52013PC0315

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС /* COM/2013/0315 final - 2013/0166 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящото предложение се отнася за частта, свързана с инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, свързани с обществената безопасност в съответствие със стратегията на Комисията относно системата за спешно повикване от автомобили (eCall), въз основа на тристранен регулаторен подход, включващ бордовата система на автомобилите, далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания.

1.1.        Общ контекст

Безопасността на движението по пътищата е един от основните елементи в транспортната политика на Европейския съюз. През 2011 г. около 30 000 души загинаха и над 1,5 млн. бяха ранени при около 1,1 млн. пътнотранспортни произшествия по пътищата на ЕС. В допълнение към трагичната загуба на човешки живот и броя на пострадалите, съществува и икономическа тежест от около 130 млрд. EUR разходи за обществото всяка година. ЕС е поел категоричен ангажимент за намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия (чрез предотвратяване на злополуки или чрез системи за активна безопасност), за смекчаване на последиците от произшествията, когато те се случат (чрез системи за пасивна безопасност) и за подобряване на ефикасността на службите за спешно реагиране и ефективността на оказваните след произшествията медицински грижи (чрез системи за третична безопасност). В този контекст eCall може значително да допринесе за намаляване на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия и за ограничаване степента на нараняванията при пътнотранспортни произшествия.

Всяка минута е от решаващо значение за спасяването на човешки живот и за ограничаване степента на нараняванията, когато се повикват службите за спешно реагиране при пътнотранспортно произшествие. Устройствата eCall незабавно уведомяват тези служби, дори ако водачът или пътникът е в безсъзнание или е неспособен да се обади по друга причина, и ускоряват пристигането на спасителните екипи с около 40 % в градските райони и 50 % в извънградските. Системата eCall може също да окаже значително въздействие за намаляване на задръстванията, причинени от пътнотранспортни произшествия, и така да намали общото претоварване на европейските пътища.

Затова хармонизираното въвеждане на обхващаща целия ЕС оперативно съвместима услуга eCall присъства в дневния ред на Комисията от 2005 г. и сега се превърна в приоритетно действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата и за внедряването на интелигентни транспортни системи в Европа.

Като част от този подход на доброволно въвеждане, Комисията, в своето съобщение от 2005 г. „Запознаване на гражданите със системата за спешни повиквания“[1], настойчиво прикани националните и регионалните правителства към действия и инвестиции в необходимата инфраструктура за спешно реагиране по тази система, с оглед стартиране на цялостната общоевропейска услуга през 2009 г. Комисията също така прикани европейските организации за стандартизация (ETSI, CEN) да изготвят необходимите общи европейски стандарти, като им оказа съответната подкрепа.

На 21 август 2009 г. в съобщението „Въвеждане на системата eCall“[2] беше докладвано относно напредъка във въвеждането на системата eCall и беше заключено, че доброволният подход не е достатъчен. Комисията посочи, че ако не бъде постигнат значителен напредък до края на 2009 г., ще обмисли регулаторни мерки, за да се гарантира, че всички нови автомобили в Европа се оборудват със стандартна система eCall, като се започне с определени категории (пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства).

През август 2010 г. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт[3] влезе в сила с „хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС“ като едно от шестте приоритетни действия, набелязани с оглед на приемането на спецификации.

В своята незаконодателна резолюция „Доклад относно eCall: нова услуга на номер 112 за граждани“[4], приета на 3 юли 2012 г., Европейският парламент посочи че:

– „Счита, че системата eCall следва да бъде обхващаща целия ЕС публична система за спешни повиквания, вградена в превозното средство и основаваща се на телефонен номер 112 и на общоевропейските стандарти“,

– „Припомня, че оценката на въздействието на Комисията сочи, че приемането на регулаторни мерки за засилване на задължителното въвеждане на eCall за момента е единствената възможност за постигане на всички положителни въздействия“;

– „Настоятелно призовава Комисията да представи предложение в рамките на Директива 2007/46/ЕО, за да гарантира задължителното въвеждане до 2015 г. на публична система, основаваща се на телефонен номер 112, във всички нови, типово одобрени автомобили, както и във всички държави членки“,

– „Приветства препоръката на Комисията от 8 септември 2011 г. и настоятелно призовава държавите членки и операторите на мобилни мрежи (ОММ) да приложат нейните изисквани мерки и модернизации най-късно до края на 2014 г.; изразява съжаление обаче, че само 18 държави членки отговориха своевременно; призовава останалите държави членки да направят това възможно най-скоро“,

– „Призовава настоятелно Комисията да приеме общите спецификации за центровете за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, в рамките на Директивата за интелигентните транспортни системи до края на 2012 г., и да предложи директива за въвеждане на системата eCall“.

