19.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 392/1


Съобщение на Комисията до държавите-членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 392/01

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Субсидиите за износ могат да се отразят неблагоприятно на конкуренцията между потенциални съперничещи си доставчици на стоки и услуги. По тази причина Комисията, в качеството си на гарант на конкуренцията по силата на Договора, винаги решително е осъждала помощите за износ в търговския обмен в Съюза и извън него. С цел да се избегне подкрепата на държавите-членки за застраховането на експортни кредити да нарушава конкуренцията, Комисията трябва да изясни своята оценка съгласно правилата на Съюза за държавните помощи.

2.

Комисията използва своите правомощия, за да регулира държавната помощ в областта на застраховането на краткосрочни експортни кредити с цел да бъдат отстранени действителни или потенциални нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар не само сред износителите от различни държави-членки (търгуващи в Съюза и извън него), но също така и между застрахователи на експортни кредити, действащи в Съюза. През 1997 г. Комисията определи принципите за държавна намеса в своето съобщение до държавите-членки съгласно член 93, параграф 1 от Договора за ЕО относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора към застраховането на краткосрочни експортни кредити (1) („съобщението от 1997 г.“). Съобщението от 1997 г. трябваше да се прилага за период от пет години, считано от 1 януари 1998 г. Впоследствие то бе изменяно, а неговият срок на прилагане беше удължен през 2001 г. (2), 2004 г. (3), 2005 г. (4) и 2010 г. (5) Сега то се прилага до 31 декември 2012 г.

3.

Опитът, придобит с прилагането на съобщението от 1997 г., особено през финансовата криза между 2009 г. и 2011 г., показва, че политиката на Комисията в тази област следва да бъде преразгледана.

4.

Правилата, определени в настоящото съобщение, ще спомогнат да се гарантира, че държавната помощ не нарушава конкуренцията между частните и публичните/работещите с държавна подкрепа застрахователи на експортни кредити, както и да се създаде равнопоставеност между износителите.

5.

Предназначението на съобщението е на държавите-членки да бъдат предоставени по-подробни насоки относно принципите, на които Комисията възнамерява да основе своето тълкуване на членове 107 и 108 от Договора и тяхното прилагане към застраховането на краткосрочни експортни кредити. Съобщението следва да направи политиката на Комисията в тази област възможно най-прозрачна и да гарантира предвидимост и равнопоставеност. За тази цел в него е предвиден набор от условия, които трябва да бъдат изпълнени, когато държавни застрахователи искат да навлязат на пазара за краткосрочно експортно кредитно застраховане за продаваеми рискове.

6.

Рисковете, които по принцип са непродаваеми, остават извън приложното поле на настоящото съобщение.

7.

В раздел 2 се описват приложното поле на настоящото съобщение и определенията, използвани в него. Раздел 3 е посветен на приложимостта на член 107, параграф 1 от Договора и общата забрана за държавна помощ в полза на застраховането на експортни кредити, покриващо продаваеми рискове. Накрая в част 4 се предвиждат някои изключения от определението за „продаваеми рискове“ и се уточняват условията за намеса на държавата в застраховането на временно непродаваемите рискове.

2.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.   Приложно поле

8.

Комисията ще прилага принципите, изложени в настоящото съобщение, само за застраховане на експортни кредити с период на риска по-кратък от две години. Всички останали експортни финансови инструменти са изключени от приложното поле на настоящото съобщение.

2.2.   Определения

9.

За целите на настоящото съобщение се прилагат следните определения:

 

„съзастраховане“ означава процента на всяка застрахована загуба, която не се обезщетява от застрахователя, а се поема от друг застраховател;

 

„кредитен период“ означава периода от време, отпуснат на купувача да плати за доставените стоки и услуги по сделка с експортни кредити;

 

„търговски рискове“ означава рисковете, включващи по-специално:

произволно неизпълнение на договор от страна на купувача, т.е. всяко произволно решение на частен купувач да спре изпълнението или да прекрати договора без основателна причина,

произволен отказ без основателна причина от страна на частен купувач да приеме стоките, предмет на договора,

неплатежоспособност на частен купувач и неговия гарант,

продължително неизпълнение, т.е. неплащане от страна на частен купувач и от неговия гарант на дълг, който произтича от договора,

