52014DC0561

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА СЕДМИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 2013 ФИНАНСОВА ГОДИНА /* COM/2014/0561 final */


СЪДЪРЖАНИЕ

1............ БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА.. 3

2............ КАСОВА ПОЗИЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ.. 6

3............ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2013 г. 8

4............ КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2013 г. 9

5............ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ.. 12

6............ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ.. 12

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4-I Приложение 4-II Приложение 5 Приложение 6 || Бюджетна процедура за 2013 г. — Бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ Дял на бюджета на ЕФГЗ в бюджета на ЕС за периода 2007—2013 г. Анализ на изпълнението на бюджета на ЕФГЗ — 2013 финансова година. Анализ на изпълнението на бюджета на ЕФГЗ — 2013 финансова година. Целеви приходи. C 4 Анализ на изпълнението на бюджета на ЕФГЗ — 2013 финансова година. Целеви приходи. C 5 Изпълнение на бюджета на ЕФГЗ по статии и държави членки — 2013 финансова година Динамика на разпределението на разходите на ЕФГЗ — финансови години 2007—2013

Забележка: Настоящият доклад е придружен от подробен работен документ на Комисията. Пълният текст на този работен документ (на английски език) и приложените таблици (на английски език) ще бъдат публикувани и на уебсайта на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в интернет портала „Европа“ (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.           БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА[1]

1.1.        Бюджетна процедура за 2013 г.

Въз основа на първоначалния проектобюджет за 2013 г., включително писмото за внасяне на корекции, свързано с него, двата клона на бюджетния орган (Съветът и Европейският парламент) не успяха да договорят обща позиция по отношение на общия бюджет на Европейския съюз за 2013 г. в съответствие с член 314, параграфи 4—7 от ДФЕС. Предвид горепосоченото и в стремежа си да сближи позициите на двата клона, на 23.11.2012 г. Комисията представи нов проектобюджет за 2013 г. в съответствие с член 314, параграф 8 от ДФЕС. В крайна сметка бюджетът за 2013 г. бе приет след постигането на компромис между Европейския парламент и Съвета по отношение на няколко елемента.

1.2.        Първоначален проектобюджет за 2013 г. и писмо за внасяне на корекции № 1/2013

Първоначалният проектобюджет за 2013 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 15.4.2012 г. Предложените бюджетни кредити за поети задължения за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по функция 2 от финансовата рамка за 2007—2013 г. възлязоха на 44 130,3 милиона евро.

Съветът и Европейският парламент приеха своята позиция относно първоначалния проектобюджет за 2013 г. съответно на 25.7.2012 г. и 23.10.2012 г., като намалиха бюджетните кредити за поети задължения за ЕФГЗ съответно с 335 милиона евро и 43,8 милиона евро.

На 19.10.2012 г. Комисията прие писмо № 1 за внасяне на корекции в проектобюджета за 2013 г., в което се определят изисквания за бюджетни кредити за поети задължения по линия на ЕФГЗ, по-ниски от първоначалния проектобюджет с 29,8 милиона евро.

1.3.        Приемане на бюджета за 2013 г.

На 23.11.2012 г. Комисията внесе нов проектобюджет за 2013 г. , определящ изискванията за бюджетни кредити за поети задължения по линия на ЕФГЗ на 44 056,5 милиона евро. След представянето на този нов проектобюджет за 2013 г., на 28—29 ноември 2012 г. се проведоха интензивни тристранни срещи между  Комисията, Съвета и Европейския парламент.  Съветът постигна съгласие относно компромисния пакет на 6 декември 2012 г. Бюджетът за 2013 г. бе приет от Европейския парламент на 12 декември 2012 г. Той включва бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, както следва:

– бюджетни кредити за поети задължения в размер на 43 654,7 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 43 660 милиона евро за мерки на селскостопанските пазари и преки помощи (област на политиката 05 — „Земеделие и развитие на селските райони“);

– бюджетни кредити за поети задължения в размер на 274,7 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 247,3 милиона евро за ветеринарни и фитосанитарни мерки (област на политиката 17 — „Здравеопазване и защита на потребителите“);

– бюджетни кредити за поети задължения в размер на 27,2 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 26,9 милиона евро съответно за пазарите на риба и рибни продукти (област на политиката 11 — „Морско дело и рибарство“).

Общо за ЕФГЗ бюджетните кредити за поети задължения възлязоха на 43 956,5 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания — на 43 934,2 милиона евро. Разликата между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за извършени плащания се дължи на факта, че за някои мерки, прилагани директно от Комисията, се използват многогодишни бюджетни кредити. Тези мерки са свързани основно с популяризирането на земеделски продукти, с мерките за политическа стратегия и координиране на селското стопанство, с мерките в областта на рибарството, както и с ветеринарните и фитосанитарните мерки.

По-конкретно, в рамките на гласуваните за ЕФГЗ бюджетни кредити за поети задължения за област на политиката 05, възлизащи на 43 654,7 милиона евро, 2 771,4 милиона евро бяха предвидени за пазарни мерки по глава 05 02, 40 931,9 милиона евро — за преки помощи по глава 05 03, 84,9 милиона евро — за одит на разходите за селското стопанство по глава 05 07 и 27,3 милиона евро — за политическа стратегия и координиране по глава 05 08. 

За подробности вж. приложение 1.

1.4.        Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ[2]

В съответствие с член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции по силата на решения за уравняване по съответствие, от възстановявания във връзка с нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се смятат за целеви приходи, които се използват за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. Съгласно посочените правила целевите приходи могат да се използват за финансиране на всички разходи по линия на ЕФГЗ. В случай че част от тези приходи не е усвоена, тя автоматично се пренася към следващата финансова година.

При съставянето на бюджета за 2013 г. бе направена прогноза за приходите — както за сумата, която се очакваше да бъде събрана през 2013 финансова година, така и за сумата, която се очакваше да бъде пренесена от 2012 към 2013 финансова година. Прогнозната сума възлизаше на 1,533 милиарда евро и бе взета предвид от бюджетния орган при приемането на бюджета за 2013 г. По-специално:

– Прогнозираните приходи от корекции при уравняването по съответствие и от възстановявания във връзка с нередности бяха съответно 389 милиона евро и 161 милион евро, а за от налога в сектора на млякото и млечните продукти — 78 милиона евро. Така общата сума от целевите приходи, която се очакваше да постъпи през 2013 финансова година, възлизаше на 628 милиона евро.

– Сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от  2012 към 2013 финансова година, бе 905 милиона евро.

В бюджета за 2013 г. Комисията разпредели тези първоначално разчетени целеви приходи от 1,533 милиарда евро по две схеми. По-специално:

– 500 милиона евро — за оперативни средства за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и

– 1,033 милиарда евро — за схемата за единно плащане (преки помощи).

За тези две схеми бюджетният орган в крайна сметка гласува бюджетни кредити съответно в размер на 267 милиона евро и 30,635 милиарда евро съгласно предложенията на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата приблизителна оценка на наличните бюджетни кредити в размер на 767 милиона евро за оперативните средства за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и 31,668 милиарда евро за схемата за единно плащане.

1.5.        Дял на бюджета на ЕФГЗ в общия бюджет на ЕС

Делът на окончателния бюджет на ЕФГЗ (бюджетни кредити за поети задължения) в общия бюджет на ЕС по години за периода 2007—2013 г. е представен в приложение 2.

2.           КАСОВА ПОЗИЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

2.1.        Управление на бюджетните кредити

2.1.1.     Разполагаеми бюджетни кредити за 2013 финансова година

в EUR ||

Разходна част на бюджета (1) || Бюджетни кредити за поети задължения || Бюджетни кредити за плащания || Приходна част на бюджета (ЦП) (2) || Прогнози

1. Първоначални бюджетни кредити за ЕФГЗ, от които: || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || 1. Уравняване по съответствие || 389 000 000

1а. Бюджетни кредити при споделено управление || 43 610 600 000 || 43 610 600 000 || 2. Нередности || 161 000 000

1б. Бюджетни кредити при пряко централизирано управление (3) || 345 948 610 || 323 588 711 || 3. Допълнителен налог от млекопроизводителите || 78 000 000

2. Коригиращ бюджет || || || Общо прогнозирани ЦП || 628 000 000

3. Прехвърляне към/от ЕФГЗ през годината || -7 944 450 || -12 869 715 || ||

4. Окончателни бюджетни кредити за ЕФГЗ, от които: || 43 948 604 160 || 43 921 318 996 || ||

4а. Бюджетни кредити при споделено управление || 43 610 250 000 || 43 610 250 000 || ||

4б. Бюджетни кредити при пряко централизирано управление || 338 354 160 || 311 068 996 || ||

1.     Бюджетни кредити, вписани в бюджета за 2013 г. след приспадане на целевите приходи, които се е очаквало да постъпят за 2013 г., и сумите, които се е очаквало да бъдат пренесени от 2012 към 2013 г. в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 2.     ЦП: Целеви приходи, които се очаква да постъпят. В ред „Приходи“ (p.m.)[3] не са вписани суми от приходи, но прогнозираната сума е посочена в коментарите по бюджетните редове. 3.     79 % от кредитите за поети задължения се отнасят до разходи за ветеринарни и фитосанитарни мерки в област на политиката 17 — „Здравеопазване и защита на потребителите“. Останалата част се разпределя за разходите за политическа стратегия и координиране по област на политиката 05 „Земеделие и развитие на селските райони“ (13 %) и за мерки в подкрепа на пазарите на риба и рибни продукти по област на политиката 11 — „Морско дело и рибарство“ (8 %).

2.1.2.     Усвояване на разполагаемите бюджетни кредити за 2013 финансова година

в EUR

|| Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения || Усвояване на бюджетните кредити за плащания

Споделено управление (1) || 44 961 909 263,95 || 44 961 909 263,95

Разходи при пряко управление || 340 229 347,87 || 312 088 996,62

Общо || 45 302 138 611,82 || 45 273 998 260,57

 1. Суми, за които е поето задължение. Поети задължения и извършени плащания минус целеви приходи, получени за споделено управление: 44 132 955 071,43 EUR

За 2013 финансова година действително усвоените бюджетни кредити за поети задължения възлизат на 45 302 138 611,82 EUR, а действително усвоените бюджетни кредити за плащания — на 45 273 998 260,57 EUR.

2.1.3.     Усвояване на гласуваните бюджетни кредити — разходи при пряко централизирано управление, извършени от Комисията

в EUR ||

Разходи при пряко управление || Бюджетни кредити за поети задължения || Отмяна на поети бюджетни задължения || Бюджетни кредити за плащания || Пренасяне към 2014 г. (2)

Бюджетни кредити (C1) (1) || 338 354 160,00 || — || 311 068 995,90 || —

Усвояване (C1) || 332 522 151,49 || — || 292 180 573,98 || 13 121 493,82

Освободени бюджетни кредити || 5 832 008,51 || — || 3 911 831,14 || —

1. С1 означава гласувани бюджетни кредити. Тази сума включва прехвърлянията към/от ЕФГЗ —  7 594 450,00 EUR за бюджетни кредити за поети задължения и 12 519 715,10 EUR за бюджетни кредити за плащания. 2. Пренасяне към 2014 г. единствено на едногодишни бюджетни кредити. За бюджетните позиции по дялове 11 и 17 сумите, останали от изпълнението за 2013 г., бяха пренесени към бюджетните позиции, които принадлежат съответно към функция 2 от финансовата рамка (извън ЕФГЗ) и функция 3 от финансовата рамка.

