12.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 362/66


Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на някои продукти от стъклено влакно с произход от Китайската народна република

(2013/C 362/05)

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) получи жалба в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), в която се твърди, че вносът на някои продукти от стъклено влакно с произход от Китайската народна република е субсидиран и поради това причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза.

1.   Жалба

Жалбата бе подадена на 28 октомври 2013 г. от Европейската асоциация на производителите на стъклени влакна (APFE) (наричана по-долу „жалбоподателят“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на Съюза на някои продукти от стъклено влакно.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продуктът, предмет на настоящото разследване, представлява нарязани снопчета стъклено влакно с дължина, непревишаваща 50 mm; ровинги от стъклено влакно, с изключение на ровинги от стъклено влакно, които са импрегнирани и промазани и имат загуба на маса при накаляване над 3 % (както е определено в стандарт ISO 1887); и матове от нишки от стъклено влакно, с изключение на матове от стъклена вата (наричани по-долу „продуктът, предмет на разследването“).

3.   Твърдение за субсидиране

Продуктът, за който се твърди, че е субсидиран, е продуктът, предмет на разследването, с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „разглежданата държава“), понастоящем класиран в кодове по КН ex 7019 11 00, ex 7019 12 00 и 7019 31 10. Кодовете по КН са посочени само за информация.

От представените от жалбоподателя prima facie доказателства става ясно, че производителите на разглеждания продукт от Китайската народна република са се възползвали от редица субсидии, отпуснати от правителството на Китайската народна република.

Субсидиите обхващат, inter alia, преференциално кредитиране на промишлеността за производство на продукти от стъклено влакно (напр. нисколихвени заеми, отпуснати от държавни търговски банки и банки за финансиране на правителствената политика, програми за субсидиране под формата на експортни кредити, експортни гаранции и преференциални програми за застраховане, финансови предимства, произтичащи от предоставянето на достъп до офшорни холдингови дружества, погасяване на заеми от страна на държавата), програми за отпускане на безвъзмездни средства, предоставяни както на централно, така и на местно правителствено равнище (напр. субсидии по програмите за известни търговски марки и за водещи китайски търговски марки, фондове за външна експанзия на промишлените отрасли в провинция Guangdong), държавни доставки на стоки и услуги при занижени цени, програми за освобождаване от преки данъци или данъчни облекчения, свързани с преките данъци (например освобождаване от подоходно облагане или облекчения, свързани с подоходното облагане, в рамките на програмата Two Free/Three Half, данъчни облекчения, свързани с подоходните данъци, за дружества с чужди инвестиции (ДЧИ) въз основа на географското им местоположение, освобождаване от местни подоходни данъци и данъчни облекчения, свързани с тях, за „производствени ДЧИ“, данъчни облекчения, свързани с подоходните данъци, за ДЧИ, които закупуват оборудване, произведено в Китай, данъчни облекчения за НИРД в ДЧИ, преференциални ставки на корпоративния данък за ДЧИ, признати за високотехнологични предприятия и предприятия с нови технологии, данъчни облекчения за тези предприятия при участието им в определени проекти, политика на преференциални ставки на подоходните данъци за предприятията в североизточния регион, данъчни програми на провинция Guangdong) и програми в областта на косвените данъци и вносните мита (напр. освобождаване от ДДС за използване на внесено оборудване, намалени ставки на ДДС при закупуване от страна на ДЧИ на оборудване, произведено в Китай, освобождаване от ДДС и мита за покупки на дълготрайни активи по програмата за развитие за външната търговия), намалени ставки за корпоративно данъчно облагане и освобождаване от данък върху доходите от дивиденти, изплащани на местни предприятия. Комисията си запазва правото да разследва други субсидии, които може да бъдат установени в хода на разследването.

От представените от жалбоподателя prima facie доказателства е видно, че горепосочените схеми представляват субсидии, тъй като включват финансова помощ от правителството на Китайската народна република или от други регионални органи на управлението (включително публични органи) и носят ползи на получателите. Твърди се, че тези субсидии зависят от реализирания износ и/или от използването предимно на местни, а не вносни стоки и/или са ограничени до конкретни сектори и/или видове дружества и/или местонахождения, и поради това са специфични и подлежащи на изравняване.

