15.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 468/288


P7_TA(2013)0566

Инструмент за стабилност ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност (COM(2011)0845 — C7-0497/2011 — 2011/0413(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2016/C 468/67)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0845),

като взе предвид член 294, параграф 2, член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0497/2011),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид поетия с писмо от 4 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия и комисията по бюджети (А7-0451/2013),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.

Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


P7_TC1-COD(2011)0413

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 230/2014).


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Европейската комисия относно стратегическия диалог с Европейския парламент  (1)

Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (ИСМ), и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта (2). Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта (2) и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.


(1)  Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

(2)  Когато е приложимо.