52014PC0620

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) /* COM/2014/0620 final */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.           Приложимите правила за финансовото участие от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1] („Регламента за ЕФПГ“).

2.           Гръцките органи подадоха заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в Sprider Stores S.A., Гърция.

3.           След оценка на съдържащата се в него информация Комисията заключи, в съответствие с приложимите разпоредби на Регламента за ЕФПГ, че са изпълнени условията за финансово участие от страна на ЕФПГ.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Заявление по линия на ЕФПГ || EGF/2014/009 EL/Sprider Stores

Държава членка || Гърция

Главно засегнат(и) регион(и) (ниво 2 по NUTS) || Κεντρική Μακεδονία (Централна Македония) (EL12) Aττική (Атика) (EL30)

Дата на подаване на заявлението || 6.6.2014 г.

Дата на потвърждението за получаване на заявлението || 13.6.2014 г.

Дата, на която е поискана допълнителна информация || 20.6.2014 г.

Краен срок за предоставяне на допълнителната информация || 1.8.2014 г.

Краен срок за приключване на оценката || 24.10.2014 г.

Критерий за намеса || член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ

Основно предприятие || Sprider Stores S.A.

Сектор(и) на икономическа дейност (на ниво разделения по NACE Rev. 2)[2] || Разделение 47 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“)

Брой дъщерни предприятия, доставчици и производители надолу по веригата || 0

Референтен период (четири месеца) || 17 ноември 2013 г. — 17 март 2014 г.

Брой на случаите на съкращения или прекратяване на дейността по време на референтния период (a) || 703

Брой на случаите на съкращения или прекратяване на дейността преди или след референтния период (б) || 58

Общ брой на случаите на съкращения (a + б) || 761

Общ прогнозен брой на бенефициерите от целевата група || 761

Брой на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) от целевата група || 550

Бюджетни средства за персонализирани услуги (в евро) || 11 941 500

Бюджетни средства във връзка с усвояването на отпуснатата помощ по линия на ЕФПГ[3] (в евро) || 210 000

Общ бюджет (в евро) || 12 151 500

Участие на ЕФПГ (60 %) (в евро) || 7 290 900

ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Процедура                                       

4.           Заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores е подадено от гръцките органи на 6 юни 2014 г., т.е. преди да изтекат 12 седмици от датата, на която са били изпълнени критериите за намеса, изложени в точки  6—8 по-долу.  Комисията потвърди получаването на заявлението на 13 юни 2014 г., т.е. преди да изтекат две седмици от датата на подаване на заявлението. На 20 юни 2014 г. Комисията поиска допълнителна информация от гръцките органи. Тази допълнителна информация бе предоставена преди да изтекат шест седмици от датата на запитването. На 24 октомври 2014 г. изтича 12-седмичният срок от датата на получаване на пълното заявление, в рамките на който Комисията следва да приключи оценката си за това дали заявлението отговаря на условията за финансово участие.

Допустимост на заявлението

Засегнати предприятия и бенефициери

5.           Заявлението касае 761 съкратени работници от Sprider Stores S.A. — предприятие от стопанския сектор, класифицирано в разделение 47 на NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“). Неговите магазини основно са били разположени в регионите от ниво 2 по NUTS[4] Κεντρική Μακεδονία (Централна Македония) (EL12) и Aττική (Атика) (EL30).

Критерии за намеса

6.           Гръцките органи подадоха заявлението в съответствие с критерия за намеса от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници или прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата.

7.           Четиримесечният референтен период започва на 17 ноември 2013 г. и приключва на 17 март 2014 г.

8.           Заявлението касае 703 работници, които са били съкратени[5] в рамките на Sprider Stores по време на четиримесечния референтен период.

Изчисляване на броя на случаите на съкращения и на прекратяване на дейност

9.           Всички случаи на съкращения са изчислени, считано от датата на фактическо прекратяване на трудовия договор или изтичане на неговия срок.

Допустими бенефициери

10.         В допълнение към горепосочените работници допустимите бенефициери включват 58 работници, които са били съкратени преди четиримесечния референтен период. Тези работници са съкратени след всеобщото обявяване на планираните съкращения на 30 септември 2013 г. Може да бъде установена ясна причинно-следствена връзка със събитието (предприятието, поискало да бъде обявено в несъстоятелност), довело до съкращенията по време на референтния период.

