52014DC0064

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна /* COM/2014/064 final */


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

1.            Новото лице на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна: драстична промяна в естеството, мащаба и въздействието

Светът днес е изправен пред значителен ръст на незаконна трансгранична търговия с видове от дивата фауна и флора (трафик на екземпляри от дивата флора и фауна). Тя се превръща в една от най-печелившите престъпни дейности в световен мащаб. Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна не е ново явление, но неговият мащаб, естеството и въздействията му значително се промениха през последните години. Неотдавнашна резолюция на ООН[1] определи трафика на екземпляри от дивата флора и фауна като „тежка организирана престъпност“, извършвана от същите видове глобално организирани престъпни групи, отговорни за престъпления като трафик на хора, наркотици и огнестрелно оръжие. Генералният секретар на ООН и Съветът за сигурност отчетоха, че бракониерството и трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна са сред факторите, които подклаждат нестабилност в Централна Африка и заплашват мира и сигурността в региона, тъй като някои милиции ги използват за финансиране на своята дейност.[2]

Някои данни относно обема и стойността на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна[3] Според някои оценки броят на незаконно убитите африкански слонове се е удвоил през последното десетилетие, а количеството иззета слонова кост се е утроило. През 2012 г. около 22 000 слона са били убити от бракониери. През 2013 г. бяха иззети повече от 40 тона незаконно добита слонова кост. Популацията на африканския слон, която се очакваше да достигне 500 000 екземпляра, вероятно вече бележи спад във всички африкански подрегиони. Бракониерството на носорози в Южна Африка рязко се увеличи. Повече от 1000 животни са станали жертва на бракониери през 2013 г. в сравнение с 13 през 2007 г. От 2010 г. насам общо над 2500 екземпляра в Южна Африка са били убити от бракониери, което представлява 80 % от цялата популация носорози на Африка. Ако бракониерството в Южна Африка продължава да нараства със същите темпове, нейната популация от носорози ще започне да намалява от 2016 г. Популацията от тигри в света е намаляла от 100 000 екземпляра преди един век до по-малко от 3500 днес. На бракониерство се дължат и 78 % от смъртните случаи на суматрански тигри. Продажната цена на рог от носорог се оценява на около 40 000 €/kg (при актуална цена на 1 kg злато от около 31 000 €), а цената на необработена слонова кост достига 620 €/kg на черния пазар. Костите от тигър се търгуват на цени до 900 €/kg. Изчислено е, че незаконната сеч представлява до 30 % от световната търговия с дървен материал и на нея се дължат повече от 50 % от обезлесяването на тропическите гори в Централна Африка, басейна на Амазонка и Югоизточна Азия. Смята се, че глобалната стойност на незаконния риболов е около 10 млрд. евро годишно, като на нея се падат 19 % от отчетената стойност на улова.

Увеличението на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна се дължи главно на високото и постоянно нарастващо търсене на продукти от дивата природа, по-специално в някои части на Азия[4], на бедността и лошото управление, нестабилността и кризисните ситуации в регионите, които се явяват основен източник на такива продукти, и се улеснява от пропуски в правоприлагането и недостатъчно възпиращи санкции.

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна представлява сериозна заплаха за биологичното разнообразие и за устойчивото развитие. Емблематични видове като слонове, носорози, човекоподобни маймуни, тигри или акули са особено засегнати от трафика на екземпляри от дивата флора и фауна до степен, когато оцеляването на някои от тези видове в дивата природа е изложено на опасност. Бракониерството на слонове и носорози е достигнало най-високото си равнище в най-новата история, което подкопава възстановяването, наблюдавано през последните три десетилетия. Но трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна засяга много повече растителни и животински видове (напр. корали, влечуги, панголини, растения и животни, използвани за лечебни цели) и продукти (напр. дървесина, дървени въглища и месо от диви животни). Чрез разпространението на болести общественото здраве също е изложено на риск, тъй като животните се пренасят контрабандно без какъвто и да било санитарен контрол.