 

„застраховане на експортни кредити“ означава застрахователен продукт, чрез който застрахователят предоставя застраховка срещу търговски и политически риск, свързан със задължения за плащане по сделка за износ;

 

„период на производство“ означава периода между датата на поръчката и доставката на стоките или услугите;

 

„продаваеми рискове“ означава търговски и политически рискове с максимален период на риска под две години относно публични и непублични купувачи в държавите, изброени в приложението; всички други рискове се считат за непродаваеми за целите на настоящото съобщение;

 

„политически рискове“ означава рисковете, включващи по-специално:

рискът публичен купувач или държава да попречи на изпълнението на дадена сделка или да не плати навреме,

рискът, който не зависи от волята на отделен купувач или е не е негова отговорност,

рискът държава да не прехвърли на държавата на застрахованото предприятие средствата, платени от купувачи с местожителство на нейна територия,

рискът от случай на непреодолима сила извън държавата на застрахователя, което може да включва военни събития, доколкото последиците от тях не са застраховани по друг начин,

 

„частен кредитен застраховател“ означава дружество или организация, различно от държавен застраховател, което осигурява застраховане на експортни кредити;

 

„процентно участие“ означава презастраховане, при което се изисква застрахователят да прехвърли, а презастрахователят да приеме определен процент от всички рискове в определена категория полица, подписана от застрахователя;

 

„презастраховане“ означава застраховка, която един застраховател купува от друг застраховател с цел управление на риска чрез понижаване на собствения риск;

 

„период на риска“ означава периода на производство плюс кредитния период;

 

„покритие на индивидуален риск“ означава покритие за всички продажби, осъществени с един купувач или по договор с един купувач;

 

„държавен застраховател“ означава дружество или друга организация, която предоставя застраховане на експортни кредити с подкрепата или от името на държава-членка, или държава-членка, която предлага застраховане на експортни кредити;

 

„допълнително покритие“ означава допълнително покритие над кредитен лимит, определен от друг застраховател;

 

„полица за целия оборот“ означава застрахователна полица за кредит, различна от покритие на индивидуален риск; т.е. застрахователна полица за кредит, която обхваща всички или по-голямата част от продажбите на кредит на застрахованото лице, както и дължимите плащания от продажби, осъществени с множество купувачи.

3.   ПРИЛОЖИМОСТ НА ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА

3.1.   Общи принципи

10.

Член 107, параграф 1 от Договора гласи, че „всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар“.

11.

Ако застраховката на експортни кредити е предоставена от държавни застрахователи, тя включва държавни ресурси. Участието на държавата може да предостави на застрахователите и/или износителите избирателно предимство и по този начин да нарушава или да заплашва да наруши конкуренцията и да засегне търговията между държавите-членки. Предназначението на описаните по-долу принципи е да бъдат предоставени насоки за това как тези мерки ще бъдат оценявани съгласно правилата за държавна помощ.

3.2.   Помощ за застрахователите

12.

Ако държавните застрахователи имат определени предимства в сравнение с частните кредитни застрахователи, може да има наличие на държавна помощ. Предимствата могат да приемат различни форми и могат да включват например:

а)

държавни гаранции за заеми и загуби;

б)

освобождаване от изискването да се съставят подходящи резерви и другите изисквания, произтичащи от изключването на операциите по застраховане на експортни кредити, които са за сметка на държавата или са гарантирани от нея, от Първа Директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (6);

в)

частично или пълно освобождаване от дължими по принцип данъци (като например, корпоративни данъци и данъци върху застрахователните полици);

г)

отпускане на помощ или капиталови вноски от държавата или други форми на финансиране, които не са в съответствие с принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика;

д)

предоставяне от страна на държавата на услуги в натура като достъп и използване на държавна инфраструктура, съоръжения или привилегирована информация, при условия, които не отразяват тяхната пазарна стойност;

е)

пряко презастраховане от държавата или пряка държавна гаранция за презастраховане при условия, които са по-благоприятни от предлаганите на частния презастрахователен пазар, което занижава прекалено цената на презастрахователното покритие или създава изкуствено капацитет, който не е наличен на частния пазар.

3.3.   Забрана на държавните помощи в областта на експортните кредити

13.

