9.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/381


P7_TA(2014)0193

Генетични ресурси ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2017/C 378/47)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0576),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0322/2012),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Франция, Сената на Италия и Парламента на Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 март 2013 г. (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид поетия с писмо от 11 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, на комисията по земеделие и развитие на селските райони и на комисията по рибно стопанство (A7-0263/2013),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене (2);

2.

Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ C 161, 6.6.2013 г., стр. 73.

(2)  Тази позиция заменя измененията, приети на 12 септември 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0373).


P7_TC1-COD(2012)0278

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 511/2014.)