В бюджета за 2013 г. за разходи при пряко управление бяха предвидени кредити за поети задължения в размер на 338,4 милиона евро.  През 2013 г. бяха поети задължения в размер на 332,5 милиона евро. Остатъкът от тези бюджетни кредити (5,8 милиона евро) бе освободен. 79 % от кредитите за поети задължения се отнасят до разходи в област на политиката 17 — „Ветеринарни и фитосанитарни мерки“. Остатъкът се разпределя между област на политиката 05 — „Земеделие и развитие на селските райони“ (13 %) и област на политиката 11 — „Морско дело и рибарство“ (8 %).

По-голямата част от усвоените бюджетни кредити за поети задължения за ЕФГЗ във връзка с разходите при пряко управление, извършени от Комисията, представляват многогодишни бюджетни кредити. Автоматичното пренасяне към 2014 г., което се отнася само за едногодишни бюджетни кредити, възлиза на 13,1 милиона евро.

2.2.        Месечни плащания

2.2.1.     Месечни плащания в полза на държавите членки при споделено управление

2.2.1.1.  Месечни плащания за покриване на разходите

В член 15 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика[4] се посочва, че „Комисията извършва месечни плащания … за възстановяване на разходите, извършени от разплащателните агенции на държавите членки през референтния месец“. Месечните плащания се извършват за всяка държава членка най-късно на третия работен ден от втория месец, следващ този, през който са направени разходите.

Месечните плащания представляват възстановяване на вече извършени нетни разходи (след приспадане на приходите) и се предоставят въз основа на месечните декларации, изпращани от държавите членки[5]. Ежемесечното осчетоводяване на разходите и приходите подлежи на проверки и корекции въз основа на подробната декларация[6]. След като Комисията извърши проверките съгласно процедурата за счетоводно уравняване на сметките, тези плащания стават окончателни.

Плащанията, извършени от държавите членки от 16.10.2012 г. до 15.10.2013 г., са обхванати от системата за месечни плащания. Останалите плащания се извършват пряко от Комисията за ограничен брой мерки.

За 2013 финансова година общата нетна сума на извършените месечни плащания след приспадане на уравняването и на други корекции е 44 132 955 071,43 EUR.

2.2.1.2.  Решения относно месечните плащания за 2013 г.

За 2013 финансова година Комисията прие дванадесет решения относно месечни плащания. Освен това през декември 2013 г. бе прието решение за допълнително месечно плащане, коригиращо вече отпуснатите плащания спрямо общия размер на разходите за посочената година.

3.           ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2013 г.

3.1.        Усвояване на бюджетните кредити за ЕФГЗ

Изпълнението на бюджета възлезе на 45 302,1 милиона евро. Тези разходи бяха финансирани от първоначалните бюджетни кредити, като бяха използвани целевите приходи по област на политиката 05 — „Земеделие и развитие на селските райони“, състоящи се от целия размер (1 245,6 милиона евро), пренесени от 2012 г., и част от постъпилите през 2013 г. целеви приходи (възлизащи на 118,7 милиона евро от общо 829 милиона евро). 

В рамките на област на политиката 05 — „Селско стопанство и развитие на селските райони“, разходите за пазарни мерки възлязоха на 3 193,2 милиона евро, а за преки помощи — на 41 658,3 милиона евро. Направените разходи за определени пазарни мерки и преки помощи превишиха гласуваните бюджетни кредити и част от тях бе покрита чрез прехвърляне на кредити от други бюджетни позиции, а друга част — от приходите, предназначени за бюджета на ЕФГЗ. 

Освен това горепосочената сума на общото изпълнение включва разходи в размер на 32,2 милиона евро (кредити за поети задължения) за мерки в подкрепа на пазарите на риба и рибни продукти от област на политиката 11, както и разходи в размер на 265,9 милиона евро (кредити за поети задължения) за ветеринарни и фитосанитарни мерки в област на политиката 17.

За подробности относно изпълнението на бюджета по области на политиката вж. приложение 3.

В приложение 5 се представя разпределението на разходите за пазарни мерки, преки плащания и одит на разходите за селското стопанство по статии и по държави членки.

4.           КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2013 г.

