15.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 468/228


P7_TA(2013)0530

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия) (COM(2013)0706 — C7-0358/2013 — 2013/2263(BUD))

(2016/C 468/44)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0706 — C7–0358/2013),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2) (Регламент за ЕФПГ),

като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7–0408/2013),

A.

като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при реинтегрирането им на пазара на труда;

Б.

като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.

като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2013/003 DE/First Solar за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 959 съкращения в First Solar Manufacturing GmbH, като 875 работници попадат в целевата група за получаване на помощ чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, по време на референтния период от 15 ноември 2012 г. до 15 март 2013 г.;

Г.

като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.

Изразява съгласие с Комисията, че условията, предвидени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Германия има право на финансова помощ съгласно посочения регламент;

2.

Отбелязва, че германските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 12 април 2013 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 16 октомври 2013 г.; приветства краткия период на оценка от шест месеца;

3.

Отбелязва, че съкращенията в First Solar водят до незабавно увеличаване на процента на безработица с 4 процентни пункта и че процентът на безработицата в региона (провинция Бранденбург) вече е над средния за страната (11,3 % в сравнение със 7,4 % средно за страната през февруари 2013 г.);

4.

Счита, че съкращенията в First Solar Manufacturing GmbH, участващо в производството на слънчева енергия, са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, отнасящи се до изграждането на огромен свръхкапацитет за производство на слънчеви модули в Китай и със спада в търсенето в световен мащаб, което доведе до срив на цените с около 40 % в сравнение с предходната година, което също от своя страна доведе до закриването на двата обекта през 2013 г.;

5.

Отбелязва, че въпросните съкращения са част от широк план за преструктуриране, който доведе до съкращаване на глобалната работна сила на First Solar Manufacturing GmbH с 30 %, с цел рязко намаляване на производствения капацитет в глобален мащаб и доведе до закриване на двата обекта в Германия; подчертава добавената стойност на ЕФПГ при реагирането при съкращения, причинени от неочаквани промени на пазара, свързани с глобализацията;

6.

Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, германските органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 януари 2013 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет; отбелязва, че съкратените работници са се възползвали и от подкрепата по линия на ЕСФ преди участието си в мерките по линия на ЕФПГ; приветства факта, че германските органи са потвърдили вземането на необходимите предпазни мерки за избягване на двойно финансиране от фондовете на Съюза;

7.

Отбелязва, че съгласуваният пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, предвижда мерки за реинтегрирането на пазара на труда на 875 съкратени работници, като обучение за придобиване на квалификация, управление на обучението, семинари и групи от лица в сходно положение, услуги за оказване на подкрепа и търсене на работа в чужбина, задълбочени консултации за започване на собствен бизнес, търсене на работа, безвъзмездни средства за бърза реинтеграция на пазара на труда, проследяване и осигуряване на последваща подкрепа, дневни надбавки;

8.

Отбелязва, че повече от половината от подкрепата по линия на ЕФПГ ще се използва за надбавки — 875 работници ще получават по време на участието си в активни мерки дневни надбавки (възлизащи на 2 714 EUR на работник за девет месеца); освен това отбелязва, че заявлението включва еднократна сума от 1 869 EUR като финансов стимул за 200 работници, които бързо си намерят работа без да получават по-нататъшна помощ след завършване на мерките;

9.

Припомня, че помощта от ЕФПГ следва да се отпуска основно за търсенето на работа и за програми за обучение, а не да допринася пряко за изплащането на парични надбавки; отбелязва, че, ако бъдат включени в пакета, тези надбавки следва да имат допълващ характер и не трябва никога да заместват плащането на надбавки, което е отговорност на държавите членки или предприятията съгласно националното право или колективните споразумения; подчертава в този контекст, че новият регламент за ЕФПГ за 2014–2020 г. ще ограничи включването на парични надбавки в пакета до максимум 35 % от разходите за мерките и че непропорционалният дял на надбавките няма да се повтаря съгласно новия регламент;

10.

Приветства факта, че социалните партньори приеха социален план за съкращенията в First Solar Manufacturing GmbH и че трансферно предприятие ще планира и управлява съгласувания пакет персонализирани услуги; отбелязва, че неговата работа през първите шест месеца се заплаща от First Solar Manufacturing GmbH и ЕСФ посредством федералната му програма и че услугите на трансферното предприятие ще бъдат предоставяни и за нови мерки, финансирани по линия на ЕФПГ; отбелязва, че политика на равнопоставеност между жените и мъжете и принципът на недопускане на дискриминация ще се прилагат на различните етапи от изпълнението на мерките по ЕФПГ и във връзка с достъпа до тях;

11.

Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната бизнес среда;

12.

Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от европейските структурни фондове; подчертава, че германските органи са потвърдили, че за посочените по-горе отговарящи на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

13.

Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за ЕФПГ (2014–2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

14.

Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на трайна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта по линия на ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения, нито пък мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

15.

Приветства постигнатото в Съвета споразумение за възстановяване в Регламента за ЕФПГ за периода 2014—2020 г. на критерия за мобилизиране на фонда във връзка с кризата, благодарение на което се допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промени в моделите на световната търговия;

16.

Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.

Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/789/ЕС.)