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна лишава някои от най-силно маргинализираните групи, включително коренни общности, от важни възможности за устойчив поминък. Продуктите от дива флора и фауна са значителен икономически сектор в много от развитите и развиващите се страни, пряко или непряко, например чрез туризма. Чрез незаконната търговия с диви видове правителствата губят важни източници на приходи, докато международните престъпни мрежи извличат ползи. Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е тясно свързан с корупцията и с незаконните финансови потоци, например чрез изпиране на пари, и оказва отрицателно въздействие върху правовата държава и доброто управление на публичните дейности. Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е причина също така за загуба на човешки животи: Приблизително 1000 горски пазачи са били убити по време на операции против бракониери през последните десет години.

ЕС продължава да бъде сред главните пазари на незаконни продукти от дива флора и фауна, със значително търсене, особено за видовете, които достигат високи цени на черния пазар. В същото време главните пристанища и летищата на ЕС са важни транзитни пунктове за трафика с тях, по-специално между Африка и Азия. Ежегодно в ЕС се осъществяват около 2500 изземвания на продукти от дива флора и фауна[5]. Някои редки видове птици, корали, риби и костенурки също са обект на трафик от държави—членки на ЕС в самия ЕС или към трети страни.

Според Европол ролята на организирани престъпни групи в трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС се увеличава поради очакванията за висока рентабилност с нисък риск от разкриване и ниски равнища на наказания.[6]

Новите мащаби и новият размер на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна доведе до нарастване на политическото внимание към проблема, включително чрез инициативи от няколко държави членки на ЕС[7]. Европейският парламент призова за специален план за действие на ЕС[8]. Общото събрание на ООН изрази дълбоката си загриженост през декември 2012 г. През 2013 г. лидерите на Г- 8, както и африканските министри на финансите и лидерите на Азиатския тихоокеански форум за икономическо сътрудничество АПЕК се ангажираха да предприемат мерки за преодоляване на проблема с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Целта на настоящото съобщение е да обърне внимание на спешната нужда от по-ефикасна борба със световния проблем с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. В него се правят преглед и оценка на съществуващите мерки на ЕС за подкрепа на борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна както на световно равнище (част 2), така и в рамките на ЕС (част 3). И накрая, то поставя началото на дискусия относно бъдещия подход на ЕС към трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

2.           Глобалните действия срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

ЕС подкрепя редица инициативи за укрепване на международните усилия срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. 

2.1. Регулиране на търговията

Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES) има за цел да гарантира, че международната търговия с около 35 000 защитени животински и растителни вида не застрашава оцеляването им. През март 2013 г. страните по CITES одобриха поредица от конкретни действия срещу бракониерството и трафика на редица застрашени видове (например слонове, носорози, тигри, тропически дървен материал). ЕС е основен поддръжник на Конвенцията и има ключова роля в приемането на тези действия.

В областта на трафика на дървен материал ЕС е сключил двустранни споразумения за доброволно партньорство, чрез които подкрепя партньорските държави за укрепването на управлението на горския сектор и изграждането на национална система за проследяване и проверка на законността. Планът за действие на ЕС за правоприлагане, управление и търговия в горския сектор (FLEGT) беше допълнен от регламента на ЕС относно дървения материал, за да се гарантира, че дървеният материал и изделията от дървен материал, пуснати на пазара на ЕС, са със законен произход. 

ЕС също така е водеща сила в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов на международно равнище и насърчава приемането на всеобхватни пазарни и контролни мерки, както и конкретни действия в регионалните организации за управление на рибарството, ФАО, ООН и Интерпол. ЕС предостави техническо съдействие на повече от 50 трети държави за укрепване на тяхното съответствие с международните задължения за борба с ННН. Като крайна мярка, ако трети държави отказват да сътрудничат, ЕС може да ги включи в своя черен списък и да блокира тяхната търговия с рибни продукти в ЕС.