Въз основа на информацията, включена в приложение 3, по-долу е представен кратък коментар относно изпълнението на бюджетните кредити за ЕФГЗ за 2013 г., както и относно усвояването на разполагаемите целеви приходи през 2013 г.

4.1.        Глава 05 02: Интервенции на селскостопанските пазари

4.1.1.     Въведение

Плащанията по тази глава от бюджета възлязоха на общо 3 193,2 милиона евро и бяха финансирани чрез гласуваните бюджетни кредити в размер на 2 771,4 милиона евро, чрез целеви приходи в размер на 532,5 милиона евро, които бяха използвани за финансиране на разходите, извършени в сектора на плодовете и зеленчуците ( подробна информация за този сектор се съдържа в точка 4.1.3 по-долу), и чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други части на бюджета на ЕФГЗ, възлизащи на 162,7 милиона евро. Останалите целеви приходи, които бяха събрани през 2013 г. и възлизаха на 710,2 милиона евро, бяха пренесени към 2014 г. Разполагаемите бюджетни кредити, които не са усвоени изцяло, бяха прехвърлени от съответните бюджетни позиции към други бюджетни позиции за покриване на допълнителни разходи, където това бе необходимо.

4.1.2.     Хранителни програми

Неизпълнението на предвидените в бюджета за 2013 г. бюджетни кредити за хранителни програми бе в размер на 8,5 милиона евро и се дължеше на факта, че една държава членка е срещнала затруднения при изпълнението на своята програма към края на финансовата година. Следва да се отбележи, че 2013 г. бе последната година от изпълнението на хранителните програми в рамките на ЕФГЗ.   

4.1.3.     Плодове и зеленчуци 

Разходите за този сектор възлязоха на 1 138,1 милиона евро, като това надхвърляне на предвидените средства се дължеше главно на разходите, направени от държавите членки за помощи за групи производители с оглед на тяхното предварително признаване.

По отношение на оперативните средства за организациите на производители, които имат за цел да финансират програми за подобряване на качеството на продукцията си, както и програми, свързани с нейното популяризиране и пазарна реализация, прогнозираната обща сума за покриване на разходите на съответните държави членки възлиза на 767 милиона евро. От тази обща сума бюджетният орган отпусна бюджетни кредити в размер на 267 милиона евро, тъй като взе предвид прогнозираните приходи в размер на 500 милиона евро, предназначени за финансиране на тази схема в бюджета за 2013 г. Държавите членки в крайна сметка извършиха плащания, възлизащи на 726,8 милиона евро, като тази сума бе по-малка в сравнение с наличните бюджетни кредити, което се дължи основно на по-ниските плащания по втората вноска за одобрените през 2012 г. планове, тъй като някои държави членки са завишили прогнозните си разходи. 

Разходите, направени от държавите членки за помощи за групи производители с оглед на тяхното предварително признаване, са превишили бюджетните кредити с около 90,4 милиона евро поради големия брой групи производители, които са се включили в тази схема в някои държави членки.  

По бюджета за схемата за предлагане на плодове в училищата за 2013 г. остават неусвоени около 23,3 милиона евро — основната причина е, че някои държави членки са направили разходи под равнището на заделените от тях бюджетни средства за учебната 2011—2012 г. Що се отнася до учебната 2012—2013 г., която започна на 1.8.2013 г., разходите, направени от държавите членки до края на 2013 финансова година, съответстват на предвидените в бюджета за 2013 г.

4.1.4.     Продукти от лозаро-винарския сектор

Лозаро-винарският сектор бе реформиран, считано от 2009 финансова година. Основната мярка, която все още е в сила,  са националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор. За всички други мерки в бюджета за 2013 г. са включени бюджетни кредити, предназначени за покриване на прогнозните оставащи суми по все още дължими плащания.

По отношение на националните програми за подпомагане, четири държави членки направиха малко по-ниски разходи в сравнение със сумите, предвидени в техните програми. Всички останали програми, предвидени по тази схема, бяха изпълнени изцяло, в резултат на което общото изпълнение на предвидените за 2013 г. бюджетни кредити надхвърли 98,1 %.

