52013PC0618

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


BG

|| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ||

Брюксел, 17.9.2013

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1.      Общ контекст

Трафикът на наркотици и злоупотребата с тях са сериозни заплахи за здравето и безопасността на хората и на обществата в ЕС. Те оказват влияние върху социалната и икономическата структура и влошават качеството на живот на гражданите, както и сигурността на държавите членки. Въпреки че потреблението на вещества, контролирани съгласно конвенциите на ООН относно упойващите и психотропните вещества[1], като кокаин, екстази или канабис („контролирани наркотици“), изглежда се стабилизира през последните години[2], макар и на високи нива, основно предизвикателство остава контролът върху новите вещества, които се появяват на пазара с бърза скорост.

Новите психоактивни вещества, които имитират ефекта на контролираните наркотици и често се предлагат на пазара като законни техни алтернативи, тъй като не подлежат на подобни мерки за контрол, и които имат многобройни приложения в промишлеността, могат да се намерят все по-лесно в Съюза. Между 1997 г. и 2012 г. държавите членки отчетоха около 290 вещества, като всяка седмица през 2012 г. имаше съобщение за повече от едно ново вещество. Броят на отчетените вещества се утрои между 2009 г. и 2012 г. (от 24 до 73).

Все по-голям брой хора, и по-специално младежи, консумират нови психоактивни вещества. Тези вещества обаче могат да нанесат вреди на човешкото здраве и безопасност, а също така могат да създадат тежести за обществото точно както контролираните наркотици. Рисковете, които могат да породят новите психоактивни вещества, са принудили националните органи да приложат по отношение на тях различни ограничителни мерки. Въпреки това такива национални ограничителни мерки имат ограничена ефективност, тъй като тези вещества могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар — около 80 % от нотифицираните вещества са били открити в повече от една държава членка.

Съобщението на Комисията „Към по-решителен европейски отговор на наркотиците“[3], прието през октомври 2011 г., определя новите психоактивни вещества като един от проблемите, които изискват решителни действия на равнище ЕС.

Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г.[4] предвижда механизъм за предприемане на действия по отношение на рисковете, произтичащи от новите психоактивни вещества, който позволява тези вещества да бъдат предмет на мерки за контрол и наказателни санкции в рамките на Съюза. За да се противодейства по-устойчиво на честата поява на нови психоактивни вещества и бързото им разпространение в рамките на Съюза, Комисията предложи по-строги правила посредством [Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества].

За ефективно намаляване на наличието на вредни нови психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността на хората и обществото, и за възпиране на трафика на тези вещества, а така също и участието на престъпни организации в тяхното производство или дистрибуция, наред с контролираните наркотични вещества е необходимо новите психоактивни вещества да бъдат включени в обхвата на действие на наказателноправни разпоредби.

Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г.[5] предвижда общ подход към борбата срещу трафика на наркотици. То съдържа минимални общи правила относно елементите на състава на престъпления, свързани с трафик на наркотици, и на санкциите, за да се избегне възникването на проблеми при сътрудничеството между съдебните органи и органите за наказателно преследване на държавите членки поради факта, че съответните деяния не са едновременно наказуеми по законодателството на молещата и на замолената държава. Въпреки това, макар че тези разпоредби се прилагат относно вещества, попадащи в обхвата на конвенциите на ООН, и относно синтетичните наркотици, подлежащи на контрол в рамките на Съвместно действие 97/396/ПВР от 16 юни 1997 г.[6], те не се прилагат по отношение на новите психоактивни вещества.

С цел да се рационализира и изясни правната рамка, приложима към наркотиците, най-вредните нови психоактивни вещества следва да бъдат включени в обхвата на действие на същите наказателноправни разпоредби, които се прилагат относно веществата, контролирани съгласно конвенциите на ООН.

Поради това е необходимо да се разшири приложното поле на Рамково решение 2004/757/ПВР, така че да се обхванат новите психоактивни вещества, подложени на мерки за контрол съгласно Решение 2005/387/ПВР на Съвета, както и веществата, подложени на постоянни мерки за ограничение на пазара съгласно [Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества].

В работната програма на Комисията за 2012 г. беше предвидено законодателно предложение относно трафика на наркотици.

1.2.      Основания и цели на предложението

Настоящото предложение изменя Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета, за да бъдат включени в неговото приложно поле нови психоактивни вещества, които пораждат сериозни рискове.