Въвеждането на системата eCall също така ще представлява изпълнение на Плана за действие CARS 2020, който е включен в Съобщението от 8 ноември 2012 г. „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“[5]..

На 26 ноември 2012 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС[6], с който се установяват спецификации за модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на хармонизираната услуга eCall в целия ЕС.

1.2.        Мотиви за предложението

Поради липсата на значителен напредък в доброволното въвеждане на системата за спешни повиквания eCall до края на 2009 г., Комисията реши да извърши оценка на въздействието, за да се оцени най-подходящия вариант от гледна точка на политиката за въвеждане на общоевропейската услуга за спешни повиквания eCall в целия ЕС.

Както е обяснено в оценката на въздействието[7], системата за спешни повиквания eCall изисква три вида мерки: монтиране на специфична система в превозните средства, способност на операторите на мобилни мрежи да предават съобщенията в определен формат и, накрая, капацитет на центровете (известни като центрове за приемане на спешни повиквания) да обработват тези съобщения. Системата може да функционира само ако трите ѝ части работят едновременно.

Оценката на въздействието заключи, че най-добрият вариант за ефективно въвеждане на системата за спешни повиквания е „регулаторният“ подход. Системата eCall ще се основава на инсталирането във всички автомобили в Европа на типово одобрено оборудване за единния европейски номер за спешни повиквания 112, като се започне с определени категории превозни средства, и на установяването на рамка за обработване на повикванията от системата eCall в далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания. Този подход ще направи системата за спешни повиквания eCall достъпна за всички граждани в Европа като общоевропейска услуга, ще ускори въвеждането ѝ и ще реализира пълния ѝ потенциал да спасява живота на пострадалите и да намалява степента на нараняванията. В допълнение на или паралелно с посоченото стандартно оборудване за повиквания на номер 112, на крайния потребител могат да бъдат предоставяни още услуги за спешни повиквания и/или услуги с допълнителни предимства в превозните средства, които ще осигуряват допълнителна безопасност и икономически ползи.

Съответно на 8 септември 2011 г. Комисията обяви своята стратегия за регулаторни мерки, свързани със системата за спешни повиквания, и прие първата част от тази стратегия, която се състои от Препоръка на Комисията относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall)[8]..

За да завърши изпълнението на своята стратегия за системата eCall и за да се осигури навременно и успоредно прилагане на услугата eCall на основата на телефонен номер 112 от трите участващи групи от заинтересовани страни (оператори на мобилни мрежи, обществени услуги за спешна помощ и автомобилна промишленост) до 2015 г., Комисията предлага следното:

– бордова система: предложение в рамките на Директива 2007/46/ЕО за задължителното вграждане на системата за спешни повиквания във всички нови типове превозни средства от категории M1 и N1 (пътнически автомобили и лекотоварни превозни средства).

– мобилни съобщителни мрежи: горепосочената Препоръка на Комисията относно системата за спешни повиквания eCall.

– центрове за приемане на спешни повиквания: приемането на гореспоменатия делегиран регламент като делегиран акт съгласно Директива 2010/40/ЕС, с цел да се обхванат спецификациите за центровете за приемане на спешни повиквания.

В член 6, параграф 2 от Директива 2010/40/ЕС се съдържа изискване към Комисията най-късно 12 месеца след приемането на необходимите спецификации за приоритетно действие, по целесъобразност и след оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите, да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение в съответствие с член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за изпълнението на това приоритетно действие.

Това е конкретният предмет на настоящото предложение, което допълва частта от стратегията на Комисията относно системата за спешни повиквания eCall относно центровете за приемане на спешни повиквания.

Тези различни текстове взаимно се допълват и заедно ще услугата за спешни повиквания 112 eCall да стане напълно оперативна до 1 октомври 2015 г.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1.        Консултации със заинтересованите страни

Настоящото предложение е изготвено въз основа на широки консултации с основните заинтересовани страни.

В него се вземат под внимание всички консултации в хода на оценката на въздействието на системата eCall. Те включват, по-специално, широко участие на заинтересованите страни от няколко форума, като например Европейската платформа за въвеждане на системата eCall, експертната група относно центровете за приемане на спешни повиквания и движещата група за системата eCall в рамките на форума „eSafety/i-Мobility“, както и публична консултация във връзка с въвеждането на системата eCall, която беше проведена от 19 юли до 19 септември 2010 г.