Държавите членки извършиха значително по-малки разходи за изплащането на дължимите оставащи средства по схемата за изкореняване, която приключи през 2011 г., което доведе до неусвояването на бюджетни кредити в размер на около 4,6 милиона евро. 

4.1.5.     Мляко и млечни продукти

В хода на финансовата година не са изкупувани обезмаслено мляко на прах и масло по интервенционни цени.

По отношение на помощта за частно складиране на масло, бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2013 г., възлизаха на 9 милиона евро, докато направените разходи бяха в размер на 7,1 милиона евро поради по-краткия среден срок на съхранение за количествата масло.  

По отношение на млякото по схемата за предлагане на мляко в училищата, количествата, разпределени от почти всички засегнати държави членки, бяха по-малки от количествата, заложени в бюджета за 2013 г., което доведе до неусвояване на съответните бюджетни кредити в размер на около 10,8 милиона евро.

4.1.6.     Говеждо и телешко месо

Разходите за този сектор възлязоха на 6,5 милиона евро за плащания на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо и на живи животни (за сравнение — бюджетните кредити за тези плащания през 2013 г. бяха 7,1 милиона евро), което доведе до общо неусвояване в размер на около 0,6 милиона евро.  

4.2.        Глава 05 03: Преки помощи

Гласуваните бюджетни кредити за тази глава от бюджета за 2013 г. възлязоха на 40 931,9 милиона евро, а плащанията — на приблизително 41 658,3 милиона евро. Бе предвидено част от схемата за единно плащане да се финансира чрез целеви приходи — това доведе до очевидно надхвърляне на предвидените средства, което бе финансирано отчасти чрез посочените приходи и отчасти чрез прехвърляне на гласувани бюджетни кредити от други бюджетни позиции.

4.3.        Глава 05 07: Одит на разходите за селско стопанство

4.3.1.     Статия 05 07 01: Контрол на разходите за селско стопанство

Тази статия включва мерките, предприети за засилване на средствата за контрол на място и за подобряване на системите за проверка, така че да се ограничи рискът от измами и нередности в ущърб на бюджета на Съюза. Тя включва и сумите, кредитирани към бюджета на ЕФГЗ чрез корекции въз основа на процедурата за уравняване на сметки и на процедурата, отнасяща се до намаляване/спиране на авансови плащания.

Европейският съюз пряко финансира мерки, насочени предимно към закупуване на спътникови изображения в рамките на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), чрез разпределяне на цялата сума от 6,8 милиона евро, предвидена в бюджета за 2013 г. за мониторинг и превантивни мерки — преки плащания от Европейския съюз.

По отношение на счетоводното уравняване на сметки за предходни години и противно на очакваните отрицателни корекции Комисията направи като цяло положителни корекции на държавите членки, чийто приблизителен общ размер бе 3,4 милиона евро, включително отрицателните корекции, наложени на държавите членки чрез санкции за неспазване на сроковете за плащане. За 2013 г. бюджетните кредити за отрицателни корекции на счетоводно уравняване на сметки възлязоха на –200 милиона евро. Комисията приключи тази сметка, като прехвърли гласувани бюджетни кредити в размер на 203,6 милиона евро от други бюджетни позиции.

Що се отнася до уравняването по съответствие на сметки за предходни години, бюджетният орган отпусна бюджетни кредити в размер на 108,3 милиона евро за положителни корекции с оглед на уравняването по съответствие в тази позиция за предходни години. През 2013 г. Комисията обаче взе решения за положителни корекции в полза на държавите членки с приблизителен размер 109,1 милиона евро. Възникналото превишение от 0,8 милиона евро бе финансирано чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други бюджетни позиции.