Настоящото предложение придружава предложението за [Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества]. Двете предложения са свързани, така че новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, и следователно са подложени на постоянно ограничение на пазара съгласно посочения регламент, също така да бъдат обхванати от наказателноправните разпоредби относно трафика на наркотици, установени в Рамковото решение 2004/757/ПВР.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1.        Консултация със заинтересованите страни

В основата на подготвителната работа по настоящото предложение са широки консултации със заинтересованите страни и експерти, както и проведена чрез интернет обществена консултация.

Комисията проведе консултации с всички държави членки при оценката на функционирането на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета и на Решение 2005/387/ПВР на Съвета. Освен това, в контекста на външни проучвания за трафика на наркотици и новите психоактивни вещества, Комисията събра и проучи мненията на широк кръг от заинтересовани страни, практикуващи специалисти и експерти, включително агенциите на ЕС, участващи в прилагането на тези инструменти.

Комисията организира също така две срещи на експерти относно трафика на наркотици, на 10 ноември 2011 г. и 29 февруари 2012 г., и две срещи на експерти относно новите психоактивни вещества, на 15 декември 2011 г. и 1 март 2012 г. По време на тези срещи академични експерти и практикуващи специалисти подчертаха значението на наказателноправните разпоредби за подпомагане на спирането и предотвратяването на трафика на наркотици, и на борбата срещу разпространението на новите вредни психоактивни вещества. Едновременно с това те посочиха, че законодателството относно новите психоактивни вещества следва да бъде пропорционално и съобразено с различните нива на риск, които те пораждат.

През 2011 г. сред младите хора (на възраст между 15 и 24 години) беше проведено проучване на Евробарометър „Отношение на младите хора към наркотиците“. Почти половината от отговорилите (47 %) смятат, че само онези вещества, за които е доказано, че представляват риск за здравето, следва да бъдат ограничени, а 34 % считат, че всички вещества, които имитират ефектите на контролираните наркотици, следва да бъдат ограничени.

2.2.        Оценка на въздействието

Комисията оцени въздействията на настоящото предложение за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР в оценката на въздействието относно новите психоактивни вещества. Заключението от анализа е, че както в Решение 2005/387/ПВР на Съвета вредните нови психоактивни вещества (тези, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността) следва да бъдат включени в приложното поле на наказателноправните разпоредби. Анализът стига по-нататък до заключението, че следователно те следва да бъдат включени в приложното поле на наказателноправните разпоредби относно трафика на наркотици. Това представляваше част от предпочетения вариант на политика, който предвижда степенуван пакет от ограничителни мерки, които са пропорционални на нивото на рисковете, свързани с новите психоактивни вещества, и които не създават пречки пред законната търговия в рамките на вътрешния пазар.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1.        Правно основание

Настоящото предложение се основава на член 83, параграф 1 от ДФЕС, който оправомощава Европейския парламент и Съвета да установят минимални правила относно определянето на състава на престъпления и санкции в сферата на трафика на наркотици, посредством директива, приета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

3.2.        Субсидиарност, пропорционалност и зачитане на основните права

ЕС е в по-добра позиция от държавите членки да предприема действия за ограничаване на наличието за потребителите на вредни нови психоактивни вещества на вътрешния пазар, като едновременно с това да гарантира липсата на пречки пред законната търговия.

Това е така, защото поотделно държавите членки не могат да се борят ефективно и устойчиво срещу бързата поява и разпространение на тези вещества. Несъгласуваните действия на национално равнище и разпространението на различни национални режими относно новите психоактивни вещества може да доведе до нежелани последващи ефекти за други държави членки (изместване на вредни вещества) и може да породи проблеми при сътрудничеството между националните съдебни органи и органи за наказателно преследване.

Предложението е пропорционално и не излиза извън рамките на необходимото за постигане на посочените цели, тъй като то включва в приложното поле на наказателното право само тези нови психоактивни вещества, които са повод за сериозна загриженост на равнището на ЕС.

Настоящото предложение има косвено въздействие върху някои основни права и принципи, залегнали в Хартата на основните права на ЕС, тъй като разширява приложното поле на Рамково решение 2004/757/ПВР, чиито разпоредби имат въздействие върху следните основни права и принципи: правото на свобода и сигурност (член 6), правото на собственост (член 17), правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47), презумпцията за невиновност и право на защита (член 48) и принципите на законност и пропорционалност на престъпленията и наказанията (член 49). Тези права и свободи могат да бъдат ограничавани, но само в рамките на границите и при условията, определени в член 52, параграф 1 от Хартата на ЕС.