Предимствата за държавните застрахователи, изброени в точка 12 по отношение на продаваемите рискове, засягат търговията в Съюза с услуги за кредитно застраховане. Те водят до различия в наличното застрахователно покритие за продаваемите рискове в различните държави-членки. Това нарушава конкуренцията между застрахователите в отделните държави-членки и произвежда вторични ефекти върху търговията в Съюза, независимо от това дали става дума за износ в рамките на Съюза или за износ извън неговите предели (7). Необходимо е да се определят условията, според които държавните застрахователи могат да работят, ако разполагат с такива предимства в сравнение с частните кредитни застрахователи, за да се гарантира, че те не се ползват от държавна помощ. За тази цел те не следва да бъдат в състояние да застраховат продаваеми рискове.

14.

Предимствата за държавните застрахователи понякога също се прехвърлят върху износителите, поне частично. Такива предимства могат да нарушат конкуренцията и търговията и да представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Ако обаче са спазени условията за застраховане на експортни кредити за продаваеми рискове, както е посочено в раздел 4.3 от настоящото съобщение, Комисията ще приеме, че към износителите не е прехвърлено неправомерно предимство.

4.   УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЕКСПОРТНИ КРЕДИТИ ЗА ВРЕМЕННО НЕПРОДАВАЕМИ РИСКОВЕ

4.1.   Общи принципи

15.

Както е посочено в точка 13, ако държавните застрахователи имат предимства в сравнение с частните кредитни застрахователи, както е описано в точка 12, те не трябва да застраховат продаваеми рискове. Ако държавните застрахователи или техните дъщерни предприятия желаят да застраховат продаваеми рискове, трябва да гарантират, че по този начин те не се ползват пряко или косвено от държавна помощ. За тази цел те трябва да притежават определен размер собствени средства (граница на платежоспособност с включен гаранционен фонд) и технически резерви (запасен фонд) и трябва да получат необходимото разрешение в съответствие с Директива 73/239/ЕИО. Те трябва също да управляват отделно и да водят отделни счетоводни сметки за своята дейност по застраховането на продаваеми и на непродаваеми рискове за сметка на държавата или с нейна гаранция, за да докажат, че не получават държавна помощ за застраховането на продаваеми рискове. Отчетите на предприятията, застраховани на собствена сметка на застрахователя, следва да отговарят на Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (8).

16.

Държавите-членки, които предоставят презастрахователно покритие на застрахователи на експортни кредитни под формата на участие или в качеството си на страна по договори за презастраховане, сключени с частния сектор, покриващи продаваеми и непродаваеми рискове, трябва да са в състояние да докажат, че този режим не съдържа държавна помощ по смисъла на точка 12, буква е).

17.

Държавните застрахователи могат да предоставят застраховане на експортни кредити за временно непродаваеми рискове при спазване на условията, изложени в настоящото съобщение.

4.2.   Изключения от определението за продаваеми рискове: временно непродаваеми рискове

18.

Независимо от определението за продаваеми рискове, някои търговски и политически рискове, свързани с купувачите, установени в държавите, посочени в приложението, се считат за временно непродаваеми в следните случаи:

а)

ако Комисията реши временно да премахне една или повече страни от списъка на държавите с продаваеми рискове в приложението, чрез механизма, описан в раздел 5.2, тъй като капацитетът на частния застрахователен пазар е недостатъчен, за да обхване всички икономически оправдани рискове в съответната държава или държави;

б)

ако Комисията реши, след като получи уведомление от държава-членка, че рисковете, поети от малки и средни предприятия, както са определени в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (9), с общ годишен оборот от износ не по-голям от 2 млн. EUR, са временно непродаваеми за износителите в уведомяващата държава-членка;

в)

ако Комисията реши, след като получи уведомление от държава-членка, че покритие на индивидуален риск с период на риска най-малко 181 дни и по-кратък от две години е временно непродаваемо за износителите в уведомяващата държава-членка;

г)

ако Комисията реши, след като получи уведомление от държава-членка, че поради недостиг на застраховането на експортни кредити някои рискове са временно непродаваеми за износителите в уведомяващата държава-членка.

19.

