарантират, че тези наблюдатели или експерти спазват изискванията за поверителност.

5.               След като се консултира със страните, председателят на заседанието на Комитета за асоцииране може да съкрати сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, за да бъдат отчетени специални обстоятелства.

Член 10

Протокол и оперативни заключения

1.           Двамата секретари съвместно изготвят проект на протокола от всяко заседание.

2.                     Като правило протоколът съдържа следната информация по всяка точка от дневния ред:

а)      списък на участниците в заседанието, списък на придружаващите ги длъжностни лица, както и списък на евентуалните наблюдатели или експерти, присъствали на заседанието;

б)      документацията, предадена на Комитета за асоцииране;

в)      изявления, чието вписване е било поискано от Комитета за асоцииране, както и

г)       оперативните заключения от заседанието, както е предвидено в параграф 4.

2.           Проектът на протокола се представя на Комитета за асоцииране за одобрение. Комитетът за асоцииране одобрява протокола на следващото си заседание. Друга възможност е проектът на протокол да бъде одобрен писмено. Протоколите от заседанията на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се одобряват в срок от 28 календарни дни след всяко заседание. На всеки от адресатите, посочени в член 7 от настоящия процедурен правилник, се изпраща копие.

3.           Секретарят на Комитета за асоцииране от председателстващата страна изготвя проект на оперативни заключения от всяко заседание, който се разпраща до страните заедно с дневния ред, обикновено най-късно 15 календарни дни преди началото на заседанието. Този проект се актуализира в хода на заседанието, така че в края на заседанието, освен ако между страните не е договорено друго, Комитетът за асоцииране приема оперативните заключения, отразяващи последващите действия на страните. След като бъдат одобрени, оперативните заключения се прилагат към протокола, а по време на следващите заседания на Комитета за асоцииране се прави преглед на изпълнението им. За тази цел Комитетът за асоцииране приема образец, който дава възможност за проследяване на изпълнението на всяка точка, изискваща действие, съобразно с конкретен срок.

Член 11

Решения и препоръки

1.               В специални случаи, когато със Споразумението се предоставят правомощия за вземане на решения или когато такива правомощия са му били делегирани от Съвета за асоцииране, Комитетът за асоцииране взема решения. Той също така отправя препоръки. Решенията и препоръките се приемат по взаимно съгласие на страните и след приключване на съответните вътрешни процедури. Всяко решение или препоръка носят подписа на председателя и са заверени от двамата секретари.  

2.               Комитетът за асоцииране може да взема решения или да отправя препоръки чрез писмена процедура, ако страните се договорят за това. Писмената процедура се състои от официален обмен на ноти между двамата секретари, действащи в съгласие със страните. За тази цел текстът на предложението се разпраща в съответствие с член 7, като се указва срок, не по-кратък от 21 календарни дни, в който трябва да се съобщи за евентуални резерви или изменения. След като се консултира със страните, председателят на Комитета за асоцииране може да съкрати сроковете, посочени в настоящия параграф, за да бъдат отчетени специални обстоятелства. След като текстът бъде одобрен, решението или препоръката се подписват от председателя и се заверяват от двамата секретари.

3.               Актовете на Комитета за асоцииране се именуват съответно „решение“ или „препоръка“. Всяко решение влиза в сила в деня на приемането му, освен ако решението не постановява друго.

4.               Решенията и препоръките се разпращат до двете страни.

5.               Всяка от страните може да реши дали решенията и препоръките на Комитета за асоцииране да бъдат публикувани в нейното съответно официално издание.

Член 12

Доклади

На всяко редовно заседание на Съвета за асоцииране Комитетът за асоцииране докладва на Съвета за асоцииране за своите дейности и за дейностите на своите подкомитети, работни групи и други органи.

Член 13

Езици

1.               Официалните езици на Комитета за асоцииране са официалните езици на страните.

2.               Работните езици на Комитета за асоцииране са английски и украински език. Освен ако е решено друго, разискванията в рамките на Комитета за асоцииране се основават на документация, изготвена и на двата горепосочени езика.

Член 14

Разходи

1.               Всяка страна поема за своя сметка всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Комитета за асоцииране, както по отношение на разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и по отношение на пощенските и телекомуникационните разходи.

2.               Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документи се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

3.               Разходите по осигуряване на устен превод на заседанията, както и за писмен превод на документи на или от английски и украински език, позоваване на които се съдържа в член 13, параграф 1 от настоящия процедурен правилник, се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

Разходите за устен и писмен превод на или от други езици се поемат непосредствено от страната, заявила съответния превод.

4.              В случаите, които налагат превод на документи на официалните езици на ЕС, разходите се поемат от Европейския съюз.

Член 15

Изменяне на процедурния правилник

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян с решение на Съвета за асоцииране в съответствие с член 465, параграф 1.