4.   Твърдение за вреда и причинно-следствена връзка

Жалбоподателят е представил доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, от разглежданата държава е нараснал като цяло в абсолютно изражение, а също така и като пазарен дял.

От предоставените от жалбоподателя prima facie доказателства става ясно, че обемът и цените на вноса на продукта, предмет на разследването, наред с други последствия, са имали неблагоприятно въздействие върху равнището на цените и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което е довело до значително отрицателно отражение върху резултатите на промишлеността на Съюза като цяло, върху нейното финансовото състояние и нивото на заетост в нея.

5.   Процедура

Като установи след консултации с Консултативния комитет, че жалбата е подадена от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, които обосновават започването на процедура, с настоящия документ Комисията започва разследване в съответствие с член 10 от основния регламент.

При разследването ще се установи дали продуктът, предмет на разследването, с произход от разглежданата държава е субсидиран и дали този субсидиран внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. В случай че се стигне до заключение, че това е така, в хода на разследването ще бъде разгледан и въпросът дали налагането на мерки няма да противоречи на интереса на Съюза.

Правителството на Китайската народна република бе поканено за консултации.

5.1.    Процедура за установяване на субсидиране

Производителите износители (2) на продукта, предмет на разследването, от разглежданата държава и органите на разглежданата държава се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.1.1.   Разследване на производителите износители

5.1.1.1.   Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в разглежданата държава

a)   Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой производители износители в Китайската народна република, засегнати от настоящата процедура, и за да може разследването да бъде приключено в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 27 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, с настоящото се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с компетентните органи на разглежданата държава, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, освен информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е реалистично да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на разглежданата държава и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на разглежданата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители и на органите на разглежданата държава.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, както и органите на разглежданата държава, ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора за извадката, освен ако не е посочено друго.

Във въпросника за производителите износители ще се изисква информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата на производителя износител, за свързаните с продукта, предмет на разследването, дейности на дружеството или дружествата, за общия обем на продажбите на дружеството или дружествата и на продукта, предмет на разследването, и за размера на финансовата помощ и на ползата от твърдяното субсидиране или програми за субсидиране, както и за всички други мерки, които са сходни с тези програми или са тясно свързани с тях.

Във въпросника за компетентните органи ще бъде изискана информация, inter alia, за твърдените субсидии или програма/програми за субсидиране, отговорните за тяхното управление органи, вида и начина на функциониране на това управление, правното основание, критериите за допустимост и други условия, получателите и размера на предоставената финансова помощ и получените ползи.

Без да се засяга прилагането на член 28 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуалното им включване в извадката, но не са включени в нея, ще се считат за съдействащи („невключени в извадката съдействащи производители износители“). Без да се засяга посоченото в буква б) по-долу, изравнителното мито, което може да бъде наложено върху вноса от страна на невключените в извадката съдействащи производители износители, няма да превишава среднопретегления марж на субсидията, установен за включените в извадката производители износители (3).

б)   Индивидуален марж на субсидията за невключените в извадката дружества

Съгласно член 27, параграф 3 от основния регламент невключените в извадката съдействащи производители износители могат да поискат от Комисията да определи за тях индивидуални маржове на субсидията. Производителите износители, които желаят да им бъде определен индивидуален марж на субсидията, трябва да поискат въпросник и да го върнат надлежно попълнен в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора за извадката, освен ако не е посочено друго.

Производителите износители, поискали да им бъде определен индивидуален марж на субсидията, трябва обаче да имат предвид, че Комисията може все пак да реши да не определи индивидуален марж на субсидията за тях, ако например броят на производителите износители е толкова голям, че определянето на такъв марж би обременило прекомерно разследването и би възпрепятствало навременното му приключване.

