9.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 35/16


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати

2012/C 35/03

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7 и 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, и по-специално член 41 от него (2),

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните и цел на становището

1.

На 28 ноември 2011 г. Комисията прие предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR) на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (3) (наричано по-нататък „споразумението“).

2.

На 9 ноември 2011 г. бяха проведени неформални консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) относно проекта за предложение в контекста на ускорената процедура за прием. На 11 ноември 2011 г. органът публикува няколко коментара за ограничено ползване. Целта на настоящото становище е да допълни тези коментари в контекста на настоящото предложение и да направи гледната точка на ЕНОЗД публично достояние. Настоящото становище също така доразвива редица по-ранни случаи на намеса на ЕНОЗД и Работната група по член 29 във връзка с PNR.

1.2.   Контекст на предложението

3.

Целта на споразумението е да се осигури мотивирано правно основание за предаване на PNR данни от ЕС на САЩ. Понастоящем предаването на данни се основава на споразумението от 2007 г. (4), тъй като Парламентът взе решение да отложи гласуването на одобрение, докато не бъдат удовлетворени съображенията относно защитата на данните. По-специално в резолюцията от 5 май 2010 г. (5) Парламентът посочва следните изисквания:

съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище,

оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот преди приемането на законодателни инструменти,

тест за пропорционалност, който да доказва, че съществуващите законодателни инструменти не са достатъчни,

строго ограничаване на целите (6) и ограничаване на използването на PNR данни до специфични престъпления или заплахи, конкретно за всеки отделен случай,

ограничаване на количеството данни, които се събират,

ограничена продължителност на периодите на съхранение,

забрана за извличане на данни или профилиране,

забрана за автоматизирани решения, които сериозно засягат гражданите (7),

подходящи механизми за независим преглед, съдебен надзор и демократичен контрол,

всяко международно предаване на данни трябва да се извършва в съответствие със стандартите на ЕС за защита на данните и да подлежи на заключение за адекватност.

4.

Настоящото споразумение трябва да бъде разгледано в контекста на глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR), което включва преговори с други трети държави (по-конкретно Австралия (8) и Канада (9)), както и предложение относно схема за PNR на равнище на ЕС (10). Освен това то попада в обхвата на текущите преговори за споразумение между ЕС и САЩ относно обмена на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (11). В по-широк контекст споразумението е парафирано няколко седмици преди очакваното приемане на предложенията за преглед на общата рамка за защита на данните (12).

5.

ЕНОЗД приветства такъв глобален подход, чиято цел е осигуряване на съгласувана правна рамка за споразумения относно PNR в съответствие с правните изисквания на ЕС. Той обаче изразява съжаление, че на практика този график не позволява осигуряването на съгласуваност на споразуменията с новите правила на ЕС в областта на защитата на данните. Той би желал да припомни и че общото споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обмена на данни следва да се прилага за споразумението между ЕС и САЩ относно PNR данните.

2.   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

6.

Съгласно Хартата на основните права на ЕС всяко ограничение на основните права и свободи трябва да бъде необходимо, пропорционално и установено със закон. Както многократно е посочвано от ЕНОЗД (13) и работната група по член 29 (14), до настоящия момент не са доказани необходимостта и пропорционалността на схемите за PNR и на предаването на масиви от PNR данни на трети държави. Европейският икономически и социален комитет и Агенцията за основните права също споделят това мнение (15). Представените по-долу конкретни коментари не засягат тази предварителна и основна констатация.

7.

Настоящото споразумение съдържа някои подобрения в сравнение със споразумението от 2007 г. и включва достатъчни гаранции по отношение на сигурността и надзора на данните, обаче изглежда не са спазени условията, които Европейският парламент поставя, за да даде съгласие, нито са отчетени основните безпокойства, изразени в горепосочените становища (16).

3.   СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ

3.1.   Целта трябва да бъде доизяснена

8.

Член 4, параграф 1 от споразумението гласи, че САЩ обработва PNR данни с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на: а) престъпления, свързани с тероризъм, и б) престъпления, които са наказуеми с лишаване от свобода за три или повече години и които са международни по своя характер. Някои от тези концепции са допълнително прецизирани.

9.