В предложението също така се вземат под внимание обсъжданията на заседанията, проведени с експерти от държавите членки, държавите от ЕИП и Швейцария на 13 октомври 2011 г., 29 май, 19 юни и 3 юли 2012 г. за изготвяне на спецификации за центровете за приемане на спешни повиквания. На посочените заседания също присъстваха и представители на Европейския парламент и на Европейския надзорен орган по защита на данните[9].

И накрая, в настоящото предложение също така се взема предвид и становището на Европейската консултативна група по ИТС, състояща се от 25 представители на високо равнище от средите на доставчиците на услуги в областта на ИТС, сдруженията на потребителите, транспортните оператори и операторите на съоръжения, производствения сектор, социалните партньори, професионалните организации, местните власти и други, свързани с тази тематика форуми[10].

2.2.        Оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите

Подробен анализ на разходите и ползите се проведе като част от оценката на въздействието на системата за спешни повиквания за трите предложени варианта, включително за предпочитания вариант относно регулаторните мерки.

Във връзка с анализа на разходите и ползите по отношение на избрания вариант (вариант 3), всяка от трите предвидени регулаторни мерки (бордови устройства, далекосъобщителни технологии, центрове за приемане на спешни повиквания) е неделима от другите две. Докато разходите за центровете за приемане на спешни повиквания могат да бъдат приблизително изчислени отделно от вградените в автомобилите устройства и далекосъобщителните аспекти на системата за спешни повиквания, ползите могат да бъде оценени само за цялата инициатива eCall.

2.2.1.     Анализ на основните разходи за центровете за приемане на спешни повиквания

Пределните разходи за обработка на спешни повиквания на номер 112 eCalls за всеки център за прие            мане на спешни повиквания в системата eCall, оборудван за приемане на спешни повиквания на номер 112 с възможности за установяване на местоположението — (задължение по Директива за универсалната услуга[11]) — обхващат следното:

– сървър с модемен достъп в рамките на честотната лента (от 3000 EUR до 20 000 EUR, в зависимост от броя на спешните повиквания в системата),

– софтуер за декодиране на минималния набор от данни и интегриране в софтуера за центровете за приемане на спешни повиквания,

– обучение.

Годишните оперативни разходи следва да бъдат добавени към тези разходи. Ако повикванията от системата eCall бъдат получавани през център за приемане на спешни повиквания, който получава и други спешни повиквания, по-голямата част от тези разходи ще бъде включена в нормалните експлоатационни разходи; в противен случай разходите ще зависят от броя на операторите, необходими за обработване на очаквания брой повиквания от системата eCall[12].

Очакваните разходи за модернизиране на центровете за приемане на повиквания възлизат средно на около 1,1 млн. EUR за всяка държава членка[13]. Тази оценка произтича от анализ с разбиване на групи, основаващ се на гъстотата на населението на страната, типологията на произшествията, пътната инфраструктура и инфраструктурата за спешно реагиране, и други общи статистически данни. Разходите на всяка държава варират значително в зависимост от броя на центровете за приемане на спешни повиквания, но също така от техническото решение, избрано за модернизиране на центровете за приемане на спешни повиквания.

Допълнителна информация за разходите беше предоставена от пилотния проект HeERO, намиращ се на подготвителен етап[14] (януари 2011 г. — януари 2013 г.), който включва държавни органи на девет държави членки и асоциирани страни, както и четиридесет партньори. Целта на проекта беше да се извърши подготовка за внедряването на необходимата инфраструктура, включително пускането на оперативно съвместима, хармонизирана бордова система за спешни повиквания с единен номер 112. Проектът ще бъде последван от пилотния проект HeERO2, включващ още девет държави членки и асоциирани страни, който стартира в началото на 2013 г. и ще продължи 24 месеца.

Пилотният проект HeERO2 спомогна ясно да се покаже, че новаторските решения могат да намалят разходите в сравнение с доста консервативния подход на оценка на въздействието на системата за спешни повиквания, особено за държавите членки, в които има голям брой центрове за приемане на спешни повиквания. Той също така потвърди, че очакваните разходи и действителните разходи за въвеждането на системата са в рамките на предвиденото.

2.2.2.     Анализ на основните ползи

Ползите, установени при оценката на въздействието и няколко проучвания, включително на национално равнище, включват:

– намаляване на смъртните случаи (ако всички превозни средства разполагат със съответното оборудване, между 1 % и 10 % в зависимост от гъстотата на населението и пътната инфраструктура и инфраструктурата за спешно реагиране) [15].

– намаляване на степента на нараняванията (между 2 % и 15 %)[16].