В последните споразумения за свободна търговия с трети държави (например с Централна Америка, Колумбия/Перу, Сингапур) ЕС включи разпоредби, целящи да укрепят ефективното прилагане на многостранни споразумения в областта на околната среда, както и разпоредби относно търговията в сектори като горското стопанство и рибарството. ЕС поддържа същия подход и при текущите преговори за споразумения за свободна търговия например с Канада, Япония, Тайланд, САЩ и Виетнам. Освен това ЕС предоставя допълнителни търговски преференции чрез специалния режим на своята обща схема за преференции (ОСП +) за уязвими развиващи се страни, които ратифицират и прилагат международните конвенции за устойчиво развитие и добро управление, включително CITES.

2.2. Прилагане на правилата

В много държави на произход, транзитно преминаване или краен пазар, засегнати от бракониерството и незаконната търговия с дива флора и фауна, ресурсите и ангажиментът на националните органи за правоприлагане при прилагането на съществуващите правила не са достатъчни. Ефективното прилагане остава основно предизвикателство, а незаконните търговски пътища могат лесно да бъдат пренасочени към използване на слабите звена в глобалната верига на правоприлагане.

Като основен донор (1,73 млн. евро) за международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа (ICCWC)[9], Комисията има за цел да преодолее някои от тези предизвикателства. Консорциумът се фокусира върху международната информация и обмена на разузнавателни данни, координирането на усилията за правоприлагане, както и укрепването на капацитета за спазване и правоприлагане, например чрез насърчаване на държавите да използват своя наръчник за анализ на престъпленията срещу дивата природа и горите.

2.3. Подкрепа за международното сътрудничество и действия

ЕС и всички държави членки са страни по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC), която може да играе толкова важна роля при трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, че да бъде считана за „тежка организирана престъпност“, т.е. наказуема със санкции с максимален размер най-малко 4 години лишаване от свобода. Понастоящем този праг на санкциите за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна не се прилага във всички държави членки. Друг важен инструмент е Конвенцията на ООН срещу корупцията, която една държава членка все още не е ратифицирала[10]. Конкретните и целенасочени действия срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и по двете конвенции до този момент са ограничени. Достойнствата на някои специфични инструменти, като например допълнителен протокол към UNTOC, могат да бъдат анализирани допълнително.

Специалната група за финансови действия, която определя стандарти и оценява изпълнението на мерките за борба с изпирането на пари, включи „екологичните престъпления“ в своя списък на престъпления през 2012 г., които следва да се считат за значими във връзка с мерките за борба с изпирането на пари[11]. Различни инструменти за улесняване на прилагането на тази нова препоръка, например насоки, могат да бъдат полезни в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

На дипломатическо равнище ЕС повдигна въпроса за трафика на екземпляри от дивата флора и фауна пряко пред държавите, които са основни източници и основни потребители, включително чрез делегациите на ЕС. Досега международните действия бяха съсредоточени основно в Африка. Дипломатическата стратегия на ЕС може да се възползва от засилените ангажименти към основните държави потребители[12] и други региони, където трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна процъфтява, но също така от диалозите на високо равнище и партньорства на регионално равнище, както това се случи в борбата срещу ННН риболов. В този контекст бяха представени редица други идеи, например засилване на подкрепата за гражданското общество и частния сектор, както и възможността за определяне на специален представител или пратеник на ООН, който да координира и наблюдава различните направления на глобалните действия. 

Освен това ЕС е сключил няколко споразумения за партньорство и сътрудничество с партньори от трети държави, напр. Индонезия, Филипините, Виетнам, Тайланд и Сингапур, които са израз на ангажимента на страните да положат усилия, за да си сътрудничат по въпросите на околната среда, включително чрез изграждането на капацитет за участие и прилагане на многостранни споразумения в областта на околната среда. Тези споразумения включват също така разпоредби за сътрудничество в борбата с организираната престъпност.