Въпреки че тези определения са по-прецизни от определенията в споразумението от 2007 г., все още съществуват някои неясни концепции и изключения, които биха могли да надхвърлят ограничението в рамките на целта и да подронят правната сигурност. По-специално:

в член 4, параграф 1, буква а), точка i) формулировката „поведение, което (…) изглежда има за цел сплашване или упражняване на принуда“ [или] „упражняване на влияние върху дадено правителство“ може да се отнася и до дейности, които не могат да се разглеждат като терористични престъпления по смисъла на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета (17). Понятията „изглежда“, „сплашване“ и „упражняване на влияние“ следва да бъдат доизяснени, за да се изключи тази възможност,

член 4, параграф 1, буква б) следва да съдържа конкретен списък с престъпления. Позоваването на формулировката: „други престъпления, които са наказуеми с лишаване от свобода за три или повече години" не е достатъчно, тъй като този праг обхваща различни престъпления в ЕС и в САЩ, както и в отделните държави-членки на ЕС и отделните щати на САЩ,

леките нарушения трябва изрично да се изключат от целта на споразумението,

в член 4, параграф 2 трябва да се даде определение на концепцията за „сериозна заплаха“, а използването на PNR данни, когато това е „наредено от съд“, следва да се ограничи до случаите, посочени в член 4, параграф 1,

аналогично, за да се избегне прилагането на член 4, параграф 3 за целите например на граничния контрол, трябва да се посочи, че само лицата, които са заподозрени в участие в някое от престъпленията, изброени в член 4, параграф 1, могат да бъдат „подложени на по-задълбочен разпит или проучване“.

3.2.   Списъкът на PNR данни, които могат да се предават, следва да се стесни

10.

Приложение I от споразумението съдържа 19 вида данни, които ще се изпращат на САЩ. Голяма част от тях включват и различни категории данни и са идентични с полетата за данни в споразумението от 2007 г., които вече бяха определени от ЕНОЗД и работната група по член 29 като непропорционални (18).

11.

Това се отнася по-специално до полето „Общи бележки, включително информация за OSI (19), SSI (20) и SSR (21)“, което може да разкрие информация, свързана с религиозните убеждения (например предпочитания към храни) или здравословното състояние (например искане за инвалидна количка). Такива чувствителни данни трябва изрично да бъдат изключени от списъка.

12.

При оценяване пропорционалността на списъка следва да се отчете и фактът, че поради предаване на предварителна информация по споразумението (член 15, параграф 3 от споразумението) тези категории ще се отнасят не само до действителните пътници, но също и до лица, които в крайна сметка не летят (например поради отмяна на полета).

13.

Освен това наличието на открити полета за данни би могло да създаде правна несигурност. Категории като „цялата налична информация за контакт“, „цялата информация за багажа“ и „общи бележки“ следва да се дефинират по-прецизно.

14.

Ето защо списъкът следва да се стесни. В съответствие със становището на работната група по член 29 (22) считаме, че данните следва да се ограничат до следната информация: Код за идентифициране на записа с PNR данни, дата на резервация, дата(и) на планирано пътуване, име на пътника, други имена в PNR данните, пълен маршрут на пътуване, идентификатори за безплатни билети, еднопосочни билети, информация от полето за издаване на билета, данни от полето ATFQ (автоматична информация за цени на билети/тарифи), номер на билета, дата на издаване на билета, история на неявяванията, бройки багаж, номера на етикетите за багаж, информация относно закупуване на билет в последния момент без резервация, бройки багаж във всяка отсечка, ползване на по-висока категория услуга доброволно/поради необходимост, настъпили във времето промени в записа с PNR данни във връзка с гореспоменатите елементи.

3.3.   Министерството на вътрешната сигурност няма право да обработва чувствителни данни

15.

Член 6 от споразумението гласи, че DHS автоматично филтрира и „маскира“ чувствителните данни. Чувствителните данни обаче ще се съхраняват най-малко 30 дни и могат да се използват в конкретни случаи (член 6, параграф 4). ЕНОЗД иска да изтъкне, че дори и след „маскирането“ тези данни продължават да бъдат „чувствителни“ и са свързани с физически лица с подлежаща на установяване самоличност.

16.

Както вече е посочено от ЕНОЗД, DHS няма право да обработва чувствителни данни, свързани с граждани на ЕС, дори когато след приемането данните са „маскирани“. ЕНОЗД препоръчва в текста на споразумението да се посочи, че въздушните превозвачи нямат право да предават чувствителни данни на DHS.

3.4.   Периодът на съхранение е прекомерно дълъг

17.

Член 8 гласи, че PNR данните се съхраняват в активна база данни за срок до пет години, а след този срок се прехвърлят в пасивна база данни и се съхраняват за срок до десет години. Както вече беше подчертано от ЕНОЗД и работната група по член 29, този максимален период на съхранение от 15 години безспорно е непропорционален, независимо дали данните се съхраняват в „активна“, или в „пасивна“ база данни.

18.

В член 8, параграф 1 се посочва, че данните ще бъдат „деперсонализирани и маскирани“ шест месеца след приемането им от DHS. При все това както „маскираните“ данни, така и съхраняваните в „пасивна база данни“ представляват лични данни, доколкото те не са анонимизирани. Ето защо данните следва да бъдат (необратимо) анонимизирани или незабавно изтрити след анализа, или след максимален срок от шест месеца.

3.5.   Използване на метода „push“ и честота на предаването

19.

ЕНОЗД приветства член 15, параграф 1, съгласно който данните ще бъдат предавани с помощта на метода „push“. Съгласно член 15, параграф 5 обаче превозвачите са задължени да „предоставят достъп“ до PNR данни при изключителни обстоятелства. С оглед окончателно да се изключи възможността за използване на системата „pull“ и предвид опасенията, които наскоро отново бяха изтъкнати от работната група по член 29 (23), настоятелно препоръчваме в споразумението изрично да се забранява възможността длъжностните лица на САЩ да разполагат с обособен достъп до данни чрез система „pull“.

20.

В споразумението трябва да бъдат установени броят и периодичността на предаване на данни от въздушните превозвачи на Министерството на вътрешната сигурност (DHS). За да се подобри правната сигурност, условията, при които ще се разрешава допълнително предаване на данни, също трябва да бъдат уточнени.

3.6.   Сигурност на данните

21.

ЕНОЗД приветства член 5 от споразумението относно сигурността и целостта на данните, и по-специално задължението за информиране на засегнатите физически лица относно инцидент, свързан с неприкосновеността на личния живот. Следва обаче да бъдат доизяснени следните елементи на уведомлението за нарушаване защитата на личните данни:

Получателите на уведомлението: следва да се уточни кои „компетентни европейски органи“ трябва да бъдат уведомявани. При всички случаи в това число трябва да фигурират националните органи за защита на данните. Уведомление трябва да получава и компетентен орган на САЩ.

Прагът за уведомяване на тези органи: следва да се определи какво означава „значим инцидент, свързан с неприкосновеността на личния живот“.

Следва да се уточни съдържанието на уведомлението за физическите лица и на това за органите.

22.

ЕНОЗД поддържа задължението за водене на регистър или документиране на всички случаи на достъп до PNR данни и до тяхната обработка, тъй като това ще позволи извършването на проверки дали Министерството на вътрешната сигурност е използвало PNR данните по подходящ начин и дали е имало неразрешен достъп до системата.

3.7.   Надзор и прилагане

23.

ЕНОЗД приветства факта, че съгласно член 14, параграф 1 спазването на защитните мерки за неприкосновеност на личния живот в споразумението ще подлежи на независим надзор и наблюдение от страна на редица министерски служители за защита на неприкосновеността на личния живот, например главния служител в DHS за защита на неприкосновеността на личния живот. С оглед да се гарантира ефективното упражняване на правата на субектите на данни обаче, ЕНОЗД и националните органи за защита на данните следва да работят съвместно с DHS по процедурите и реда и условията за упражняване на тези права (24). ЕНОЗД би приветствал посочването на това сътрудничество в споразумението.

24.

ЕНОЗД твърдо подкрепя правото на обезщетение „независимо от националност, държава на произход или местожителство“ на физическото лице в съответствие с член 14, параграф 1, втора алинея. Европейският надзорен орган по защита на данните обаче изразява съжаление, че съгласно изричната формулировка на член 21 споразумението „не поражда и не предоставя, по силата на законите на САЩ, каквото и да е право или преимущество на което и да е лице“. Дори в случай че по силата на споразумението в САЩ бъде предоставено право на „съдебно разглеждане“, това право може да не е равностойно на правото на ефективно съдебно обезщетение в ЕС, по-специално в контекста на ограниченията, посочени в член 21.

3.8.   Последващо национално и международно предаване на данни

25.

Член 16 от споразумението забранява предаването на данни на национални органи, които не осигуряват за PNR защитни мерки, „еквивалентни или сравними“ с установените в споразумението. ЕНОЗД приветства тази разпоредба. Списъкът на органите, които могат да получават PNR данни, обаче, следва допълнително да се конкретизира. По отношение на международното предаване на данни споразумението предвижда то да се състои единствено ако планираното използване от страна на получателя е в съответствие със споразумението и приведените защитни мерки за неприкосновеност на личния живот са „сравними“ с мерките, предвидени в споразумението, освен в случай на спешни обстоятелства.

26.

По отношение на формулировката „сравними“ или „еквивалентни“, използвана в споразумението, ЕНОЗД би желал да наблегне, че последващото национално или международно предаване на данни от страна на DHS следва да се състои единствено в случай че получателят приведе защитни мерки за неприкосновеност на личния живот, които са не по-малко строги от мерките, установени в споразумението. В споразумението следва също така да се поясни, че предаването на PNR данни се извършва въз основа на оценка на всеки отделен случай, като се гарантира предаването единствено на необходимите данни на съответните получатели, и не следва да се допускат изключения. В допълнение ЕНОЗД препоръчва предаването на данни на трети държави да се извършва след предварително разрешение от съда.

27.

Член 17, параграф 4 гласи, че когато данни на жител на държава-членка на ЕС се предават на трета държава, компетентните органи на засегнатата държава-членка се информират в случаите, когато DHS е запознато с тази ситуация. Това условие следва да се заличи, тъй като DHS следва винаги да бъде запознато с последващото предаване на данни на трети държави.

3.9.   Форма и преглед на споразумението

28.

Не е ясно каква е избраната от САЩ правна форма за сключване на това споразумение и как споразумението ще стане правно обвързващо в САЩ. Този въпрос следва да се изясни.

29.

В член 20, параграф 2 се разглежда съгласуваността с евентуална схема за PNR данни на ЕС. ЕНОЗД отбелязва, че консултациите относно коригирането на споразумението следва да разгледат по-специално „дали една бъдеща система за PNR данни на ЕС би прилагала по-леки стандарти за защита на данните в сравнение с предвидените по настоящото споразумение“. С оглед осигуряване на съгласуваност, всяко коригиране следва да вземе предвид (с особено внимание) и едни по-строги мерки за защита на данните в бъдеща схема за PNR данни.

30.

Споразумението следва да се преразгледа и с оглед на новата рамка за защита на данните, както и на възможното сключване на общо споразумение между ЕС и САЩ относно обмена на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Може да се добави нова разпоредба, сходна с разпоредбите на член 20, параграф 2, която да гласи: „ако и когато бъде приета нова правна рамка за защита на данните в ЕС или бъде сключено ново споразумение относно обмена на данни между ЕС и САЩ, Страните провеждат консултации, за да решат дали настоящото споразумение се нуждае от съответно коригиране. Тези консултации по-специално разглеждат дали едно бъдещо изменение на правната рамка на ЕС за защита на данните, или едно допълнително споразумение между ЕС и САЩ относно защита на данните биха прилагали по-строги стандарти за защита на данните в сравнение с предвидените по настоящото споразумение“.

31.

По отношение на прегледа на споразумението (член 23) ЕНОЗД счита, че националните органи за защита на данните следва изрично да бъдат включени в екипа по преглед. Прегледът следва да се съсредоточи и върху оценка на необходимостта и пропорционалността на мерките, ефективното упражняване на правата на субектите на данни, както и на практика да включи проверка на начините за обработка на молбите от страна на субектите на данни особено в случаите, когато не е разрешен пряк достъп. Следва да се посочи честотата на прегледите.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

32.

ЕНОЗД приветства гаранциите по отношение на сигурността и надзора на данните, предвидени в споразумението, и подобренията в сравнение със споразумението от 2007 г. Все още обаче остават много опасения особено във връзка със съгласуваността на глобалния подход за PNR, ограничението в рамките на целта, категориите данни, които се предават на DHS, обработката на чувствителни данни, периода за съхранение, изключенията от метода „push“, правата на субектите на данни и последващото предаване на данни.

33.

Тези съображения не засягат изискванията за необходимост и пропорционалност за всяка законосъобразна схема за PNR данни и споразумението, предвиждащо предаване на масиви PNR данни от ЕС на трети държави. Както Европейският парламент потвърди в своята резолюция от 5 май, „необходимостта и пропорционалността са ключови принципи, без които борбата срещу тероризма не може да бъде ефективна“.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2011 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  COM(2011) 807 окончателен.

(4)  Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработка и предаване на данни от досиетата на пътниците (PNR) от въздушни превозвачи на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) на Съединените щати (ОВ L 204, 4.8.2007 г., стр. 18).