5.1.2.   Разследване на несвързани вносители  (4)  (5)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на разследването, от Китайската народна република в Съюза се приканват да участват в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 27 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали изготвянето на извадка е необходимо и ако е това е така — да направи подбор, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество (дружества), изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на поисканата по-горе информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите могат да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е реалистично да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на евентуално известните сдружения на вносители. Тези страни трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

С въпросника ще бъде изискана информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата им, за свързаните с продукта, предмет на разследването, дейности на дружеството или дружествата и за продажбите на продукта, предмет на разследването.

5.2.    Процедура за установяване на вреда и разследване на производителите от Съюза

Установяването на вредата се основава на наличието на доказателства за това и включва обективен анализ на обема на субсидирания внос, на въздействието му върху цените на пазара на Съюза и на отражението на този внос върху промишлеността на Съюза. За да се установи дали е нанесена съществена вреда на промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на разследването, се приканват да участват в предприетото от Комисията разследване.

5.2.1.   Разследване на производителите от Съюза

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде съставена в съответствие с член 27 от основния регламент.

Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Подробни данни се съдържат в преписката, която е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се приканват да прегледат преписката (за тази цел те трябва да се свържат с Комисията чрез посочените в точка 5.6 по-долу данни за контакт). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Всички заинтересовани страни, които желаят да представят всякаква друга информация от значение за подбора на извадката, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на евентуално известните сдружения на производители от Съюза. Тези страни трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

С въпросника ще бъде изискана информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата им и за финансовото и икономическото състояние на дружеството или дружествата.

5.3.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде установено наличие на субсидиране и произтичаща от него вреда, в съответствие с член 31 от основния регламент ще се вземе решение дали приемането на антисубсидийни мерки няма да бъде в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 31 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.4.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако не е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.5.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подавани в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

5.6.    Указания за представяне на писмени изявления, за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, които заинтересованите страни са представили и искат да бъдат третирани като поверителни, се обозначават с „Limited“ (6).

В съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, които предоставят информация, обозначена с „Limited“, се изисква да представят обобщения с неповерителен характер, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези обобщения следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят приемливо разбиране на същността на предоставената на поверителна основа информация. Поверителната информация може да не бъде взета предвид, ако представящата я заинтересована страна не предостави обобщение с неповерителен характер в необходимия формат и с необходимото качество.

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер — по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат наименованието, пощенския адрес, електронния адрес, номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В съответствие с член 28, параграф 2 от основния регламент, в случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да се свърже с Комисията. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да направят справка на съответната уебстраница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22993704

Електронен адрес за изпращане на информация, свързана с разследването в частта му относно субсидирането (производители износители от Китайската народна република):

trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu

Електронен адрес за изпращане на информация, свързана с разследването в частта му относно нанасяната вреда (производители от Съюза, вносители и потребители):

trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, независимо дали са положителни, или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и могат да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да е по-неблагоприятен, отколкото ако е съдействала.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията към генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни пълноценно упражняват правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които субсидирането, вредата, причинно-следствената връзка и интересът на Съюза. В общия случай такова изслушване се провежда най-късно в края на четвъртата седмица след оповестяването на предварителните заключения.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 9 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 13 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. В съответствие с член 12, параграф 1 от основния регламент временни мерки могат да бъдат наложени не по-късно от девет месеца от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  Производител износител е всяко дружество в разглежданата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали пряко или чрез трета страна, включително всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на разследването.

(3)  Съгласно член 15, параграф 3 от основния регламент не се вземат под внимание нулевият и de minimis размерът на подлежащи на изравняване субсидии, както и размерът на подлежащи на изравняване субсидии, които са установени при обстоятелствата, посочени в член 28 от основния регламент.

(4)  В извадката могат да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, които са свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение 1 към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга; ii) родител и дете; iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни); iv) дядо/баба и внуци; v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници; vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха; vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(5)  Данните, предоставени от несвързаните вносители, могат да бъдат използвани и във връзка с други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на наличие на субсидиране.

(6)  Документ, който е обозначен с „Limited“ се счита за поверителен документ в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93) и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image