11.         Поради това общият брой на допустимите бенефициери възлиза на 761 души.

Връзка между съкращенията и икономическата криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009

12.         С оглед установяване на взаимовръзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009, Гърция изтъква аргумента, че гръцката икономика се намира в тежка рецесия за шеста поредна година (2008—2013 г.). Според гръцкия статистически орган ELSTAT от 2008 г. досега гръцкият БВП е спаднал с 25,7 процентни пункта, публичното потребление — с 21 процентни пункта и частното потребление — с 32,3 процентни пункта, докато равнището на безработицата се е повишило с 20,6 процентни пункта.

13.         Освен това спадът на БВП е довел до още по-голяма ножица между гръцкия БВП на глава от населението и БВП на глава от населението в ЕС, заличавайки по този начин напредъка в посока икономическо сближаване, постигнат от Гърция в периода 1995—2007 г.

14.         В допълнение към това, с оглед обслужване на плащанията по външния дълг, през 2008 г. гръцкото правителство предприе някои непопулярни мерки, като например увеличаване на данъчните приходи, рационализиране на публичните разходи и понижаване на заплатите на държавните служители. Заплатите в частния сектор също намаляват в опит да се увеличи конкурентоспособността на гръцката икономика. От 2008 г. насам хиляди предприятия са преустановили своята дейност и са били закрити, персоналът им е бил съкратен и хиляди самостоятелно заети лица са прекратили упражняваната от тях дейност, което е допринесло за рязкото увеличение на безработицата. Непосредствена последица от понижаването на приходите е бил спадът на потреблението.

15.         През 2009 г. спадът в потреблението на домакинствата в Гърция е отбелязал същата неблагоприятна тенденция, както и в ЕС-27. През 2010 и 2011 година е отбелязано съживяване на потреблението на домакинствата на равнището на ЕС-27, последвано от спад през 2012 г. От началото на финансовата и икономическа криза потреблението на домакинствата в Гърция бележи непрекъснат спад, като с всяка изминала година се влошават данните, отчитани от статистиката.

Потребление на домакинствата (% на промяна в сравнение с предходната година)

|| 2008 г. || 2009 г. || 2010 г. || 2011 г. || 2012 г.

ЕС-27 || 0,44 || -1,67 || 1,04 || 0,26 || -0,74

Гърция || 4,67 || -1,91 || -6,39 || -7,91 || -9,07

16.         Според доклада на ELSTAT относно доходите и условията на живот на домакинствата, през 2012 г. 23 % от гърците са живели под прага на бедността[6].

17.         Към днешна дата секторът на търговията на дребно е бил обект на още три заявления по линия на ЕФПГ[7], също обосноваващи се с глобалната финансова и икономическа криза.

Събития, довели до съкращенията и до прекратяване на дейността

18.         Според гръцките органи събитията, довели до съкращенията, са основно два вида: 1) намаляване на дохода, с който разполагат домакинствата — в резултат на увеличаването на данъчната тежест, намаляването на заплатите (както на служителите в частния сектор, така и на държавните служители) и увеличаващата се безработица, — което води до драстичен спад на покупателната способност; и 2) драстично намаляване на заемите за предприятия и физически лица поради липсата на финансови средства в брой в гръцките банки. Според Националната банка на Гърция годишният ръст на заемите, предоставени на домакинства и предприятия (с изключение на финансови предприятия), е отрицателен от 2010 г. насам, което се дължи на недостатъчното финансови средства в брой, с които разполагат гръцките банки.

