9.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 35/42


Извлечение от съдебното решение относно Akcinė bendrovė bankas SNORAS съгласно Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (наричана по-долу „Директивата“)

2012/C 35/08

ПОКАНА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ. ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИТЕ СРОКОВЕ!

На 7 декември 2011 г. Окръжният съд на Вилнюс прие решение за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на учредената като акционерно дружество банка SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, номер на юридическото лице: 112025973, регистрационен номер за целите на ДДС: LT120259716, адрес и седалище: A. Vivulskio g. 7, Вилнюс, Литва, вписано в регистъра на юридическите лица (наричана по-долу „AB bankas SNORAS“) по гражданско дело № B2-7791-611/2011, съдебно производство № 2-55-3-03098-2011-9. Съдът назначи г-н Neil Cooper за синдик на AB bankas SNORAS. Частта на решението, която се отнася до започването на производство по несъстоятелност, влезе в сила на 20 декември 2011 г. и AB bankas SNORAS получи статут на дружество в несъстоятелност. Производството по несъстоятелност по отношение на AB bankas SNORAS представлява производство по ликвидация по смисъла на Директивата.

Съгласно решението на Окръжния съд на Вилнюс от 7 декември 2011 г. кредиторите имат правото да предявяват вземанията си, които са възникнали преди откриването на производството по несъстоятелност, в срок от един месец от влизането в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност. С решението си от 13 януари 2012 г. Окръжният съд на Вилнюс удължи срока за кредиторите на AB bankas SNORAS за предявяване на вземания, възникнали преди откриването на производството по несъстоятелност до 10 февруари 2012 г. включително. Това означава, че кредиторите трябва да предявят вземанията си пред синдика до 10 февруари 2012 г. включително. Препоръчва се за предявяването на вземания да се използва формулярът, публикуван на интернет сайта на банката: http://www.snoras.com

Формулярите за предявяване на вземанията и всички придружителни документи трябва да се изпращат на следния адрес:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Кредиторите, чието местоживеене или адрес и седалище са в Литва, трябва да предявят вземанията си на литовски език. Кредиторите на банката, чието местоживеене или адрес и седалище са в друга държава-членка на Европейския съюз, могат да предявят вземанията си на официалния език на съответната държава. Въпреки това трябва да се приложи и превод на съответния формуляр на литовски език, като в този случай във формуляра трябва да се включи заглавието „Reikalavimo pateikimas“ на литовски език. Формулярът трябва да бъде подписан от упълномощено лице. Кредиторите трябва да посочат естеството на предявяваните вземания, датата на възникване и размера им, както и да представят информация за притежаваните обезпечения.

Ако кредиторите не предявят вземанията си и/или ги предявят след изтичането на посочения срок, или ако не представят цялата изисквана информация, тези вземания може да не бъдат приети. Въпреки това съдът може да приеме вземанията на кредиторите, които са предявени след изтичането на горепосочения срок, ако прецени, че е имало непреодолими причини за неспазването на срока.

Повече информация за предявяването на вземанията можете да намерите на интернет сайта на банката: http://www.snoras.com

Вилнюс, Литва, 17 януари 2012 година.

Синдик на Akcinė bendrovė bankas SNORAS (в несъстоятелност) (действащ като представител на банката без лична отговорност)

Neil COOPER