2.4. Сътрудничество за целите на развитието

Сътрудничеството на ЕС за развитие е насочено към преодоляването на заплахите за дивата природа, като усилията са съсредоточени в опазване, изграждане на капацитет и подпомагане на правоприлагането. В съответствие с неотдавна преразгледаната политика на ЕС за развитие, Съюзът си дава сметка, че борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна изисква също така дългосрочни мерки за осигуряване на устойчиви източници на доходи за местните общности, тъй като участието в незаконната търговия с дива флора и фауна често може да изглежда лесен начин за генериране на приходи.

ЕС отдели повече от 500 милиона евро за опазване на биологичното разнообразие в Африка през последните 30 години, а портфейлът на текущите проекти възлиза на приблизително 160 милиона евро. Въпреки това необходимостта от правилно управление и опазване на биоразнообразието в развиващите се страни остава належаща.

ЕС предоставя основната част от финансовата подкрепа по програма MIKE[13] от 2001 г. насам с принос в размер на 12 милиона евро за 71 различни обекта в Африка и Азия. През декември 2013 г. Комисията одобри финансирането на нова програма MIKES[14] с 12,3 милиона евро.

ЕС подкрепя редица национални и местни проекти, например в рамките на плана за действие FLEGT и механизма „REDD +“. Освен това широк спектър от финансирани от ЕС проекти, насочени към намаляване на корупцията и изграждане на капацитета на прокуратурата и съдебната система подкрепят като цяло принципите на правовата държава, което е от съществено значение за успеха на борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Въпреки че всички тези инициативи са довели до известен напредък, полезните взаимодействия между опазването, препитанието на местното население, правоприлагането и доброто управление не винаги се оползотворяват достатъчно добре. Освен това дългосрочната устойчивост на редица проекти все още е нестабилна поради недостатъчната ангажираност и подкрепа от страна на националните и местните власти (а понякога и населението) и голямата зависимост от външно финансиране. Програмните дейности за сътрудничеството на ЕС за развитие за периода 2014-2020 г. представляват възможност да бъдат отстранени тези недостатъци и да се представи цялостен подход към трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.   

3.           Действия на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

3.1. Регулиране на търговията с дива флора и фауна

Търговията с ресурси на дивата флора и фауна, както към ЕС, така и в неговите рамки, се регламентира чрез изчерпателен набор от правила, като например Регламент (ЕО) № 338/97 за търговията с дива флора и фауна, с който се прилага CITES в ЕС, Регламент (ЕО) № 995/2010 за търговията с дървен материал и Регламент (ЕО) № 1005/2008 за ННН улов, които забраняват съответно пускането на пазара на ЕС на незаконно добит дървен материал и незаконно уловена риба.

ЕС също така е приел законодателство, което забранява незаконния лов на застрашени видове, по-специално Директива 147/09 относно опазването на дивите птици и Директива 43/92 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Комисията прие пътна карта за елиминиране на незаконния лов, залагане на капани и търговия с птици и следи отблизо нейното изпълнение.[15]

В някои случаи престъпните мрежи се възползват от сложността на правилата на търговията с дива флора и фауна, особено от факта, че едни и същи видове могат да бъдат предмет на различни търговски режими в зависимост от техния произход или типовете продукти, до които се отнасят. Пример за това е търговия с ловни трофеи, която е освободена от някои ограничения върху търговията. ЕС непрекъснато актуализира и, ако е необходимо, ограничава своите вътрешни правила, за да гарантира по-строго наблюдение от страна на правоприлагащите органи.  

3.2. Ефективно прилагане на правилата

Необходимо е ефективно прилагане на правилата в националните правоприлагащи вериги в държавите членки, т.е. от компетентните органи за околната среда и рибарството през митническите служби и полицията до прокуратурата и съдебната власт.