3.3.        Избор на инструмент

В съответствие с член 83, параграф 1 от ДФЕС , директивата е подходящият инструмент за осигуряване на минимална хармонизация на равнище ЕС в областта на трафика на наркотици, като същевременно предоставя гъвкавост на държавите членки при прилагането на принципите, правилата и изключенията от тях на национално равнище.

3.4.        Обяснителни документи, придружаващи нотификацията на мерките за транспониране

От държавите членки се изисква да съобщят на Комисията националните мерки, приети с цел спазване на настоящата директива.

От държавите членки не се изисква да изпращат до Комисията обяснителни документи (включително таблици за съответствието), които да придружават нотификацията на националните мерки, приети за транспониране на разпоредбите на настоящата директива. Това не е необходимо поради ограничения обхват на предложеното изменение. Представянето на допълнителни обяснителни документи би добавило неоправдана административна тежест за компетентните органи на държавите членки.

3.5.        Основни разпоредби

Член 1 — в тази разпоредба се посочват измененията на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета по отношение на определението на термина „наркотици“, по отношение на включването в приложното поле на наказателното право на новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, и по отношение на оценката за прилагането и въздействието на рамковото решение от страна на Комисията.

Член 2 — тази разпоредба определя срока за транспониране на разпоредбите на директивата в националното законодателство.

Членове 3 и 4 — тези разпоредби се отнасят до влизането в сила и адресатите на директивата.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.

2013/0304 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)       Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици[7] предвижда общ подход в борбата срещу трафика на наркотици, който представлява заплаха за здравето, безопасността и качеството на живот на гражданите на Съюза, както и за законната икономика, стабилността и сигурността на държавите членки. То съдържа минимални общи правила относно елементите на състава на престъпления, свързани с трафик на наркотици, и на санкциите, за да се избегне възникването на проблеми при сътрудничеството между съдебните органи и органите за наказателно преследване на държавите членки, поради факта че съответните деяния не са едновременно наказуеми по законодателството на молещата и на замолената държава.

(2)       Рамково решение 2004/757/ПВР се прилага за веществата, обхванати от Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества („конвенции на ООН“), както и за синтетичните наркотици, които подлежат на контрол в рамките на Съюза по силата на Съвместно действие 97/396/ПВР от 16 юни 1997 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола на новите синтетични наркотици[8], които пораждат рискове за общественото здраве, сравними с тези, породени от веществата, посочени в списъците на конвенциите на ООН.

(3)       Рамково решение 2004/757/ПВР следва да се прилага и спрямо веществата, които са подложени на контролни мерки и наказателни санкции съгласно Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола на нови психоактивни вещества[9], които пораждат рискове за общественото здраве, сравними с тези, породени от веществата, посочени в списъците на конвенциите на ООН.

(4)       Нови психоактивни вещества, които имитират ефекта на веществата, посочени в списъците на конвенциите на ООН, се появяват и често се разпространяват бързо в Съюза. Някои нови психоактивни вещества пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, както е установено в [Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества]. Съгласно този регламент могат да се предприемат мерки за забрана на производството, фабрикацията, предоставянето на пазара, включително вноса в Съюза, транспорта и износа от Съюза на нови психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността. С цел ефективно ограничаване наличието на вещества, които пораждат сериозни рискове за хората и обществото, и възпиране на трафика на тези вещества в рамките на Съюза, както и на участието на престъпни организации, постоянните мерки за ограничение на пазара, приети по силата на този регламент, следва да бъдат подкрепени от наказателноправни разпоредби.

(5)       Поради това новите психоактивни вещества, подложени на постоянно ограничение на пазара в съответствие с [Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества], следва да бъдат включени в обхвата на наказателноправните разпоредби на ЕС относно трафика на наркотици. Това също така ще помогне за рационализиране и изясняване на правната рамка на Съюза, тъй като едни и същи наказателноправни разпоредби биха се прилагали за веществата, попадащи в обхвата на конвенциите на ООН, и за най-вредните нови психоактивни вещества. Определението за „наркотици“ в Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета следва съответно да бъде изменено.

(6)       С цел бързо да се противодейства на появата и разпространението на вредните нови психоактивни вещества в Съюза, държавите членки следва да приложат разпоредбите на Рамково решение 2004/757/ПВР по отношение на новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, в рамките на дванадесет месеца от момента, в който по отношение на тях е наложено постоянно ограничение на пазара съгласно [Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества].

