9.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Проверки на търговски превозни средства ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (COM(2012)0382 — C7-0188/2012– 2012/0186(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2017/C 378/50)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0382),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0188/2012),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Република Кипър, Първата камара и Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2012 г. (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид поетия с писмо от 19 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0207/2013),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене (2);

2.

Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ C 44, 15.2.2012 г., стр. 128.

(2)  Тази позиция заменя измененията, приети на 2 юли 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/47/ЕС.)