– намаляване на разходите, свързани със задръстванията, причинени от пътнотранспортни произшествия. Това се дължи на подобреното управление на произшествията, тъй като произшествието незабавно се съобщава на центъра за приемане на спешни повиквания и следователно може да бъде прехвърлено на съответния център за контрол и управление на движението, който от своя страна може да информира незабавно другите участници в пътното движение и да спомогне за намаляването на вторичните произшествия.

– Улесняване на спасителните служби и по-голяма сигурност за спасителните екипи (напр. пожарникари) при изваждане на пътниците от автомобила чрез минималния набор от данни, който, наред с другото, предоставя информация за вида гориво.

– Намалена крайпътна инфраструктура за сигнали SOS, тъй като всеки ползвател на пътя ще бъде в състояние да осъществи спешно повикване от превозното си средство.

2.2.3.     Съотношение между разходите и ползите

Ползите са представени също в парично изражение[17], като е извършен анализ на разходите и ползите за различните варианти и за вида на въпросните категории. Приблизителните изчисления обхващат периода до 2033 г., тъй като това е годината на очакваното пълно разгръщане на услугата за спешни повиквания при предпочитания вариант на политика.

|| Вариант на политиката 1 Без действия от страна на ЕС || Вариант на политиката 2 Доброволен подход || Вариант на политиката 3 Регулаторни мерки

Съотношение между ползите и разходите || 0,29 || 0,68 || 1,74

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1.        Правно основание

В член 6, параграф 2 от Директива 2010/40/ЕС се изисква Комисията най-късно 12 месеца след приемането на необходимите спецификации за приоритетно действие, по целесъобразност и след оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите, да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение в съответствие с член 294 от ДФЕС за изпълнението на тези спецификации.

3.2.        Субсидиарност и пропорционалност

Според принципа на субсидиарност (член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз) действие на равнището на ЕС следва да бъде предприемано само когато заложените цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре от ЕС поради мащаба или въздействието на предложеното действие.

Безопасността на движението по пътищата е въпрос от първостепенно значение в целия Европейски съюз и за всички негови граждани: 500 млн. граждани в 27-те държави членки използват повече от 230 милиона превозни средства по над 5 млн. километра пътища. Крайната целта на инициативата за оперативно съвместима система за спешни повиквания в целия ЕС е въвеждането във всички превозни средства в Европа на минималните функции, необходими за осигуряване на адекватното обработване на спешни повиквания от службите за спешно реагиране. Понастоящем осъществените в пътувания по пътищата в различни държави членки надвишават 100 млн. годишно и се увеличават поради по-нататъшното консолидиране на Европейския съюз (чрез свободното движение на стоки, хора и услуги). Необходими са действия на равнището на ЕС, за да се гарантира оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугата в цяла Европа, което не може да бъде задоволително постигнато от отделните държави членки. Освен това действията, предприети на равнището на ЕС чрез използване на общи европейски стандарти за системата за спешни повиквания, одобрени от европейските организации по стандартизация (Европейски комитет за стандартизация и Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията), ще осигурят ефикасно предоставяне на услугата за спешно реагиране в цяла Европа, например в случая на превозни средства, пътуващи в чужбина, и също ще спомогнат да се избегне разпокъсването на пазара (което може да възникне в резултат на разпространението на национални и/или отделни частни решения, които се изпълняват по различни начини).

Системата за спешни повиквания в целия ЕС, заедно с внедряването на единния европейски номер 112, съответно E112, е проектирана по такъв начин, че да се сведе до минимум въздействието върху всички заинтересовани страни по веригата за създаване на стойност (автомобилна промишленост, оператори на мобилни мрежи, държавите членки — центровете за приемане на спешни повиквания), и да се разпредели това въздействие по справедлив начин.

Настоящото предложение призовава държавите членки да въведат необходимата инфраструктура за центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания на тяхна територия в съответствие със спецификациите, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията от 26 ноември 2012 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата eCall в целия ЕС. Планът е финансовите и административните разходи за националните/регионалните органи да се сведат до минимум, в съответствие с целите, които трябва да бъдат постигнати. Значителна част от изпълнението (организацията на центровете за приемане на спешни повиквания) се извършва от националните отговорни органи. Инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания ще бъде модернизирана от държавите членки, по най-подходящ за тяхната национална/местна архитектура начин, като така се вземат предвид специфичните проблеми и обстоятелства, които се прилагат във всяка държава членка. Всяка държава членка ще бъде в състояние да организира своите служби за спешно реагиране по най-пригодния за нейните нужди и икономически ефективен начин, включително като предостави и възможност за филтриране на повикванията, които не са спешни и не могат да бъдат обработени от центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, по-специално в случая на ръчно задействани повиквания от системата eCall.