(7)       Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се разшири прилагането на наказателноправните разпоредби на Съюза, приложими към трафика на наркотици, и спрямо новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат самостоятелно, и следователно може да бъде постигната по-добре на равнище ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установено в посочения член, с настоящата директива не се надхвърля необходимото за постигане на своята цел.

(8)       Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита, правото на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление и принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието.

(9)       [В съответствие с член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са уведомили за желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящата директива.

И/ИЛИ

(10)     [В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящата директива и не са обвързани от нея, нито от нейното прилагане.]

(11)     В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива и следователно не е обвързана от нея и не я прилага.

(12)     Поради това Рамково решение 2004/757/ПВР следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Рамково решение 2004/757/ПВР се изменя, както следва:

(1) В член 1, точка 1 се заменя със следния текст:

„„наркотици“ означава:

а)           веществата, посочени в Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г. (изменена с Протокола от 1972 г.) и Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества;

б)           веществата, посочени в приложението;

в)           всяко ново психоактивно вещество, пораждащо сериозни здравни и социалните рискове и рискове за безопасността, което е подложено на постоянно ограничение на пазара на основание [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества];“

(2) В член 9 се добавят следните параграфи 3 и 4:

„3.     По отношение на новите психоактивни вещества, подлежащи на постоянно ограничение на пазара на основание [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества], държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагане на разпоредбите на настоящото рамково решение по отношение на тези нови психоактивни вещества в срок от дванадесет месеца след влизане в сила на постоянното ограничение на пазара. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящото рамково решение или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

4.       До [5 години след влизането в сила на настоящата директива и на всеки пет години след това] Комисията оценява степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото рамково решение и публикува доклад.“

(3) Добавя се приложение, чието съдържание е еднакво с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [12 месеца от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на [деня, в който влиза в сила Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества].

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на вещества, посочени в член 1, точка 1, буква б)

а)           П-метилтиоамфетамин или 4-метилтиоамфетамин, посочени в Решение 1999/615/ВПР на Съвета от 13 септември 1999 г. относно контролни мерки и наказателноправни санкции по отношение на новия синтетичен наркотик 4-МТА[10].

б)           Пара-метоксиметиламфетамин или Н-метил-1-(4-метоксифенил)-2-аминопропан, посочени в Решение 2002/188/ВПР на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно контролни мерки и наказателни санкции спрямо новия синтетичен наркотик PMMA[11].

в)           2,5-диметокси-4-йодофенетиламин, 2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин, 2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин и 2,4,5-триметоксиамфетамин, посочени в решение 2003/847/ПВР на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно контролни мерки и наказателни санкции по отношение на новите синтетични наркотици 2С-I, 2С-T-2, 2С-T-7 и TMA-2[12].

г)            1-бензилпиперазин или 1-бензил-1,4-диазоциклохексан или N-бензилпиперазин или бензилпиперазин, посочен в Решение 2008/206/ПВР от 3 март 2008 г. относно определянето на 1-бензилпиперазин (BZP) като ново психоактивно вещество, подлежащо на контролни мерки и наказателни разпоредби[13].

д)           4-метилметкатинон, посочен в Решение 2010/759/ЕС на Съвета от 2 декември 2010 г. за въвеждане на мерки за контрол спрямо 4-метилметкатинон (мефедрон)[14].

е)           4-метилтиоамфетамин, посочен в Решение 2013/129/ЕС на Съвета от 7 март 2013 г. за подлагане на веществото 4-метилтиоамфетамин на мерки за контрол[15].

ж)          5-(2-аминопропил)индол, посочено в [Решение 2013/…/ПВР на Съвета … за подлагане на 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол[16]].

[1]               Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г. (изменена с Протокола от 1972 г.) и Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества.

[2]               Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, „Състоянието на проблема с наркотиците в Европа,“ годишен доклад за 2012 г. http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012

[3]               COM(2011) 689 final.

[4]               ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

[5]               ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8.

[6]               ОВ L 167, 25.6.1997 г., стр. 1.

[7]               ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8.

[8]               ОВ L 167, 25.06.1997 г., стр. 1.

[9]               ОВ L 127, 10.05.2005 г., стр. 32.

[10]             OВ L 244, 16.09.1999 г., стр. 1.

[11]             ОВ L 063, 06.03.2002 г., стр. 14.

[12]             ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 64.

[13]             ОВ L 63, 7.03.2008 г., стр. 45.

[14]             ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 44.

[15]             ОВ L 72, 15.03.2013 г., стр. 11.

[16]             ОВ L […], […] г., стр. […].