За свеждане до минимум на нарушенията на конкуренцията на вътрешния пазар рисковете, които се смятат за временно непродаваеми в съответствие с точка 18, могат да бъдат покрити от държавни застрахователи, при условие че отговарят на условията, посочени в раздел 4.3.

4.3.   Условия за осигуряване на покритие на временно непродаваеми рискове

4.3.1.   Качество на покритието

20.

Качеството на покритието, предлагано от държавните застрахователи, трябва да бъде в съответствие с пазарните стандарти. По-специално могат да бъдат покрити единствено икономически оправданите рискове, т.е. рисковете, които са допустими на базата на разумни застрахователни принципи. Максималният процент на покритие трябва да бъде 95 % за търговските и политическите рискове, а изчаквателният период до изплащане на застрахователното обезщетение трябва да бъде минимум 90 дни.

4.3.2.   Застрахователни принципи

21.

При оценяването на рисковете трябва винаги да се прилагат разумни застрахователни принципи. Следователно рискът от погрешни финансови сделки не трябва да се допуска за застраховане от подкрепяни от държавата схеми. По отношение на тези принципи трябва да бъдат ясно формулирани критерии за допустимост на риска. Ако вече съществуват бизнес отношения, износителите трябва да имат положителен опит с търговията и/или плащанията. Купувачите не трябва да са предизвиквали застрахователно събитие, вероятността от неизпълнение на купувачите трябва да е приемлива и техните вътрешни и/или външни финансови рейтинги трябва също да са приемливи.

4.3.3.   Подходящо ценообразуване

22.

Поемането на риск при договори за застраховане на експортни кредити трябва да бъде възнаградено с подходяща премия. За свеждане до минимум на изтласкването от пазара на частните кредитни застрахователи, средните премии по публично подпомаганите схеми трябва да бъдат по-високи от средните премии на частните кредитни застрахователи за подобни рискове. Това изискване гарантира постепенното премахване на държавната намеса, тъй като по-скъпите премии ще гарантират, че износителите ще се обърнат отново към частните кредитни застрахователи, веднага щом пазарните условия позволят това и когато рискът отново стане продаваем.

23.

Приема се, че ценообразуването е адекватно, ако на купувача се фактурира минималната премия (10) (премия тип „убежище“) за съответната категория риск на купувача (11), както е определено в следната таблица. Минималната премия се прилага освен ако държавите-членки представят доказателства, че тези ставки са неподходящи за въпросния риск. При полици на целия оборот рисковата категория трябва да съответства на средния риск на купувачите, покрит от полицата.

Категории на риск

Годишна премия за риск (12) (% от застрахованите суми)

Отлични (13)

0,2—0,4

Добри (14)

0,41—0,9

Задоволителни (15)

0,91—2,3

Слаби (16)

2,31—4,5

24.

За съзастраховането, процентното участие и допълнителното осигурително покритие, ценообразуването се счита за адекватно само ако фактурираната премия е най-малко 30 % по-висока от премията за (първоначалното) покритие, предоставено от частен кредитен застраховател.

25.

Към рисковата премия трябва да бъде добавена административна такса, независимо от срока на договора, за да може ценообразуването да се счита за адекватно.

4.3.4.   Прозрачност и отчетност

26.

Държавите-членки трябва да публикуват въведените схеми за рисковете, които се считат за временно непродаваеми в съответствие с точка 18, на уебсайтовете на държавните застрахователи, като посочват всички приложими условия.

27.

Те трябва да представят годишни доклади до Комисията относно рисковете, които се считат за временно непродаваеми в съответствие с точка 18 и са покрити от държавни застрахователи. Те трябва да представят докладите най-късно на 31 юли от годината след интервенцията.

28.

В доклада трябва да се съдържа информация за използването на всяка схема, по-специално общата сума на отпуснатите кредитни лимити, застрахования оборот, фактурираните премии, регистрираните застрахователни събития и изплатените обезщетения, възстановените суми и административните разходи по схемата. Комисията ще публикува докладите на своя уебсайт.

5.   ПРОЦЕДУРНИ АСПЕКТИ

5.1.   Общи принципи

29.

Рисковете, посочени в точка 18, буква а), могат да бъдат покрити от държавни застрахователи при спазване на условията, изложени в раздел 4.3. Не е необходимо Комисията да бъде уведомявана в такива случаи.