Член 16

Подкомитети, специални комитети или органи

1.               В съответствие с член 466, параграф 2 от Споразумението Комитетът за асоцииране може да реши да създаде подкомитети или специален комитет или орган в конкретни области, които са необходими за изпълнението на Споразумението, различни от предвидените в Споразумението, за да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения. Комитетът за асоцииране може да реши да бъде закрит всеки такъв подкомитет, специален комитет или орган, както и да определя или да изменя техните процедурни правилници. Освен ако не е решено друго, тези подкомитети са на подчинение на Комитета за асоцииране, на който докладват след всяко свое заседание.

2.               Освен ако е предвидено друго в Споразумението или договорено друго в рамките на Съвета за асоцииране, настоящият процедурен правилник се прилага mutatis mutandis за всеки подкомитет, специален комитет или орган, предвидени съгласно параграф 1 по-горе.

3.               Заседанията на подкомитетите, създадени по силата на Споразумението, могат да се провеждат гъвкаво при необходимост, с лично явяване, в Брюксел или в държавата партньор, или например чрез видеоконферентна връзка. Подкомитетите следва да бъдат платформата за наблюдение на напредъка по отношение на сближаването в конкретни области, за обсъждане на определени въпроси и предизвикателства, произтичащи от този процес, както и за формулиране на препоръки и оперативни заключения.

4.               До секретаря на Комитета за асоцииране се изпраща копие на цялата съответна кореспонденция и на всички документи и съобщения, отнасящи се до подкомитета, специалния комитет или органа съгласно параграф 1 по-горе.

5.               Освен ако е предвидено друго в Споразумението или договорено друго от страните в рамките на Съвета за асоцииране, подкомитетите, специалният комитет или органите разполагат единствено с правомощието да отправят препоръки до Комитета за асоцииране.

Член 17

Освен ако е предвидено друго, настоящият процедурен правилник се прилага mutatis mutandis по отношение на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕШЕНИЕ № 2/2014 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—УКРАЙНА

от [...] 2014 година

за създаването на два подкомитета

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—УКРАЙНА,

Като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), и по-специално член 466, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1)           В съответствие с член 486 от Споразумението части от Споразумението се прилагат временно, считано от 1 ноември 2014 г.

2)           Съгласно член 466, параграф 2 Съветът за асоцииране може да реши да създаде подкомитет или орган в конкретни области, необходими за изпълнението на Споразумението, които могат да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения.

3)           С цел да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в обхвата на временното прилагане на Споразумението, следва да бъдат създадени два подкомитета. При постигането на съгласие между страните могат да бъдат променяни както списъкът на подкомитетите, така и обхватът на отделните подкомитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

С настоящото се създават подкомитетите, посочени в допълнение А. Процедурният правилник на подкомитетите се урежда от член 16 на приетия с Решение № 1/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Украйна процедурен правилник на Комитета за асоцииране и на подкомитетите по Споразумението за асоцииране ЕС—Украйна. 

Съставено в […] на […] година.

За Съвета за асоцииране

Председател

Допълнение А към ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съвет за асоцииране ЕС—Украйна

Създадени подкомитети:

– 1)     Подкомитет по правосъдие, свобода и сигурност;

– 2)     Подкомитет по икономическо сътрудничество и сътрудничество в други сектори.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

РЕШЕНИЕ № 3/2014 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—УКРАЙНА

от [...] 2014 година

относно делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—УКРАЙНА,

Като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), и по-специално член 463, параграф 3 и член 465, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1)               Части от Споразумението се прилагат временно, считано от 1 ноември 2014 г., в съответствие с член 486 от Споразумението.

2)               Съветът за асоцииране отговаря за упражняването на надзор и контрол над прилагането и изпълнението на Споразумението.

 3)             Съветът за асоцииране може да делегира на Комитета за асоцииране което и да е от своите правомощия, включително правомощието да взема решения със задължителна сила, в съответствие с член 465, параграф 2 от Споразумението.

4)               Комитетът за асоцииране в състав „Търговия“ разглежда всички въпроси, свързани с дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси), както се посочва в член 465, параграф 4 от Споразумението.

5)              С цел осигуряване на безпроблемното и своевременно прилагане на частта от Споразумението, отнасяща се до ЗВЗСТ, е целесъобразно Съветът за асоцииране да делегира на Комитета за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“, правомощието да актуализира или изменя приложенията към настоящото Споразумение, които се отнасят до глави 1, 3, 5, 6 и 8 от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси) от Споразумението, доколкото в тези глави не се съдържат конкретни разпоредби, отнасящи се до актуализирането или изменянето на тези приложения към Споразумението,   

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Съветът за асоцииране делегира на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, посочен в член 465, параграф 4 от Споразумението, правомощието да актуализира или изменя приложенията, които се отнасят до главa 1 (приложения I-В и I-Г), глава 2 (приложение II), глави 3, 5, 6 и 8 от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси) от настоящото Споразумение, доколкото в тези глави не се съдържат конкретни разпоредби, отнасящи се до актуализирането или изменянето на тези приложения към Споразумението.

За Съвета за асоцииране

Председател