11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/41


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС“

COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD)

(2014/C 177/07)

На 14 януари 2014 г. Съветът реши, в съответствие с член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно:

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС“

COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD).

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и предвид факта, че вече се е произнасял по него в своето становище CESE 794/2011 — 2010/0373 (COD), прието на 5 май 2011 г. (1), на 495-ата си пленарна сесия, проведена на 21 и 22 януари 2014 г. (заседание от 21 януари), Комитетът реши със 159 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст и да се позове на позицията, изразена в горепосочения документ.

Брюксел, 21 януари 2014 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Henri MALOSSE


(1)  Становище на ЕИСК относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009“, ОВ C 218, 23 юли 2011 г., стр. 74.