С цел да се насърчат държавите членки да подобрят прилагането на правилата на ЕС относно търговията със защитени видове по CITES, през 2007 г. Комисията прие план за правоприлагане в ЕС под формата на препоръка.[16]Той определя набор от действия, като например национални планове за действие, възпиращи санкции за престъпления в областта на търговията с дива флора и фауна и използването на оценки на риска и данни от разследвания. Тези незадължителни препоръки обаче се прилагат неравномерно в ЕС и не решават проблемите на аспекта на организираната престъпност, свързан с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Ограничените ресурси, липсата на специализирани звена в полицията и прокуратурата и различната степен на сътрудничество между правоприлагащите органи в областта на дивата флора и фауна и в други области възпрепятстват допълнително ефективното правоприлагане. Законодателството относно обвързващи критерии за ефективни инспекции и надзор от страна на държавите членки, към което призовава 7-та програма за действие на ЕС в областта на околната среда 2014–2020 г.[17], би помогнало да се подобри прилагането на правилата на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, ако се съчетае с все по-важното място, отреждано на този въпрос.

С Директива 2008/99 относно защитата на околната среда чрез наказателно право се изисква всички държави членки да гарантират, че незаконната търговия с дива флора и фауна се счита за престъпление съгласно национално право, както и да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции. Въпреки това, първоначалната оценка на нейното транспониране в националното законодателство показва, че в няколко държави членки все още съществуват недостатъци, които ще трябва да бъдат отстранени.

Размерите на наказателните санкции, приложими към трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, се различават значително в рамките на ЕС. В някои държави членки максималните наказания са по-малко от една година лишаване от свобода. Това не само ограничава техния възпиращ ефект, но често изключва употребата на потенциално важни инструменти за трансгранични или национални разследвания, както и за съдебно сътрудничество между държавите членки, а именно европейската заповед за арест.

3.3 Обучение и изграждане на капацитет

Ефективното правоприлагане изисква технически умения и повишаване на осведомеността. Обучението и изграждането на капацитет за правоприлагане трябва да покриват цялата верига на правоприлагане, включително органите на прокуратурата и съда, за да се избегне умножаването на случаи, които се разследват, но не водят до повдигане на обвинение, и да се гарантира, че съдиите отчитат тежестта на престъплението. На равнище ЕС бяха предприети някои инициативи, например чрез Европейския полицейски колеж — CEPOL. Планирането на съответните финансови инструменти за следващия период на финансиране дава възможност да се вземат предвид съществуващите пропуски в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Мрежите в ЕС от правоприлагащи органи в областта на околната среда,[18] митнически власти,[19] прокурори и съдии[20] играят също важна роля за изграждане на общност от правоприлагащи органи за справяне с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Инструменти като EU-TWIX — база данни с ограничен достъп за улесняване на сътрудничеството и обмена на данни за дивата природа между правоприлагащите органи в ЕС, подпомагат трайно работата им. Въпреки това, статутът и финансирането на мрежите се гарантират само в краткосрочен план, а сътрудничество помежду им засега е ограничено.

3.4 Борба с организираната престъпност

Организираната престъпност е все по-важен фактор в трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Има няколко хоризонтални инструмента на ЕС за борба с този вид престъпност като цяло, като например рамкови решения срещу организираната престъпност[21] и относно конфискацията и възстановяването на активи[22]. По принцип тези инструменти могат да бъдат полезни срещу организирания трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. Те обаче се прилагат само когато се достигне прагът на дадена санкция, което в момента не е така във всички държави членки по отношение на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Разследването на незаконните финансови потоци, свързани с организираната престъпност, например чрез изпиране на пари и данъчна измама, е важно в борбата срещу организирания трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. Директива 2005/60 на ЕС[23] предвижда превантивни мерки, по-специално чрез задължения за извършване на надлежна проверка за финансовите институции, за да се разпознават подозрителни финансови операции. Разработването на конкретни насоки относно значението на „надлежна проверка“ в контекста на престъпленията срещу околната среда би могло да спомогне за откриване на престъпленията, свързани с изпирането на пари в този конкретен контекст.

Европол издаде специална оценка на престъпленията срещу околната среда през октомври 2013 г., в която наред с другото се отделяше внимание на търговията със застрашени видове[24]. Европол обаче понастоящем не е специализиран център, работещ върху престъпления срещу околната среда. Както Европол, така и Евроюст могат да окажат важно съдействие за обединяване на усилията на компетентните национални органи при трансгранични случаи на трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и да предоставят аналитична и практическа помощ. За целта националните правоприлагащи органи трябва да им предоставят качествени данни и да подадат заявления за съдействие, което досега се е случвало рядко при трафик на екземпляри от дивата флора и фауна.