30.

Рисковете, посочени в точка 18, букви б), в) и г), могат да бъдат покрити от държавни застрахователи при спазване на условията в раздел 4.3 и след като Комисията е била уведомена за тях и ги е одобрила.

31.

Неизпълнението на някое от условията, посочени в раздел 4.3, не означава, че застраховането на експортни кредити или застрахователната схема са автоматично забранени. Ако дадена държава-членка желае да се отклони от някое от условията или ако има някакво съмнение дали планираната схема за застраховане на експортни кредити удовлетворява условията, изложени в настоящото съобщение, държавата-членка трябва да уведоми Комисията относно схемата.

32.

Анализът съгласно правилата за държавни помощи не предопределя съвместимостта на дадена мярка с други разпоредби на Договора.

5.2.   Изменение на списъка на държавите с продаваеми рискове

33.

Когато определя дали липсата на достатъчен капацитет на частните застрахователи оправдава временното изваждане на държава от списъка на държавите с продаваеми рискове, както е посочено в точка 18, буква а), Комисията ще вземе под внимание следните фактори, подредени по приоритет:

а)

свиване на капацитета на частните кредитни застрахователи: по-специално решение на значителен кредитен застраховател да не покрива рискове на купувача в съответната държава, съществено намаляване на общите застрахователни суми или значителен спад в съотношенията на приемливост на риска на съответната държава в рамките на период от шест месеца;

б)

влошаване на рейтингите на държавните дългове: по-специално внезапни промени в кредитните рейтинги в рамките на период от шест месеца, например няколкократно понижаване на рейтинга от независими рейтингови агенции или голямо увеличаване на спредове по суаповете за кредитно неизпълнение;

в)

влошаване на резултатите на предприятията: по-специално рязко увеличение на случаите на несъстоятелност в съответната държава за период от шест месеца.

34.

Когато пазарният капацитет стане недостатъчен за покриване на всички икономически оправдани рискове, Комисията може да преразгледа списъка на държавите с продаваеми рискове по писмено искане на най-малко три държави-членки или по своя собствена инициатива.

35.

Ако Комисията възнамерява да измени приложения списък на държавите с продаваеми рискове, тя ще се консултира и ще потърси информация от държавите-членки, частните кредитни застрахователи и заинтересованите страни. Консултацията и видът на исканата информация ще бъдат оповестени на уебсайта на Комисията. Периодът за консултации обикновено ще бъде не по-дълъг от 20 работни дни. Когато въз основа на събраната информация Комисията реши да измени списъка на държавите с продаваеми рискове, тя ще информира писмено държавите-членки и ще обяви решението на своя уебсайт.

36.

Временното отстраняване на дадена държава от списъка с продаваеми рискове ще бъде валидно за не по-малко от 12 месеца. Застрахователни полици, свързани с временно отстранените държави, които са подписани през този период, могат да бъдат валидни за максимален период от 180 дни след датата, на която временното отстраняване се прекратява. Нови застрахователни полици не могат да бъдат подписвани след тази дата. Три месеца преди да бъде прекратено временното отстраняване Комисията ще обмисли дали да удължи срока на отстраняването на съответната държава от списъка. Ако Комисията определи, че пазарният капацитет все още е недостатъчен за покриване на всички икономически оправдани рискове при отчитане на факторите, посочени в точка 33, тя може да удължи временното отстраняване на държавата от списъка в съответствие с точка 35.

5.3.   Задължение за уведомяване относно изключенията, посочени в точка 18, букви б) и в)

37.

Доказателствата, с които Комисията разполага в момента, сочат, че е налице пазарно несъответствие по отношение на рисковете, определени в точка 18, букви б) и буква в), както и че тези рискове са непродаваеми. Трябва да се има предвид обаче, че липсата на покритие не се наблюдава във всички държави-членки и че с времето положението може да се промени, тъй като частният сектор може да се заинтересува от този пазарен сегмент. Държавната намеса следва да се разрешава единствено за рисковете, които пазарът не би покрил.

38.