5.           ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ

5.1.        Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ

Действително пренесените от 2012 г. към 2013 г. целеви приходи възлязоха на 1 245,6 милиона евро, включително оставащите средства по Фонда за преструктуриране на захарната промишленост, и в съответствие с член 14 от Финансовия регламент бяха изцяло използвани за финансиране на разходите за 2013 финансова година. Както е видно от приложение 4-II, в тази сума се включват разходи в размер на 143,5 милиона евро за оперативни средства за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и 1 102,2 милиона евро за схемата за единно плащане.

От приложение 4-I става ясно, че приблизителният размер на постъпилите през 2013 г. целеви приходи е 829 милиона евро, като те произхождат от:

– корекциите по процедурата за уравняване по съответствие, които възлизат на приблизително 593,6 милиона евро,

– постъпленията във връзка с нередности, които постъпления възлизат на приблизително 155,1 милиона евро,

– събрания налог в сектора на млякото и млечните продукти, който възлиза на приблизително 80,2 милиона евро.

От постъпилите през 2013 г. целеви приходи една част в размер на 118,7 милиона евро бе използвана за покриване на направените през годината разходи за оперативни средства за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците.

Остатъкът от постъпилите през 2013 г. целеви приходи в размер на 710,2 милиона евро автоматично бе пренесен към бюджета за 2014 г. за финансиране на бюджетните нужди за посочената година.

За подробности вж. приложения 4-I и 4-II.

6.           РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Общите разходи по линия на ЕФГЗ възлизат на 45 302,1 милиона евро. По-долу е представено разпределението на тези разходи по основни категории заедно с техния дял в общите разходи по линия на ЕФГЗ за 2013 г.:

Складиране

Разходите за складиране възлизат на 25,1 милиона евро, т.е. 0,06 % от общите разходи. Тази сума представлява основно разходите, направени за частното складиране на масло и маслиново масло.

Възстановявания при износ

Разходите за възстановявания при износ възлизаха на 62,4 милиона евро, т.е. 0,1 % от общите разходи, и се отнасяха главно за говеждо месо, птиче месо, свинско месо и продукти, невлизащи в приложение I.

Други пазарни мерки

Разходите за други пазарни мерки, освен складирането и възстановяванията при износ, възлязоха на 3 217,2 милиона евро, т.е. 7,1 % от общите годишни разходи. Тази категория обхваща разходи, свързани главно с хранителните програми, програмите за маслиново масло, плодове и зеленчуци, вино, влакнодайни растения, програмите POSEI, програмите за хмел, мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо, свинско месо и пчеларство. Тези разходи включват и други, по-малки суми, както и корекциите вследствие уравняването на сметки.

Преки плащания

Разходите за преки плащания възлязоха на 41 658,3 милиона евро, т.е. 92 % от общите разходи.

Разходи при пряко управление

Тези разходи в размер на 340,2 милиона евро (в бюджетни кредити за поети задължения), т.е. от 0,8 % от общия размер, бяха изплатени пряко от Комисията и бяха използвани главно за ветеринарни и фитосанитарни мерки, както и за системата за земеделска счетоводна информация, проучвания на структурата на земеделските стопанства и информация относно ОСП.

Развитие на селските райони, финансирано от секция „Гарантиране“ на бившия ФЕОГА

За тези програми повече не могат да се предоставят бюджетни кредити за поети задължения. Понастоящем държавите членки приключват програмите и възстановяват неправомерно изплатените суми. Окончателната нетна сума, възстановена по тази статия, възлиза на около 1 милион евро.

Динамиката на това разпределение по вид на разходите за периода 2007―2013 г. е представена в приложение 6.

[1]               Процедурата е представена в приложение 1.

[2]               Тези суми не са вписани в бюджетните редове „Приходи“ (статия 670 за целевите приходи, предназначени за ЕФГЗ), но те се споменават в коментарите по бюджетните редове относно тази статия.

[3]               p.m. — символичен запис: „pour mémoire“.

[4]               ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

[5]               Месечните декларации за разходите се изпращат от държавите членки с декларацията на 10-о число на месец N+1.

[6]               Подробните декларации се изпращат всеки месец от държавите членки (под формата на таблица 104) на 20-о число на месец N+1.