19.         Предприятието Sprider Stores е основано през 1971 г. През 1999 г. групата Hajioannou закупува 80 % от предприятието, с което започва и експанзията на Sprider Stores, чиято връхна точка е превръщането му в най-голямата гръцка многонационална верига за продажба на дребно на модно облекло, както с гордост то отбелязва на своя уебсайт[8]. През 2000 г. е създадено дъщерното дружество Sprider Bulgaria с цел затвърждаване присъствието на групата на Балканите. Седем години по-късно — през 2007 г. — предприятието разширява присъствието си в Югоизточна Европа с откриването на пет магазина в Румъния, един в Лимасол (Кипър) и друг в София (България). На следващата година Sprider Stores открива 21 нови магазина в Гърция (10 в Атина и Солун и 11 в останалата част от страната) и 16 в чужбина (в Румъния, България, Кипър, Полша и Сърбия). През 2009 г. дружеството разполага с мрежа от 114 магазина за облекло, 1500 души персонал и има оборот от 150 млн. евро.

20.         Поради намалената покупателна способност на гръцките домакинства вследствие на влошеното състояние на гръцката икономика от началото на икономическата и финансова криза досега е констатиран сериозен спад на търсенето на артикули, различни от основните, с което се поставя началото и на съответно намаляване на оборота на Sprider Stores.

Оборот на Sprider Stores (2009—2013 г.) В млн. евро

2009 г. || 2010 г. || 2011 г. || 2012 г. || 2013 г.[9]

150,01 || 138,03 || 112,15 || 77,70 || 22,36

21.         Друга последица от рецесията на гръцката икономика е генерирането на недостатъчен обем от парични потоци. За справяне с този проблем Sprider Stores са потърсили безуспешно финансова помощ от банките. Според медиите, това е и основният аргумент, изтъкнат от Sprider Stores в момента на обявяване на преустановяването на нейната дейност[10].

22.         Понижението на оборота вследствие на спада на потреблението в съчетание със затягането на условията за предоставяне на заеми обричат на неуспех опитите на Sprider Stores да намери решение и в крайна сметка предприятието подава искане за обявяване в несъстоятелност и пристъпва към съответни съкращения на персонала.

Очаквано въздействие на съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост

23.         Предвид присъствието на Sprider Stores във всички гръцки региони, съкращенията обхващат цяла Гърция. Гръцките органи изтъкват, че съкращенията в Sprider Stores допълнително ще влошат състоянието на безработицата, което и без това е влошено в резултат на икономическата и финансова криза и изглежда особено нестабилно. Гърция е с най-високо равнище на безработицата сред държавите — членки на ЕС.

Равнище на безработицата

Източник: Евростат[11]

24.         По-голямата част от съкращенията (64 %) са съсредоточени в Атика и Централна Македония. През четвъртото тримесечие на 2013 г. равнището на безработицата на територията и на двата региона е над средното за страната (27,5 %). В Атика то е 28,2 %, докато в Централна Македония то е 30,3 %[12]. Освен това в Атика и Централна Македония липсва предлагане на работни места, което се случва на фона на големия брой търсещи работа лица. В резултат на това над 70 % от безработните лица са без работа в продължение на повече от 12 месеца. В Централна Македония положението на младите хора, които търсят работа, е особено драматично, тъй като младежката безработица достига 60,4 %.

25.         Освен това Атика генерира 43 % от гръцкия БВП; поради това закриването на предприятия, разположени в този регион, се отразява на цялата гръцка икономика.

Бенефициери от целевата група и предложени действия

Бенефициери от целевата група

26.         Прогнозният брой на работниците от целевата група, от които се очаква да вземат участие в мерките, е 761. Разбити по пол, гражданство и възрастова група, данните за тези работници добиват следния вид:

Категория || Брой бенефициери от целевата група

Пол: || Мъже: || 112 || (14,7 %)

|| Жени: || 649 || (85,3 %)

Гражданство: || Граждани на ЕС: || 761 || (100,00 %)

|| Граждани на държави извън ЕС: || 0 || (0,00 %)

Възрастова група: || 15—24 год.: || 37 || (4,9 %)

|| 25—29 год.: || 171 || (22,5 %)

|| 30—54 год.: || 549 || (72,1 %)

|| 55—64 год.: || 4 || (0,5 %)

|| над 64 год.: || 0 || (0,00 %)

27.         Освен това гръцките органи ще предоставят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 550 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) на възраст под 30 год. към датата на подаване на заявлението, предвид обстоятелството, че 682 от посочените в точка 7 съкращения са извършени в региони от ниво 2 по NUTS, които отговарят на установените критерии в рамките на инициативата за младежка заетост[13].