Съгласуваните приоритети на ЕС за периода 2014 — 2017 г. по отношение на борбата срещу тежката и организираната престъпност[25] не включват никоя област от престъпленията срещу околната среда. При междинния преглед през 2015 г. ще се даде възможност за преразглеждане на тези приоритети, като се отчита неотдавнашна оценка на Европол за престъпленията срещу околната среда като нововъзникваща заплаха в ЕС, да се отделят допълнителни ресурси и все повече да се използват механизми за трансгранично сътрудничество.

3.5. Привличане на гражданското общество

Гражданското общество е важен партньор на ЕС, който гарантира, че всички заинтересовани страни са мобилизирани срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Някои НПО имат значителен опит в дейности като информационни кампании, разследвания на предполагаеми незаконни действия или специализирани обучения и техният принос се оказа много ценен за подпомагане на публичните органи в разработването и прилагането на политики. ЕС си сътрудничи редовно с такива НПО по въпроси, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

4. Заключение

Налице са всеобхватни правила за търговията с екземпляри от дивата флора и фауна както на глобално равнище, така и на равнище ЕС, а ЕС е предоставил значителна подкрепа на инициативи срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, като например подобряване на управлението на защитените зони, изграждане на капацитет и международно сътрудничество в областта на правоприлагането. Въпреки това мерките, предприети от международната общност през последните години, не бяха достатъчни за предотвратяване на неотдавнашния рязък скок в трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който се стимулира от нарастващото търсене и от бедността и слабото управление в държавите на произход. 

Основен проблем е, че продължават да съществуват значителни пропуски по отношение на ефективното прилагане на съществуващите правила както в ЕС, така и в световен мащаб. Това често се свързва с ниския политически приоритет на тази тематика, недостатъчните ресурси на национално равнище и липсата на информираност за сериозността на проблема. 

Друга основна слабост на съществуващите политики е, че не отчитат в достатъчна степен факта, че борбата с организираната престъпност изисква включването на различни участници и инструменти. По същия начин, тъй като аспектите на мира и сигурността, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, станаха очевидни едва наскоро, те почти никога досега не са били разглеждани от ЕС в контекста на неговата политика в кризисни ситуации и превантивната външна политика и политика на сигурност.

Неотдавна международната общност отчете колко е важно е да се реагира на проблема от гледна точка на търсенето, по-специално в рамките на CITES, но в това отношение са предприети все още твърде малко конкретни действия.

Като цяло това, което липсва понастоящем, е съгласуван и цялостен подход към трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който да е насочен както към търсенето, така и към предлагането, и да ангажира всички засегнати участници от различни области на политиката.

Поради това Комисията приканва заинтересованите страни да дадат своя принос в дебата за това как да се справим по-добре с основните предизвикателства и за ролята на ЕС в този бъдещ подход срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. По-специално, Комисията призовава за писмени становища[26] по следните въпроси:

Адекватна ли е настоящата политическа и законодателна рамка на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна? Трябва ли ЕС да подобри своя подход към трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез разработване на нов план за действие на ЕС, както бе поискано от Европейския парламент? Как ЕС може да увеличи политическия ангажимент на всички нива срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна? Какви дипломатически инструменти биха били най-подходящи за постигане на съгласуваност между различните международни инициативи? Върху какви инструменти на международно равнище следва да се съсредоточи ЕС с цел подобряване на правоприлагането срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и укрепване на управлението? Какви инструменти са най-подходящи за действие от страна на ЕС, за да се реагира на търсенето на незаконни продукти от дивата природа в международен и европейски план? Каква може да бъде ролята на гражданското общество и частния сектор в това отношение? Как ЕС може да допринесе за ограничаване на последиците за мира и сигурността от трафика на екземпляри от дивата флора и фауна? Как инструментите за сътрудничество на ЕС могат да подпомогнат по-добре укрепването на капацитета на развиващите се страни за опазване на дивата природа и предприемане на действия срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна? Какви мерки биха могли да се предприемат за подобряване на данните за престъпленията срещу дивата флора и фауна в ЕС, за да се гарантира, че политиката се разработва по-целенасочено? Какви мерки могат да бъдат предприети с цел да се засили правоприлагането срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна от страна на компетентните органи в областта на околната среда, полицията, митниците и прокурорските служби в държавите членки и да се засили сътрудничеството между тези органи? Как може да се повиши информираността в съдебната система? Как съществуващите инструменти срещу организираната престъпност на равнище ЕС и на равнище държави членки могат да се използват по-добре срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна? Какви допълнителни мерки следва да се предвидят, например по отношение на санкциите? Какъв може да бъде приносът на Европол и Евроюст в това отношение?

[1]               Приета в Комисията на ООН по превенция на престъпността и наказателно правосъдие и одобрена от Икономическия и социален съвет на ООН.

[2]               Доклад на Генералния секретар на ООН от 20 май 2013 г., S/2013/297, резолюция на Съвета за сигурност на ООН 2121 (2013).

[3]               Както при всички незаконни дейности, много е трудно да се направи оценка на обема и стойността на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Наличните към момента в повечето държави ограничени ресурси за борба с това престъпление означават, че реалните стойности вероятно ще се окажат много по-високи.

[4]               Например Китай е сред основните крайни потребители на слонова кост, а Виетнам — на рогове от носорози.

[5]               Незаконна търговия с дива флора и фауна в Европейския съюз: анализ на данните за изземвания на EU-TWIX за периода 2007—2011 г. Доклад, изготвен за Европейската комисия.

[6]               Европол, Оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност, 2011, 2012, 2013 г.

[7]               Германия, съвместно с Габон, организира допълнителна проява на високо равнище на Общото събрание в седмицата на министрите през септември 2013 г.; Франция проведе кръгла маса по повод срещата на високо равнище на държавните и правителствени ръководители по въпросите на мира и сигурността в Африка на 5 декември 2013 г.; Обединеното кралство ще бъде домакин на конференция на високо равнище в областта на незаконната търговия с дива флора и фауна на 13 февруари 2014 г.

[8]               Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г., 2013/2747(RSP). 

[9]               ICCWC се състои от CITES, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната банка и Световната митническа организация.

[10]             Германия.

[11]             Специална група за финансови действия — Международни стандарти за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, 2012 г.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

[12]             Неотдавнашното споразумение, подписано от комисар Поточник и китайския министър на опазването на околната среда Zhou Sengxian относно общите усилия за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, е пример за такъв подход.

[13]             Наблюдение на незаконното избиване на слонове

[14]             Свеждане до минимум на незаконното избиване на слонове и други застрашени видове

[15]             www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/Roadmap%20illegal%20killing.pdf

[16]             ОВ L 159/45, 20 юни 2007 г.

[17]             ОВ L 354/171, 28 декември 2013 г.

[18]             Например Групата за правоприлагане в търговията с дива флора и фауна и EnviCrimeNet.

[19]             Експертна група за действие на митническите органи за закрила на здравето, културното наследство, околната среда и природата (експертна група PARCS).

[20]             Европейска мрежа на прокурорите за околната среда; Европейски форум на съдиите за околната среда.

[21]             Рамково решение 2008/841/ПВР относно борбата с организираната престъпност.

[22]             Рамково решение 2005/212/ПВР относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления, понастоящем в процес на преразглеждане.

[23]             Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, понастоящем в процес на преразглеждане.

[24]             Оценка на заплахата от престъпленията спрямо околната среда на Европол, 2013 г.

[25]             www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/137401.pdf.

[26]             Да бъдат изпратени до 10 април 2014 г. на адрес: env-eu-against-wildlife-trafficking@ec.europa.eu.