14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 366/35


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

(2013/C 366/09)

1.   Съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. (1) за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, Комисията уведомява, че освен ако не бъде започнато преразглеждане в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените антидъмпингови мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства, че изтичането на срока на действие на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата от него.

Ако Комисията вземе решение да преразгледа съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преразглеждане.

3.   Срок

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане на горното основание, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Тръбни съединителни части от желязо или стомана

Китайската народна република и Тайланд, като обхватът на мерките е разширен също така до Тайван, Индонезия, Шри Ланка и Филипините

Антидъмпингово мито

Регламент (ЕО) № 803/2009 на Съвета (ОВ L 233, 4.9.2009 г., стр. 1), чийто обхват по отношение на Китай е разширен и върху вноса, изпращан от Индонезия, с Регламент (ЕО) № 2052/2004 на Съвета (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 4) и върху вноса, изпращан от Шри Ланка — с Регламент (ЕО) № 2053/2004 на Съвета (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 9), както и върху вноса, изпращан от Филипините — с Регламент (ЕО) № 655/2006 на Съвета (ОВ L 116, 29.4.2006 г., стр. 1)

5.9.2014 г.


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Факс +32 22956505.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.