28.         Поради това общият прогнозен брой на бенефициерите от целевата група, които се очаква да участват в мерките, включително NEET, е 1311 души.

Допустимост на предложените действия

29.         Персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени на съкратените работници и на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора, се заключават в следните действия.

– Професионално ориентиране: тази съпътстваща мярка, която ще бъде предложена на всички участници, включва следните етапи:

1 Информация, предназначена за NEET. За разлика от целевата група от 761 работници, които вече са определени (бившите работници от Sprider Stores), целевата група на NEET все още не е определена. Наред с другите критерии за подбор на целевата група от NEET, гръцките органи ще използват критерии, съгласувани с критериите, включени в гръцкия план за прилагане на гаранцията за младежта (т.е. младите хора, изложени на риск от изключване, равнище на доходите на домакинствата, образователно равнище, продължителност на безработицата и т.н.), както и за заявяване на интерес. За тази цел те възнамеряват да предприемат информационни кампании, насочени специално към NEET.

2 Прием и регистрация. Първата мярка, осигурена за всички участници (работници и NEET), включва информация за наличните услуги и програми за обучение, както и за изискванията за квалификация и обучение.

3 Оценка на уменията и изготвяне на персонално и професионално досие. Целта на тази мярка е да се помогне на работниците и NEET да направят преценка на уменията си, да разгледат възможностите, свързани с техните интереси, и да изготвят реалистичен план за професионално развитие. Оценката на уменията включва интензивни и персонализирани консултации, структурирани под формата на план, съставен от различни стъпки, в рамките на които работникът и консултантът обсъждат даден въпрос (например възможности, интереси, анализ на мотивацията и очакванията, пречки и др.). След тези оценки се изготвя персонално и професионално досие, в което се описват накратко уменията на участника, неговият индивидуален проект и план за действие.

4 Подпомагане при търсенето на работа и професионално ориентиране. Този етап включва: 1) обучение по хоризонтални въпроси, като например развитие на социалните умения, приспособяване към нови ситуации, вземане на решения; 2) съдействие при търсенето на работа, включително информация за налични свободни работни места, активно проучване на възможностите за заетост в местен и регионален мащаб, техники за търсене на работа, обучение във връзка с изготвянето на автобиографии и мотивационни писма и как да се подготвят за интервю за работа; 3) професионално ориентиране: консултантите ще дадат насоки за професионално ориентиране на съкратените работници и ще ги насочат към конкретни предложения за работа.

5 Насоки за заетост. Консултантите също така ще бъдат постоянно в помощ на работниците и NEET по време на изпълнението на отделните стъпки от плановете им за обучение и на индивидуалните планове за повторна интеграция на пазара на труда. Участниците, които са заинтересовани от започване на стопанска дейност, ще получат обща помощ и консултации за предприемачество в рамките на тази мярка за професионално ориентиране.

6 Наблюдение. В рамките на тази мярка се осигурява проследяване на участниците в първите шест месеца след приключване на изпълнението на мерките.

– Обучение, преквалификация и професионално обучение. Тази мярка включва осигуряване на курсове за професионално обучение на работници и NEET, които отговарят на техните нужди, определени в рамките на професионалните консултации, в области и сектори с добри перспективи за развитие, които отговарят на реални нужди на пазара на труда. Курсовете за обучение също така могат да бъдат допълнени от стажове.

– Помощ за започване на стопанска дейност: Работниците или NEET, които започват свой собствен бизнес, ще получат до 15 000 EUR като помощ за покриване на началните разходи. Една от основните трудности, с които се сблъскват предприемачите в Гърция, когато започват свой собствен бизнес, е свързана с достъпа до финансиране. Поради недостатъчната ликвидност банките отхвърлят повечето молби за отпускане на кредит. Тази мярка цели насърчаване на предприемачеството посредством посочената финансова помощ.

– Помощи за търсене на работа и за обучение. Бенефициерите ще получат по 50 EUR за всеки ден на участие за покриване на направените от тях разходи за участие в мярката за професионално ориентиране. Помощта по време на обучението ще възлиза на 6 EUR на час.

– Помощ за мобилност. Работниците или NEET, които приемат работа, която предполага промяна на местоживеенето, ще получат еднократна помощ в размер на 2000 EUR за покриване на необходимите разходи.

30.         Предложените действия, описани в настоящия документ, представляват активни мерки на пазара на труда в рамките на допустимите действия, посочени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

31.         Гръцките органи предоставиха поисканата информация относно действията, които са задължителни за засегнатото предприятие по силата на националното право или на колективни споразумения. Те потвърдиха, че финансовото участие от страна на ЕФПГ няма да замени тези действия.

Прогнозен бюджет

32.         Общите прогнозни разходи възлизат на 12 151 500 EUR, като в тях се включват разходите за персонализирани услуги в размер на 11 941 500 EUR и разходите за подготвителни, управленски, информационни и популяризаторски дейности, както и за дейности по контрол и докладване, в размер на 210 000 EUR.

33.         Поисканото финансово участие по линия на ЕФПГ е в общ размер от 7 290 900 EUR (60 % от общия размер на разходите).

Действия || Прогнозен брой участници || Прогнозни разходи за участник (в евро) (*) || Общо прогнозни разходи (в евро) (**)

Персонализирани услуги (действия по член 7, параграф 1, букви а) и в) от Регламента за ЕФПГ)

Професионално ориентиране || 1311 || 1250 || 1 638 750

Обучение, преквалификация и професионално обучение || 1311 || 2658 || 3 484 000

Подпомагане започването на стопанска дейност || 200 || 15 000 || 3 000 000

Междинен сбор (a): || – || 8 122 750

(68,02 %)

Обезщетения и стимули (действия по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ)

Парична помощ за търсене на работа || 1311 || 1250 || 1 638 750

Помощ за обучение || 1100 || 1800 || 1 980 000

Помощ за мобилност. || 100 || 2000 || 200 000

Междинен сбор (б): || – || 3 818 750

(31,98 %)

Действия по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ

1. Подготвителни дейности || – || 40 000

2. Управление || – || 40 000

3. Информиране и популяризиране || – || 100 000

4. Контрол и докладване || – || 30 000

Междинен сбор (в): || – || 210 000

(1,73 %)

Общо разходи (а + б + в): || – || 12 151 500

Участие на ЕФПГ (60 % от общия размер на разходите) || – || 7 290 900

(*) За да се избегнат десетичните числа, прогнозните разходи за работник са закръглени. Закръгляването обаче не дава отражение върху общите разходи за всяка мярка, които остават същите като в заявлението, подадено от Гърция.

(**) Общата сума не съвпада напълно поради закръгляването.

34.         Разходите за дейностите, определени в горната таблица като дейности по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, не надвишават 35 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги. Гръцките органи потвърдиха, че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение.

35.         Гръцките органи потвърдиха, че разходите за инвестиции за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и придобиване от служителите няма да надхвърлят сумата от 15 000 EUR за бенефициер.

Период на допустимост на разходите

36.         На 1 септември 2014 г. гръцките органи започнаха да предоставят персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група. Поради това разходите за действията по точка 29 ще бъдат допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 1 септември 2014 г. до 1 септември 2016 г.

37.         На 15 юли 2014 г. гръцките органи започнаха да покриват административните разходи, свързани с усвояването на средствата, отпуснати по линия на ЕФПГ. Поради това разходите за подготвителни, управленски, информационни и популяризаторски дейности, както и за дейности по контрол и докладване, ще бъдат допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 15 юли 2014 г.  до 1 март 2017 г.

Допълване с действия, финансирани от национални фондове или фондове на Съюза

38.         Източникът на предварително национално финансиране или национално съфинансиране е държавната инвестиционна програма на Министерството на развитието.

39.         Гръцките органи потвърдиха, че мерките, описани по-горе, за които са отпуснати финансови средства по линия на ЕФПГ, няма да получат паралелно с това финансова подкрепа и от други финансови инструменти на Съюза.