По тези причини ако държава-членка желае да покрие рисковете, посочени в точка 18, буква б) или в), тя трябва да уведоми Комисията съгласно член 108, параграф 3 от Договора и да докаже в своето уведомление, че се е обърнала към основните кредитни застрахователи и брокери, развиващи дейност в тази държава-членка (17) и им е дала възможност да докажат, че се предлага покритие за въпросните рискове. Ако засегнатите кредитни застрахователи не дадат информация на държавата-членка или на Комисията за условията на покритието и застрахованите обеми за вида рискове, които държавата-членка желае да покрие, в рамките на 30 дни от получаването на искане от държавата-членка, или ако предоставената информация не доказва, че покритието на съответните рискове е налично в държавата-членка, Комисията ще сметне рисковете за временно непродаваеми.

5.4.   Задължение за уведомяване в други случаи

39.

По отношение на рисковете, посочени в точка 18, буква г), държавата-членка трябва, в своето уведомление до Комисията в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора, да докаже, че няма покритие за износителите в тази конкретна държава-членка поради сътресение в предлагането на частния застрахователен пазар, по-специално оттеглянето от съответната държава-членка на голям кредитен застраховател, намален капацитет или по-тясна продуктова гама в сравнение с други държави-членки.

6.   ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

40.

Комисията ще прилага принципите, определени в настоящото съобщение, от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2018 г., с изключение на точка 18, буква а) и раздел 5.2, които ще се прилагат от датата на приемане на настоящото съобщение.


(1)  ОВ С 281, 17.9.1997 г., стр. 4.

(2)  ОВ С 217, 2.8.2001 г., стр. 2.

(3)  ОВ С 307, 11.12.2004 г., стр. 12.

(4)  ОВ С 325, 22.12.2005 г., стр. 22.

(5)  ОВ С 329, 7.12.2010 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3.

(7)  В своето решение по дело C-142/87 Кралство Белгия срещу Комисията на Европейските общности Съдът приема, че не само помощите за износ на територията на Съюза, но и извън него, могат да окажат влияние върху конкуренцията и търговията в Съюза. И двата вида операции се застраховат от застрахователите на експортни кредити и помощите за някой от тях следователно могат да засегнат конкуренцията и търговията в Съюза.

(8)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7.

(9)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(10)  За всяка съответна категория риск диапазонът на годишната минимална премия на риска бе определен въз основа на едногодишните спредове на суаповете за кредитно неизпълнение въз основа на съставен рейтинг, в който влизат рейтингите на всички три основни агенции за кредитен рейтинг (Standard & Poor, Moody’s и Fitch) за последните пет години (2007—2011 г.), като се предполага, че средното съотношение между застрахователните обезщетения и премиите за застраховането на краткосрочни експортни кредити е 40 %. Впоследствие диапазоните станаха непрекъснати за по-добро отчитане на факта, че рисковите премии не остават постоянни във времето.

(11)  Категориите риск на купувача се основават на кредитни рейтинги. Не е необходимо рейтингите да бъдат получени от конкретни рейтингови агенции. Националните рейтингови системи или рейтинговите системи, използвани от банките, се приемат на равни начала. За предприятията без публичен рейтинг може да се приложи рейтинг, основан на проверима информация.

(12)  Премията „убежище“ по договор за 30-дневна застраховка може да бъде изчислена, като годишната рискова премия бъде разделена на 12.

(13)  Отличните категории на риск съдържат рискове с кредитни рейтинги, равняващи се на AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- по системата на Standard & Poor’s.

(14)  Добрите категории на риск съдържат рискове с кредитни рейтинги, равняващи се BBB+, BBB или BBB- по системата на Standard & Poor’s.

(15)  Задоволителните категории на риск съдържат рискове с кредитни рейтинги, равняващи се BB+, BB или BB- по системата на Standard & Poor’s.

(16)  Слабите категории на риск съдържат рискове с кредитни рейтинги, равняващи се на B+, B или B- по системата на Standard & Poor’s.

(17)  Потърсените за контакт кредитни застрахователи и брокери следва да бъдат представителни по отношение на предлаганите продукти (например специализирани доставчици за индивидуални рискове) и на големината на пазара, който покриват (например представляващи съвместно минимален дял от 50 % от пазара).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на държавите с продаваеми рискове

 

Всички държави-членки

 

Австралия

 

Канада

 

Исландия

 

Япония

 

Нова Зеландия

 

Норвегия

 

Швейцария

 

Съединени американски щати