24.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/31


Нотификация от правителството на Словашката република в съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ („Директива за природния газ“) във връзка с определянето на „Eustream, a. s.“ за оператор на газопреносна система в Словашката република — Оператор на газопреносна система

2013/C 378/17

След окончателното решение на регулаторния орган на Словашката република от 28 октомври 2013 г. относно сертифицирането на „Eustream, a. s.“ като независим системен оператор (глава IV от Директивата за природния газ) Словашката република нотифицира Комисията относно официалното одобрение и определяне на това дружество за оператор на газопреносна система, извършващ дейност в Словашката република, в съответствие с член 10 от Директивата за природния газ.

Допълнителна информация може да се получи на следния адрес:

Ministry of Economy

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk