30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/3


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] (преработен текст)

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 30 май 2012 г. Комисията прие предложение за преработване на регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] (за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство) и за изискване за сравняване с данни от „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите-членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (по-долу наричано „предложението“) (1).

2.

Предложението е изпратено от Комисията на ЕНОЗД за консултация на 5 юни 2012 г. в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001. ЕНОЗД препоръчва в преамбюла на предложението да бъде включена препратка към настоящата консултация.

3.

ЕНОЗД изразява съжаление, че службите на Комисията не са поискали от ЕНОЗД да предостави на Комисията неофициални коментари преди приемането на предложението съгласно одобрената процедура относно документите на Комисията, свързани с обработката на лични данни (2).

4.

Предложението беше представено на министрите на вътрешните работи на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведено на 7—8 юни 2012 г., и понастоящем е в процес на обсъждане в рамките на Съвета и Европейския парламент с цел приемане на регламент чрез обикновената законодателна процедура до края на 2012 г. Настоящото становище на ЕНОЗД има за цел да подпомогне тази процедура.

7.   Заключения

87.

ЕНОЗД отбелязва, че през последните години нуждата от достъп до данните на „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането беше широко обсъдена в рамките на Комисията, Съвета и Европейския парламент. Той също така разбира, че наличността на база данни с дактилоскопични отпечатъци може да бъде още един инструмент в борбата с престъпността. ЕНОЗД обаче припомня също, че този достъп до „ЕВРОДАК“ има сериозни последствия за защитата на личните данни на лицата, чиито данни се съхраняват в системата „ЕВРОДАК“. За да бъде добре обоснована, необходимостта от този достъп трябва да бъде подкрепена от ясни и неоспорими елементи, а пропорционалността на обработката трябва да бъде доказана. Това е още по-необходимо в случай на сериозна намеса в правата на лицата, съставляващи уязвима група с необходимост от закрила, както се предвижда в регламента.

88.

Предоставените досега данни — като също така се взема под внимание гореописаният специфичен контекст — според ЕНОЗД са недостатъчни и неактуализирани, за да могат да докажат необходимостта и пропорционалността на предоставяния до „ЕВРОДАК“ достъп за целите на правоприлагането. Вече съществуват редица правни инструменти, които дават възможност една държава-членка да иска справки за пръстови отпечатъци и други данни от областта на правоприлагането, съхранявани от друга държава-членка. Необходима е много по-добра обосновка като предварително условие за предоставяне на достъп на правоприлагащите органи.

89.

В този контекст ЕНОЗД препоръчва Комисията да предостави нова оценка на въздействието, в която са взети под внимание всички съответни варианти на политика, които включват убедителни доказателства и надеждни статистически данни, както и оценка от гледна точка на основните права.

90.

ЕНОЗД установи още няколко допълнителни проблеми, които се отнасят до:

Приложимо законодателство за защита на данните

91.

ЕНОЗД подчертава необходимостта от яснота относно начина, по който разпоредбите на предложението, в които се посочват дадени права и задължения за защита на данните, са свързани с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, както и с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (вж. раздел 4).

Условия за достъп на правоприлагащите органи

Както е посочено по-горе, най-напред следва да се докаже, че достъпът на правоприлагащите органи до „ЕВРОДАК“ сам по себе си е необходим и пропорционален. Затова представените по-долу коментари следва да бъдат взети под внимание.

92.

ЕНОЗД препоръчва да се:

изясни, че предаването на данни от „ЕВРОДАК“ на трети държави е забранено също в случай на използване на данни от „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането (вж. точки 43—44),

добавят целите на правоприлагането към информацията, предоставена на субекта на данните (вж. точка 45),

гарантира по недвусмислен начин, че достъпът на определените органи до данни от „ЕВРОДАК“ е ограничен до целите на правоприлагането (вж. точка 49),

предоставя достъп до данни от „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането при налично предварително съдебно разрешение или поне при условие че проверяващият орган изпълнява своите задължения и задачи независимо и не получава указания по отношение на извършването на проверката (вж. точки 50—51),

добави критерият „нуждата от предотвратяване на непосредствена опасност, свързана с тежки престъпления и терористични действия“ като изключителен случай, който оправдава искането за справка с данни от „ЕВРОДАК“ без извършване на предварителна проверка от проверяващ орган и определяне на конкретен срок за извършване на последваща проверка (вж. точки 53—54),

добавят към условията за достъп условията за: i) предварителна справка с Визовата информационна система; ii) „основателно подозрение, че извършителят на терористично или друго тежко престъпление е подал молба за получаване на убежище“; и iii) „същественият“ принос за целите на правоприлагане и изясняване какво се разбира под „разумни основания“ (вж. точки 56—57),

опишат в съображение видовете ситуации, които оправдават директен достъп на Европол до централното звено на „ЕВРОДАК“ и да се гарантира, че стриктните условия за достъп, които се прилагат за национално определените органи, се прилагат също за Европол (вж. точки 58—59),

гарантира, че сравняването на дактилоскопични отпечатъци за целите на правоприлагането във всички случаи подлежи най-малко на същите гаранции, предвидени за целите Регламента от Дъблин (вж. точка 62),

определят по-ясно правилата за запазване или заличаване на данни (вж. точка 64),

изясни коя допълнителна информация при положителен резултат ще бъде съобщавана на Европол, ако е приложимо (вж. точки 65—66),

уточни конкретната цел (цели) на искането от управителния съвет на агенцията за сравняване с данните от „ЕВРОДАК“, отправено от правоприлагащите органи на държавите-членки, както и анонимизирането от правоприлагащите органи на данните преди те да бъдат предадени на управителния съвет, и възстановяване на правилата за професионалната тайна (вж. точки 67—68),

предостави достъп на ЕНОЗД и на надзорния орган на Европол до архивите, съхранявани съответно от агенцията и Европол, както и задължението за съхраняване на архиви също и за извършване на редовен собствен одит от „ЕВРОДАК“ (вж. точки 79 и 85),

изясни упражняването на надзор над дейностите на Европол по обработка на данни (вж. точка 81).

Други разпоредби

93.

ЕНОЗД препоръчва да се:

замени системата за осигуряване на непрекъснатост на дейността с необходимостта от план за непрекъснатост на дейността и предоставяне на правно основание за прилагане на мерки, съдържащи условията на такъв план (вж. точка 72),

гарантира, че временната или постоянна невъзможност да се осигурят използваеми дактилоскопични отпечатъци няма да има отрицателно въздействие върху правното положение на лицето и във всеки случай това не може да представлява достатъчно основание за отказ за разглеждане на молба за убежище или за отхвърляне на такава молба (вж. точка 73),

осигури съгласуваност между задълженията на агенцията, държавите-членки и Европол да съхраняват архиви и документация относно дейности по обработка на данните (вж. точка 77),

подобрят разпоредбите относно сигурността на данните (вж. точка 82),

включи ЕНОЗД при предаването на годишния доклад на агенцията (вж. точка 83),

добави в член 43 задължение за държавите-членки и Европол постоянно да актуализират информацията, която са предоставили на Комисията, и изискване към Комисията да предоставя тази информация на разположение на държавите-членки, Европол и на обществеността „посредством постоянно актуализирана електронна публикация“ (вж. точка 86).

Съставено в Брюксел на 5 септември 2012 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 254 окончателен.

(2)  Комисията проведе неофициална консултация с ЕНОЗД относно изменението на регламента за „ЕВРОДАК“ последно през 2008 година.