Процедури за провеждане на консултации с бенефициерите от целевата група или техни представители или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи

40.         Гръцките органи посочиха, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представителите на бенефициерите от целевата група и Федерацията на служителите в частния сектор в Гърция. През май 2014 г. предложеното заявление бе обсъдено в рамките на две срещи със социалните партньори и бяха проведени консултации с тях по различни въпроси, свързани със съдържанието на интегрирания пакет от мерки.

Системи за управление и контрол

41.         Заявлението съдържа описание на системата за управление и контрол, в което са посочени отговорностите на съответните органи. Гърция уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират финансирането по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в Гърция. Управляващ орган ще бъде Органът за координиране и мониторинг на действията по ЕСФ (EYSEKT), контролен орган — EDEL (Комитетът за данъчен одит), а сертифициращ орган — Специалната служба към Разплащателния орган.

Ангажименти, поети от съответната държава членка

42.         Гръцките органи представиха всички необходими гаранции за следното:

– принципите на равно третиране и недискриминация ще се спазват при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

– спазени са изискванията, определени в националното законодателство и законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и ще се избегне всякакво дублиращо финансиране;

– предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

– финансовото участие по линия на ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните правила на Съюза в областта на държавните помощи.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Бюджетно предложение

43.         В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[14], ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 млн. EUR (по цени от 2011 г.).

44.         След като проучи заявлението с оглед на условията, определени в член 13, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, и взе под внимание броя на бенефициерите от целевата група, предложените действия и прогнозните разходи, Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ в размер на 7 290 900 EUR, което представлява 60 % от общите разходи за предложените действия, с оглед осигуряване на финансово участие по заявлението.

45.         Предложеното решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ ще бъде взето съвместно от Европейския парламент и Съвета в съответствие с посоченото в точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[15].

Свързани законодателни актове

46.         Едновременно с представянето на настоящото предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне към съответния бюджетен ред на сумата от 7 290 900 EUR.

47.         Едновременно с приемането на настоящото предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията ще приеме решение относно финансовото участие посредством акт за изпълнение, който ще влезе в сила на датата, на която Европейският парламент и Съветът приемат предложеното решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството  по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[16], и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[17], и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)       Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009[18], или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)       В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)       На 6 юни 2014 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения[19] в Sprider Stores S.A. в Гърция и впоследствие предостави допълнителна информация в съответствие с предвиденото в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансово участие по линия на ЕФПГ, предвидени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)       В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Гърция взе решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, и за неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET).

(5)       Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за осигуряване на финансово участие в размер на 7 290 900 EUR по подаденото от Гърция заявление,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се мобилизират средства от ЕФПГ за осигуряване на сумата от 7 290 900 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                Председател

[1]               ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

[2]               Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

[3]               В съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (EС) № 1309/2013.

[4]               Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).

[5]               По смисъла на член 3, буква а) от Регламента за ЕФПГ.

[6]               В Гърция прагът на бедността е установен на 5708 EUR годишно на човек (физическо лице) и 11 986 EUR за домакинствата, съставени от двама възрастни и две деца на възраст до 14 години.

[7]               EGF/2010/016 ES Aragón retail. COM(2010) 615.

                EGF/2011/004 EL ALDI Hellas. COM(2011) 580.

                EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas. В момента е в процес на оценка от страна на Комисията.

[8]               http://www.spriderstores.ro/values/

[9]               Първите девет месеца на годината

[10]             Веригата Sprider Stores за търговия на дребно с облекло преустановява своята дейност след 32 годишно съществуване. „Това развитие се дължи на безизходното положение и отказа на банките да продължат финансирането“, заявяват от дружеството. Източник: www.ekathimerini.com

[11]             Код tsdec450

[12]             Източник: ELSTAT. Проучване на трудовите ресурси (LFS) за четвъртото тримесечие на 2013 г.

[13]             Всички гръцки региони от ниво 2 по NUTS, с изключение на Ιόνια Νησιά (Йонийските острови), отговарят на установените критерии в рамките на инициативата за младежка заетост. 21 от общия брой съкращения са станали на Йонийските острови — 13 в Корфу и 8 в Закинтос.

[14]             ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[15]             ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[16]             ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

[17]             ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[18]             OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.

[19]             По смисъла на член 3, буква а) от Регламента за ЕФПГ.