3.3.        Подробно обяснение на предложението

В член 1 се изисква не по-късно от 1 октомври 2015 г. държавите членки да въведат необходимата инфраструктура за центровете за приемане на повиквания от системата eCall за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall на тяхна територия.

В член 2 се изисква държавите членки да представят на Комисията доклад относно състоянието на изпълнението на настоящото решение не по-късно от 18 месеца след неговото влизане в сила.

В член 3 се предвижда решението да влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма отражение върху бюджета на ЕС.

5.           НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

· Европейско икономическо пространство

Предложеният акт урежда въпроси, свързани с Европейското икономическо пространство (ЕИП), поради което действието му следва да обхване и ЕИП.

2013/0166 (COD)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[18],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[19],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)       По силата на член 3, буква г) от Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт[20], хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС представлява приоритетно действие за разработването и използването на спецификации и стандарти.

(2)       В член 6 от Директива 2010/40/ЕС се изисква Комисията да приема делегирани актове по отношение на спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта за внедряването и експлоатацията на интелигентните транспортни системи (ИТС) за приоритетните действия.

(3)       В Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2012 г. по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС[21] се установяват спецификации за модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на хармонизираната услуга eCall в целия ЕС.

(4)       В член 6, параграф 2 от Директива 2010/40/ЕС се изисква Комисията най-късно 12 месеца след приемането на гореспоменатия Делегиран регламент, по целесъобразност и след оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите, да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение в съответствие с член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз за въвеждането на посочените спецификации.

(5)       Очаква се чрез намаляване на времето за реагиране от страна на службите за спешно реагиране, оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и степента на сериозност на нараняванията вследствие на пътнотранспортни произшествия. От оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС се очаква също така да доведе до икономии за обществото чрез подобряване на управлението на произшествия, както и чрез намаляване на задръстванията по пътищата и вторичните произшествия.

(6)       С цел да се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата на цялата територия на Европейския съюз и да се намалят разходите по нейното внедряване за ЕС като цяло, е необходимо всички държави членки да изпълнят приоритетното действие за системата eCall в съответствие с общите спецификации, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. Това не следва да засяга правото на всяка държава членка да въвежда допълнителни технически средства за обработване на други спешни повиквания.

(7)       От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Ако е необходимо, държавите членки могат да прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall.

(8)       Тъй като целта на настоящото решение, а именно осигуряването на координирано и последователно въвеждане на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС и гарантирането на оперативната съвместимост и непрекъснатост на услугата в цяла Европа, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и/или от частния сектор и следователно, поради своя мащаб и последствия, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, ЕС може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки въвеждат не по-късно от 1 октомври 2015 г. необходимата инфраструктура за центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, която се изисква за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, ако е необходимо с филтър за неспешни повиквания, на своя територия, в съответствие със спецификациите, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС. Това не засяга правото на всяка държава членка да организира своите служби за спешно реагиране икономически най-ефективно и съобразно своите нужди, включително възможността за филтриране на повикванията, които не са спешни повиквания и не могат да бъдат обработени от центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, по-специално в случай на ръчно задействани повиквания от системата eCall.

Член 2

Най-късно 18 месеца след влизане в сила на настоящото решение държавите членки докладват на Комисията относно изпълнението на настоящото решение. Посоченият доклад включва най-малко списък на компетентните органи за оценяване на съответствието на действията на центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall с изискванията по член 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, списъка и географския обхват на центровете, описанието на изпитванията за съответствие и описанието на протоколите относно неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

[1]               COM(2005) 431 окончателен.

[2]               COM (2009) 434

[3]               ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.

[4]               P7_TA(2012)0274.

[5]               COM(2012) 636 окончателен.

[6]               ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.

[7]               SEC(2011) 1019 окончателен.

[8]               2011/750/ЕС

[9]               Вж. дневния ред и обобщения протокол на адрес:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1941&Lang=BG

[10]             http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2736

[11]             Директива 2002/22/EО, член 26.

[12]             SEC(2011) 1019 окончателен, приложение III

[13]             SEC(2011) 1019 окончателен, приложение XIV

[14]             http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270906

[15]             Проучванията SEiSS, E-MERGE, eIMPACT и AINO. За по-подробен анализ на изчисленията, вж. приложение IV на оценката на въздействието на системата eCall.

[16]             Проучванията SEiSS, E-MERGE, eIMPACT и AINO. За по-подробен анализ на изчисленията, вж. приложение IV на оценката на въздействието на системата eCall.

[17]             SEC(2011) 1019 окончателен, приложения IV и XIV

[18]             ОВ C [...], [...] г., стр. [...].

[19]             ОВ C [...], [...] г., стр. [...].

[20]             ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.

[21]             ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.