(5)  Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно започване на преговори за споразумения със Съединените американски щати, Австралия и Канада относно резервационните данни на пътниците (PNR) (ОВ C 81 Е, 15.3.2011 г., стр. 70). Виж също резолюции на Европейския парламент от 13 март 2003 г. относно предаването на лични данни от въздушните линии за трансатлантическите полети (ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 381), от 9 октомври 2003 г. относно предаването на лични данни от въздушните линии за трансатлантическите полети: състояние на преговорите със САЩ (ОВ С 81 Е, 31.3.2004 г., стр. 105) от 31 март 2004 г. относно проекторешението на Комисията, отбелязващо адекватното равнище на защита на личните данни, съдържащи се в резервационните данни на пътниците (PNR данни), предавани на Службата митници и гранична защита на САЩ (ОВ C 103 E, 29.4.2004 г., стр. 665), препоръката от 7 септември 2006 г. до Съвета относно преговорите за споразумение със САЩ за използването на резервационни данни за пътниците (PNR данни) с цел превенция и борба с тероризма и транснационалната престъпност (ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 250), резолюцията от 14 февруари 2007 г. относно СУИФТ, Споразумението за регистрация на пътници (СРП) и трансатлантическия диалог по тези въпроси (ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 349), както и резолюцията от 12 юли 2007 г. относно Споразумението със САЩ за системата за регистрация на пътници (приети текстове, P6_TA(2007)0347). Всички документи са достъпни на адрес http://www.europarl.europa.eu

(6)  PNR данните могат да бъдат използвани само за целите на правоприлагането и сигурността в сериозни случаи на организирана и транснационална престъпност или случаи на тероризъм с трансграничен характер, въз основата на правните дефиниции, установени в Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3) и в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

(7)  „Нито едно решение за недопускане на борда или решение за разследване или наказателно преследване не може да бъде взето единствено въз основа на резултатите от такова автоматично търсене в бази данни“.

(8)  Споразумение между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците (РДП) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба, подписано на 29 септември 2011 г.

(9)  Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно обработката на предварителна информация за пътниците и записи на данни с имената на пътниците (ОВ L 82, 21.3.2006 г., стр. 15).

(10)  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления (COM/2011/0032 окончателен).

(11)  На 3 декември 2010 г. Съветът разреши започването на преговори за Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно защитата на личните данни при предаването и обработката им с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, включително свързани с тероризъм, в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Вж. прессъобщението на Комисията на адрес http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1661

(12)  Вж. Съобщение на Комисията „Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз“, 4 ноември 2010 г., COM(2010) 609 окончателен, и последващите документи.

(13)  Становище на ЕНОЗД от 25 март 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления; Становище на ЕНОЗД от 15 юли 2011 г. относно Предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба; Становище на ЕНОЗД от 19 октомври 2010 г. относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави; и Становище на ЕНОЗД от 20 декември 2007 г. относно предложение за рамково решение на Съвета относно използване на данни от досиетата на пътниците за целите на правоприлагането. Всички текстове са достъпни на адрес http://www.edps.europa.eu

(14)  Становище 10/2011 на работната група по член 29 от 5 април 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления; Становище 7/2010 относно съобщението на Европейската комисия относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави; Становище 5/2007 относно последващото споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработка и предаване на данни от досиетата на пътниците (PNR) от въздушни превозвачи на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) на Съединените щати, сключено през юли 2007 г., и Становище 4/2003 относно нивото на защита, гарантирано в Съединените американски щати, за предаването на данни на пътници. Всички текстове са достъпни на адрес http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2011_en.htm

(15)  Становище на Агенцията на ЕС за основните права от 14 юни 2011 г. относно предложението за директива относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления (публикувано на http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf) и Становище на ЕИСК ОТ 5 май 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления (публикувано на http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.15579).

(16)  Виж бележка под линия на стр. 5.

(17)  Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (2002/475/ПВР) (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

(18)  Вж. становищата на ЕНОЗД и на работната група по член 29, цитирани по-горе.

(19)  Друга служебна информация.

(20)  Специална служебна информация.

(21)  Специални служебни запитвания.

(22)  Вж. Становище 4/2003 на работната група по член 29, цитирано по-горе.

(23)  Вж. Писмо от 19 януари 2011 г. от работната група по член 29 до комисар Malmström относно споразуменията на ЕС във връзка с PNR със САЩ, Канада и Австралия.

(24)  Работната група по член 29 например вече е представила указания относно предоставянето на информация на пътниците (вж. Становище 2/2007 на работната група по член 29 от 15 февруари 2007 г. (преразгледано и актуализирано на 24 юни 2008 г.) относно информация за пътниците във връзка с предаването на PNR данни на органите на САЩ, достъпно на адрес http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp151_en.pdf).